Koszty uzyskania przychodów dla twórców

 

Koszty uzyskania przychodu ponosi każdy, kto ponosi wydatki w celu wykonania swoich zadań, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą miesięcznie 250 zł lub 300 zł (w przypadku, gdy miejsce zamieszkania pracownika jest oddalone od miejscowości, w której mieści się zakład pracy). Istnieją jednak przypadki, gdzie koszty nie są naliczane kwotowo a procentowo.
W sytuacji, gdy dany przychód objęty jest przedmiotem prawa autorskiego, można zastosować do jego rozliczenia podwyższonych – 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

1. Dla kogo 50% koszty uzyskania dochodu?

Podwyższone do 50% koszty uzyskania przychodu przysługują osobom, które uzyskują przychód z (art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT):

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej,
 4. działalności publicystycznej,
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 6. działalności konserwatorskiej,
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 opracowanie cudzego utworu ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
 8. działalności badawczo­‑rozwojowej, naukowej, naukowo­‑dydaktycznej, badawczej, badawczo­‑dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Łącznie (ze wszystkich umów) 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, ze wskazanych wyżej tytułów, nie mogą przekraczać kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł.

Koszty te mają zastosowanie do przychodów określonych powyżej uzyskanych z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

 

2. Ustawienia 50% kosztów w serwisie

W serwisie 50% koszty można oznaczyć w przypadku umowy-zlecenie lub umowy o dzieło.

Ustawień kosztów dokonuje się podczas tworzenia nowej umowy dla pracownika w zakładce Pracownicy ➡ Umowy ➡ Nowa umowa o zlecenie/Nowa umowa o dzieło. W polu Stawka kosztów uzyskania przychodów do wyboru mamy Standardowa – 20% oraz Ze zbyciem praw autorskich – 50%, które należy wybrać:


 


 

Poniżej przykładowy rachunek dla umowy-zlecenie z 50% kwotą kosztów uzyskania przychodu:


 

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły