Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: Deklaracja PIT-5/5LgenerowaniePIT

 

Deklaracja PIT-5 /5L dotyczy podatku dochodowego opłacanego przez przedsiębiorców, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-5) lub rozliczanej liniowo (PIT-5L). W tym dokumencie wykazywana jest wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu bądź straty oraz zaliczki na podatek dochodowy.

1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

 1. sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając zobowiązanie – temat został omówiony tutaj)
 2. sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem,
 3. sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących, ujętych jako koszt do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie pracy z serwisem. Informację tę wpisują jedynie Użytkownicy rozliczający liniowo podatek dochodowy,
 4. sumę należnych zaliczek od początku roku
 5. suma zaliczek podatku dochodowego podlegających wpłacie w bieżącym roku (w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali opłacanie zaliczek po przekroczeniu progu 1000 zł),
 6. kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Dodatkowo Użytkownicy, którzy ponieśli w latach poprzednich stratę z działalności gospodarczej, w celu jej uwzględniania przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy wpisują ją w sposób opisany tutaj.

 

2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

 1. kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych (dane z punktu 1 lit. f)
 2. Kwoty przychodów i kosztów z najmu oraz z innej działalności prowadzonej w danym roku należy wprowadzić w zakładce Konfiguracja → Deklaracje → PIT w tabelach Przychody i koszty uzyskane z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku oraz Przychody i koszty uzyskane z najmu w bieżącym roku.


   

  Wartości te należy uzupełnić w odniesieniu do okresów danego roku poprzedzających korzystanie z serwisu a także kolejnych.

  W przypadku gdy Użytkownik rozpoczyna pracę w serwisie od miesiąca rozpoczęcia działalności i jednocześnie w danym roku prowadził inną działalność lub uzyskiwał dochody z najmu rozliczanego wg zasad ogólnych, dodatkowo zaznacza pole W bieżącym roku podatkowym była prowadzona inna działalność gospodarcza lub podatnik osiągał dochody z najmu rozliczanego wg zasad ogólnych. Pozwoli to na wprowadzenie podczas generowania PIT-5/PIT-5L za pierwszy okres korzystania z konta, takich danych jak: suma należnych zaliczek za poprzednie okresy czy suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Rok 2022 r. jest ostatnim rokiem, w którym podatnicy mogę rozliczać najem prywatny na zasadach ogólnych.
  W roku 2022 nie ma obowiązku opłacania zaliczek z tego źródła przychód. W związku z tym Użytkownicy nie wpisują kwot przychodów i kosztów uzyskanych z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych w 2022 r.

 3. sumy zapłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz należnych zaliczek (dane z punktu 1 lit. a-e)

Powyższe dane należy uzupełnić w zakładce Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych.

W części ZUS Użytkownik wpisuje:

 • sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając przelew – temat został omówiony niżej),
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem.
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo).


 

W części PIT należy wpisać sumę należnych zaliczek od początku roku.

Z kolei w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → PIT w części PIT-5 Użytkownik wpisuje sumę zaliczek na podatek dochodowy podlegających wpłacie w bieżącym roku.

Pojawienie się pole Suma zaliczek podatku dochodowego podlegających wpłacie w bieżącym roku zależne jest od oznaczenia opcji Opłacaj, gdy zaliczka osiągnie próg 1000 zł.

Powyższe dane można również uzupełnić podczas generowania pierwszej deklaracji na zaliczkę.

Deklaracje generujemy poprzez zakładkę Deklaracje → Deklaracje → PIT-5/PIT-5L w miesiącu księgowym odpowiadającym okresowi za jaki ma być wygenerowana deklaracja:


 

Następnie uzupełniamy potrzebne informacje a następnie klikamy Zatwierdź:


 

W przypadku generowania deklaracji PIT-5 nie pojawi się pole W tym składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dane o sumie należnych zaliczek od początku roku i sumie wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy zdrowotne – jeśli zostaną wpisane podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L będą widoczne w zakładce Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych. Analogicznie – jeśli dane te wpiszemy w zakładce w zakładce Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych będą widoczne podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L.

Po wygenerowaniu deklaracji, pojawi się ona w kolumnie PIT-5/5L, klikając na jej numer zostanie otwarty Raport z podatku dochodowego za…

Uwaga!

W przypadku Użytkowników księgujących w serwisie od stycznia lub pierwszego kwartału serwis nie zapyta o dane z poprzedniej deklaracji PIT-5/PIT-5L.
Generowana na koncie deklaracja PIT-5/PIT-5L jest bowiem pierwszą deklaracją w danym roku.
W takim wypadku składki ZUS zapłacone począwszy od pierwszego miesiąca księgowego w serwisie – za okresy wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie w sposób wskazany tutaj.

 


 

Uwaga!

Użytkownicy, którzy:

 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres księgowania w serwisie,
 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada w okresach poprzedzających księgowanie w serwisie,
 • dokonali zapłaty za wydatek, który uległ przeterminowaniu a następnie został opłacony w okresie księgowania w serwisie, przed generowaniem deklaracji PIT-5/PIT-5L powinni zapoznać się z instrukcją Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły