w Rozliczenia ZUSKoszty działalności

Optymalizacja kosztów jest jednym z elementów zarządzania firmą. Optymalizacja po prostu oznacza redukcję kosztów.

Zakładając działalność gospodarczą musimy opłacać składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W 2018 r. musimy opłacać składki w wysokości:

 • emerytalną – 520,36 zł,
 • rentową – 213,26 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 65,31 zł,
 • wypadkową – 47,98 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 319,94 zł,
 • i składkę na Fundusz pracy – 65,31 zł.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc- 1 232,16 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 1 166,85 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Są to dość wysokie koszty, jakie musi ponieść osoba zakładająca działalność gospodarczą i dlatego istnieją możliwości, z których można skorzystać aby obniżyć koszty związane z ZUS, czyli po po prostu je zredukować.

W tym artykule przedstawimy, w jaki sposób można zredukować koszty ZUS firmy, aby płacić mniejsze składki z tytułu działalności gospodarczej.

1. ZUS preferencyjny

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W 2018 r. na ZUS preferencyjny opłacamy składki:

 • emerytalną – 122,98 zł,
 • rentową – 50,40 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 15,44 zł,
 • wypadkową – 11,34 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 319,94 zł.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc – 520,10 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 504,66 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Nie opłacamy składki na Fundusz pracy w przypadku ZUS preferencyjnego.

Składki na ZUS preferencyjny przedsiębiorca opłaca przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności np. rozpoczęcie prowadzenia działalności – 12 maja 2017 r. – pełne 24 miesiące liczymy od czerwca 2017 r. ponieważ jest to dopiero pierwszy pełny miesiąc. Zatem pełny ZUS opłacimy za czerwiec 2019 r.

Jeżeli w trakcie trwania ZUS preferencyjnego zawiesimy działalność, to i tak liczymy te zawieszone miesiące do tych 24.

ZUS preferencyjny w serwisie ifirma.pl należy ustawić w zakładce: Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj, następnie w polu: Plan opłacania składek ZUS, należy wybrać Mały ZUS. Po dokonaniu powyższych zmian należy wybrać dostępną na dole strony opcję: Zatwierdź.

2. Umowa o pracę + działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która posiada jednocześnie umowę o pracę zawartą na co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2018 r. – 2100,00 zł, bez względu na wielkość etatu), odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP jedynie z tytułu umowy o pracę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana obowiązkowo z obu tytułów. Czyli, z działalności gospodarczej w takim przypadku, ponosimy koszt tylko w wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2018 r. jest to – 319,94 zł.

W przypadku, kiedy rozpoczynając działalność gospodarczą, jesteśmy w sytuacji opisanej powyżej – w serwisie ifirma.pl należy dokonać odpowiednich ustawień:

– zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj, kolejno w wierszu: Dodatkowe Informacje należy zaznaczyć checkbox: Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2100,00 zł brutto; kolejno w wierszu: Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności, checkbox przy Ubezpieczeniu zdrowotnym zaznaczy się automatycznie.
Po dokonaniu powyższych zmian należy wybrać dostępną na dole strony opcję: Zatwierdź.

Dowiedz się jak wygląda procedura przejście z pełnych składek ZUS na składkę zdrowotną.

3. Emeryt + działalność gospodarcza

Jeżeli jest się emerytem i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, to z działalności opłacamy obowiązkowo również tylko składkę zdrowotną.

W serwisie odnotowujemy ten fakt następująco:

Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję: Edytuj. W części dodatkowe informacje w wierszu: Prawo do emerytury lub renty należy wybrać z listy opcję: Mam prawo do emerytury.

Kolejno w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności należy odznaczyć domyślnie oznaczony checkbox przy rodzaju składki Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Ubezpieczenie zdrowotne zostanie oznaczone domyślnie, jako ubezpieczenie obowiązkowe.

Po dokonaniu zmian należy skorzystać z opcji zatwierdź dostępnej na dole strony.

4. Renta rodzinna + działalność gospodarcza

Renta rodzinna jest wyjątkowym rodzajem renty, która daje prawo osobie, która ją otrzymuje do opłacania z działalności jedynie składki zdrowotnej. Z uwagi na to, iż standardowo otrzymujący rentę opłaca dodatkowo z działalności składki społeczne w tej sytuacji korzystający z serwisu oznacza fakt pobierania renty rodzinnej w poniższy sposób:

– zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję Edytuj.

W części dodatkowe informacje w wierszu: Prawo do emerytury lub renty należy wybrać z listy opcję: Mam prawo do emerytury.

Kolejno w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności należy odznaczyć domyślnie oznaczony checkbox przy rodzaju składki Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Ubezpieczenie zdrowotne zostanie oznaczone domyślnie jako ubezpieczenie obowiązkowe. Po dokonaniu zmian należy skorzystać z opcji zatwierdź dostępnej na dole strony.

Uwaga! W tej sytuacji na deklaracji ZUS pokaże się nieprawidłowy kod ZUS. Kod świadczący o pobieraniu renty rodzinnej przez Przedsiębiorcę- tj. piąta liczba kodu tytułu ubezpieczenia z cyfrą 2) został przedstawiony w poniższej tabeli:

Kod tytułu ubezpieczenia
Osoba prowadząca działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty, która odprowadza składki
05 10 2X Pełny ZUS
05 70 2X Preferencyjny ZUS

W sytuacji kiedy przedsiębiorca wysyła deklaracje do ZUS powinien poprawić w składanej deklaracji ZUS kod na właściwy. W przypadku wystąpienia wymienionej sytuacji, prosimy o kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.

5. Przedsiębiorca + umowa zlecenie

Jeżeli przedsiębiorca, który jednocześnie:

 1. prowadzi działalność gospodarczą;
 2. posiada umowę zlecenie (nie związaną z wykonywaną działalnością) na kwotę co najmniej równą lub wyższą jak podstawa:
  • dla pełnego ZUS-u ( w 2018 roku jest to kwota 2665,80),
  • dla preferencyjnego „małego” ZUS-u (w 2018 roku jest to kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie tzn. 2100,00 zł.)

– wówczas opłaca składki społeczne (tylko chorobowa jest dobrowolna) i składkę zdrowotną od tego tytułu który powstał wcześniej.

Oczywiście, dobrowolnie na wniosek przedsiębiorcy można te tytuły zamienić. O sytuacji należy poinformować Zleceniodawcę poprzez złożenie oświadczenia, z którego tytułu będą naliczane składki. Ponadto przedsiębiorca informuje ZUS poprzez złożenie stosownych druków ZWUA – wyrejestrowujących ze składek oraz ZUA/ZZA rejestrujących do opłacanych składek.

Przykład:
Umowa zlecenie jest na kwotę 2.600,00 zł brutto, ale wcześniej była działalność gospodarcza – ZUS pełny – podstawa – 2.665,80 zł. W tym przypadku z działalności należy opłacić wszystkie składki społeczne (chorobowa dobrowolna) i składkę zdrowotną. A z umowy zlecenia tylko składkę zdrowotną.

Można również zamienić te tytuły i z działalności opłacać tylko składkę zdrowotną, a z umowy zlecenia wszystkie składki. Jeżeli tytuły te zostaną zamienione, to z działalności należy opłacać tylko składkę zdrowotną – 319,94 zł w 2018 r.

6. Zwolnienie z opłacania Funduszu pracy

W 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i zwolnieniem tym są też objęte osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Bezterminowo jest to kobieta, która ukończyła wiek 55 lat i mężczyzna wiek 60 lat.

W serwisie ifirma.pl fakt ten należy zaznaczyć, poprzez zakładkę:

Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, na dole strony należy wybrać opcję Edytuj. W części: Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności w wierszu: Rodzaj składki, należy odznaczyć checkbox przy polu: Fundusz Pracy.

Więcej informacji na temat zwolnień z opłacania Funduszu Pracy znajdą Państwo w naszych artykułach:
Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (od umowy-zlecenia)
Fundusz Pracy po 55 lub 60 roku życia

7. Umowa o pracę w kraju UE a działalność w Polsce

To zagadnienie zostało dokładnie omówione w artykule, który znajduje się na naszym Blogu. Zapraszamy do lektury.


Autor: Zespół ifirma.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.