Ile kosztuje składka ZUS za pracownika?

w Pracownicy

 

Informacje ogólne

Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnej. Zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnej-zlecenie, jeśli jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń, są naliczane składki ZUS.

Mamy składki ZUS po stronie pracownika, które są odliczane z kwoty brutto wynagrodzenia, czyli pomniejszają kwotę brutto, i składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy. Te składki płatne po stronie pracodawcy naliczamy od kwoty brutto i są one dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy. Składki procentowo przedstawiają się następująco.

Umowa o pracę

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 1,5%
 • chorobowa 2,45%
 • zdrowotna 9%

Składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 6,5%
 • wypadkowa 1,67% (składka wypadkowa 1,67% obowiązuje od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022, taka stopa procentowa obowiązuje do 9 ubezpieczonych, w pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie przez ZUS)
 • FP 2,45%
 • FGŚP 0,10%

Ponieważ właściciel firmy ponosi dodatkowy koszt z tytułu opłacenia składek ZUS za pracownika płatnych po stronie pracodawcy, całkowitym kosztem dla przedsiębiorcy jest kwota brutto z umowy plus kwota składek ZUS płatnych po stronie pracodawcy.

Przykład:

Jan Kowalski zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w kwocie 3600 zł. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Wyliczenie takiego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Kwota brutto: 3600 zł

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 3600 zł x 9,76% = 351,36 zł
 • rentowa 3600 zł x 1,5% = 54,00 zł
 • chorobowa 3600 zł x 2,45% = 88,20 zł

Łącznie składki społeczne: 351,36 zł + 54,00 zł + 88,20 zł = 493,56 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej: 3600 zł – 493,56 zł = 3106,44 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3106,44 zł x 9%= 279,58 zł

Koszty uzyskania przychodu – 250,00 zł

Ulga podatkowa – 300 zł

zaliczka na podatek 12% – 2856,00 zł x 12 %=342,72 zł -300,00 (ulga podatkowa) 42,72 zł

zaliczka do US: 42,72 zł po zaokrągleniu 43,00 zł

Wynagrodzenie netto: 3600 zł ( wynagrodzenie brutto) – 493,56 zł ( suma składek społecznych) – 279,58 zł ( składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 43,00 zł ( zaliczka na podatek do Urzędu Skarbowego) = 2783,86 zł

Wynagrodzenie netto to: kwota brutto – łączna kwota składek społecznych pracownika – składka zdrowotna 9% – zaliczka do US.

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 3600 zł x 9,76%= 351,36 zł
 • rentowa 3600 zł x 6,5%= 234,00 zł
 • wypadkowa 3600 zł x 1,67%= 60,12 zł
 • Łącznie składki społeczne: 351,36 zł + 234,00 zł +60,12 zł = 645,48 zł
 • FP 3600 zł x 2,45% = 88,20 zł
 • FGŚP 3600 zł x 0,10% = 3,60 zł

Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki ZUS pracodawcy + FP + FGŚP
3600 zł +645,48 zł+ 88,20 zł +3,60 zł= 4337,28 zł

Umowa zlecenie

Należy pamiętać, że w przypadku zatrudnienia studenta do 26 roku życia na umowę zlecenie, nie będzie żadnych składek ZUS ani podatku od tej umowy, czyli wynagrodzenie Zleceniobiorcy brutto = netto.

Przy umowie zlecenie nie będzie składki na FP, jeśli zleceniodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie pracowników na umowę o pracę. Należy także pamiętać, że składka na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest dobrowolna, tzn nie ma obowiązku jej opłacania jeśli zleceniobiorca tak postanowi. W takim przypadku składki ZUS za pracownika na umowę zlecenie będą niższe o kwotę tych składek. Przy wynagrodzeniu do umowy zlecenie na kwotę brutto 3600 zł:

Składki ZUS po stronie Zleceniobiorcy

Składki ZUS Zleceniobiorcy, bez opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe będą wynosić:

 • składka emerytalna: 3600 zł x 9,76%=351,36 zł
 • składka rentowa: 3600 zł x 1,5 %= 54,00 zł

 

Łącznie składki społeczne: 351,36 zł +54,00 zł= 405,36 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto wynagrodzenia – łączna suma składek społecznych:

3600 zł – 405,36 zł= 3 194,64 zł

Składka zdrowotna 9%: 3194,64 zł x 9%=287,52 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu 20%: 3194,64 zł x 20%=638,93 zł

Podstawa do opodatkowania: kwota brutto – składki społeczne zleceniobiorcy – koszty 20%

3600 zł – 405,36 zł – 638,93 zł= 2555,71= 2555,70 ( zaokrąglamy do pełnych złotych)

Naliczony podatek 12%: podstawa opodatkowania x 12%

2555,70 x 12% = 306,68 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: 307,00 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych)

Kwota netto do wypłaty Zleceniodawcy: kwota brutto – suma składek społecznych – składka zdrowotna 9% – podatek

3600 zł – 405,36 zł -287,52 – 307,00 zł = 2600,12 zł

Składki ZUS po stronie zleceniodawcy

Składki ZUS po stronie zleceniodawcy, bez funduszu pracy:

 • Emerytalna 3600 zł x 9,76%= 351,36 zł
 • rentowa 3600 zł x 6,5%= 234,00 zł
 • wypadkowa 3600 zł x 1,67%= 60,12 zł
 • Łącznie składki społeczne: 351,36 zł + 234,00 zł + 60,12 zł = 645,48 zł
 • FGŚP 3600 zł x 0,10% = 3,60 zł

 

Razem koszt zleceniodawcy: Kwota brutto + łącznie składki społeczne + FGŚP

3600 zł + 645,48 zł + 3,60 zł = 4249,08 zł


Więcej informacji w jaki sposób obliczyć netto pracownika zatrudnionego w oparciu o różne rodzaje umów znajduje się w artykule Jak wyliczyć wynagrodzenie netto

 

Autor: Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły