Umorzenie odsetek od zaległości w ZUS

w Rozliczenia ZUS

Czy można umorzyć zaległości wobec ZUS i odsetki od tych zaległości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy mają zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek mogą się ubiegać o umorzenie tych zaległości.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o umorzeniu zaległości, ZUS wraz z zaległymi składkami umarza również odsetki od takich zobowiązań i wszelkie koszty np. ponagleń z tego tytułu.

W przypadku kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników i nie opłacą za nich terminowo składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP, to do nieopłaconych składek w terminie należy doliczyć odsetki.

Umorzenie zaległych składek jest dopuszczalne w sytuacji kiedy jest to nieściągalne, lub gdy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej. W tym drugim przypadku umorzeniu podlegają tylko składki za samych przedsiębiorców, którzy opłacają te składki tylko za siebie. Przepisy nie dopuszczają umorzenia składek tych, które są po stronie ubezpieczonych a wniosek o umorzenie składek może być o umorzenie tylko składek płatnych po stronie pracodawcy.

Przedsiębiorca, który wobec ZUS jest dłużnikiem może złożyć wniosek i wtedy ZUS może rozłożyć zadłużenie na raty lub jest możliwe odroczenie terminu płatności, ale tylko tych składek, które są finansowanie po stronie płatnika.

O umorzenie należności mogą się ubiegać płatnicy i byli płatnicy składek, osoby na które została przeniesiona odpowiedzialność za nieopłacone składki, małżonkowie, którzy odpowiadają za zadłużenie z majątku wspólnego.

Umorzeniu podlegają należności z tytułu zaległych składek w zależności jaka jest zastosowana podstawa prawna do danego przypadku.

Umorzeniu wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi za okres do złożenia wniosku oraz z dodatkowymi kosztami np. upomnienia podlegają składki za następujące okresy:

 1. za okres do 31 grudnia 1998 r.:
  a) składki na ubezpieczenie społeczne,
  b) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 2. za okres od 1 stycznia 1999 r.:
  a) składki na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. pracowników, zleceniobiorców),
  b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnicy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie mogą mieć umorzoną pełną kwotę składek łącznie ze składkami zdrowotnymi.

Złożenie samego wniosku o umorzenie składek nie daje pewności, że te składki zostaną umorzone. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zostanie umorzone postępowanie egzekucyjne. W przypadku odmowy umorzenia dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty zaległości wraz z należnymi odsetki za zwłokę.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły