Lista towarów i usług objętych obowiązkowym split payment

|
ID: 778305163
|
Kategorie: Podatek VAT
|

Lista towarów i usług podlegających obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności opracowana na podstawie załącznika nr 15 ustawy o VAT opublikowanego w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 1751.

Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) Symbol PKWiU
Usługi budowlane
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 41.00.30.0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 41.00.40.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 42.11.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 42.13.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 42.21.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 42.21.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistralii linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 42.21.23.0
Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych 42.21.24.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 42.22.23.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 42.91.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 42.99.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 42.99.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.29.0
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 43.11.10.0
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 43.12.11.0
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 43.12.12.0
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.10.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 43.21.10.1
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 43.21.10.2
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających 43.22.11.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 43.22.12.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 43.22.20.0
Roboty związane z zakładaniem izolacji 43.29.11.0
Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 43.29.12.0
Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.29.19.0
Roboty tynkarskie 43.31.10.0
Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 43.32.10.0
Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 43.33.10.0
Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 43.33.21.0
Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 43.33.29.0
Roboty malarskie 43.34.10.0
Roboty szklarskie 43.34.20.0
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 43.39.11.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 43.39.19.0
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 43.91.11.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 43.91.19.0
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 43.99.10.0
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 43.99.20.0
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 43.99.30.0
Roboty betoniarskie 43.99.40.0
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 43.99.50.0
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 43.99.60.0
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 43.99.70.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 43.99.90.0
Metale i wyroby metalowe
Żelazostopy 24.10.12.0
Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 24.10.14.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.31.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.32.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.35.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.36.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.41.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.43.0
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.51.0
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.52.0
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 24.10.61.0
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.62.0
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 24.10.65.0
Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.66.0
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 24.10.71.0
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 24.10.73.0
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.11.0
Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.12.0
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 24.20.13.0
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 24.20.31.0
“Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali" 24.20.33.0
“Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali" 24.20.34.0
Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 24.20.40.0
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 24.31.10.0
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 24.31.20.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 24.32.10.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.32.20.0
Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 24.33.11.0
Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 24.33.20.0
Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 24.34.11.0
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 24.41.10.0
Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 ex 24.41.20.0
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 24.41.30.0
Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy “bez względu na symbol PKWiU”

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu ex 24.41.40.0
Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu ex 24.41.50.0
Aluminium nieobrobione plastycznie 24.42.11.0
Ołów nieobrobiony plastycznie 24.43.11.0
Cynk nieobrobiony plastycznie 24.43.12.0
Cyna nieobrobiona plastycznie 24.43.13.0
Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 24.44.12.0
Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 24.44.13.0
Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 24.44.21.0
Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 24.44.22.0
Druty z miedzi i jej stopów 24.44.23.0
Nikiel nieobrobiony plastycznie 24.45.11.0
Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych ex 24.45.30.0
Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali ex 25.11.23.0
Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali ex 25.93.13.0
Biżuteria i wyroby jubilerskie
Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym ex 32.12.13.0
Usługi związane ze zbieraniem odpadów i odzyskiem surowców
Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 38.11.49.0
Odpady szklane 38.11.51.0
Odpady z papieru i tektury 38.11.52.0
Pozostałe odpady gumowe 38.11.54.0
Odpady z tworzyw sztucznych 38.11.55.0
Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 38.11.58.0
Niebezpieczne odpady zawierające metal 38.12.26.0
Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 38.12.27
Surowce wtórne metalowe 38.32.2
Surowce wtórne ze szkła 38.32.31.0
Surowce wtórne z papieru i tektury 38.32.32.0
Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 38.32.33.0
Surowce wtórne z gumy 38.32.34.0
Komputery, urządzenia elektroniczne i elektryczne
Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory ex 26.11.30.0
Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych 26.20.1
Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) ex 26.20.21.0
Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD ex 26.20.22.0
Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony ex 26.30.22.0
Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 26.40.20.0
Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów ex 26.40.60.0
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 26.70.13.0
Akumulatory elektryczne i ich części 27.20.2
Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 28.23.26.0
Oprogramowanie, filmy i nagrania
Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD ex 58.29.11.0
Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD ex 58.29.29.0
Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD ex 59.11.23.0
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych, motocykli i innych
Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych ex 29.31.10.0
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 29.31.21.0
Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 29.31.22.0
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 29.31.23.0
Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 29.31.30.0
Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 29.32.20.0
Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 29.32.30.0
Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 30.91.20.0
Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 30.91.20.0
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.1
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 45.32.1
Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.2
Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli ex 45.40.10.0
Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli ex 45.40.20.0
Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli ex 45.40.30.0
Artykuły spożywcze
Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku ex 10.4
Wyroby chemiczne
Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 20.59.12.0
Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 20.59.30.0
Wyroby z tworzyw sztucznych
Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch ex 22.21.30.0
Węgiel oraz paliwa z węgla
Węgiel kamienny 05.10.10.0
Węgiel brunatny (lignit) 05.20.10.0
Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy 19.10.10.0
Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 19.20.11.0
Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 19.20.12.0
Pozostałe
Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych 28.11.41.0
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) “bez względu na symbol PKWiU”
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce