Błędy związane z wysyłką do ZUS – deklaracje zgłoszeniowe

|
ID: 778306682
|
Nie musisz czytać pomocy

Podczas przesyłania deklaracji do ZUS, często zdarza się, że pojawiają się błędy zarówno na deklaracjach rozliczeniowych jak i zgłoszeniowych. W kolejnej części artykułu, zostaną szczegółowo opisane każde z nich oraz sposoby ich rozwiązania.

Informację o błędzie, który wystąpił w deklaracji, znajduje się zawsze na końcu komunikatu. W momencie kiedy przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie o błędzie należy weryfikować ostatnią część wiadomości.

Cały błąd przedsiębiorca może odczytać w zakładce Deklaracje ➡ E-Deklaracje ZUS gdzie znajdują się bowiem wszystkie deklaracje przesłane przez użytkownika za pomocą serwisu IFIRMA.

Na przykład:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009499+20220420071011+2V zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSDRA (6471591), błąd: 71100101, nr bloku: 6, nr pola: 2, opis: Błędna kwota składki.

Otrzymana informacja wskazuje, że błąd dotyczy błędnej kwoty składki ZUS na deklaracji ZUS DRA w bloku 6 w polu 2 i to tak należy szukać problemu na wysłanej deklaracji.

Jeżeli mimo wszystko przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie znaleźć problemu i błąd nie może zostać usunięty zachęcamy do kontaktu z BOK.

1. ZUS ZUA przedsiębiorcy

Podczas wysyłki do ZUS, deklaracji zgłoszeniowych również mogą pojawić się błędy w aplikacji. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy błąd dotyczy zgłoszenia przedsiębiorcy czy pracownika.

a. Błędnie zaznaczone ubezpieczenia (nr bloku: 5, nr pola: 1)

Opis błędu:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009499+20230413070151+4E zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (72896), błąd: 61038801, nr bloku: 5, nr pola: 1, opis: Błędnie zaznaczone ubezpieczenia.

Najczęstszym błędem pojawiającym się podczas generowania deklaracji ZUS ZUA, są błędnie zaznaczone ubezpieczenia w deklaracji zgłoszeniowej.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca zmienia plan opłacania składek ZUS lub pierwszorazowo zgłasza się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA musi pamiętać, że ubezpieczenie chorobowe dla pracodawcy jest dobrowolne.

W związku z tym, aby rozwiązać problem należy ponownie przesłać deklaracje do ZUS z prawidłowo zaznaczonymi składkami.
Czyli w takiej sytuacji, należy przejść do zakładki Login → Konfiguracja → Deklaracje zgłoszeniowe ZUS → Wygeneruj ZUA.

Poniżej zostanie zaznaczone prawidłowe zgłoszenie dla przedsiębiorcy, który chce podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie chce zgłosić się do dobrowolnej składki chorobowej wówczas oznaczenie w ZUS ZUA, ma wyglądać w następujący sposób:

b. Musi być zaznaczone zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego (nr bloku: 5, nr pola: 1)

Opis błędu:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009468+20231102154145+0Y zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy.Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (92218), błąd: 61030501, nr bloku: 6, nr pola: 2, opis: Brak zgłoszenia ubezpieczeń obowiązkowych Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (92218), błąd: 61030004, nr bloku: 5, nr pola: 1, opis: Musi być zaznaczone zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

W przypadku takiego błędu, przedsiębiorca najprawdopodobniej dokonał błędnego oznaczenia na deklaracji ZUS ZUA. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce zgłosić się jedynie do składki zdrowotnej, ponieważ posiada inny tytuł do ubezpieczeń, który uprawnia go do opłacania z działalności gospodarczej składki zdrowotnej, należy zgłoszenia dokonać na deklaracji ZUS ZZA. W tym celu należy przejść do zakładki Login → Konfiguracja → Deklaracje zgłoszeniowe ZUS → Wygeneruj ZZA i odznaczyć deklaracje w następujący sposób:

c. Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS (nr bloku: 1, nr pola: 1)

Opis błędu:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009466+20231106155341+6F zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (92656), błąd: 69004609, nr bloku: 1, nr pola: 1, opis: Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS.

Kiedy podczas wysyłki deklaracji ZUS ZUA przedsiębiorcy, pojawia się powyższy komunikat, oznacza to, że najprawdopodobniej zostały wprowadzone błędne dane identyfikacyjne płatnika. Komunikat ten wskazuje, że dane osoby wprowadzonej w ZUS ZUA, nie znajdują się w bazie ZUS. W takiej sytuacji, należy zweryfikować czy nie doszło do literówki np. w imieniu lub nazwisku, dodatkowo należy zweryfikować wprowadzony PESEL. W tym celu należy przejść do zakładki Login → Konfiguracja → Dane właściciela.

W przypadku jeżeli przedsiębiorca nie może zidentyfikować błędu w danych przedsiębiorcy, warto porównać je z danymi które znajdują się na PUE ZUS. Zalecamy również kontakt z ZUS-em w celu weryfikacji danych.

Po wprowadzeniu prawidłowych danych w konfiguracji serwisu, przedsiębiorca może ponownie wygenerować deklarację ZUS ZUA, poprzez zakładkę Login → Konfiguracja → Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Uwaga!

Błąd może również wskazywać niepoprawnie wprowadzone drugie imię w serwisie IFIRMA. W tym celu po przejściu do zakładki Login → Konfiguracja → Dane właściciela, należy zweryfikować w polu Imiona, czy podwójne imię wprowadzone jest w dwóch oddzielnych kolumnach. Nie wprowadzamy drugiego imienia tym samym polu co pierwsze.

2. ZUS ZUA pracownika

a. Błędnie zaznaczone ubezpieczenia (nr bloku: 5, nr pola: 1)

Opis błędu:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009499+20230413070151+4E zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (72896), błąd: 61038801, nr bloku: 5, nr pola: 1, opis: Błędnie zaznaczone ubezpieczenia.

Najczęstszym błędem pojawiającym się podczas generowania deklaracji ZUS ZUA, są błędnie zaznaczone ubezpieczenia w deklaracji zgłoszeniowej. W zależności od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika/zleceniobiorcę, sposób wypełniania ZUS ZUS będzie różny.

  1. W sytuacji kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracownika na umowę o pracę, wówczas na deklaracji ZUS ZUA, nie występują ubezpieczenia dobrowolne. Oznacza to, że na deklaracji zgłoszeniowej ma zostać wypełniony jedynie blok z ubezpieczeniami obowiązkowymi tak jak przedstawia to zrzut poniżej.

    Aby wysłać ponownie deklaracje do ZUS, należy wybierać zakładkę Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ imię i nazwisko pracownika, otworzy się strona z danymi pracownika. Po prawej stronie w części Wygeneruj, należy wybrać ZUS ZUA.

  2. Jeżeli zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę zlecenie, schemat wypełniania wniosku ZUS ZUA nieznacznie się różni. W takim przypadku, ubezpieczenie chorobowe jest dla pracownika DOBROWOLNE, a sposób wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej powinien wyglądać jak na poniższym zrzucie:

    Więcej w zakresie deklaracji zgłoszeniowych pracownika dostępne jest tutaj.

b. Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS (nr bloku: 2, nr pola: 1)

Opis błędu:

Pracownik: Jan Kowalski, Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009500+20231123164606+3U zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZUA (94814), błąd: 69004603, nr bloku: 2, nr pola: 1, opis: Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS.

Kiedy podczas wysyłki deklaracji ZUS ZUA pracownika pojawia się powyższy komunikat, oznacza to, że najprawdopodobniej zostały wprowadzone błędne dane pracownika. Komunikat ten wskazuje, że dane osoby wprowadzonej w ZUS ZUA, nie znajdują się w bazie ZUS. W takiej sytuacji, należy zweryfikować czy nie doszło do literówki np. w imieniu lub nazwisku, dodatkowo należy zweryfikować wprowadzony PESEL, wybierając zakładkę Pracownicy → Lista pracowników → Imię i nazwisko pracownika → Edytuj pracownika.

Uwaga!

W przypadku zatrudniania cudzoziemców, ważne jest aby stosować znaki specjalne, które mogą pojawić się w imieniu i nazwisku pracownika. Istotne w tym zakresie jest również, prawidłowa identyfikacja pracownika. Oznacza to, że należy ustalić czy pracownik posiada PESEL czy jego identyfikatorem jest np. paszport, co może mieć istotny wpływ podczas zgłoszenia do ZUS.

Po wprowadzeniu poprawnych danych należy ponownie wygenerować deklarację ZUS ZUA, przez zakładkę Pracownicy → Lista pracowników → Imię i nazwisko pracownika.

3. ZUS ZWUA

a. Blok rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego powinien być pusty (nr bloku: 5, nr pola: 1)

Opis Błędu:

Pracownik: Jan Kowalski, Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009468+20230904085530+0I zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZWUA (84804), błąd: 61100201, nr bloku: 5, nr pola: 1, opis: Blok rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego powinien być pusty.

W przypadku kiedy podczas wysyłki deklaracji ZUS ZWUA, pojawi się powyższy błąd, oznacza to, że przedsiębiorca błędnie wypełnił blok V w deklaracji wyrejestrowującej.

Kiedy płatnik składek chce wyrejestrować z ubezpieczeń zleceniobiorcę z kodu 0411xx, wówczas nie należy wypełnić bloku dotyczącego rozwiązania stosunku pracy, który dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
W związku z tym, abym prawidłowo przekazać deklaracje ZUS ZWUA, blok ten ma pozostać pusty, tak jak wskazuje to poniższy zrzut:

b. W danych ZUS brak zgłoszenia, którego dotyczy wyrejestrowanie (nr bloku: 4, nr pola: 1)

Opis błędu:

Pracownik: Jan Kowalski, Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009500+20231025082221+5P zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZWUA (86811), błąd: 69002602, nr bloku: 4, nr pola: 1, opis: W danych ZUS brak zgłoszenia, którego dotyczy wyrejestrowanie.

W przypadku wystąpienia takiego błędu, najczęściej ma miejsce sytuacja, że pracownik/zleceniobiorca jest już wyrejestrowany z ZUS, a przedsiębiorca omyłkowo dokonuje ponownego wyrejestrowania. Może mieć również znaczenie jeżeli pracownik jest zgłoszony z innym kodem niż widnieje to w deklaracji wyrejestrowującej. W takiej sytuacji trzeba zweryfikować jego podleganie pod ubezpieczenie na PUE ZUS.

Po zalogowaniu do PUE ZUS należy przejść do zakładki e-płatnik.

Uwaga!

W przypadku, kiedy przedsiębiorca, nie posiada takiej zakładki, należy w pierwszym kroku, aktywować usługę e-płatnik, wybierając w zakładce Panel płatnika ➡ Aktywacja e-płatnika.

W momencie kiedy przedsiębiorca, uzyska dostęp do kartoteki ZUS należy przejść do zakładki Rejestr ubezpieczonych ➡ Aktualni ubezpieczeni.

Po wybraniu odpowiedniego pracownika, u dołu strony należy wybrać podgląd. W przypadku jeżeli pracownik nie widnieje we wskazanej zakładce należy zweryfikować czy nie został już wyrejestrowany w zakładce “wyrejestrowanie z ubezpieczeń” po prawej stronie menu.
Na tej podstawie płatnik składek ma możliwość zweryfikowania czy pracownik został wyrejestrowany oraz z jakim kodem jest zgłoszony do ZUS. Co może sprawdzić przez zakładkę Ubezpieczenia, po uprzednim wybraniu pracownika.

W serwisie IFIRMA, kod tytułu ubezpieczenia wprowadza się w zakładce Pracownicy → Lista pracowników → Imię i nazwisko pracownika → Edytuj pracownika.

4. ZUS ZZA

Dla ubezpieczonego nie znaleziono w danych ZUS pasującego zgłoszenia (nr bloku: 5, nr pola: 1)

Opis błędu:

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009465+20231121100428+7Y zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZZA (42741), błąd: 69002501, nr bloku: 5, nr pola: 1, opis: Dla ubezpieczonego nie znaleziono w danych ZUS pasującego zgłoszenia.

Komunikat ten informuje, że w przypadku przedsiębiorcy, płatnik składek nie dokonał wyrejestrowania z poprzedniego planu opłacania składek. W sytuacji jeżeli należy dokonać przerejestrowania jedynie do składki zdrowotnej w pierwszej kolejności trzeba złożyć do ZUS druk ZUS ZWUA wyrejestrowujący się z obecnego planu opłacania. Po odczekaniu jednego dnia należy złożyć druk ZUS ZZA który zgłasza płatnika do ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji w zakresie przerejestrowania dostępne jest tutaj.

5. ZUS ZCNA

Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS (nr bloku: 3, nr pola: 5)

Opis błędu:

Pracownik: Jan Kowalski, Przesyłka nieprzyjęta do ZUS: Dokumenty zawierają błędy. Opis błędów znajduje się w komunikacie. Dokumenty znajdujące się w pliku o identyfikatorze: PW+000009467+20231121131841+2Y zostały przygotowane w oprogramowaniu niezgodnym z wymaganiami określonymi przez Zakład. Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z póź. zm.) płatnik składek zobowiązany jest korzystać z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. Błąd w dokumencie dokument: ZUSZCNA (26708), błąd: 69004605, nr bloku: 3, nr pola: 5, opis: Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS.

Kiedy podczas wysyłki deklaracji ZUS ZCNA pracownika, pojawia się powyższy komunikat, oznacza to, że najprawdopodobniej, przedsiębiorca zbyt szybko przekazał zgłoszenie członka rodziny do ZUS. W momencie zatrudnienia pracownika i zgłoszenia tego faktu do ZUS, należy odczekać kilka dni, kiedy to ZUS zaktualizuje bazę osób zgłoszonych do ZUS. Tak więc, najlepiej weryfikować sytuację w PUE ZUS, gdzie płatnik ma dostęp do osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

Po zalogowaniu się na PUE, należy przejść do części Płatnik i po lewej stronie w Panelu Płatnika wybieramy Osoby zgłoszone do ubezpieczeń.

W sytuacji, kiedy pracownik nie widnieje na liście osób, oznacza to, że ZUS jeszcze nie zaktualizował zgłoszenia przesłanego za pomocą serwisu IFIRMA. W związku z tym, należy odczekać kilka dni, następnie ponownie zweryfikować sytuację i w momencie kiedy pracownik pojawi się na liście, ponowić wysyłkę ZUS ZCNA.

Autor: Agnieszka Sołtys

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce