Dokumenty sprzedaży w ramach procedury OSS

|
ID: 778305302
|
Kategorie: OSS i IOSS
|
Nie musisz czytać pomocy

Dokumenty sprzedaży w ramach procedury OSS
W serwisie w ramach procedury OSS możliwe jest wystawienie następujących dokumentów sprzedaży:

 • faktura sprzedaży OSS,
 • dowód sprzedaży OSS.

 
Dostępność dokumentów sprzedaży w ramach procedury OSS jest zależna od oznaczenia w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS faktu rejestracji do procedury OSS.

  

Oznaczając rejestrację do procedury OSS Użytkownik dodatkowo zaznacza datę zgłoszenia oraz wybiera domyślny przedmiot sprzedaży czy kraj wysyłki. Oznaczenie domyślnego przedmiotu sprzedaży decyduje o tym co zostanie oznaczone w pierwszej kolejności w polu typ sprzedaży.

Dokumenty sprzedaży w ramach procedury OSS znaleźć można w zakładce Faktury ➡ wystaw inną ➡ pozostałe rodzaje.

 

 

Sprzedaż w ramach procedury specjalnej One Stop Shop nie wymaga wystawiania faktur, w tym faktur na żądanie nabywcy. Użytkownik samodzielnie decyduje czy wystawi fakturę czy jedynie dowód sprzedaży.


 

 

 

1. Faktura VAT OSS

1.1. Elementy formularza faktury

Formularz faktury w procedurze OSS – zarówno w przypadku czynnego podatnika podatku VAT i korzystającego ze zwolnienia, wygląda następująco:

  

Poszczególne pola Użytkownik uzupełnia następująco:

a) kontrahent

Użytkownik ma możliwość dodania kontrahenta za pomocą funkcji + lub też jego wyszukania na liście za pomocą funkcji szukaj. Kontrahent zostanie również wyszukany jeśli zaczniemy wpisywać jego nazwę, identyfikator czy też fragment adresu w polu Kontrahent.
W przypadku kiedy w danych kontrahenta zostanie wpisany nr NIP serwis wyświetli komunikat o konieczności zweryfikowania czy faktycznie nabywca jest osobą fizyczną.

  

Pojawienie się takiego komunikatu wskazuje na konieczność weryfikacji statusu nabywcy. W ramach procedury OSS rozliczane są dostawy towarów lub świadczenie określonych usług, tylko kiedy nabywcą nie jest podatnik a w przypadku WSTO podmiot ten nie ma obowiązku rozliczenia WNT. Informację jak ustalić status nabywcy znaleźć można na naszym blogu.
Mimo pojawiającego się komunikatu, serwis pozwoli zatwierdzić wystawianie faktury, nawet jeśli w danych nabywcy zostanie wpisany nr NIP.

b) typ sprzedaży

Do wyboru – towar lub usługa. Wybór w tym polu wpływa na pojawienia się kolejnych pól pozwalających na ustalenia kraju, w którym ostatecznie będzie rozliczony podatek VAT.

 • typ sprzedaży: usługi – po wybraniu tej opcji Użytkownik wskazuje:
  • kraj usługobiorcy – do wyboru z listy krajów UE,
  • kraj usługodawcy
  • ustalenie miejsce usługi – do wyboru z listy lub ręcznego wpisania informacji o zgromadzonych przez świadczącego usługę dokumentów potwierdzających z jakiego kraju jest nabywca.

  

 • typ sprzedaży: towary – po wybraniu tej opcji Użytkownik wskazuje:
  • kraj dostawy – kraj, do którego wysyłany jest towar. Wybór tego kraju decyduje o tym jakie stawki VAT będą dostępne w polu Stawka VAT.
  • kraj wysyłki – kraj, z którego wysyłany jest towar.

  c) data wystawienia

  Jest to faktyczna data wystawienia dokumentu. Nie może być wcześniejsza niż data sprzedaży.

  d) data sprzedaży

  Jest to data dostawy towarów lub wykonania usługi. Nie może być ona wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu. Musi być zgodna z ustawionym na koncie miesiącem księgowym.

  e) ermin płatności
  Wskazany na fakturze termin, w którym nabywca ma dokonać zapłaty. Pole uzupełniane domyślnie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja Faktury/Rachunki i faktury. Pole może być puste.

  f) miejsce wystawienia

  Jest to miejsce wystawienia faktury. Pole to uzupełnia się zgodnie z adresem siedziby firmy lub wskazanym w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia. Pole to jest nieobowiązkowe.

  g) okres rozliczeniowy
  Pole, w którym Użytkownik wskazuje w jakim okresie ująć sprzedaż.
  Informację o sposobie ujęcia faktury w zależności od ustawienia w tym polu w punkcie nr 3.

  h) seria numeracji

  Pole umożliwiające wybór serii numeracji spośród serii numeracji dla faktur dodanych na koncie. Domyślnie w tym polu podstawia się seria numeracji dla faktur oznaczona jako domyślna na koncie. Więcej na temat serii numeracji.

  i) waluta

  Użytkownik dokonuje wyboru waluty, w której dokonywana jest sprzedaż wyboru z listy.

  j) język wydruku

  Użytkownik dokonuje wyboru języka z listy. Domyślnie w tym polu wybrany jest język ustawiony w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia. Wybór w tym polu wpływa na to w jakim języku – poza polskim, wyświetlane będą stałe elementy faktury.

  k) dane przedmiotu sprzedaży

  Użytkownik wprowadza takie dane przedmiotu sprzedaży jak nazwa towaru lub usługi, ilość jednostkę oraz cenę jednostkową czy informację o zastosowanym rabacie. Dane te Użytkownik może wpisać ręcznie (w języku polskim lub obcym) lub wybrać z listy standardowych towarów i usług. Również w tej części Użytkownik wybiera czy faktura zostanie wystawiona od netto czy od brutto.

  l) stawka ryczałtu

  Pole dostępne tylko u Użytkowników rozliczających podatek dochodowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W polu tym Użytkownik wybiera stawkę ryczałtu zgodnie, z którą przychód ma być ujęty w ewidencji przychodów. Domyślnie w polu tym ustawia się stawka ustalona jako domyślna w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia.

      

  m) stawka VAT

  Pole z listą do wyboru. Lista dostępnych stawek VAT zależna jest od kraju nabywcy – wskazanego w polu kraj dostawy lub kraj usługobiorcy.

  n) karta Uwagi

  Pole umożliwiające dodanie na fakturze dodatkowej informacji. Więcej na temat wprowadzania uwag na formularzu faktury tutaj.

  o) karta Płatności

  Na karcie tej Użytkownik ma możliwość wybrania metody płatności czy numeru rachunku do zapłaty.
  W przypadku faktury w złotówkach możliwe jest dodanie informacji o zapłacie otrzymanej w momencie wystawiania faktury.

      

  W przypadku faktur wystawianych w walucie w części tej dodatkowo Użytkownik pobiera kurs służący do przeliczenia faktury na złotówki, a także ma możliwość wprowadzenia różnic kursowych od otrzymanej zapłaty. Informację o otrzymanej zapłacie można wprowadzić już w momencie wystawiania faktury. Przy tak wprowadzonej wpłacie na wydruku faktury pojawi się informacja, iż jest ona opłacona.

      

  p) karta Dodatkowe

  Podczas wystawiania faktury na karcie tej widoczne są dane osoby upoważnionej do wystawienia faktury. Więcej na temat danych osoby upoważnionej do wystawiania faktury tutaj.

  Po zatwierdzeniu dokumentu serwis nadaje mu numer w ramach wybranej serii numeracji. Zablokowany do edycji zostaje wybór typu sprzedaży.

  1.2. Opcje faktury dostępne po jej zatwierdzeniu

  Na dole zatwierdzonego formularza dostępne są następujące opcje:

  • powrót – pozwalająca przejść do listy faktur wystawionych w danym miesiącu, czyli zakładki Faktury ➞ Lista faktur,
  • edytuj,
  • skopiuj na nową – pozwalająca na otwarcie tego samego formularza faktury OSS z danymi wprowadzonymi tak jak na kopiowanej fakturze ale z bieżącymi datami,
  • wystaw korektę
  • drukuj,
  • wyślij e-mailem e-fakturę,
  • wyślij e-mailem,
  • przypomnienia
  • usuń.

      

  a) edycja faktury

  Wybranie opcji edytuj spowoduje przejście do dokumentu w trybie edycji. Funkcja ta będzie dostępna, jeśli miesiącem księgowym ustawionym na koncie będzie miesiąc zgodny z datą sprzedaży z faktury. W trybie edycji faktury Użytkownik może zmienić np. wybranego kontrahenta czy dane przedmiotu sprzedaży – nie dokona zmiany np. numeru faktury czy też wyboru typu sprzedaży.

  b) wysyłka faktury e-mailem oraz e-mailem jako e-faktury

  Zatwierdzoną fakturę Użytkownik może wysłać drogą mailową do nabywcy. Możliwe jest skorzystanie z opcji wysyłki e-mailem lub wysyłki dokumentu e-mailem jako e-faktury.
  Możliwość wysyłki faktury e-mailem do nabywcy zależna jest od uzupełnienia w danych nabywcy adresu mailowego oraz od oznaczenia zgodny na otrzymywanie e-faktur. Więcej informacji na ten temat tutaj.
  Skorzystanie z funkcji wysyłki faktury drogą mailową powoduje, iż na karcie Lista operacji pojawia się informacja o dokonanych wysyłkach.

   

   

  W przypadku każdej z wysyłek Użytkownik ma informację o dacie i godzinie wysyłki, adresie na jaki dokument został wysłany oraz może sprawdzić status wysyłki.
  Dodatkowo, jeśli faktura zostanie wysłana jako e-faktura zostanie zapisany plik pdf wysłanego dokumentu.

  Wysyłka faktury jako e-faktury nie blokuje możliwości jej usunięcia czy edycji. W takim wypadku przed wykonaniem tych czynności zostanie wyświetlony komunikat informujący o skutkach wykonania czynności.

  Przy próbie usunięcia faktury pojawi się następujący komunikat:

   

   

  Z kolei przy próbie edycji komunikat będzie wyglądał następująco:

   

   

  Pojawienie się powyższych komunikatów nie uniemożliwia odpowiednio usunięcia czy edycji dokumentu.
  Dodatkowym warunkiem niezbędnym do usunięcia dokumentu jest ustawienie na koncie miesiąca księgowego zgodnego z datą sprzedaży.

  c) wydruk faktury

  Kolejną czynnością jaka może być wykonana w odniesieniu do wystawionej faktury jest jej wydruk. Opcja wydruku dostępna jest zarówno z poziomu listy funkcji dodatkowych (ikona drukuj) jak i z poziomu podsumowania faktury (wydrukuj/zapisz). Pozwala ona na zapisanie faktury w pliku pdf przy wykorzystaniu domyślnego szablonu faktur. Więcej informacji na temat szablonów faktur tutaj.

  d) korekta faktury – funkcja wystaw korektę umożliwia wystawienie faktury korygującej do wystawionej faktury sprzedaży. Więcej informacji na ten temat tutaj.

  e) przejście do listy przypomnień – pozwala na dodanie przypomnienia (ponaglenia, monitu, noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty) do wystawionej faktury czy wyświetlenie listy już wystawionych przypomnień. Więcej na temat przypomnień tutaj.

  1.3. Informacja o zapłacie za fakturę

  Sposób wprowadzenia informacji o zapłacie zależy od tego czy sprzedaż została dokonana w walucie obcej czy w złotówkach oraz od tego czy sprzedawca miał zapłatę już w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży.

  a) sprzedaż w złotówkach
  Sprzedawca, który ma zapłatę już w momencie wystawiania faktury na karcie Płatności wybiera opcję + dodaj wpłatę.

      

  W ten sposób możliwe jest dodanie większej ilości wpłat. Dodanie wpłat w momencie wystawienia faktury spowoduje, iż na wydruku faktury będzie informacja o opłaceniu dokumentu (częściowym i całkowitym).

  Zapłatę otrzymaną po wystawieniu faktury można wprowadzić zarówno z poziomu szczegółów faktury i karty Płatności jak i z poziomu zakładki Faktury ➞ Lista faktury/Rachunki ➞ Lista rachunków i faktur.

      

  W tym wypadku również możliwe jest dodawanie częściowych wpłat. Dodanie informacji o zapłacie po wystawieniu faktury, nie zmienia jej wydruku (nie pojawi się na nim informacja, o opłaceniu).

  b) sprzedaż w walucie obcej
  Wprowadzenie informacji o zapłacie w przypadku faktur wystawionych w walucie wiąże się z wyliczeniem i zaksięgowaniem przez serwis transakcyjnych różnic kursowych.
  Informację o zapłacie posiadanej już w momencie wystawiania faktury Użytkownik wprowadza na karcie Płatności w części Różnice kursowe.

      

  Wprowadzając informację o zapłacie jako forma płatności można wskazać walutę obcą lub PLN. W przypadku wpłaty otrzymanej w walucie obcej – Użytkownik wprowadza kwotę otrzymaną w walucie, datę otrzymania zapłaty i kurs z dnia zapłaty. W przypadku wpłaty otrzymanej w PLN Użytkownik zamiast kursu z dnia zapłaty wprowadza kwotę otrzymaną w PLN. Przy tak wprowadzonej wpłacie na wydruku dokumentu będzie informacja, iż jest on opłacony (w całości lub w części).

  Zapłatę otrzymaną po wystawieniu faktury można wprowadzić zarówno z poziomu szczegółów faktury i karty Płatności jak i z poziomu zakładki Faktury ➞ Lista faktury/Rachunki ➞ Lista rachunków i faktur.

      

  Wprowadzenie wpłaty z poziomu listy wystawionych faktur nie zmieni wydruku wystawionego dokumentu.

  2. Dowód sprzedaży OSS

  W związku z tym, iż przedsiębiorcy zarejestrowani do procedury VAT OSS nie mają obowiązku wystawiania faktur do sprzedaży rozliczanej w tej procedurze, wystarczające jest udokumentowanie sprzedaży dowodem sprzedaży.

  Formularz Dowodu sprzedaży OSS dostępny jest w zakładce:

  • Faktury ➞ Wystaw inną ➞ pozostałe rodzaje – w przypadku konta czynnego podatnika podatku VAT,
  •  


    

  • Rachunki ➞ Lista rachunków i faktur ➞ pozostałe rodzaje przychodów w przypadku Użytkownika korzystającego ze zwolnienia z VAT.

   


   

  2.1 Elementy formularza dowodu sprzedaży

  W obu przypadkach formularz dowodu sprzedaży OSS wygląda następująco:

   
   

  Poszczególne pola Użytkownik uzupełnia następująco:

  a) typ sprzedaży

  Użytkownik ma do wyboru – towar lub usługa. Wybór w tym polu wpływa na pojawienia się kolejnych pól pozwalających na ustalenia kraju, w którym ostatecznie będzie rozliczony podatek VAT.

  • typ sprzedaży: usługi – po wybraniu tej opcji Użytkownik wskazuje:
   • kraj usługobiorcy – do wyboru z listy krajów UE,
   • kraj usługodawcy
   • ustalenie miejsce usługi – do wyboru z listy lub ręcznego wpisania informacji o zgromadzonych przez świadczącego usługę dokumentów potwierdzających z jakiego kraju jest nabywca.
  •  
    

  • typ sprzedaży: towary – po wybraniu tej opcji Użytkownik wskazuje:
   • kraj dostawy – kraj, do którego wysyłany jest towar. Wybór tego kraju decyduje o tym jakie stawki VAT będą dostępne w polu Stawka VAT.
   • kraj wysyłki – kraj, z którego wysyłany jest towar.

  b) data wystawienia

  To faktyczna data wystawienia dokumentu. Nie może być wcześniejsza niż data sprzedaży.

  c) data sprzedaży

  To data dostawy towarów lub wykonania usługi. Nie może być ona wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu. Musi być zgodna z ustawionym na koncie miesiącem księgowym.

  d) termin płatności

  Wskazany na dokumencie termin, w którym nabywca ma dokonać zapłaty. Pole uzupełniane domyślnie zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja Faktury/Rachunki i faktury. Pole może być puste.

  e) miejsce wystawienia

  To miejsce wystawienia dokumentu sprzedaży. Pole to uzupełnia się zgodnie z adresem siedziby firmy lub wskazanym w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia. Pole to jest nieobowiązkowe.

  f) okres rozliczeniowy
  Pole, w którym Użytkownik wskazuje w jakim okresie ująć sprzedaż. Informację o sposobie ujęcia dokumentu w zależności od ustawienia w tym polu w punkcie nr 3.

  g) seria numeracji

  Pole to umożliwia wybór serii numeracji spośród serii numeracji dla dowodów sprzedaży dodanych na koncie. Domyślnie w tym polu podstawia się seria numeracji dla dowodów sprzedaży oznaczona jako domyślna na koncie. Więcej na temat serii numeracji.

  h) waluta

  Użytkownik dokonuje wyboru waluty, w której dokonywana jest sprzedaż wyboru z listy.

  i) język wydruku

  Użytkownik dokonuje wyboru języka z listy. Domyślnie w tym polu wybrany jest język ustawiony w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia. Wybór w tym polu wpływa na to w jakim języku – poza polskim, wyświetlane będą stałe elementy dowodu sprzedaży.

  j) dane przedmiotu sprzedaży

  Użytkownik wprowadza takie dane przedmiotu sprzedaży jak nazwa towaru lub usługi, ilość jednostkę oraz cenę jednostkową. Dane te Użytkownik może wpisać ręcznie (w języku polskim lub obcym) lub wybrać z listy standardowych towarów i usług. Również w tej części Użytkownik wybiera czy dowód sprzedaży zostanie wystawiony od netto czy od brutto.

  k) stawka VAT

  Pole z listą do wyboru. Lista dostępnych stawek VAT zależna jest od kraju nabywcy – wskazanego w polu kraj dostawy lub kraj usługobiorcy.

  l) stawka ryczałtu
  Pole dostępne tylko u Użytkowników rozliczających podatek dochodowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W polu tym Użytkownik wybiera stawkę ryczałtu zgodnie, z którą przychód ma być ujęty w ewidencji przychodów. Domyślnie w polu tym ustawia się stawka ustalona jako domyślna w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury/Rachunki i faktury ➡ Domyślne ustawienia.

      

  m) karta Uwagi

  Pole umożliwiające dodanie na dowodzie sprzedaży dodatkowej informacji. Więcej na temat wprowadzania uwag na formularzu sprzedaży tutaj.

  n) karta Płatności

  Na karcie tej Użytkownik ma możliwość wybrania metody płatności czy wskazania numeru rachunku do zapłaty.
  W przypadku dowodu sprzedaży w złotówkach możliwe jest dodanie informacji o zapłacie otrzymanej w momencie wystawiania dowodu sprzedaży.

   


   

  W przypadku dokumentów wystawianych w walucie w części tej dodatkowo Użytkownik pobiera kurs służący do przeliczenia wartości sprzedaży na złotówki, a także ma możliwość wprowadzenia różnic kursowych od otrzymanej zapłaty. Informację o otrzymanej zapłacie można wprowadzić już w momencie wystawiania dokumentu. Przy tak wprowadzonej wpłacie na wydruku dowodu sprzedaży pojawi się informacją, iż jest ona opłacony.

   


   

  o) karta Dodatkowe

  Podczas wystawiania dowodu sprzedaż na tej karcie widoczne są:

  • pole Szablon PDF pozwalające na wybranie szablonu w jakim wygenerowany ma być wydruk pdf dowodu sprzedaży. Użytkownik dokonuje z listy szablonów faktur. Więcej na temat szablonów faktur tutaj
  • pole Osoba upoważniona do wystawienia faktury – więcej na temat danych osoby upoważnionej do wystawiania faktury tutaj.

  Po zatwierdzeniu dokumentu serwis nadaje mu numer w ramach wybranej serii numeracji. Zablokowany do edycji zostaje wybór typu sprzedaży.

  2. 2. Opcje dowodu sprzedaży dostępne po jego zatwierdzeniu

  Na dole zatwierdzonego formularza dostępne są następujące opcje:

  • powrót – pozwalająca przejść do listy faktur wystawionych w danym miesiącu, czyli zakładki Faktury ➞ Lista faktur,
  • edytuj,
  • skopiuj na nową – pozwalająca na otwarcie tego samego formularza dowodu sprzedaży z danymi wprowadzonymi tak jak na kopiowanym dokumencie sprzedaży OSS ale z bieżącymi datami,
  • wystaw korektę,
  • drukuj,
  • usuń.

   


   

  a) edycja i usuwanie

  Wybranie opcji edytuj spowoduje przejście do dokumentu w trybie edycji. Funkcja ta będzie dostępna, jeśli miesiącem księgowym ustawionym na koncie będzie miesiąc zgodny z datą sprzedaży. W trybie edycji Użytkownik może zmienić np. dane przedmiotu sprzedaży – nie dokona zmiany np. numeru dokumentu czy też wyboru typu sprzedaży.
  Skorzystanie z funkcji usuń powoduje usunięcie dokumentu z listy. Usunięcie dokumentu możliwe jest jeśli na koncie zostanie ustawiony miesiąc księgowy zgodny z datą sprzedaży.
  Usunięcie dowodu sprzedaży nie jest możliwe dla dokumentu w walucie, do którego została wprowadzona informacja o zapłacie.

  b) wydruk dowodu sprzedaży

  W odróżnieniu od faktury OSS, w przypadku dowodu sprzedaży nie jest możliwa jego wysyłka drogą mailową. Nie zawiera on bowiem danych nabywcy.
  Użytkownik wystawiony dokument może jedynie wydrukować. Opcja wydruku dostępna jest zarówno z poziomu listy funkcji dodatkowych (ikona drukuj) jak i z poziomu podsumowania dokumentu (wydrukuj/zapisz). Pozwala ona na zapisanie faktury w pliku pdf.

  c) korekta dowodu sprzedaży – funkcja wystaw korektę umożliwia wystawienie korekty dowodu sprzedaży. Więcej informacji na ten temat tutaj.

  2.3. Informacja o otrzymaniu zapłaty

  Sposób wprowadzenia informacji o zapłacie dla dowodu sprzedaży zależy od tego czy został on wystawiony w walucie obcej czy w złotówkach oraz od tego czy otrzymanie zapłaty nastąpiło przed wystawieniem dokumenty czy po jego wystawieniu.
  Zasady dodawania wpłaty są identyczne jak w przypadku faktur OSS i zostały wskazane w poprzedniej części.

  Różnice kursowe Użytkownik będzie musiał wyliczyć i zaksięgować ręcznie. Informacje o tym jak dokonać wyliczenia i księgowania w przypadku Użytkownika rozliczającego się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów dostępne są tutaj. Z kolei sposób wyliczenia i księgowania różnic kursowych dla Użytkowników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wskazany został tutaj.

  Uwaga! W przypadku gdy płatność następuje w walucie na konto w tej samej walucie różnice kursowe od transakcji nie powstaną, gdyż porównywane byłyby dwa takie same kursy walut.

  3. Ujęcie faktur i dowodów sprzedaży OSS w KPiR oraz ewidencji od przychodów ewidencjonowanych

  Przychód na podstawie wystawionych faktur oraz dowodów sprzedaży OSS księgowany jest w ewidencjach podatkowych po przeliczeniu kwoty netto na złotówki przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży.

  Zapis w KPiR w odniesieniu do sprzedaży OSS zawiera następujące dane:

  • numer dokumentu – odpowiednio dowodu sprzedaży lub faktury,
  • data sprzedaży wskazana na dokumencie,
  • opis – odpowiednio zapis DS – sprzedaż w procedurze OSS lub FV – sprzedaż w procedurze OSS,
  • dane nabywcy – nazwa i adres – te dane jedynie w przypadku faktury. Taki zakres danych widoczny jest na wydruku KPIR.

   


   

  Przychody ze sprzedaży towarów lub usług ujmowane są w KPiR w kolumnie Wartość sprzedanych towarów i usług.

  Z kolei, ujęcie dokumentów sprzedaży w ramach procedury OSS w przypadku Użytkowników, rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zawiera następujące dane:

  • numer dokumentu – odpowiednio dowodu sprzedaży lub faktury,
  • data wystawienia dokumentu oraz data uzyskania przychodu (wskazana na fakturze lub dowodzie sprzedaży data sprzedaży).

   


   
  Przychody ze sprzedaży towarów lub usług ujmowane są w ewidencji zgodnie ze stawką ryczałtu wskazaną na formularzu przychodu.
   

  Wystawiając fakturę czy dowód sprzedaży w ramach procedury OSS Użytkownik może zdecydować o dacie ujęcia sprzedaży zarówno w ewidencji OSS jak i ewidencjach podatku dochodowego.

   
   

  W polu Okres rozliczeniowy domyślnie wybrane jest ujęcie w dacie sprzedaży.

  W przypadku kiedy data sprzedaży przypada do okresu, za który została już wygenerowana deklaracja VIU-DO, pojawi się komunikat:

   
   

  Zatwierdzenie spowoduje ujęcie faktury w okresie zgodnym z datą sprzedaży. W takim wypadku:

  • ponowne wygenerowanie deklaracji VIU-DO za okres zgodny z datą sprzedaży spowoduje rozliczenie sprzedaży w tym właśnie okresie. To rozwiązanie jest polecane jeśli pomimo wygenerowania deklaracji nie została ona jeszcze wysłana do US.
  • brak generowania deklaracji za okres zgodny z datą sprzedaży spowoduje, iż wystawiona faktura zostanie wykazana w deklaracji za kolejny kwartał w części przeznaczonej dla korekt.

   

  Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku kiedy jako okres ujęcia dokumentu zostanie wskazana data wystawienia a za dany okres jest już wygenerowana deklaracja VIU-DO.

  Przykład
  Użytkownik wygenerował na koncie deklaracje VIU-DO za I kwartał 2022 r. W kwietniu zauważył, iż nie wystawił faktury do sprzedaży dokonanej w marcu.
  Fakturę wystawił w miesiącu księgowym marcu, wskazując na niej datę sprzedaży 31.03.2022 r. i datę wystawienia 15.04.2022 r.
  W polu Okres rozliczeniowy zostało wybrane księgowanie w dacie sprzedaży. Faktura w ewidencji OSS została ujęta w marcu.
  a) Użytkownik przed wysyłką deklaracji VIU-DO za I kwartał wygenerował ją ponownie – wystawiona faktura została ujęta w deklaracji VIU-DO w części C.2 czyli w części przeznaczonej dla bieżącej sprzedaży danego okresu.

   
   

  b) Użytkownik przed wysyłką nie generował już deklaracji VIU-DO za I kwartał – serwis ujął wystawioną fakturę w deklaracji za II kwartał w części C.5 – czyli części przeznaczonej do ujęcia korekt VAT z poprzednich deklaracji.

   
   

  Zgodnie z objaśnieniami MF w zakresie pakietu e-commerce moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży towarów w ramach procedury OSS powstaje zgodnie z przepisami kraju, na terytorium, którego będzie miało miejsce opodatkowanie transakcji (kraj przeznaczenia towarów). W związku z powyższym serwis umożliwia wskazanie jako okresu ujęcia sprzedaży także okresu zgodnego z datą wystawienia dokumentu. Taki wybór na formularzu faktury lub dowodu sprzedaży spowoduje, iż przychód w ewidencji przychodów oraz KPiR również zostanie ujęty w dacie wystawienia. W związku z powyższym należy dokonać jego przeksięgowania w ewidencjach dla podatku dochodowego do okresu zgodnego z datą sprzedaży.

  4. Dokumenty sprzedaży w ramach procedury OSS a eCommerce

  Użytkownicy korzystający z integracji serwisu ze sklepami internetowymi w ramach dostępnej w serwisie zakładki eCommerce mają możliwość do pobranych zamówień wystawić dowód sprzedaży OSS lub fakturę OSS.

  Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w ramach procedury OSS dostępna będzie jeśli na koncie ustawiony będzie miesiąc księgowy – nie wcześniejszy, niż miesiąc, od którego nastąpiło zgłoszenie do procedury.

  Po pobraniu zamówień ze sklepu Użytkownik w polu wyboru rodzaju dokumentu, znajdzie dostępne formularze faktura VAT OSS oraz dowód sprzedaży OSS.

   


   

  Na formularzu faktury VAT OSS podobnie jak w przypadku dokumentu wystawianego z poziomu Faktury/Rachunki Użytkownik wskazuje elementy właściwe dla procedury OSS, a więc: Typ sprzedaży oraz powiązane z tym dane niezbędne do określenia miejsca opodatkowania sprzedaży.

   
   

  Faktura sprzedaży w ramach procedury OSS wystawiana jest w tej samej walucie, co pobrane zamówienie.

  Formularz wystawienia dowodu sprzedaży w ramach procedury OSS w odróżnieniu od faktury, nie zawiera danych nabywcy.

   
   

  Pozostałe funkcjonalności formularza wystawionej faktury, a także jej ujęcie na liście dokumentów sprzedaży oraz w ewidencjach podatkowych jest analogiczne jak w przypadku dokumentów sprzedaży wystawionych z poziomu zakładki Faktury lub Rachunki.

  Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

 • Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
  Nie tylko kawa jest 2w1

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce