Jak obliczyć odsetki w ZUS?

w Rozliczenia ZUS

W przypadku gdy nieterminowo zostaną opłacone składki ZUS, to wraz z uiszczeniem opłaty składek należy doliczyć do należnej kwoty odsetki.

Ustalamy liczbę dni zwłoki licząc od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do dnia wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez termin płatności należy rozumieć datę, do której płatnik był zobowiązany do opłacenia składek.

Odsetki za zwłokę nalicza się, jeśli ich wysokość nie będzie poniżej 8,70 zł, do tej kwoty odsetki nie są opłacane.

Podstawa prawna:Art. 28 ust. 1-3 i art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Obliczanie odsetek od zaległości wobec ZUS

Odsetki za zwłokę wylicza się według wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności X liczba dni zwłoki X stopa procentowa*

365 X 100

*Stopa procentowa od dnia 09.10.2014 r. wynosi 8%. Na stronie ZUS jest dostępny kalkulator odsetek, za pomocą którego można wyliczyć łączną kwotę do zapłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły