Optymalizacja kosztów ZUS firmy

w Koszty działalnościRozliczenia ZUS

Optymalizacja kosztów jest jednym z elementów zarządzania firmą. Optymalizacja po prostu oznacza redukcję kosztów.

Zakładając działalność gospodarczą musimy opłacać składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W 2021 r. musimy opłacać składki w wysokości:

 • emerytalną – 615,93 zł,
 • rentową – 252,43 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 77,31 zł,
 • wypadkową – 52,70 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 381,81 zł,
 • i składkę na Fundusz pracy – 77,31.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc 1457,49 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 1380,18 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Są to dość wysokie koszty, jakie musi ponieść osoba zakładająca działalność gospodarczą i dlatego istnieją możliwości, z których można skorzystać aby obniżyć koszty związane z ZUS, czyli po po prostu je zredukować.

W tym artykule przedstawimy, w jaki sposób można zredukować koszty ZUS firmy, aby płacić mniejsze składki z tytułu działalności gospodarczej.

1. ZUS preferencyjny

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W 2021 r. na ZUS preferencyjny opłacamy składki:

 • emerytalną – 163,97 zł,
 • rentową – 67,20 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 20,58 zł,
 • wypadkową – 14,03 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 381,81 zł.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc – 647,59 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 627,01 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Nie opłacamy składki na Fundusz pracy w przypadku ZUS preferencyjnego.

Składki na ZUS preferencyjny przedsiębiorca opłaca przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności np. rozpoczęcie prowadzenia działalności – 12 maja 2017 r. – pełne 24 miesiące liczymy od czerwca 2017 r. ponieważ jest to dopiero pierwszy pełny miesiąc. Zatem pełny ZUS opłacimy za czerwiec 2019 r.

Jeżeli w trakcie trwania ZUS preferencyjnego zawiesimy działalność, to i tak liczymy te zawieszone miesiące do tych 24.

ZUS preferencyjny w serwisie ifirma.pl należy ustawić w zakładce: Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj, następnie w polu: Plan opłacania składek ZUS, należy wybrać Składki preferencyjne. Po dokonaniu powyższych zmian należy wybrać dostępną na dole strony opcję: Zatwierdź.

2. Umowa o pracę + działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która posiada jednocześnie umowę o pracę zawartą na co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2021 r. – 2800,00 zł, bez względu na wielkość etatu), odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP jedynie z tytułu umowy o pracę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana obowiązkowo z obu tytułów. Czyli, z działalności gospodarczej w takim przypadku, ponosimy koszt tylko w wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2021 r. jest to – 381,81 zł.

W przypadku, kiedy rozpoczynając działalność gospodarczą, jesteśmy w sytuacji opisanej powyżej – w serwisie ifirma.pl należy dokonać odpowiednich ustawień:

– zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj, kolejno w wierszu: Dodatkowe Informacje należy zaznaczyć checkbox: Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2800,00 zł brutto; kolejno w wierszu: Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności, checkbox przy Ubezpieczeniu zdrowotnym zaznaczy się automatycznie.
Po dokonaniu powyższych zmian należy wybrać dostępną na dole strony opcję: Zatwierdź.Dowiedz się jak wygląda procedura przejście z pełnych składek ZUS na składkę zdrowotną.

3. Emeryt + działalność gospodarcza

Jeżeli jest się emerytem i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, to z działalności opłacamy obowiązkowo również tylko składkę zdrowotną.

W serwisie odnotowujemy ten fakt następująco:

Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj. W części dodatkowe informacje w wierszu: Prawo do emerytury lub renty należy wybrać z listy opcję: Mam prawo do emerytury.

Kolejno w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności należy odznaczyć domyślnie oznaczony checkbox przy rodzaju składki Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Ubezpieczenie zdrowotne zostanie oznaczone domyślnie, jako ubezpieczenie obowiązkowe.

Po dokonaniu zmian należy skorzystać z opcji zatwierdź dostępnej na dole strony.4. Renta rodzinna + działalność gospodarcza

Renta rodzinna jest wyjątkowym rodzajem renty, która daje prawo osobie, która ją otrzymuje do opłacania z działalności jedynie składki zdrowotnej. Z uwagi na to, iż standardowo otrzymujący rentę opłaca dodatkowo z działalności składki społeczne w tej sytuacji korzystający z serwisu oznacza fakt pobierania renty rodzinnej w poniższy sposób:

– zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję Edytuj.

W części dodatkowe informacje w wierszu: Prawo do emerytury lub renty należy wybrać z listy opcję: Mam prawo do emerytury.

Kolejno w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności należy odznaczyć domyślnie oznaczony checkbox przy rodzaju składki Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Ubezpieczenie zdrowotne zostanie oznaczone domyślnie jako ubezpieczenie obowiązkowe. Po dokonaniu zmian należy skorzystać z opcji zatwierdź dostępnej na dole strony.

Uwaga! W tej sytuacji na deklaracji ZUS pokaże się nieprawidłowy kod ZUS. Kod świadczący o pobieraniu renty rodzinnej przez Przedsiębiorcę- tj. piąta liczba kodu tytułu ubezpieczenia z cyfrą 2) został przedstawiony w poniższej tabeli:

Kod tytułu ubezpieczenia
Osoba prowadząca działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty, która odprowadza składki
05 10 2X Pełny ZUS
05 70 2X Preferencyjny ZUS

W sytuacji kiedy przedsiębiorca wysyła deklaracje do ZUS powinien poprawić w składanej deklaracji ZUS kod na właściwy. W przypadku wystąpienia wymienionej sytuacji, prosimy o kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.

5. Przedsiębiorca + umowa zlecenie

Jeżeli przedsiębiorca, który jednocześnie:

 1. prowadzi działalność gospodarczą;
 2. posiada umowę zlecenie (nie związaną z wykonywaną działalnością) na kwotę co najmniej równą lub wyższą jak podstawa:
  • dla pełnego ZUS-u w 2021 r. roku jest to kwota 3 155,40 zł ),
  • dla preferencyjnego ZUS-u (w 2021 roku jest to kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie tzn. 2 800,00 zł.)
  • dla Małego ZUS-u w 2021 roku jest to kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie tzn. 2 800,00 zł.)

– wówczas opłaca składki społeczne (tylko chorobowa jest dobrowolna) i składkę zdrowotną od tego tytułu który powstał wcześniej.

Oczywiście, dobrowolnie na wniosek przedsiębiorcy można te tytuły zamienić. O sytuacji należy poinformować Zleceniodawcę poprzez złożenie oświadczenia, z którego tytułu będą naliczane składki. Ponadto przedsiębiorca informuje ZUS poprzez złożenie stosownych druków ZWUA – wyrejestrowujących ze składek oraz ZUA/ZZA rejestrujących do opłacanych składek.

Przykład:
Przedsiębiorca podlega pod Duży ZUS i z tego tytułu opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy, która w 2021 r. wynosi 3 155,40 zł. Przedsiębiorca zatrudnił się na umowę zlecenie, z której osiąga wynagrodzenie 5 000,00 zł brutto. W tym przypadku z działalności należy opłacić wszystkie składki społeczne (chorobowa dobrowolna) i składkę zdrowotną. A z umowy zlecenia tylko składkę zdrowotną.

Można również zamienić te tytuły i z działalności opłacać tylko składkę zdrowotną, a z umowy zlecenia wszystkie składki. Jeżeli tytuły te zostaną zamienione, to z działalności należy opłacać tylko składkę zdrowotną – 381,81 zł w 2021 r.

6. Zwolnienie z opłacania Funduszu pracy

W 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i zwolnieniem tym są też objęte osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Bezterminowo jest to kobieta, która ukończyła wiek 55 lat i mężczyzna wiek 60 lat.

W serwisie ifirma.pl fakt ten należy zaznaczyć, poprzez zakładkę:

Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję Edytuj. W części: Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności w wierszu: Rodzaj składki, należy odznaczyć checkbox przy polu: Fundusz Pracy.Więcej informacji na temat zwolnień z opłacania Funduszu Pracy znajdą Państwo w naszych artykułach:

7. Umowa o pracę w kraju UE a działalność w Polsce

To zagadnienie zostało dokładnie omówione w artykule, który znajduje się na naszym Blogu. Zapraszamy do lektury.


Autor: Zespół ifirma.pl


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły