Obowiązek opłacania pełnego ZUS

Przedsiębiorcy, którzy od początku są zobligowani do opłacania pełnych składek ZUS
Podmiot Uwagi
Osoby fizyczne zakładające kolejną działalność gospodarczą W sytuacji, gdy zakładają ją przed przed upływem 5 lat (60 miesięcy) od zamknięcia poprzedniej działalności.
Przykład:
Pierwsza działalność została zamknięta 5 maja 2019 r., nową działalność przedsiębiorca otwiera z dniem 15 kwietnia 2022 r.,
Osoby, które w swej działalności będą współpracować z byłym pracodawcą, z którym przed dniem rozpoczęcia działalności łączył ich stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy Sytuacja ta ma miejsce, gdy umowa łączyła strony w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i czynności te wchodzą w zakres wykonywanej teraz działalności gospodarczej. W miejscu tym warto podkreślić, że powyższa sytuacja nie dotyczy osób, które dla poprzedniego pracodawcy wykonywały czynności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenie
Osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej Gdy jest to dla nich jedyny tytuł do ubezpieczenia, to znaczy nie posiadają na przykład umowy o pracę
Osoby, które są jednoosobowymi wspólnikami sp. z o.o., wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej W sytuacji, gdy nie prowadzą jednocześnie jednoosobowych działalności gospodarczych.
Przedsiębiorcy, którzy po określonym czasie są zobligowani do pełnych składek ZUS
Osoby, które przekroczyły okres preferencyjnego ZUS Przykłady
Po upływie 24 miesięcy okresu preferencyjnego w opłacaniu składek ZUS Gdy działalność została rozpoczęta 1 lutego 2020 r., to po 24 pełnych miesiącach – czyli od 1 lutego 2022 r., zaczynają opłacać pełną składkę.
Gdy rozpoczniemy działalność w trakcie miesiąca – przykładowo 15 lutego 2020 r., wówczas okres preferencyjny przysługuje do końca lutego 2022 r. W związku z tym z dniem 1 marca 2022 r. następuje przejście na nowy plan opłacenia składek ZUS.Do 20 kwietnia dokonuje się zapłaty za marzec.
Po upływie 24 miesięcy okresu preferencyjnego, w momencie rozwiązania umowy o pracę, gdy trwała ona równolegle z preferencyjnym ZUS-em. Działalność gospodarczą zakładana z dniem 1 lutego 2020r., przez osobę, która jednocześnie związana jest umową o pracę, której to zakres nie pokrywa się z wykonywaną działalność.
Po upływie 24 pełnych miesięcy, czyli od 1 lutego 2022 r., kończy się okres preferencyjny i w tym momencie przedsiębiorca z racji posiadanej umowy opłaca jedynie składkę zdrowotną z prowadzonej działalności. Gdyby dnia 5 lutego 2020 nastąpiło rozwiązanie umowy z pracodawcą, to – ponieważ upłynęły już 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności – konieczne jest opłacanie pełnego ZUS

Opis ustawień w konfiguracji serwisu, w sytuacji przejścia przedsiębiorcy z ZUS preferencyjnego na pełny znajduje się na pomocy:
Przejście z ZUS preferencyjnego na pełny

Wprowadzenie ZUS pełnego w ustawieniach serwisu ifirma.pl

Po zalogowaniu się na konto przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS. Na ekranie wyświetli się Deklaracje ZUS DRA, na dole wybieramy edytuj. Następnie w polu Plan opłacania składek ZUS wybieramy z listy Duży ZUS.Po wybraniu opcji Duży ZUS w części dodatkowe informacje należy zaznaczyć checkbox Żadne z powyższych. W polu Prawo do emerytury lub renty wybrać odpowiednią opcję z listy, najczęściej występującą jest Nie mam prawa do emerytury lub renty.
W polu Stopień niepełnosprawności wybrać odpowiednią opcję z listy, najczęściej występującą jest Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Podstawa wymiaru składek zostanie ustawiona automatycznie po dokonaniu powyższej konfiguracji w serwisie.
Ustawienie pełnego ZUS bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przykład ustawień serwisowych w przypadku przedsiębiorcy, który nie ma prawa do emerytury lub renty, nie posiada stopnia niepełnosprawności i nie zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczania chorobowego.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, należy w części Wybierz składki ZUS które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności w kolumnie Rodzaj składki zaznaczyć checkbox Ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ nie jest to składka obowiązkowa – nie jest to ustawiane domyślnie. Po dokonaniu wyżej wymienionych ustawień należy wybrać opcję zatwierdź.

Ustawienie pełnego ZUS ze zgłoszeniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przykład ustawień serwisowych w przypadku przedsiębiorcy, który nie ma prawa do emerytury lub renty, nie posiada stopnia niepełnosprawności i zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, należy w części Wybierz składki ZUS które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności w kolumnie Rodzaj składki zaznaczyć checkbox Ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ nie jest to składka obowiązkowa – nie jest to ustawiane domyślnie. Po dokonaniu wyżej wymienionych ustawień należy wybrać opcję zatwierdź.
W 2022 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym wynosi 1 124,23 zł, bez chorobowego 1 037,18 zł.

W miejscu tym warto podkreślić, iż składki pełnego ZUS, które opłacają co miesiąc przedsiębiorcy są kwotami minimalnymi. Każdy przedsiębiorca może opłacać wyższą niż powyższa składka ZUS, która nie może przekroczyć wskazanej przez ministerstwo kwoty maksymalnej.

W 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 177 660 zł.

Ustawienie ZUS dla przedsiębiorcy będącego emerytem

Przykład ustawień serwisowych w przypadku przedsiębiorcy, który ma prawa do emerytury i nie posiada stopnia niepełnosprawności.

Indywidualna podstawa wymiaru składek bez zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Aby wprowadzić do serwisu indywidualnej wysokości składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kolumnie Podstawa wymiaru składki zmieniamy jej wartość z minimalnej na własną. Po wybraniu tej opcji uaktywni się kolumna z możliwością wpisania zadeklarowanej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne.

Indywidualną składkę na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) – postępujemy jak powyżej. W kolumnie Podstawa wymiaru składki zmieniamy jej wartość z minimalnej na własną. Po wybraniu tej opcji uaktywni się kolumna z możliwością wpisania zadeklarowanej kwoty na ubezpieczenie społeczne. W przypadku, gdy nie będziemy opłacać składki chorobowej, nie zaznaczamy checkboxa Ubezpieczenie chorobowe. Po dokonaniu wyżej wymienionych ustawień należy wybrać opcję zatwierdź.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska, Monika Olejniczak – ifirma.pl


Sprawdź również, jak dokonać zgłoszenia do dobrowolnej składki chorobowej!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły