Leasing operacyjny samochodu osobowego od 2019 roku

w Pojazdy

 
Leasing operacyjny jest najbardziej powszechną formą leasingu samochodu wśród przedsiębiorców. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę, na czas oznaczony, prawa do użytkowania przedmiotu leasingu zgodnie z umową, w zamian za opłaty zwane ratami leasingu, dokonywane przez leasingobiorcę.

Minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego dla samochodu osobowego wynosi dwa lata. Przedsiębiorca, który przejmuje przedmiot leasingu w ramach takiej umowy, nie amortyzuje samochodu w swojej działalności, ponieważ pojazd ten jest składnikiem majątku leasingodawcy i to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzystający, czyli leasingobiorca otrzymuje faktury za raty leasingowe i księguje je po stronie kosztów w KPiR. Podatnik VAT odlicza również VAT z faktury zgodnie z przeznaczeniem pojazdu.

1. Wprowadzanie pojazdu

Samochód osobowy, który stanowi przedmiot umowy leasingu operacyjnego wprowadzamy w serwisie z poziomu: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡Dodaj pojazd ➡ Samochód osobowy ➡ lub wprowadź samochód: w leasingu

 

 

Wprowadzając pojazd na podstawie umowy leasingu należy uzupełnić takie dane jak:

  • Nazwa pojazdu, Numer rejestracyjny pojazdu, Pojemność silnika.
  • Rodzaj paliwa nie jest polem obowiązkowym.
  • Niezbędnym krokiem jest również wpisanie Numeru umowy leasingowej, daty jej zawarcia, określenie Rodzaju dokumentu zakupu pojazdu przez leasingodawcę.
  • Ostatnim elementem jest wprowadzenie Ceny zakupu pojazdu.
  • Wskazówka
    Jeżeli w polu Cena zakupu podawana jest wartość pojazdu na podstawie umowy leasingu to w polu Rodzaju dokumentu zakupu przez Leasingodawcę należy wybrać Inny dokument

 
Uwaga!
Jeżeli powyższe informacje nie zostały zawarte w umowie leasingu, w celu ich pozyskania należy się skontaktować z leasingodawcą.

 

 

Jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i wykazany w informacji VAT-26, to należy zaznaczyć checkbox w polu Przeznaczenie, a następnie wypełnić dane wymagane do zgłoszenia samochodu na deklaracji VAT-26:

 

 

Po uzupełnieniu wymaganych danych i zatwierdzeniu pojazdu w serwisie, pojawi się komunikat dotyczący wyboru typu samochodu dla wydatków dla poprawnego rozliczenia VAT. W tym miejscu należy wybrać opcję +dodaj typ:

 

 

Jeżeli przedmiotem leasingu jest typowy samochód osobowy, który nie jest w żaden sposób konstrukcyjnie przystosowany do działalności i będzie używany zarówno do celów działalności jak i prywatnie, w tabeli “typ dla wydatków” – wybieramy typ – samochód osobowy. Na tej podstawie serwis będzie odliczał 50% VAT z faktur za raty leasingowe oraz faktur za inne wydatki związane z eksploatacją samochodu. Pozostała nieodliczalna część VAT z faktury będzie automatycznie przez serwis doliczana do kwoty netto i księgowana jako koszt w KPiR w odpowiedniej wartości w zależności od rodzaju wydatku.
W części Samochody osobowe wybieramy właściwą opcję i zatwierdzamy wybór.

 

 

Gdy został zaznaczony chceckbox Przeznaczenie: pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i wykazany w informacji VAT-26, to na liście pokaże się dodatkowy typ samochodu dla poprawnego rozliczania wydatków. który należy wybrać.

 

 

Na tej podstawie serwis będzie odliczał 100% VAT z faktur za raty leasingowe oraz faktur za inne wydatki związane z eksploatacją samochodu. Więcej na temat rozliczeń pojazdu na VAT-26 można przeczytać tutaj.
 
▲ wróć na początek
 

2. Księgowanie kosztów eksploatacji pojazdu w leasingu

 


 

Od 1 stycznia 2019 przedsiębiorcy będą mieli dwie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodów osobowych firmowych:

  • 100%: jeżeli prowadzona będzie ewidencja potwierdzająca wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika,
  • 75%: dla samochodów wykorzystywanych również do celów niefirmowych.

Nie zmieniają się natomiast zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym (art. 86a ustawy o VAT). Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 100% podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, niezależnie od tego, jaką część faktury zaliczy do kosztów podatkowych. Co ważne, podane wyżej limity uwzględniają również VAT, który nie może zostać odliczony.

 

Faktury związane z eksploatacją samochodu należy wprowadzać z poziomu: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Z tego poziomu należy księgować zarówno faktury za zakup paliwa jak i inne koszty związane z pojazdem.

 

 
▲ wróć na początek
 

3. Księgowanie raty leasingu

Fakturę za opłatę wstępną/czynsz inicjalny i ratę leasingu wprowadzamy z poziomu: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Rata leasingu.

Formularz do wprowadzenia raty podzielony jest na 3 części: spłata wartości pojazdu, opłaty leasingowe i opłaty eksploatacyjne (np. opłata serwisowa) w związku z tym, że każdy z tych wydatków objęty jest innym limitem.

 

 
▲ wróć na początek
 

4. Księgowanie ubezpieczenia pojazdu

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku wskazują, że zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubezpieczeniem AC samochodu należy pamiętać o limicie wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof. Według nowych uregulowań nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Powyższego ograniczenia nie trzeba stosować w przypadku ubezpieczeń OC i NNW i innych, gdyż są to ubezpieczenia, za które wysokość składki nie jest uzależniona od wartości rynkowej pojazdu.

 


 

*Uwaga!
Ministerstwo Finansów nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie zasad zaliczenia w koszty uzyskania przychodu ubezpieczenia GAP, dlatego też należy uważnie sprawdzić w jaki sposób została zawarta umowa ubezpieczenia.

Jeżeli polisa została wyceniona na podstawie wartości pojazdu i uznana jako ubezpieczenie dobrowolne to koszt podatkowy jest objęty limitem kwotowym (150 000 zł). Gdy przedmiotem ubezpieczenia GAP jest utrata wartości ubezpieczonego pojazdu w okresie ubezpieczenia to księguje się 100% kosztu.
Natomiast jeśli GAP jest traktowany jako koszt eksploatacyjny to należy go objąć limitem procentowym (75%).

Opłatę za ubezpieczenie samochodu należy wprowadzać z poziomu: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie wybierając właściwą opcję.

Ubezpieczenie AC oraz GAP, które jest zależne od wartości pojazdu księguje się przez opcję +ac, natomiast pozostałe rodzaje ubezpieczenia księguje się przez opcję +oc, nnw, inne.

 

 
▲ wróć na początek
 

5. Faktura zaliczkowa i faktura korygująca do zaliczki w ramach umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego

W niektórych transakcjach zdarza się, że podatnicy w pierwszej kolejności dokonują przedpłaty, zaliczki do salonu samochodowego i otrzymują fakturę zaliczkową.

Fakturę zaliczkową dotyczącą opłaty wstępnej do leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który będzie używany do celów mieszanych, czyli zarówno w działalności jak i prywatnie, rozliczamy tylko w ewidencji zakupów VAT, dokonując odliczenia 50% VAT. Natomiast jeżeli pojazd jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej to przysługuje odliczenie 100% VAT. Zaliczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Jeżeli faktura zaliczkowa została wystawiona przed przekazaniem przedmiotu leasingu i potwierdza wpłatę zaliczki, księgujemy taką fakturę w miesiącu otrzymania faktury zaliczkowej, z poziomu: Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT jako dodanie pozycji ewidencji zakupów VAT.

 

 

Jeżeli przysługuje odliczenie 50% VAT to w pozycji Kwota Netto, pod odpowiednią stawką VAT wpisujemy 50% kwoty netto z faktury. Na tej podstawie serwis odliczy odpowiednio 50% VAT z faktury zaliczkowej.
Natomiast, gdy przysługuje odliczenie 100% VAT to w pozycji Kwota Netto należy wpisać całą kwotę.

 

Przykład 1 – pojazd wykorzystywany do celów mieszanych

Podatnik otrzymał fakturę zaliczkową na kwotę 2000 zł netto, podatek VAT 460 zł i kwota brutto 2460 zł. Pojazd jest wykorzystywany do celów mieszanych. Dodając wpis do ewidencji zakupów VAT powinien wpisać w pozycji Kwota Netto 50% kwoty netto faktury zaliczkowej czyli 1000 zł. Na tej podstawie serwis wyliczy odpowiednio 50% VAT z faktury.

 

 

W praktyce, dalsze rozliczenie polega na tym, że podatnik otrzymuje od salonu fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, ponieważ wpłacona wcześniej zaliczka przechodzi na stronę leasingodawcy i jest kompensowana z opłatą wstępną pobieraną przez leasingodawcę.

Po otrzymaniu faktury korygującej, korektę wprowadzamy analogicznie do faktury zaliczkowej, z poziomu: Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT. W pozycji Kwota Netto pod odpowiednią stawką VAT wpisujemy 50% kwoty netto z korekty, ale ze znakiem minus.

 

 

Przykład 2 – pojazd wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej

Podatnik otrzymał fakturę zaliczkową na kwotę 2000 zł netto, podatek VAT 460 zł i kwota brutto 2460 zł. Pojazd jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej. Dodając wpis do ewidencji zakupów VAT powinien wpisać w pozycji Kwota Netto 100% kwoty netto faktury zaliczkowej czyli 2000 zł. Na tej podstawie serwis zaksięguje 100% VAT z faktury.

 

 

W praktyce, dalsze rozliczenie polega na tym, że podatnik otrzymuje od salonu fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, ponieważ wpłacona wcześniej zaliczka przechodzi na stronę leasingodawcy i jest kompensowana z opłatą wstępną pobieraną przez leasingodawcę.

Po otrzymaniu faktury korygującej, korektę wprowadzamy analogicznie do faktury zaliczkowej, z poziomu: Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT. W pozycji Kwota Netto pod odpowiednią stawką VAT wpisujemy całą kwotę netto z korekty, ale ze znakiem minus.

 

 
▲ wróć na początek

Wprowadzanie pojazdu w systemie IFIRMA

 

Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły