Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze

|
ID: 778305262
|
|
Nie musisz czytać pomocy

Poniższa instrukcja zawiera informacje jak dodać:

 • kwotę korekty kosztów przeterminowanych,
 • wydatki przeterminowanie – wydatki, które Użytkownik ujął w ewidencji w okresach poprzedzających przejście do serwisu, a których okres przeterminowania przypada na okresy księgowania w serwisie,
 • wpłatę za wydatki przeterminowane – wydatki, które uległy przeterminowaniu a następnie zostały opłacone w okresie księgowania w serwisie.

 

1. Kwota korekty kosztów przeterminowanych

1.1 Co wprowadzamy do serwisu?

Kwotę korekty kosztów przeterminowanych ujętych na deklaracji PIT-5/PIT-5L za okres poprzedzający przejście do serwisu.

Konto spółki:
Kwotę korekty wprowadzamy odrębnie dla każdego wspólnika, zgodnie z kwotą jaka przypadała na danego wspólnika.

1.2. Kiedy wprowadzamy do serwisu kwotę korekty kosztów przeterminowanych?

Kwotę należy wprowadzić w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie.

1.3. Jak wprowadzamy kwotę korekty kosztów przeterminowanych?

Kwotę korekty wprowadzamy w sposób wskazany w punkcie 2.3 instrukcji.
Formularz dodawania wydatku niezarejestrowanego w serwisie uzupełniamy zbiorczo dla całej kwoty korekty kosztów. Jako datę przeterminowania wskazujemy pierwszy dzień miesiąca.

2. Dodanie wydatku przeterminowanego

2.1. Co wprowadzamy do serwisu?

Do serwisu dodawane są wydatki poniesione w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres prowadzenia księgowości w serwisie.

Wartości powyższych wydatków powiększą podstawę, od której zostanie wyliczony podatek dochodowy.

Wydatki muszą spełniać dodatkowo następujące warunki:

 • termin płatności wydatku mija po 31 grudnia 2019 r,
 • wydatek nie został zapłacony w ciągu 90 dni od terminu płatności i jednocześnie nie został opłacony do terminu płatności zaliczki za okres upływu wskazanych 90 dni,
 • wierzyciel jest podmiotem, którego dochody podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju a wydatek dotyczy transakcji zawartej w ramach jego działalności.

2.2. Jaką wartość wydatku wprowadzamy do serwisu?

Kwota nieopłaconego wydatku – jego całość lub część.
W przypadku podatników podatku VAT dodawane są kwoty netto, w przypadku Użytkowników zwolnionych z VAT – kwoty brutto.
Dokładny sposób wyliczenia kwoty wprowadzanego wydatku wskazany został na przykładach.

Przykład 1
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatek dotyczy zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł) Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 70 zł brutto (netto: 56,91, VAT: 13,09 zł). Niezapłacona kwota wydatku 123 zł – 70 zł = 53 zł.

Wyliczenie kwoty wprowadzanej do serwisu:
[niezapłacona kwota wydatku (53 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)]*wartość wydatku zaliczona do kosztów (100 zł) = 43,09 zł

Przykład 2
Użytkownik korzysta ze zwolnienia z VAT. Wydatek dotyczy zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł). Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek został opłacony w kwocie 70 zł (netto: 56,91, VAT: 13,09 zł). Niezapłacona kwota wydatku 123 zł – 70 zł = 53 zł.

Wyliczenie kwoty wprowadzanej do serwisu:
[niezapłacona kwota wydatku (53 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)]*wartość wydatku zaliczona do kosztów (123 zł) = 53 zł

Przykład 3
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT, ze wskaźnikiem VAT 80%. Wydatek dotyczy zakupu komputera o wartości 3 000 zł netto (VAT 690 zł, brutto: 3690 zł). Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 3 000 zł (netto: 2 439,02, VAT: 560,98 zł). Niezapłacona kwota wydatku 3690 zł – 3000 zł = 690 zł.

Wyliczenie kwoty wprowadzanej do serwisu:
[niezapłacona kwota wydatku (690 zł)/wartość brutto wydatku (3690 zł)]*wartość wydatku zaliczona do kosztów (3138 zł) = 586,78 zł

gdzie: wartość wydatku zaliczona do kosztów to wartość netto powiększona o nieodliczony VAT: 3 000 + 690 zł *(1-0,8) = 3 138 zł.

Przykład 4
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatek dotyczy zakupu części do firmowego samochodu osobowego używanego w sposób mieszany o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł). Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 70 zł (netto: 56,91, VAT: 13,09 zł). Niezapłacona kwota wydatku 123 zł – 70 zł = 53 zł.

Wyliczenie kwoty wprowadzanej do serwisu:
[niezapłacona kwota wydatku (53 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)]*wartość wydatku zaliczona do kosztów (83,63 zł) = 36,04 zł

gdzie: wartość wydatku zaliczona do kosztów: 75% z wartości netto powiększonej o nieodliczony podatek VAT, czyli 50% podatku VAT z faktury: 0,75 *[100 + 0,5 *23 zł] = 83,63 zł.

Konto spółki:
Kwotę wprowadzanego wydatku ustalamy oddzielnie dla każdego wspólnika wg jego udziału w zyskach. Kwotę ustaloną wg zasad opisanych wyżej mnożymy przez udział wspólnika w zyskach spółki.

Przykład 5
Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W spółce jest dwóch wspólników – A i B. Ich udziały w zyskach to odpowiednio 60% (wspólnik A) i 40% (wspólnik B).
Spółka dokonała zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł) Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 70 zł brutto (netto: 56,91, VAT: 13,09 zł). Niezapłacona kwota wydatku 123 zł – 70 zł = 53 zł.

Wyliczenie kwoty wprowadzanej do serwisu przypadającego na całą spółkę:
[niezapłacona kwota wydatku (53 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)]*wartość wydatku zaliczona do kosztów (100 zł) = 43,09 zł

Kwota przypadająca na wspólników:

 • A: 43,09* 60% = 25,85 zł
 • B: 43,09* 40% = 17,24 zł

2.3. Kiedy wprowadzamy wydatek?

Wydatek wprowadzamy w okresie, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatku (pod warunkiem, że nie został opłacony do terminu płatności zaliczki za ten okres). Okresem tym jest miesiąc lub kwartał.
W przypadku Użytkowników rozliczających się miesięcznie – jako miesiąc księgowy ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą przeterminowania. W przypadku Użytkowników rozliczających się kwartalnie miesiąc księgowy zawierający się w kwartale przeterminowania wydatku.

Konto spółki:
Kwotę wydatku niezarejestrowanego wprowadzamy oddzielnie dla każdego wspólnika. Jeśli wspólnik rozlicza się kwartalnie należy ustawić miesiąc księgowy zawierający się w kwartale przeterminowania wydatku. Przy rozliczeniu miesięcznym – miesiąc księgowy zgodny z datą przeterminowania wydatku.

2.4. Jak wprowadzamy wydatek do serwisu?

W celu wprowadzenia wydatku należy ustawić odpowiedni miesiąc księgowy, a następnie przejść do zakładki Wydatki → Lista wydatków → Lista wydatków przeterminowanych.

Następnie należy wybrać opcję dodaj listę i kolejno + Dodaj wydatek niezarejestrowany.

 

 

Sposób uzupełnienia formularza:

Po zatwierdzeniu dodana pozycja widoczna będzie na liście Przeterminowane wydatki i wpłaty dodane ręcznie.

W przypadku kiedy Użytkownik dodaje kolejne wydatki niezarejestrowane lub za dany okres jest już wygenerowana Lista wydatków przeterminowanych w celu wprowadzenia kolejnego należy wybrać numer okresu (miesiąc lub kwartał), do którego ma zostać dodany wydatek.

 

 

Zostanie wyświetlona lista wydatków przeterminowanych lub/i lista przeterminowanych wydatków i wpłat dodanych ręcznie. Dostępna będzie również opcja + Dodaj wydatek niezarejestrowany.

Konto spółki:
Kwotę wydatku niezarejestrowanego w serwisie wprowadzamy oddzielnie dla każdego wspólnika w sposób analogiczny jak dla konta jednoosobowej działalności.

3. Wpłata za wydatek przeterminowany

3.1. Co wprowadzamy do serwisu?

Zapłatę za wydatek, który został opłacony w okresie korzystania z serwisu, który uległ przeterminowaniu:

 • w okresie korzystania z serwisu i został wprowadzony w sposób wskazany w punkcie nr 2,
 • w okresie poprzedzającym korzystanie z serwisu.

W poniższej instrukcji pomijamy wydatki, dla których serwis automatycznie dokonał zwiększenia/zmniejszenia podstawy opodatkowania.

3.2. Jaką wartość wpłaty wprowadzamy do serwisu?

Kwota zapłacona za wydatek (w części przypadającej na kwotę, która wcześniej powiększyła dochód).
W przypadku podatników podatku VAT dodawane są kwoty netto, w przypadku Użytkowników zwolnionych z VAT – kwoty brutto.

Szczegółowe wyjaśnienie na przykładach.

Przykład 6
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatek dotyczy zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł). Z wydatku Użytkownik zapłacił 70 zł brutto. Pozostała kwota uległa przeterminowaniu.
Kolejnym okresie Użytkownik dopłacił kwotę 20 zł (netto: 16,26 zł, VAT: 3,74 zł).
Do zapłaty pozostało 33 zł.

Wyliczenie kwoty wpłaty wprowadzanej do serwisu:
[dopłacona kwota wydatku (20 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)] * wartość wydatku zaliczona do kosztów (100 zł) = 16,26 zł

W przypadku zapłaty całej brakującej kwoty 53 zł miałby prawo do zaliczenia do kosztów 43,09 zł (wartość netto od kwoty 53 zł)

Przykład 7
Użytkownik korzysta ze zwolnienia z VAT. Wydatek dotyczy zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł). Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 70 zł brutto. Pozostała kwota uległa przeterminowaniu.
W kolejnym okresie Użytkownik zapłacił pozostałą kwotę faktury – 53 zł (netto: 43,09 zł, VAT 9,91 zł).

Wyliczenie kwoty zapłaty wprowadzanej do serwisu:
[dopłacona kwota wydatku (53 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)] * wartość wydatku zaliczona do kosztów (123 zł) = 53 zł

Przykład 8
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT, ze wskaźnikiem VAT 80%. Wydatek dotyczy zakupu komputera o wartości 3 000 zł netto (VAT: 690 zł, brutto: 3 690 zł) Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek został opłacony w kwocie 3 000 zł brutto, pozostała kwota uległa przeterminowaniu.
W kolejnym okresie Użytkownik zapłacił 300 zł (netto: 243,90 zł, VAT: 56,10 zł).

Wyliczenie kwoty zapłaty wprowadzanej do serwisu:
Wyliczenie kwoty zapłaty wprowadzanej do serwisu:
[dopłacona kwota wydatku (300 zł)/wartość brutto wydatku (3690 zł)] * wartość wydatku zaliczona do kosztów (3 138 zł) = 255,12 zł

gdzie: wartość wydatku zaliczona do kosztów to wartość netto powiększona o nieodliczony VAT: 3 000 + 690 zł *(1-0,8) = 3 138 zł.

Przykład 9
Użytkownik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatek dotyczy zakupu części do firmowego samochodu osobowego używanego w sposób mieszany o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł). Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek został opłacony w kwocie 70 zł brutto. Pozostała kwota uległa przeterminowaniu.
W kolejnym okresie Użytkownik dopłacił kwotę 22 zł.

Wyliczenie kwoty zapłaty wprowadzanej do serwisu:
[dopłacona kwota wydatku (22 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)] * wartość wydatku zaliczona do kosztów (83,63 zł) = 15,49 zł

gdzie: wartość wydatku zaliczona do kosztów: 75% z wartości netto powiększonej o nieodliczony podatek VAT, czyli 50% podatku VAT z faktury: 0,75 *[100 + 0,5 *23 zł] = 83,63 zł.

Konto spółki:
Kwotę wprowadzanej zapłaty za wydatek ustalamy oddzielnie dla każdego wspólnika wg jego udziału w zyskach. Kwotę ustaloną wg zasad opisanych wyżej mnożymy przez udział wspólnika w zyskach spółki.

Przykład 10
Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W spółce jest dwóch wspólników – A i B. Ich udziały w zyskach to odpowiednio 60% (wspólnik A) i 40% (wspólnik B).
Spółka dokonała zakupu towarów handlowych o wartości 100 zł netto (VAT: 23 zł, brutto: 123 zł) Do terminu płatności zaliczki za okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności wydatek zastał opłacony w kwocie 70 zł brutto. Pozostała kwota uległa przeterminowaniu.
W kolejnym okresie dopłacona została kwota 30 zł (netto: 24,39 zł, VAT 5,61 zł).

Wyliczenie kwoty wpłaty wprowadzanej do serwisu przypadającego na całą spółkę:
[dopłacona kwota wydatku (30 zł)/wartość brutto wydatku (123 zł)] * wartość wydatku zaliczona do kosztów (100 zł) = 24,39 zł

Kwota przypadająca na wspólników:

 • A: 24,39* 60% = 14,63 zł
 • B: 24,39* 40% = 9,76 zł

3.3. Kiedy wprowadzamy wpłatę?

W przypadku Użytkowników rozliczających się kwartalnie – w miesiącu należącym do kwartału, w którym dokonano wpłatę.
W przypadku Użytkowników rozliczających się miesięcznie – w miesiącu zgodnym z datą dokonania wpłaty.

Konto spółki:
Kwotę wpłaty za wydatek niezarejestrowany wprowadzamy oddzielnie dla każdego wspólnika. Jeśli wspólnik rozlicza się kwartalnie należy ustawić miesiąc księgowy zawierający się w kwartale zapłaty za wydatek. Przy rozliczeniu miesięcznym – miesiąc księgowy zgodny z datą zapłaty za wydatek.

3.4. Jak wprowadzamy wpłatę do serwisu?

W celu wprowadzenia wpłaty należy ustawić odpowiedni miesiąc księgowy, a następnie przejść do zakładki Wydatki → Lista wydatków → Lista wydatków przeterminowanych.
W przypadku, kiedy dla okresu dokonania wpłaty jest już stworzona Lista wydatków przeterminowanych należy wybrać numer okresu.

 

 

W przypadku braku listy wydatków przeterminowanych należy skorzystać z opcji dodaj listę.

W kolejnym kroku dostępny będzie przycisk + Dodaj wpłatę za wydatek niezarejestrowany.

 

 

Dane formularza należy uzupełnić następująco:

Konto spółki:
Kwotę zapłaty za wydatek niezarejestrowany w serwisie wprowadzamy oddzielnie dla każdego wspólnika w sposób analogiczny jak dla konta jednoosobowej działalności.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce