Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych z terytorium Unii Europejskiej

|
ID: 778305300
|
Kategorie: OSS i IOSS
|
Nie musisz czytać pomocy

Podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych z Unii Europejskiej powinni przeanalizować to jakie usługi świadczą. W oparciu o rodzaj świadczonych usług oraz dodatkowe warunki obowiązujące od początku lipca 2021 możliwe będzie ustalenie czy dotychczasowy sposób rozliczania świadczonych usług nie uległ zmianie.

 

Uwaga! Wszelkie informacje podane w instrukcji oparliśmy o bieżące opracowania MF i stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej. Z uwagi na to, iż ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw dopiero w dniu 28.06.2021 r. nadal pozostaje wiele niejasności interpretacyjnych odnośnie zastosowania procedur. W razie wątpliwości w poruszanych zagadnieniach warto samodzielnie skontaktować się z Krajową Informacja Skarbową lub nawet wystąpić o indywidualną interpretację.

 

1. Status nabywcy

Pod uwagę bierzemy usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, w uproszczeniu osób fizycznych, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym kraju UE niż Polska.

Podmiot niebędący podatnikiem, to podmiot inny niż podatnik. Definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca opodatkowania usług została wskazana w art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Dowiedz się kim jest podmiot nie będący podatnikiem przeczytaj nasze szczegółowe wyjaśnienia. W artykule dostępnym nas naszym blogu postaraliśmy się wyjaśnić niełatwe pojęcie podmiotu niebędącego podatnikiem.

2. Rodzaj usługi

To w jaki sposób sprzedawca dokumentuje usługę i według stawki jakiego kraju naliczy podatek VAT zależy od miejsca opodatkowania usługi.

2. 1. Usługi opodatkowane w kraju sprzedawcy

Ogólna zasada wskazuje, iż miejscem opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – w uproszczeniu osób fizycznych, jest miejsce, w którym świadczący usługę ma siedzibę działalności.

Przykład 1
Firma z Polski świadczy usługi fotograficzne na rzecz osoby fizycznej z innego kraju UE. Usługa taka nie jest wskazana, jako usługa, do której mają zastosowanie zasady szczególne. W związku z tym sprzedawca rozlicza sprzedaż, tak jak dla osoby fizycznej z kraju (np. ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej).

W tej sytuacji sprzedawca wskazuje sprzedaż w deklaracji JPKV7 naliczając stawkę VAT jaką usługa jest opodatkowana.

Od wskazanej powyżej zasady przewidziane są wyjątki – informacja o nich w punktach 2.2 oraz 2.3.

2. 2. Usługi opodatkowane w kraju nabywcy

Dla części usług, przepisy przewidują inny sposób ustalania miejsca opodatkowania usługi – czyli to w którym kraju sprzedawca ma obowiązek rozliczyć VAT. Usługi te wskazane zostały w poniższej tabeli.

Przepis ustawy o VAT
Rodzaj usługi
Miejsce opodatkowania
art. 28d
Usługi pośredników działających na rzecz i w imieniu osób trzecich
miejsce, w którym dokonywana jest transakcja podstawowa
art. 28e
Usługi związane z nieruchomościami, w tym:

 • usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • usługi zakwaterowania w hotelach i obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi,
 • usługi użytkowania i używania nieruchomości,
 • usługi przygotowania i koordynowania prac budowlanych takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego.
Miejsce położenia nieruchomości
art. 28f ust. 1
Usługi transportu pasażerów.
Miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości
art. 28f ust. 2
Usługi transportu towarów.
art. 28f ust. 3
Usługi transportu towarów, których rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.

Miejsce gdzie transport się rozpoczyna

art. 28g ust. 1
Usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy.

Miejsce gdzie imprezy faktycznie się odbywają.

art. 28h
Usługi pomocnicze do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub usługi podobne
Usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym.

Miejsce gdzie usługi są faktycznie wykonywane.

art. 28i
Usługi restauracyjne i cateringowe

Miejsce gdzie usługi są faktycznie wykonywane.

art. 28j ust. 1

Krótkoterminowy wynajem środków transportu

Miejsce faktycznego oddania środków transportu do dyspozycji usługobiorcy

art. 28j ust. 3

Wynajem środków transportu – inny niż krótkoterminowy

Miejsce gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Przedsiębiorcy świadczący powyższe usługi mają obowiązek opodatkować usługę zgodnie z przepisami kraju wskazanego jako miejsce opodatkowania (najczęściej kraj siedziby nabywcy). Obowiązek taki nie zależy od tego czy usługi są świadczone sporadycznie czy na większą skalę.

Do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy świadczący powyższe usługi, często zmuszeni byli do rejestracji w zakresie podatku VAT w innym kraju UE. Wystawiali wówczas faktury zgodnie z przepisami obowiązanymi w danym kraju i wykazywali je w obowiązujących tam deklaracjach VAT. Dodatkowo taką usługę mieli obowiązek wykazać w krajowej deklaracji VAT w polu “dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju”.
Począwszy od lipca – przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z procedury One Stop Shop (OSS) i tym samym uniknięcia rejestracji w poszczególnych krajach Unii.

Przykład 2
Polski przedsiębiorca (czynny podatnik podatku VAT) świadczy usługi budowlaną na rzecz osób fizycznych z Czech. Usługi są wykonywane na nieruchomościach położonych w Czechach. Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć sprzedaż w kraju nabywcy, naliczając podatek VAT wg stawek obowiązujących w tym kraju. Przedsiębiorca nie ma możliwości aby sprzedaż rozliczyć w krajowej deklaracji VAT.

Od pierwszego lipca rozliczenia tego może dokonać:

 • rejestrując się w zakresie podatku VAT w Czechach, wystawiając fakturę zgodnie z przepisami tam obowiązującymi i ukazując ją w czeskiej deklaracji VAT, lub
 • dokonać rejestracji do procedury One Stop Shop (OSS). Sprzedaż rozliczana w ramach procedury OSS nie musi być udokumentowana fakturą, jeśli ta będzie wystawiana – sprzedawca wystawi ją zgodnie z przepisami swojego kraju, naliczając podatek VAT w stawce obowiązującej w Czechach. Kwotę VAT wpłaci do krajowego US, a ten przekaże ją do kraju nabywcy.
Ważne!
Firma, która zarejestruje się do procedury OSS musi w ramach tej procedury rozliczać wszystkie dostawy i usługi, które mogą być nią objęte. Nie może zdecydować aby np. usługi świadczone w jednym kraju rozliczać w ramach procedury OSS a dla świadczenia innych dokonać rejestracji w kraju nabywcy.

2.3. Usługi elektroniczne nadawcze lub telekomunikacyjne

Szczególne zasad dotyczą usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (EE). Więcej informacji na temat tego jakie usługi zaliczamy do tej grupy tutaj.

Co do zasady usługi te opodatkowane są w kraju nabywcy – czyli w kraju gdzie nabywca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jednak po spełnieniu określonych warunków (wskazanych w art. 28k ust. 2) sprzedawca ma prawo opodatkować usługi w kraju swojej siedziby, unikając w ten sposób np. rejestracji do VAT w innym kraju UE.

Polski przedsiębiorca ma prawo aby opodatkować w Polsce powyższe usługi świadczone na rzecz osób fizycznych z innych krajów Unii Europejskiej jeśli:

 • ma siedzibę działalności, a w przypadku jej braku – stałe miejsce prowadzenia działalności lub zwykłe miejsce pobytu tylko w Polsce,
 • w roku bieżącym ani poprzednim nie został przekroczony limit 10 000 EUR. W przypadku krajowych podmiotów limit ten został ustalony na poziomie 42 000 zł.
  Powyższy limit obejmuje:

 • łączną wartość (bez podatku VAT) usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych z krajów UE innych niż Polska oraz
 • łączną wartości (bez podatku VAT) dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do innego kraju UE niż Polska (WSTO). W kwocie tej uwzględniane są także dostawy dokonywane na rzecz podatników z innych krajów UE, którzy nie mają obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Do końca czerwca – sprzedaż taka stanowiła sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.
Czym jest WSTO?

Definicję zawiera art. 2 pkt 22a ustawy o VAT . Przeczytaj artykuł, który wyjaśni Ci czym jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO.

Przedsiębiorcy, którzy poza świadczeniem usług EE, dokonują dostaw towarów na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE – muszą pamiętać, iż w przypadku gdyby towary były wysyłane, nie tylko z Polski – wówczas przedsiębiorca ma obowiązek opodatkować świadczone usługi oraz dostawy towarów w kraju nabywcy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę – iż obowiązujący do końca czerwca limit 42 000 zł – obejmował jedynie usługi EE – nie obejmował dostaw. U przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi EE oraz prowadzą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju – po zsumowaniu obu tych sprzedaży limit może być przekroczony, a to wyklucza opodatkowanie tych usług w Polsce.

W przypadku, kiedy świadczenie usługi sprzedawca musi opodatkować w kraju nabywcy, aby uniknąć rejestracji do VAT w poszczególnych krajach Unii – może skorzystać z procedury OSS.

Ważne!
Firma, która zarejestruje się do procedury OSS musi w ramach tej procedury rozliczać wszystkie dostawy i usługi, które mogą być nią objęte. Nie może zdecydować aby np. usługi świadczone w jednym kraju rozliczać w ramach procedury OSS a dla świadczenia innych dokonać rejestracji w kraju nabywcy.

Przykład 3
Czynny podatnik podatku VAT świadczy usługę elektroniczną na rzecz osoby fizycznej z Niemiec. Podatnik – ani w bieżącym ani poprzednim roku nie przekroczył limitu 42 000 zł. Podatnik nie zdecydował się na wybór opodatkowania usługi w kraju nabywcy.
Także po pierwszym lipca za wykonaną usługę wystawia krajową fakturę VAT – naliczając krajowy podatek VAT.

Przykład 4
Krajowy przedsiębiorca świadczy usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych z UE. W 2020 r. przekroczył obowiązujący limit 42 000 zł w związku z tym zdecydował się na rejestrację w procedurze VAT MOSS. Od lipca świadczone usługi nie będą opodatkowane w procedurze MOSS ale OSS. Przedsiębiorca nie musi w związku z tym dokonywać dodatkowej rejestracji.

Przykład 5
Podmiot krajowy świadczy usługi polegające na montażu stolarki okiennej (bez dostawy towarów)j. Usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych z Niemiec. Jednocześnie prowadzi sklep internetowy, w którym sprzedaje rolety i części zamienne do nich. Towary wysyła także do osób fizycznych z innych krajów UE.

Przedsiębiorca ma siedzibę działalności tylko w Polsce i tylko z tego kraju wysyła towary.
Świadczone usługi sprzedawca musi rozliczać w kraju nabywcy. W tym celu zarejestrował się jako podatnik VAT w Niemczech.
Przedsiębiorca nie przekroczył obowiązujących do czerwca 2021 limitów sprzedaży wysyłkowej do poszczególnych krajów UE.

Przedsiębiorca z początkiem lipca sumował wartości dokonywanych w 2020 r. i 2021 r. sprzedaży wysyłkowych do innych krajów UE. Kwota łącznie do wszystkich krajów UE przekroczyła 42 000 zł.

Dokonane dostawy towarów – o ile sprzedawca nie przekroczył wskazanego w powyższej tabeli limitu 42 000 zł. Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do innych krajów UE (WSTO) przedsiębiorca będzie musiał opodatkować w kraju, do którego wysyła towar.

Podmiot krajowy począwszy od lipca 2021 r. ma dwie możliwości w zakresie rozliczenia VAT:

 • rejestruje się do podatku VAT w pozostałych krajach UE, do których wysyła towary w ramach WSTO. Dokumentuje sprzedaż zgodnie z przepisami poszczególnych krajów UE (w których świadczy usługi budowlane i do których wysyła towary), wykazuje podatek VAT w lokalnych deklaracjach VAT i wpłaca je do US w każdym kraju oddzielnie.
 • rejestruje się do procedury OSS i w ramach niej rozlicza podatek VAT wg stawek obowiązujących w kraju nabywcy zarówno w odniesieniu do dostaw towarów jak i świadczonych usług.

3. Czym jest procedura OSS i jak się do niej zarejestrować?

Procedura One Stop Shop (OSS) jest procedurą szczególną pozwalająca na rozliczenie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.
W uproszczeniu – przedsiębiorca z niej korzystający rejestruje się w swoim kraju, dokonując sprzedaży nalicza VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi w kraju nabywcy, następnie składa jedną deklaracje VAT i opłaca podatek z niej wynikający. Ten za pośrednictwem krajowego US jest przekazywany do poszczególnych krajów, z których mieszkają nabywcy.

Rejestracja do OSS dokonywana jest przez złożenie druku VIU-R. Więcej informacji o tym jak należy go wypełnić dostępne jest tutaj.

Druk może zostać złożony jedynie drogą elektroniczną przy zastosowaniu podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Finansów nie udostępniło możliwości wysłania zgłoszenia danymi autoryzującymi czy np. profilem zaufanym.

3. 1. Termin rejestracji

Terminy rejestracji w zależności od momentu, przekroczenia limitu wskazane zostały w poniższej tabeli.

Moment przekroczenia limitu

Termin dokonania zgłoszenia

Przedsiębiorcy, którzy przed 01.07.2021 r. nie przekroczyli limitu 42 000 zł i dokonują rejestracji w związku z przekroczeniem limitu obowiązującego od lipca 2021 r.

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia limitu – 10.08.2021 r.

Termin rejestracji – w związku z brakiem publikacji ustawy w dzienniku ustaw na ten moment nie jest wskazywany przez Krajową Informacją Skarbową.

Przedsiębiorcy, którzy przed 01.07.2021 r. zarejestrowani byli do procedury MOSS

Brak. Przedsiębiorcy zostaną automatycznie przypisani do nowej procedury, bez konieczności informowania o tym US.

Przedsiębiorcy, którzy przekroczyli obowiązujący limit po 01.07.2021 r. (np 10.08.2021 r. )

Do 10-tego dnia miesiąca po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja powodująca przekroczenie limitu. Jeśli jego przekroczenie miało miejsce 10 sierpnia zgłoszenie należy złożyć do 10 września.

Termin rejestracji – w związku z brakiem publikacji ustawy w dzienniku ustaw na ten moment nie jest wskazywany przez Krajową Informacją Skarbową.

Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie rejestrują się do OSS od pierwszej świadczonej usługi

Do 10 -ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie z procedury.

Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie rejestrują się do OSS, a wcześniej świadczyli usługi (opodatkowując je w kraju nabywcy)

Do końca kwartału poprzedzającego, kwartał w którym rozpoczynają korzystanie z procedury.

 

Uwaga!

Według bieżącego stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przedsiębiorca, który przekroczył limit dla transakcji objętych OSS powinien dokonać rejestracji do wskazanej procedury do dnia 30 czerwca 2021 r. tak by móc skorzystać z niej od 1 lipca 2021 roku. Jest to stanowisko odmienne od tego co do tej pory było przedstawiane przez Departament Podatków oraz KIS gdzie wskazana była data rejestracji do 10 sierpnia 2021 roku.

Analizując rozwiązania przyjęte dla MOSS, który w lipcu przekształcony zostaje w OSS, wydaje się słusznym przyjęcie analogii dla OSS, iż przedsiębiorca powinien móc złożyć druk rejestracyjny do 10 sierpnia. W przypadku MOSS Krajowa Informacja Skarbowa przez wiele lat potwierdzała, iż w przypadku przekroczenia limitu przedsiębiorca od daty przekroczenia limitu stosuje stawki VAT jakie obowiązują w kraju nabywcy, jednakże skutecznej rejestracji może dokonać do 10 dnia następnego dnia miesiąca.

Kontaktując się z Drugim Urzędem Warszawa Śródmieście, który przyjmuje druki rejestracyjne, również otrzymaliśmy informację, iż słusznym będzie przyjęcie jako możliwej daty rejestracji okresu do 10 sierpnia.

Z uwagi na powyższe rozbieżności każdorazowo przedsiębiorca powinien sam zdecydować, czy złoży druk rejestracyjny po 1 lipca. Niestety żadna z powyższych opcji na ten moment nie jest wiążąca. A wprost przepis ustawy nie odnosi się do sytuacji co zrobić kiedy zostanie przekroczony limit. Niestety ustawa nie zawiera przepisów przejściowych i nawet szukając analogii we wcześniejszych rozwiązaniach podobnych sytuacji nie można przyjąć założenia, iż stanowisko organów podatkowych zostanie zachowane.

4. Podsumowanie zasad opodatkowania usług na rzecz osób fizycznych z UE

Poniższa tabela zawiera porównanie sposobu rozliczenia poszczególnych grup usług świadczonych na rzecz osób fizycznych z UE przed 01.07.2021 i po tej dacie.

Rodzaj usług

Czy limit 42 000 zł/ 10 000 EUR został przekroczony?

Miejsce i sposób rozliczenia do 30.06.2021 r.

Miejsce i sposób rozliczenia od 01.07.2021 r.

Usługi opodatkowane w kraju sprzedawcy
nie dotyczy

W krajowej deklaracji VAT.
Wystawiony dokument sprzedaży: Faktura krajowa lub paragon

Usługi opodatkowane w kraju nabywcy
nie dotyczy

Rejestracja do VAT w kraju nabywcy i rozliczenie lokalnej deklaracji VAT
Dokument sprzedaż – wystawiony zgodnie z przepisami kraju nabywcy.*

Do wyboru dwie możliwości:
1) rejestracja do VAT w kraju nabywcy i rozliczenie lokalnej deklaracji VAT.
Dokument sprzedaż – wystawiony zgodnie z przepisami kraju nabywcy* lub
2) rejestracja w procedurze OSS – wystawiony dokument sprzedaży – faktura lub dowód sprzedaży OSS.
Usługi elektroniczne nadawcze lub telekomunikacyjne
nie
W krajowej deklaracji VAT.
Wystawiony dokument sprzedaży: Faktura krajowa
z oznaczeniem procedury- EE lub WSTO_EE.
W tym wypadku, mimo nieprzekroczenia limitu możliwy jest też dobrowolny wybór opodatkowania usług w kraju nabywcy.

tak
Do wyboru dwie możliwości:
1) rejestracja do VAT w kraju nabywcy i rozliczenie lokalnej deklaracji VAT.
Dokument sprzedaż – wystawiony zgodnie z przepisami kraju nabywcy.* lub
2) Rozliczenie w ramach procedury MOSS.
Do wyboru dwie możliwości:
1) rejestracja do VAT w kraju nabywcy i rozliczenie lokalnej deklaracji VAT.
Dokument sprzedaż – wystawiony zgodnie z przepisami kraju nabywcy* lub
2) rejestracja w procedurze OSS – wystawiony dokument sprzedaży – faktura lub dowód sprzedaży OSS.

*W przypadku kiedy jest świadczona w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce dodatkowo jest ona wykazywana w deklaracji VAT jako “świadczenie usług poza terytorium kraju”.

5. Jak dokumentować sprzedaż usług po 01.07.2021 r.

Poniższe zestawienie obrazuje sposób dokumentowania lub tylko księgowania usług świadczonych od początku lipca 2021 r.

Rodzaj usługi
Przekroczenie limitu 42 000 zł/ 10 000 EUR

Rejestracja w procedurze OSS
Sposób dokumentowania lub księgowania usługi – czynny podatnik podatku VAT
Sposób dokumentowania lub księgowania usługi – podatnik zwolniony z VAT
Usługi opodatkowane w kraju sprzedawcy
nie dotyczy
nie dotyczy
Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT (zakładka Faktury ➡ wystaw fakturę krajową) lub Paragon (zakładka Kasa fiskalna ➡ + Paragon)
Krajowa sprzedaż na fakturę (zakładka Rachunki ➡ wystaw fakturę) lub Paragon (zakładka Kasa fiskalna ➡ + Paragon)

Usługi opodatkowane w kraju nabywcy
nie dotyczy
nie

Księgowanie przychodu w zakładce Faktury ➡ inne przychody ➡ przychód uniwersalny VAT. W części Ewidencja sprzedaży VAT – świadczenie usług poza terytorium kraju.

Księgowanie przychodu w zakładce Rachunki ➡ inne przychody ➡przychód uniwersalny nie VAT.

tak
Faktura VAT OSS lub Dowód sprzedaży OSS w zakładce Faktury ➡ wystaw inną ➡ pozostałe rodzaje.
Faktura VAT OSS lub Dowód sprzedaży OSS w zakładce Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur ➡ pozostałe rodzaje przychodów.

Usługi elektroniczne nadawcze lub telekomunikacyjne
nie
nie
Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT (zakładka Faktury ➡ wystaw fakturę krajową) z oznaczeniem procedury EE lub Faktura z ceną określoną w walucie obcej (zakładka Faktury ➡ wystaw inną) z oznaczeniem procedury EE
Faktura z ceną określoną w walucie obcej (zakładka Rachunki ➡ lista rachunków i faktur ➡ pozostałe rodzaje przychodów) z oznaczeniem w polu Typ sprzedaży – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
tak (rejestracja w tym wypadku jest dobrowolna)
Faktura VAT OSS lub Dowód sprzedaży OSS w zakładce Faktury ➡ wystaw inną ➡ pozostałe rodzaje
Faktura VAT OSS lub Dowód sprzedaży OSS w zakładce Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur ➡ pozostałe rodzaje przychodów.
tak
tak
nie
Księgowanie przychodu w zakładce Faktury ➡ inne przychody ➡ przychód uniwersalny VAT. W części Ewidencja sprzedaży VAT – świadczenie usług poza terytorium kraju.

Księgowanie przychodu w zakładce Rachunki ➡ inne przychody ➡przychód uniwersalny nie VAT.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce