Tarcza antykryzysowa – dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników – wniosek składny do WUP

Spis treści:
1. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

2. Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju

3. Dofinansowanie wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy

4. Rozliczenie w serwisie dofinansowań do umowy o pracę

Poniższa instrukcja przedstawia najważniejsze udogodnienia jakie weszły w życie w związku z opublikowaniem w dniu 31.03.2020 r. w Dz. U. 2020 poz. 568 ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej oraz zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 16.04.2020 r. tzw. tarcza 2.0 Dz. U. 2020 poz.695 wraz z omówieniem jej skutków dla Użytkowników serwisu w aspekcie księgowym.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia miejsc, gdzie publikujemy informacje w zakresie skutków występującej sytuacji dla przedsiębiorców:

Pozostałe instrukcje z zakresu udogodnień dla przedsiębiorców:

Ważne! Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dla przykładu przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS za marzec – maj 2020 r. wnioskując o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników za ten sam okres może wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (należne od pracodawcy jak i pracownika).

1. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

1.1 Jakie formy wsparcia przedsiębiorca może otrzymać na ochronę miejsc pracy?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) składając wniosek do właściwego z uwagi na adres prowadzenia działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Żeby otrzymać świadczenie należy spełnić określone przepisami warunki.
Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania dostępne są m.in. tutaj i tutaj.

Szukając informacji warto też przeglądać strony WUP, gdzie pojawiają się odpowiedzi na często zadawane przez przedsiębiorców pytania. Tak jak np. ma to miejsce w przypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

W specjalnie przygotowanych dla Użytkowników serwisu artykułach prezentujemy dwie formy wsparcia z FGŚP, które są przedmiotem instrukcji:

W razie pytań i wątpliwości można skontaktować się ze swoim urzędem, numery kontaktowe dostępne są tutaj.

1.2 Warunki otrzymania wsparcia

Pomoc przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego,
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
 • pracodawca zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

1.3 Warunki wykluczające z otrzymania wsparcia

Pomoc nie przysługuje:

 • do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS,
 • jeżeli wnioskujemy o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy,
 • kiedy pracodawca zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje),
 • gdy wobec przedsiębiorcy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).

1.4 Jak rozumieć pojęcie pracownika dla celów otrzymania dopłaty?

Pracownikiem jest osoba fizyczna:

 • zatrudniona na umowę o pracę, pracę nakładczą,
 • zatrudniona w ramach umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Uwaga! Przepisy ustawy nie obejmują pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

1.5 Jak złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) i sprawdzić jego status

Wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) można złożyć papierowo lub przez platformę: Praca.gov.pl. WUP-y zachęcają do złożenia wniosku elektronicznie, w tym celu został przygotowany specjalny film, który ma ułatwić pracodawcom złożenie wniosku, film dostępny jest tutaj.

Przed wypełnieniem wniosku należy skompletować dokumenty, których nie trzeba dołączać do wniosku (procedura została uproszczona przez WUP, pierwotnie od razu należało przekazywać wskazane dokumenty), ale należy nimi dysponować na potrzeby kontroli. Są to:

 • wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń, według określonego wzoru
 • kopia porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju
  ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Pamiętaj!
Kopię porozumienia z pracownikami należy obowiązkowo przekazać w ciągu 5 dni od zawarcia porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Wraz z wnioskiem należy przekazać do WUP:

 • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf),
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę (dotyczy wersji elektronicznej). Z treścią umowy należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku.
Uwaga!
Nie należy podpisywać umowy odręcznie i jej skanować.

 

Wzory: wniosku, wykazu pracowników oraz umowy dostępne są tutaj.

W przypadku kompletnego wniosku jest on rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku nie oznacza jednak przekazania środków również w terminie do 7 dni. Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z WUP, do którego adresowany był wniosek lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające złożenia wniosku elektronicznego do urzędu.

1.5.1 Czy są jakieś dane do wniosku, które można pobrać z konta?

Część C wniosku przedsiębiorca wypełnia w zależności od tego, z którego świadczenia chce skorzystać. Po wybraniu świadczenia trzeba będzie uzupełnić takie dane kwotowe jak:

 • dofinansowanie wynagrodzeń brutto,
 • pokrycie składek na ubezpieczenie finansowanych przez pracodawcę.

Wartość wynagrodzenia to inaczej wartość brutto jaka widnieje na umowie zawartej z pracownikiem. Kwota widoczna będzie w zakładce Pracownicy ➡ Umowy należy wybrać w kolumnie Przedmiot umowy nazwę przedmiotu umowy o pracę – stanowiska pracownika.

Kolejno ukażą się dane zawartej umowy. Należy pobrać kwotę z pola Kwota wynagrodzenia brutto.

W części D wniosku przedsiębiorca sprawdzając czy spełnia warunki dla dofinansowania powinien porównać kwoty osiągniętego obrotu na przestrzeni miesięcy – obrotem w tej sytuacji będzie przychód wykazany w ewidencjach dla podatku dochodowego.

Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów kwotę obrotu – inaczej przychodu pobierze z zakładki Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów na dole strony należy pobrać kwotę z wiersza Suma miesiąca, pola Razem przychód. W lewym górnym rogu należy ustawić miesiąc księgowy, za który mają być pobrane dane kwotowe.

Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o Ewidencję przychodu kwotę obrotu – inaczej przychodu pobierze z zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja przychodów na dole strony należy pobrać kwotę z wiersza Podsumowanie strony, pola Ogółem przychody (5+6+7+8+9).
W lewym górnym rogu należy ustawić miesiąc księgowy, za który mają być pobrane dane kwotowe.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem podatku VAT wartość obrotu pobierze z zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT z wiersza Suma strony.

W lewym górnym rogu należy ustawić miesiąc księgowy, za który mają być pobrane dane kwotowe.


 


1.5.2 Jak rozumieć pojęcie obrotu dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie

Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej uzależnia przyznanie świadczeń od spadku obrotów. Niestety jednak ta sama ustawa nie definiuje jak należy rozumieć obrót dla celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia. W związku z powyższym przedstawiamy odpowiedzi jakie do tej pory zostały opublikowane na stronach urzędowych jak i ministerialnych, które próbują wyjaśnić składającym wniosek jak należy rozumieć pojęcie obrotu.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Jak należy rozumieć pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy?

W ustawie nie ma definicji obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami rozliczeń dla celów podatkowych. Najważniejsze jest zachowanie porównywalności, czyli jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku przedsiębiorca wykazał obroty w kwocie netto, to w porównawczych 2 miesiącach z 2019 roku także musi je wykazać w kwocie netto. I analogicznie, jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku wykazał obroty w kwocie brutto, to w porównawczych 2 miesiącach 2019 roku także musi je wykazać w kwocie brutto.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (informacja powiela się na stronach wielu urzędów jako wpis Departamentu Funduszy)
 

Skala spadku przychodów lub inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia.

Skala spadku obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (…)

 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

Czy słusznie uważamy, że spadek ilości towarów sprzedanych w lutym i marcu 2020, w stosunku do liczby towarów sprzedanych w tym samym okresie w roku 2019 o 22,77% powoduje, że został spełniony warunek spadku obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym, o którym mowa w ustawie o epidemii covid19.z dn. 31.03.2020 r? Ilość towarów sprzedanych określiliśmy zliczając wartości liczbowe w polu ilość na wszystkich dokumentach sprzedaży, w takim samym okresie 60 dni w roku 2020 i 2019. Wątpliwość budzi fakt, że nie znajdujemy jednoznacznego określenia, co oznacza spadek obrotów w ujęciu ilościowym. W wymienionym okresie spadek obrotów wartościowo wyniósł 8%, ale klienci zwlekają z zapłatą i stąd nasze problemy.

Tak. Została spełniona przesłanka spadku obrotów w ujęciu ilościowym. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 

Jaką wartość łącznych obrotów należy wpisać w tabeli dot. spadku obrotów gospodarczych w zakładce „Obroty” (plik „wykaz pracowników”) – brutto czy netto?

W każdej rubryce należy wpisać wartość brutto.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 

Czy obroty gospodarcze to jest tylko sprzedaż towarów lub usług, czy także należy wliczać odsetki od rachunków, wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, inne przychody operacje i finansowe? Pytanie dotyczy firmy zatrudniającej 20 osób i dofinansowania pensji pracowników.

Pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ustawie nie zostało zdefiniowane. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u danego przedsiębiorcy zasadami rozliczeń dla celów podatkowych.

 
Jak widać odpowiedzi nie wskazują jednoznacznie na ten sam kierunek. Z jednej strony często pojawia się informacja o sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym z drugiej urzędy upatrują obrotu – „zgodnego z zasadami rozliczeń dla celów podatkowych” przedsiębiorców.

Jak widać pojawiają się też mało precyzyjne odpowiedzi tak jak odpowiedź Urzędu Pracy w Opolu. Płatnik VAT w Ewidencji zarówno sprzedaży jak i Księdze Przychodów i Rozchodów posługuje się kwotami bez VAT czyli kwotami netto. Rodzi się zatem wątpliwość, czy urząd udzielając odpowiedzi brał w ogóle pod uwagę płatników VAT? Być może urząd rozumiał wartość jako wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nie pomniejszoną o podatek dochodowy? Niestety można tylko snuć przypuszczenia w tym zakresie, gdyż odpowiedź jasno tego nie wskazuje – nie wiemy do końca o jakiej wartości brutto mówi urząd.

Temat niestety nie jest jednoznaczny i budzi wątpliwość zarówno wśród wnioskujących o świadczenie jak i przyjmujących wniosek.

Szukając danych do wniosków zgodnie z zasadami “dla rozliczeń podatkowych” obrotu będziemy upatrywać w:

 • przychodzie zdefiniowanym w ustawie o PIT (czyli wartość sprzedaży ujęta w Księdze przychodów i rozchodów (KPIR) lub Ewidencji przychodów u ryczałtowca),
 • zgodnie z ustawą o VAT będzie to kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o podatek VAT (czyli wartość ujęta w Ewidencji sprzedaży VAT).

Między wartościami wskazanymi w powyższych ewidencjach mogą być rozbieżności m.in. w zakresie otrzymanych zaliczek i zadatków, które są ujmowane w Ewidencji sprzedaży VAT, ale nie są ujmowane w KPIR lub Ewidencji przychodów u ryczałtowca. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, podanie danych z której ewidencji będzie bardziej bądź mniej prawidłowe. Być może urząd uzna, że bardziej poprawna kalkulacja to ta, która ujmuje otrzymane zaliczki i należałoby ująć ich wartość w obrocie wskazywanym na wniosku. Szczególnie istotne może to być u przedsiębiorców zwolnionych z VAT, którzy pomimo braku wykazywania zaliczek w ewidencjach podatkowych mogą być zobligowani na potrzeby wniosku do ich wykazania.

Szukając dalej definicji obrotu w samym sformułowaniu: “sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym” możemy też dojść do wniosku, że nie o każdą sprzedaż chodzi. Sam zapis może bowiem sugerować, że mamy patrzeć tylko na to co znajduje się w sferze głównej działalności przedsiębiorcy czyli pokrywa się z PKD firmy. Zatem dla sprzedającego sprzęt elektroniczny na allegro sprzedaż środka trwałego – auta osobowego nie będzie się mieściło już w sferze standardowej sprzedaży. Wykazując obrót przedsiębiorca pominie sprzedaż środka trwałego, choć ten widniał w jego ewidencji podatkowej i podlegał opodatkowaniu. Podobnie może być z przekazaną darowizną, która w podatku VAT została ujęta w ewidencji zaś nie zawiera się w głównej działalności przedsiębiorcy.

Ogólnie szukając definicji obrotu w zasadzie dowiadujemy się, że jej nie ma. Na stronie ZUS znajdziemy informacje:
„W odniesieniu do podatników, którzy płacą podatek VAT, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.
(…)
Zatem definicja obrotu odnosi się do wielkości przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych oraz usług.”

Z uwagi na powyższe dopóki przepisy tarczy nie doprecyzowują tak naprawdę skąd wziąć obrót, każdorazowo należy sytuację potwierdzić u instytucji przyjmującej wniosek czy dane pobrać po prostu z Ewidencji podatkowych: KPIR, Ewidencji sprzedaży czy może przyjmujący wniosek widzi to inaczej. Wydaje się oczywistym jedynie fakt, iż dane pobrane powinny być porównywalne. Tak by rzeczywiście pokazywały spadek obrotów przedsiębiorcy. Czyli porównując obrót należy dwa razy pobrać dane z tych samych ewidencji tylko innych okresów.

 

1.6 Wypłata świadczenia

Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych. Ilość transz – uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowana jest pomoc – maksymalnie można wnioskować o pomoc na 3 miesiące. Wypłata następuje w oparciu o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany we wniosku.

Wypłata dofinansowania może nastąpić przed lub po wypłacie wynagrodzeń pracownikom za okres, o który pracodawca wnioskuje o dopłaty. W zależności od daty otrzymania świadczenia pracodawca:

 • pokrywa część wynagrodzenia podlegającego dofinansowaniu z otrzymanych środków,
 • pokrywa część wynagrodzenia podlegającego dofinansowaniu z własnych środków, które zostaną mu zwrócone, tzw. refinansowanie wynagrodzenia.

Od wynagrodzenia należy odprowadzić należne składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

1.7 Obowiązki wynikające z zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) umowy

Przede wszystkim: Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące).

 
Pozostałe obowiązki wynikające z zawartej umowy:

 • wykorzystanie środków na warunkach określonych w umowie,
 • udokumentowanie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie do 30 dnia po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia,
 • udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których wynagrodzenie przedsiębiorca otrzymał świadczenie w stosownych okresach,
 • zwrot niewykorzystanych środków w ww. terminie.

W przypadku naruszenia warunków umowy, przedsiębiorca, który:

 • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem (całość lub część), powinien je zwrócić (całość lub część) na rachunek bankowy WUP wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, powinien zwrócić w całości otrzymane środki na rachunek bankowy WUP wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków.
Zmiany w tarczy 4:0:
Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym podmiotom świadczeń następuje dwuetapowo w drodze:

 1. wstępnej weryfikacji polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dokonuje się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy,
 2. końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, która może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.

Dowiedz się więcej co przyniosła tarcza 4.0 w zakresie zmian pracowniczych. Przeczytaj.

2. Dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju

2.1 W jakiej sytuacji można skorzystać z ulgi?

Z ulgi można skorzystać w przypadku przestoju ekonomicznego. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

2.2 Na czym polega ulga?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dla pełnego etatu minimalna kwota wynagrodzenia to kwota 2600 zł brutto, dla 1/2 etatu 2600 zł x ½ = 1300 zł brutto, dla ¼ etatu to kwota 2 600 zł x ¼ = 650 zł brutto itd.

Połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami społecznymi finansowanymi przez pracodawcę (gdzie składka wypadkowa to 1,67%) dla pełnego etatu to: 1 533,09 zł – wskazana kwota stanowi maksymalną wartość dopłaty jaką przedsiębiorca otrzyma do wynagrodzenia dla jednego pracownika. W przypadku zatrudnienia na część etatu świadczenie jest liczone w proporcji do części etatu, na jaką zatrudniony jest pracownik.

3. Dofinansowanie wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy

3.1 W jakiej sytuacji można skorzystać z ulgi?

Z ulgi można skorzystać w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Żeby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

3.2 Na czym polega ulga?

Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dla pełnego etatu minimalna kwota wynagrodzenia to kwota 2600 zł brutto, dla 1/2 etatu 2600 zł x ½ = 1300 zł brutto, dla ¼ etatu to kwota 2 600 zł x ¼ = 650 zł brutto itd.

Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku, w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2 452,27 zł (brutto wraz ze składkami społecznymi finansowanymi przez pracodawcę, gdzie składka wypadkowa to 1,67%)

4. Rozliczenie w serwisie dofinansowań do umowy o pracę

Wynagrodzenia objęte wnioskiem o dofinansowanie są rozliczane w serwisie w standardowy sposób. Sama zasada wystawienia rachunku i uzupełnienia jego daty zapłaty nie ulega zmianie.

4.1 Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu przestoju, obniżenie wymiaru czasu pracy

Okres przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy został zdefiniowany w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291).

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
 • jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 Kodeksu Pracy, czyli poprzez tzw. wypowiedzenie zmieniające opisane w punkcie 9 artykułu dostępnego tutaj.
 

W celu dokonania zmiany w umowie o pracę należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Umowy, następnie w kolumnie Przedmiot umowy wybrać nazwę stanowiska pracy. W górnym prawym rogu widoczne są poniższe opcje:
 


 
Po rozwinięciu strzałki w dół należy wybrać opcję Zmień warunki umowy.
 

 
Po wybraniu wskazanej opcji pokazuje się nowa karta Zmiana warunków umowy (Przedmiot umowy), na której widoczne są Poprzednie oraz Nowe warunki umowy.

 

 

W nowych warunkach umowy należy wskazać w polach:

 • Etat – wartość zmienia się w przypadku kiedy nastąpiło zmniejszenie etatu,
 • Data podpisania i Data rozpoczęcia – datę początku miesiąca, od którego następuje przestój, obniżenie etatu,
 • Kwota – wartość zmienia się w przypadku kiedy nastąpiło zmniejszenie wartości wynagrodzenia z powodu przestoju, zmniejszenia etatu.

Dokonane zmiany należy zapisać wybierając opcję zatwierdź.

4.2 Wystawienie rachunku do umowy

Rachunek można wystawić w następujący sposób:

 • po przejściu do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników w kolumnie Pracownicy/Współpracownicy wybieramy imię i nazwisko pracownika, po prawej stronie w części Aktywne umowy pracownika w kolumnie Rachunki będzie widoczna opcja +wystaw nowy,
 •  

   

 • po przejściu do zakładki Pracownicy ➡ Umowy w wierszu Umowy o pracę/Umowy zlecenia/Umowy o dzieło w zależności od tego jaka jest podpisana umowa z pracownikiem w kolumnie Rachunki będzie widoczna opcja +wystaw nowy,
 •  

   

 • po przejściu do zakładki Pracownicy ➡ Pulpit pracowników w wierszu Bieżące umowy w zależności od tego jaka jest podpisana umowa z pracownikiem w kolumnie Rachunki będzie widoczna opcja +wystaw nowy,

 

 
Następnie otworzy się okno Nowy rachunek, który uzupełniamy i zatwierdzamy.
 

 
Po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia należy uzupełnić datę wypłaty w zakładce Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia.

 

 

 

4.3 Wyksięgowanie kosztu wynagrodzenia – dofinansowanie otrzymane przed wypłatą wynagrodzenia

Przy założeniu, że otrzymana pomoc nie podlega opodatkowaniu przedsiębiorca nie ujmuje otrzymanych środków jako przychód firmy. W takiej sytuacji również dofinansowane wynagrodzenia nie stanowi kosztu prowadzenia firmy zatem otrzymanie dofinansowania będzie powodowało dodatkowe księgowania po stronie zmniejszenia wartości kosztu.

4.3.1 Przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie

Przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie nie księguje kosztów. Wypłacone wynagrodzenie nie jest zatem u niego ewidencjonowane w dokumentacji księgowej. W związku z powyższym ryczałtowiec nie dokonuje dodatkowych wyksięgowań.

4.3.2. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym

Przedsiębiorca rozliczający się na na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym księguje koszt wynagrodzenia w Księdze przychodów i rozchodów (KPIR). Wynagrodzenie jest automatycznie rozliczone w KPIR na podstawie wprowadzenia do serwisu daty zapłaty wynagrodzenia. Z uwagi na to, iż wartość dofinansowania nie może stanowić kosztu należy wartość kosztów ujętych w KPIR skorygować o wartość otrzymanego dofinansowania.

W tym celu w miesiącu, w którym wypłacone wynagrodzenia zostały ujęte w KPIR należy wartość finansowaną z budżetu państwa wyksięgować poprzez dodanie dowodu księgowego w ujemnej wartości dofinansowania. W tym celu należy przejść do zakładki Wydatki ➡ +Dodaj wydatek, następnie po prawej stronie wybrać +dowód księgowy.

 

 
Kolejno należy uzupełnić w pola:

 • Data – wskazać datę w jakiej było zaksięgowane dofinansowane wynagrodzenie, jest to ostatni dzień miesiąca, za który było należne wynagrodzenie,
 • Nazwa – dowolny opis może być np. dofinansowanie wynagrodzeń maj 2020,
 • Opis – dowolny, np. dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
 • Kwota – ujemna wartość dofinansowania do wynagrodzeń zaksięgowanych w okresie, którego dotyczy dowód księgowy,
 • Wpis do KPIR – Wynagrodzenia w gotówce i naturze,
 • checkbox mnożnik – nic nie zaznaczamy ani nie wpisujemy.

Dokonane zmiany należy zapisać wybierając opcję zatwierdź.
 

 

4.3.2.1 Otrzymanie dofinansowania po terminie płatności zaliczki PIT-5/PIT/5L

Kiedy przedsiębiorca otrzyma środki na konto po terminie wypłaty wynagrodzeń może się zdarzyć, że również minął już termin rozliczenia podatku dochodowego za okres, w którym wynagrodzenia stanowiły koszt. Przykładowo: Wynagrodzenia za kwiecień 2020 wypłacone 09.05.2020 r. stanowią koszt miesiąca kwietnia 2020. Jeżeli dopłatę przedsiębiorca otrzyma w dniu 21.05.2020 r. będzie to już po terminie zapłaty zaliczki PIT-5/PIT-5L za miesiąc kwiecień, którą należało wyliczyć i uregulować do 20.05.2020 r.

W tej sytuacji przedsiębiorca powinien po dokonaniu wyksięgowania kosztu przeliczyć na nowo zaliczkę. W tym celu należy ustawić miesiąc księgowy, za który ma być liczona zaliczka – tj. miesiąc w którym nastąpiło korygowanie wartości wydatków, dla przykładu powyżej jest to kwiecień 2020, kolejno przejść do zakładki Deklaracje ➡Deklaracje w kolumnie PIT-5/PIT-5L należy wybrać numer wygenerowanego raportu tj. 4/2020 potem szczegóły a następnie wydrukuj w celu zapisania pierwotnej wersji raportu.

Następnie należy wybrać ikonę PIT-5/PIT-5L w celu ponownego wyliczenia zaliczki.
 

 
W przypadku kiedy z pierwotnej deklaracji wynikała kwota do zapłaty zaliczka ulegnie zwiększeniu. Kwotę różnicy między wartością pierwotną a wynikającą z ponownie wygenerowanej deklaracji należy wpłacić do urzędu skarbowego. Więcej informacji w zakresie korygowania zaliczki w trakcie roku znajduje się tutaj.
 

4.4. Księgowanie przychodu – dofinansowanie otrzymane po dacie wypłaty wynagrodzenia

Przychód należy wykazać w zakładce Faktury/Rachunki ➡ Inne przychody po wybraniu opcji Przychód uniwersalny nie VAT. Dokonując wpisu w polu:

 • Wpis do KPIR należy wybrać Pozostałe przychody,
 • Uwzględnij w JPK należy pozostawić domyślnie zaznaczone Uwzględniaj w Ewidencjach JPK,

  W przypadku podatnika rozliczającego się ryczałtem kwota nie podlega wykazaniu jako przychód.

  Wpisu należy dokonać w dacie otrzymania środków na koncie.

  4.5. Zwrot otrzymanego dofinansowania do WUP

  W sytuacji kiedy przedsiębiorca zostanie zobligowany do zwrotu otrzymanych środków z WUP będzie się to wiązało z dodatkowymi księgowaniami. Występują dwie sytuacje, w zależności od których odmiennie będzie wyglądało księgowanie, kiedy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie:

  1. przed wypłatą wynagrodzenia co zostało opisane w punkcie 4.3,
  2. po wypłacie wynagrodzenia co zostało opisane w punkcie 4.4.

   
  Zwrot otrzymanego dofinansowania? Dowiedz się więcej, przeczytaj artykuł.
   

  4.5.1. Zwrot dofinansowania do WUP – dofinansowanie otrzymane przed wypłatą wynagrodzenia

  Kiedy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przed datą wypłaty wynagrodzenia był zobligowany do wyksięgowania kosztu wynagrodzenia, które zostało sfinansowane z WUP. Kwota dofinansowania wynagrodzenia nie stanowiła zatem kosztu uzyskania przychodu. W tej sytuacji kwota zwróconych środków nie była pierwotnie ujęta w kosztach jak i przychodach firmy. Dokonując zwrotu środków przedsiębiorca nie dokona księgowań po stronie przychodów. W dacie zwrotu przedsiębiorca będzie miał prawo do ujęcia w kosztach prowadzenia firmy wynagrodzenia i składek ZUS finansowanych przez pracdawcę w takiej wartości w jakiej pierwotnie nie mógł ująć ich jako koszt (art. 22 ust. 7c ustawy o PIT).

  W tym celu w miesiącu, w którym dokonano zwrotu należy dokonać księgowania wartości wynagrodzenia oraz składek finansowanych przez pracodawcę nieujętych pierwotnie w kosztach prowadzenia firmy. Księgowanie będzie dokonane poprzez dodanie dwóch dowodów księgowych jednego dotyczącego wynagrodzenia, drugiego składek finansowanych przez pracodawcę. W celu wystawienia dowodu księgowego należy przejść do zakładki Wydatki ➡ +Dodaj wydatek, następnie po prawej stronie wybrać +dowód księgowy.

  Kolejno należy uzupełnić w pola:

  • Data – wskazać datę w jakiej dokonano zwrotu środków,
  • Nazwa – dowolny opis może być np. zwrot dofinansowania do wynagrodzeń za maj 2020,
  • Opis – dowolny, np. zwrot dofinansowania do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
  • Kwota – dodatnia wartość zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń brutto lub dodatnia wartość składek finansowanych przez pracodawcę od wynagrodzeń,
  • Wpis do KPIR – Wynagrodzenia w gotówce i naturze – w przypadku wynagrodzenia, Pozostałe wydatki – w przypadku składek finansowanych przez pracodawcę,
  • checkbox mnożnik – nic nie zaznaczamy ani nie wpisujemy.

   

  Dokonane zmiany należy zapisać wybierając opcję zatwierdź.

  Poniżej przykładowe wypełnienie formularza dla zwrotu środków, który miał miejsce 12.03.2021 r. Należy pamiętać, iż w przypadku zwrotu dokonanego we wskazanej dacie należy wybrać w lewym górnym rogu miesiąc księgowy marzec 2021.


   

  4.5.2 Zwrot dofinansowania do WUP – dofinansowanie otrzymane po dacie wypłaty wynagrodzenia

  Kiedy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie po dacie wypłaty wynagrodzenia był zobligowany do wykazania przychodu w KPIR w dacie otrzymania środów z WUP. Zwrot dofinansowania wiąże się ze zmniejszeniem przychodu w dacie dokonanie zwrotu na konto WUP.

  W celu zmniejszenia przychodu należy wartość zwrotu ze znakiem minus wykazać w zakładce Faktury/Rachunki ➡ Inne przychody po wybraniu opcji Przychód uniwersalny nie VAT. Dokonując wpisu w polu:

  • Numer w przypadku pierwszego wpisu przez daną zakładkę w miesiącu można wpisać 1/m/r np. 1/3/2021,
  • Data wystawienia należy podać datę zwrotu środków,
  • Opis dowolny, np. zwrot dofinansowania do wynagrodzeń,
  • Nabywca – pole należy pozostawić puste,
  • Kwota – należy wpisać ujemną wartość zmniejszenia,
  • Wpis do KPIR należy wybrać Pozostałe przychody,
  • Uwzględnij w JPK należy pozostawić domyślnie zaznaczone Uwzględniaj w Ewidencjach JPK.

   
  Poniżej przykładowe wypełnienie formularza dla zwrotu środków, który miał miejsce 12.03.2021 r. Należy pamiętać, iż w przypadku zwrotu dokonanego we wskazanej dacie należy wybrać w lewym górnym rogu miesiąc księgowy marzec 2021.


   

  Ryczałt a zwrot?
  W przypadku podatnika rozliczającego się ryczałtem kwota nie podlega wykazaniu.

   

  Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

 • Czy ten artykuł był pomocny?

  Powiązane artykuły