w Podatek VAT Tagi: zwrot vatzwrot vat w deklaracjizwrot vat w terminie 180 dni

Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT przedsiębiorca, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego (od zakupu) nad należnym (od sprzedaży) może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zwrot może zostać dokonany:

  • na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
  • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym bądź,
  • na rachunek VAT,
  • kwota zwrotu może być również przekazana bezpośrednio na rachunek tych podmiotów jako zabezpieczenie udzielanego przedsiębiorcy kredytu. Wymaga to jednak złożenia upoważnienia do naczelnika US.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji. Termin ten liczony jest od:

  • dnia złożenia rozliczenia (deklaracji wraz z ewentualnymi załącznikami np. wnioskiem o zwrot VAT),
  • w sytuacji złożenia korekty takiej deklaracji termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty,
  • w przypadku wysyłki deklaracji za pośrednictwem poczty za termin złożenia deklaracji uznawany jest termin jej wpływu do urzędu skarbowego.

Obliczając termin zwrotu, nie uwzględniamy dnia złożenia deklaracji w urzędzie. Termin liczymy od dnia następnego. Zasada ta wynika z art. 12 Ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznej wysyłki deklaracji datą złożenia jest data jej wysyłki, a więc data widoczna na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.

Przedsiębiorca, który nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, tzn. w danym miesiącu/kwartale nie występowała sprzedaż bądź była to sprzedaż ze stawką ZW, oraz nie wykazywał dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, gdy w związku z tym świadczeniem przysługiwało prawo odliczenia VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT) może wystąpić o zwrot VAT w terminie 180 dni.

Czasami wykazanie VAT do zwrotu w następnym miesiącu lub kwartale może okazać się dla przedsiębiorcy korzystniejsze, ponieważ w kolejnym okresie może nastąpić sprzedaż, która umożliwi mu zastosowanie szybszego terminu zwrotu VAT.

Aby móc dokonać zmian w deklaracji VAT-7/VAT-7K wygenerowanej w serwisie ifirma.pl:

  • przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje,
  • w kolumnie DEKLARACJE VAT-7 wybieramy numer deklaracji, w której chcemy ubiegać się o zwrot podatku VAT,
  • na dole deklaracji wybieramy opcję szczegóły, następnie edytuj.

W polu nr 57 oraz 61 deklaracji VAT-7/VAT-7K, wykazujemy kwotę zwrotu.W części G deklaracji, w polu 69 zaznaczamy tak, aby dołączyć wniosek VAT-ZZ, natomiast w polu 70 zaznaczamy nie.Poniżej zostanie otworzony wniosek, który należy uzupełnić podając kwotę podatku do zwrotu, powód zwrotu oraz uzasadnienie, dlaczego zwrot ma być dokonany w terminie 180 dni. Jako powód zwrotu VAT należy wybrać zwrot podatnikowi, który nie dokonywał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.Po wypełnieniu wniosku wybieramy opcję zatwierdź.

W przypadku, gdy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju oraz dostawa towarów bądź świadczenie usług poza terytorium kraju, dla których przysługiwało prawo odliczenia VAT można przyspieszyć zwrot VAT i ubiegać się o zwrot VAT w terminie 60 dni. spełniając wymóg dołączenia zabezpieczenia majątkowego. Więcej na ten tematu tutaj.

WAŻNE! Jakakolwiek zmiana w deklaracji tj. ponowne jej wygenerowanie spowoduje usunięcie danych zmienionych ręcznie. Zatem, gdyby była konieczna korekta deklaracji, należy ponownie uzupełnić pola odnośnie zwrotu podatku.

Więcej informacji o terminach zwrotu VAT w artykułach: Zwrot VAT w terminie 25 dni oraz Zwrot VAT w terminie 60 dni.


Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.