Jak obliczyć odsetki w ZUS?

w Rozliczenia ZUS

W przypadku gdy nieterminowo zostaną opłacone składki ZUS, to wraz z uiszczeniem opłaty składek należy doliczyć do należnej kwoty odsetki.

Ustalamy liczbę dni zwłoki licząc od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do dnia wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez termin płatności należy rozumieć datę, do której płatnik był zobowiązany do opłacenia składek.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 18 września 2021 roku, jeżeli wysokość odsetek za zwłokę nie przekraczała kwoty 6,60 zł, to przedsiębiorca nie musiał ich wpłacać.

Od 19 września 2021 roku w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono zapis, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. odsetki do kwoty 30,10 zł (3010 zł * 1%) są nienależne.

Podstawa prawna:Art. 23 ust. 1-3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obliczanie odsetek od zaległości wobec ZUS

Odsetki za zwłokę wylicza się według wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności X liczba dni zwłoki X stopa procentowa*

365 X 100

*Stopa procentowa od dnia 09.10.2014 r. do dnia 6.04.2022 r. była na poziomie 8%. Od 7.04.2022 r. nastąpił wzrost stopy procentowej do poziomu 12 %.

Na stronie ZUS jest dostępny kalkulator odsetek, za pomocą którego można wyliczyć łączną kwotę do zapłaty.

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły