w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą Serwisu ifirma.pl przy użyciu danych autoryzujących.

1.2 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3 Warunkiem korzystania z usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1 Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez Power Media SA przy użyciu danych autoryzujących.

2.2 E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej po uzupełnieniu danych autoryzujących.

2.3 Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl.

2.4 Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1 Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po uzupełnieniu danych autoryzujących.

4. Warunki świadczenia usługi.

4.1 Usługa jest świadczona dla aktywnych użytkowników.

4.2 Usługa nie jest świadczona dla użytkowników „darmowej faktury” oraz zablokowanych z powodu rozliczeń.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1 Serwis gwarantuje, że E-deklaracje przekazane od pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada termin ich złożenia, do dwóch dni roboczych przed upływem terminu składania deklaracji będą obsłużone w następujący sposób:

 • 5.1.1 zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów i zaakceptowane czego potwierdzeniem będzie widoczny na koncie użytkownika odpowiedni status deklaracji,
  lub
 • 5.1.2 na adres e-mail użytkownika, zostanie przesłana informacja, że procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiodła się co da użytkownikowi możliwość złożenia deklaracji w US w formie papierowej.

5. 2 E-deklaracje przekazane w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 5.1 będą wysyłane do Ministerstwa Finansów do godziny 23:45 dnia, w którym upływa termin ich składania. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

6. Status e-deklaracji i UPO oraz deklaracje korygujące

6.1 Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

 1. podpisany, nie wysłany,
 2. wysłany i:
  1. w trakcie przetwarzania przez MF
  2. zaakceptowany
  3. odrzucony

6.2 Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy:

 • na stronie e-deklaracje serwisu ifirma.pl otworzyć „Pobierz plik UPO”,
 • skopiować „numer referencyjny” podany w dolnej części dokumentu,
 • wejść na stronę Ministerstwa Finansów,
 • wkopiować numer referencyjny i pobrać UPO.

6.3. Przekazanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących jest jednoznaczne z jej złożeniem w US i można tę czynność wykonać tylko raz dla deklaracji za danym okres. W razie zauważenia błędu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności skutkujący koniecznością złożenia deklaracji korygującej należy wygenerować poprawną wersję deklaracji, zaznaczyć w polu nr 7, że jest to korekta oraz w części ORD-ZU wyjaśnić przyczynę składania korekty.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji świadczona jest w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1 Power Media SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2 Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3 Power Media SA gwarantuje pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4 Power Media SA dołoży wszelkich starań, aby terminowo realizować Usługę E-deklaracje, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące zdarzenia, które mogą zakłócić lub uniemożliwić przesłanie w imieniu użytkownika Serwisu ifirma.pl e-deklaracji lub/i informacji o statusie dostarczanych deklaracji.

 • Awarie infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazania danych.
 • Wypadków związanych z działaniem siły wyższej.
 • Awarii oprogramowania.
 • Wprowadzenie błędnych danych autoryzujących przez użytkownika.

Jeśli skutkiem wyżej wymienionych zdarzeń awaria Usługi E-deklaracje spowoduje jakiekolwiek następstwa prawne wobec Użytkownika serwisu, zrzeka się on możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat od Power Media SA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.