Księgowanie wydatków – Oznaczenia JPK

|
ID: 778305474
|
Kategorie: Podatek VAT
Nie musisz czytać pomocy

Z dniem 1 października 2020 roku nastąpiły zmiany dla czynnych podatników VAT. Zmiany dotyczą struktury pliku JPK, od tego dnia deklaracja VAT-7 została niejako wcielona w strukturę pliku JPK_VAT.

 

1. Ogólne informacje na temat pliku JPK

Plik JPK_V7 podzielony jest na dwie części:

 • deklaracyjną- znajduja sie w niej dane, które zawierała deklaracja VAT-7, czyli dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.
 • ewidencyjną- zawiera dane z ewidencji sprzedaży i zakupów VAT zawarte w prowadzonej przez podatnika ewidencji.

Prócz części deklaracyjnej i ewidencyjnej, na plik JPK_V7 składają się również takie elementy jak: nagłówek, jest to część zawierająca dane dotyczące okresu, za jaki będzie składany plik, celu złożenia, urzędu skarbowego, do którego adresowana będzie deklaracja czy daty złożenia; oraz podmiotu, jest to część dotycząca informacji, które charakteryzują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K np. nr NIP, nazwa/imię i nazwisko, data urodzenia, a także dane kontaktowe jak adres mailowy (informacja obowiązkowa w pliku) i nr telefonu.

W pliku JPK_V7 są wykazywane również dodatkowe oznaczenia transakcji takie jak:

 • kody GTU (Grupa Towarowo-Usługowa) – określają one przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU 01 – GTU 13)
 • dodatkowe procedury – oznaczenia w ramach których przebiega transakcja.

  Oznaczenia procedur w JPK_V7K i JPK_V7M należy stosować przy ewidencjonowaniu:

  • podatku należnego (oznaczenia: WSTO_EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, IED, WEW, RO, FP).
  • naliczonego (oznaczenia: IMP, MK, VAT_RR, WEW).

Przedsiębiorca powinien dokonać wyboru klasyfikacji samodzielnie. Serwis ifirma.pl nie udziela informacji w zakresie prawidłowości klasyfikacji. Pomocny będzie tutaj artykuł.
Kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie przypisać sprzedaży do żadnego z grupowań należy wybrać przy GTU opcję: BRAK – Towar / usługa nie należą do żadnej z grup.
W przypadku dalszych wątpliwości co do przyjętej klasyfikacji, można również wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS – dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). Więcej informacji o zmianach w klasyfikacji znajduje się na Portalu Podatkowym.

2. Wydatki w serwisie ifirma.pl

Księgując fakturę kosztową, oprócz standardowych pozycji takich jak: Numer dokumentu, Data wystawienia czy Nazwa wydatku, należy zwrócić również szczególną uwagę na nowe pola, takie jak: Faktura w metodzie kasowej oraz dodatkowe oznaczenia określające sprzedawcę.

 

 

a) Checkbox “Faktura w metodzie kasowej”

Checkbox należy zaznaczyć jeśli księgowanie następuje na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę stosującego kasową metodę rozliczeń (art. 21 ustawy o VAT).
Zaznaczenie checkboxa powoduje wykazanie w pliku JPK_V7 oznaczenia procedury MK, przy zaksięgowanym wydatku.

b) Sprzedawcę należy wybrać standardowo z listy:

 

 

lub wprowadzić za pomocą plusa:

 

 

Bez względu na to czy sprzedawca zostanie wybrany z listy czy też wprowadzony ręcznie, należy w tym miejscu zastanowić się czy nie ma obowiązku wprowadzić dodatkowego oznaczenia procedury TP.

TP – oznacza, iż istnieją powiązania nabywcy ze sprzedawcą.
Pisząc o podmiotach powiązanych, ustawodawca wskazuje, że są to:

  a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
  d) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Księgując fakturę od podmiotu powiązanego, należy się upewnić, że kontrahent został odpowiednio oznaczony w serwisie:

  W zakładce Kontrahenci ➡ Lista kontrahentów, należy otworzyć szczegóły kontrahenta klikając na jego identyfikator, następnie Edytuj kontrahenta:

 

 

W części Ustawienia księgowe – domyślne ustawienia przychodów, należy zaznaczyć checkbox JPK
Podmiot powiązany – oznacza w JPK transakcje z podmiotem powiązanym

 

 

po zaznaczeniu checkboxa, można zatwierdzić wybór.

 

 

3. Wydatki związane z procedurą VAT marża

W strukturze JPK_V7, w części ewidencyjnej, należy również wykazać kwoty nabytych towarów i usług związanych ze sprzedażą w procedurze VAT marża.

W przypadku kiedy użytkownik prowadzi sprzedaż w procedurze VAT-marża, powinien również wykazać fakturę kosztową, która służyć ma sprzedaży w procedurze VAT-marża, księgowanie odbywa się w następujący sposób:

  Należy przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT ➡ dodaj pozycję zakup VAT marża.

 

 

Następnie trzeba uzupełnić dane dotyczące numeru dokumentu, daty wystawienia oraz wartości zakupu.

 

 

Więcej na temat wydatków służących sprzedaży w procedurze marży przeczytasz tutaj.

4. Dodatkowe oznaczenie w ewidencji zakupów

a) Faktura VAT_RR

Jeśli przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zdecyduje się na zakup produktów rolnych albo usług rolniczych od rolnika ryczałtowego, musi liczyć się z koniecznością samodzielnego wystawienia i rozliczenia faktury RR.

W serwisie IFIRMA nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT RR. Taką fakturę należy wystawić poza serwisem.

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego – musi w tym celu spełnić kilka warunków:

 • Nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych było związane z działalnością opodatkowaną
 • Zapłata należności (netto + doliczone 7% podatku) nastąpiła na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rolnika ryczałtowego.
 • W dowodzie zapłaty podane zostaną numer i data wystawienia faktury, dokumentującej transakcję; lub na fakturze podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Nabywca będzie miał prawo do zwiększenia VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot VAT w dacie zapłaty.

Księgowanie takiej faktury w serwisie odbywa się w następujący sposób:

 1. Wartość należy zaksięgować poprzez zakładkę Wydatki ➡ + Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ + Faktura.
 2. Dane w formularzu powinny być uzupełnione zgodnie z wystawioną wcześniej fakturą VAT RR.
  W części dotyczącej wartości, przy stawce podatku VAT 7% należy podać wartość netto z faktury VAT RR,

   

   

  Po zaksięgowaniu dokumentu w ten sposób zostanie on poprawnie wykazany w pliku JPK_V7, a 7% VAT z faktury powiększy podatek naliczony w części deklaracyjnej tego pliku.

  W pliku JPK zapis będzie wyglądał w następujący sposób:

   

   

  b) WEW

  Oznaczenie WEW dotyczy czynności, które nie są udokumentowane fakturami czy rachunkami.

  Oznaczenie to dotyczy, np.:

  • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
  • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
  • sprzedaży bezrachunkowej.

  W serwisie Ifirma.pl takie dokumenty należy zaksięgować przez zakładkę Wydatki ➡ + Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ + Faktura.

  Formularz należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym:

   

   

  Jako Dowód nabycia należy wybrać dokument wewnętrzny oraz uzupełnić pole dotyczące stawki VAT.

  W pliku JPK zapis będzie wyglądał w następujący sposób:

   

   

  c) IMP

  Procedura podatkowa IMP oznacza podatek naliczony z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.
  Import towarów występuje w przypadku przywozu towaru z terytorium kraju trzeciego (spoza UE) na terytorium Polski. Przy takiej transakcji przedsiębiorca poza fakturą otrzymuje także dokumenty celne.

  W serwisie Ifirma procedura IMP oznaczona zostaje automatycznie po zaksięgowaniu Importu towarów oraz dodaniu dokumentu SAD.

  Księgowanie odbywa się poprzez zakładkę:

   Wydatki ➡ +Dodaj wydatek ➡ Import towarów handlowych

  lub

   Wydatki ➡ +Dodaj wydatek ➡ Import – koszty prowadzenia działalności.

   

   

   

   

  Po zaksięgowaniu wydatku należy dodać dokument celny w zakładce Wydatki ➡ Lista wydatków.

   

   

  Wprowadzając dokumenty celne należy wybrać sposób rozliczania podatku VAT

   

   

  oraz wypełnić formularz:

   

   

  Po poprawnym zaksięgowaniu dokumentów w serwisie, w ewidencji zakupów VAT pojawi się pozycja importu towarów z oznaczeniem procedury IMP.

   

   

   

   

  W pliku JPK zapis będzie wyglądał w następujący sposób:

   

   

   

  Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce