Dane firmy – prawidłowa konfiguracja konta

w Jak zacząćKonfiguracja Tagi: dane formalnefiliarachunek bankowysiedziba firmyzmiana adresu

 

1. Dane firmy

Z tej zakładki pobierane są dane do faktur wystawianych w serwisie ifirma.pl oraz dane do faktur wystawianych przez IFIRMA S.A za użytkowanie serwisu.
Przy wystawianiu faktur za użytkowanie serwisu aplikacja ifirma.pl pobiera dane z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy z pól: Imię i Nazwisko, Nazwa skrócona, NIP, adres siedziby firmy.


 

Uwaga!

W przypadku kiedy użytkownik konta nie posiada numeru NIP po wybraniu opcji zatwierdź widocznej na dole strony, pojawi się dodatkowy checkbox Prowadzę działalność nierejestrową – nie mam numeru NIP, po jego oznaczeniu będzie można zatwierdzić dane użytkownika bez wskazywania NIP.

 
Dokonujemy ustawień księgowych dotyczących firmy


 

Konta vatowca i nievatowca

Mnożnik do wydatków na media niefirmowe
Mnożnik, to procent powierzchni mieszkania/lokalu użytkowanego w działalności przedsiębiorcy. Temat został szerzej opisany w tutaj.

Firma ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej.
Pole zaznaczamy w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada i zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Po zaznaczeniu powyższej opcji użytkownik dodatkowo może zaznaczyć opcję dotyczącą sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej:

Firma ewidencjonuje sprzedaż wysyłkową na kasie fiskalnej.
Opcję zaznaczają użytkownicy posiadający kasę i mający zintegrowany sklep.

Firma rozlicza koszty na badania i rozwój zgodnie z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, po zaznaczeniu tej opcji, otrzymują właściwe księgowanie ponoszonych na tę działalność kosztów do 16. kolumny księgi przychodów i rozchodów.
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) została opisana tutaj.

Konto vatowca


 

Firma została zarejestrowana do VAT na terenie UE

Przedsiębiorca zaznacza pole jeśli dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia lub nabywa usługi do których stosuje się art. 28b w tym import usług.
Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijni podają przed NIPem prefiks PL. Takie informacje można sprawdzić na formularzu VAT-R.

Podatnicy VAT czynni rejestrują się do do VAT-UE składając deklarację VAT-R(13), zaznaczają na formularzu w części C.3 pole 58.


 

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE został omówiony tutaj.

Firma prowadzi sprzedaż zwolnioną
Pole zaznaczamy w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną będzie również prowadzić np. sprzedaż towarów lub usług zwolnionych przedmiotowo z VAT.
Czynny podatnik VAT który w ramach prowadzonej działalności wykonuje dodatkowo np. usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego art. 43 ustawy o VAT i powstaje nam wtedy sprzedaż mieszana.

Przydatny artykuł dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz wskaźnika VAT.

Konto nievatowca


 

Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją do dokonywania sprzedaży i nabywania usług poza terytorium kraju.
Takie informacje można sprawdzić na formularzu VAT-R.
Przedsiębiorca zaznacza pole jeśli będzie świadczył usługi, do których stosuje się art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał usługi do których stosuje się art. 28b (w tym usługi import usług). Nievatowiec po takiej transakcji będzie zobowiązany do wygenerowania deklaracji VAT-9M.

Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją do nabywania towarów na terytorium Unii (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).
Takie informacje można sprawdzić na formularzu VAT-R
Przedsiębiorca zaznacza pole jeżeli będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Nievatowiec po takiej transakcji będzie zobowiązany do wygenerowania deklaracji VAT-8.

Podatnicy VAT bierni zgłaszają się do VAT-UE na formularzu rejestracyjnym VAT-R(13) zaznaczając na formularzu w części C.3 pole 59 i/lub 60.


 

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE został omówiony tutaj.

Firma ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej – w tym miejscu podajemy informacje dotyczące:

 • Wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych wchodząca do obrotu wyliczanego w celu określenia momentu powstania obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.
 • Daty pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych wchodząca do obrotu wyliczanego w celu określenia momentu powstania obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Informacje o składanych deklaracjach VAT przez podatnika zwolnionego z VAT zostały przedstawione tutaj.

Adres siedziby firmy

Uzupełniamy dane adresowe siedziby firmy oraz dane kontaktowe. Jeżeli użytkownik chce żeby dane kontaktowe: adres e-mail, strona www lub telefon wyświetlał się na fakturze/rachunku wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox.

Adres e-mail w danych kontaktowych zostaje importowany do danych kontaktowych podczas pierwszej rejestracji (zakładania konta, gdzie podajemy adres e-mail).
W przypadku, kiedy chcemy zmienić adres e-mail na inny, w szczególności gdy wygasa domena lub mamy podstawę przypuszczać, że domena jest wykorzystywana przez osoby trzecie, które nie są do tego uprawnione, robimy to w poniższy sposób:
– po zalogowaniu się na konto wybieramy zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy ➡ Dane kontaktowe i w polu Adres e-mail dokonujemy zmiany adresu e-mail.
Dane kontaktowe pod Adresem siedziby firmy służą do kontaktu z użytkownikiem konta oraz dodatkowo dane te wykorzystywane są na użytek wewnętrzny firmy użytkownika np. do wystawianych faktur sprzedaży.
Następnie na dole strony wybieramy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD.

Zmiana danych siedziby firmy.

Zmiany danych siedziby firmy możemy dokonać jedynie przed wystawieniem dokumentu sprzedaży dnia następnego tj.: 27-05-2019 zgodnie z datą bieżącą.
Natomiast nie będzie możliwości zmiany danych firmy dnia 26-05-2019 podając datę przyszłą czyli 27-05-2019.

Przykład: 1.

Użytkownik z dniem 27-05-2019 dokonał zmiany danych firmy w CEIDG, następnego dnia po zalogowaniu się na konto w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy wprowadził nowe dane firmy, które będą obowiązywać już z dniem 27-05-2019 (26.05.2019 nie byłoby jeszcze takiej możliwości wprowadzenia zmiany na koncie, gdyż jest to data przyszła).

Przykład: 2.

W miesiącu maju 2019 użytkownik zamierza dokonać zmiany danych siedziby firmy i chce z wyprzedzeniem dokonać aktualizacji danych w serwisie. Po zmianie danych siedziby firmy i wprowadzeniu daty przyszłej serwis wyświetla informacje:

 • data obowiązywania nowych danych firmy nie może być późniejsza niż data bieżąca: 27.05.2019,
 • nowe dane będą widoczne tylko na dokumentach wystawionych od wskazanej daty:
  data zmiany danych
  (późniejsza niż 08-05-2019, daty ostatniego utworzonego dokumentu).
 •  

  WAŻNE:

  Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonać zmiany danych z wyprzedzeniem (podając datę przyszłą).

   


   

 • poprawiam błędnie wprowadzone dane – dane firmy ulegną zmianie na wszystkich dokumentach wystawionych od 25-10-2017 (od daty poprzedniej zmiany danych).
  Zaznaczenie tej opcji przez użytkownika oznacza, że wprowadzone nowe dane do serwisu zostaną zmienione na wszystkich dokumentach wystawionych od dnia rozpoczęcia działalności lub od daty poprzedniej zmiany danych przez użytkownika.

Przykład: 3.

A) Użytkownik po zmianie danych siedziby firmy z dniem 01.04.2019, nie dokonał zmiany na czas w serwisie:

 • nadal wystawiał faktury sprzedaży na stare dane,
 • dokumenty sprzedaży wysłane były e-mailem oraz weszły do obiegu.

Po upływie dwóch dni, tygodnia czy miesiąca nie ma możliwości wprowadzenia nowych danych podając datę przeszłą, ponieważ data zmiany danych możliwa jest od dnia następnego po utworzeniu dokumentu, który wszedł do obiegu.

B) Jeśli wystawione faktury nie weszły do obiegu oraz nie zostały wysłane e-mailem do kontrahenta wówczas możemy dokonać:

 • usunięcia wystawionych dokumentów z serwisu,
 • zmiany danych firmy na nowe oraz wprowadzenia daty wcześniejszej,
 • ponownego wystawienia usuniętych dokumentów na koncie.

 

UWAGA!
Opcja wprowadzenia nowych danych możliwa jest po usunięciu wystawionych dokumentów sprzedaży, jeśli nie weszły do obiegu oraz nie zostały wysłane z serwisu jako e-faktura.

 

 

2. Rachunki bankowe

W tym polu dodajemy numer rachunku bankowego, który będzie wyświetlany na fakturze sprzedaży, jeżeli zostanie wybrany przelew jako sposób zapłaty.

Wybieramy opcję + nowy rachunek, podajemy identyfikator (na podstawie dodanego przez siebie identyfikatora, użytkownik rozpoznaje dodany numer konta bankowego, który może później wybrać przy wystawianiu faktury/rachunku w polu numer konta), numer rachunku bankowego, nazwę banku oraz SWIFT (identyfikator banku wykorzystywany przy transakcjach międzynarodowych). Przy zatwierdzeniu danych serwis wymaga zatwierdzenia danych hasłem użytkownika. Po zatwierdzeniu hasłem główny użytkownik otrzymuje informację na e-mail podany w danych firmy odnośnie zmiany, dodania lub usunięcia rachunku bankowego.

Dodawanie rachunku bankowego dla faktur zagranicznych

Pole identyfikator użytkownik nadaje samodzielnie może to być np. skrót nazwy banku lub liczba 1 oznaczająca pierwszy wprowadzony rachunek bankowy. Po identyfikatorze użytkownik dokonuje wyboru numeru konta bankowego na fakturze lub rachunku.
W polu Numer rachunku bankowego podajemy w pierwszej kolejności PL przed numer rachunku bankowego.


 

Po wprowadzeniu rachunku bankowego można go edytować, usunąć lub ustawić jako domyślny przy wybranym rachunku bankowym.

Wprowadzając do serwisu dane pierwszego numeru rachunku bankowego serwis automatycznie ustawi rachunek jako domyślny, czyli dany numer rachunku bankowego będzie pobierany jako domyślny przy wystawianiu faktur sprzedaży.

Jeżeli mamy dodane kilka rachunków bankowych i chcemy aby jeden rachunek wyświetlał się domyślnie na fakturach/rachunkach, to po wybraniu środkowej opcji trybik przy odpowiednim rachunku, wybieramy ustaw jako domyślne. Przy zapisywaniu zmiany danych serwis wymaga zatwierdzenia danych hasłem użytkownika.

Jeśli opcja ustaw jako domyślne jest nieaktywna oznacza to, że właśnie konto jest ustawione jako domyślne.


 

3. Filie firmy

W tym miejscu podajemy dane adresowe filii (inaczej oddziału) firmy, które mają być wyświetlane na wystawianym dokumencie sprzedaży.
Po wybraniu ikony +nowa filia uzupełniamy dane odnośnie: nazwy oddziału, ulicy, numeru domu/lokalu, kodu oraz miejscowości. Dane dotyczące filii można edytować lub usunąć z serwisu.

4. Zestawienie danych (firmy użytkownika)


 
W tym miejscu widoczne są dokonywane zmiany danych firmy: nazwy firmy, nazwy skróconej lub zmiany adresu przez użytkownika. Tylko przy zmianie danych firmy i wybraniu pierwszej opcji zmieniły się dane firmy serwis wyświetli informacje z jakim dniem, miesiącem i rokiem dokonano zmiany, do kiedy obowiązywała zmiana i jakie dane zostały zmienione.

Wybierając drugą opcję przy zmianie danych adresowych poprawiam błędnie wprowadzone dane serwis zaktualizuje dane wstecz, ale nie będzie widocznego zapisu tej operacji.

Jeżeli błędnie wprowadzimy daty lub dane firmy, to można dokonać usunięcia wprowadzonych danych wybierając w kolumnie Operacje opcję usuń. Opcja usunięcia może być nieaktywna w sytuacji gdy użytkownik wystawił faktury sprzedaży po zmianie danych w serwisie. W przypadku kiedy firma nie zmieniała danych wtedy opcja nie będzie w ogóle widoczna.

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły