Faktura do sprzedaży krajowej u nieVATowca

|
ID: 778305010
|
Kategorie: Faktury
|
Nie musisz czytać pomocy

Faktura podatnika zwolnionego z VAT jest dokumentem w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierającym dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną.

Fakturę taką należy wystawić jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Termin 3 miesięcy dotyczy przede wszystkim osób fizycznych natomiast nie dotyczy on firm na rzecz których zobowiązani jesteśmy w każdym momencie wystawić fakturę – jeśli nabywca (firma) zgłosi takie żądanie sprzedającemu (firmie).

Wystawienie faktury uzależnione jest od momentu, w którym żądanie zgłosił nabywca towaru lub usługi. Jeśli sprzedawca nie miał obowiązku wystawienia faktury, a nabywca zgłosił się z takim żądaniem, to faktura powinna być wystawiona:

  • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja – w przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż;
  • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania – w przypadku gdy nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Przykład: Nabywca towaru zgłosił żądanie wystawienia faktury w marcu 2018 r. Niezależnie od tego, czy podatnik spełnia to żądanie obowiązkowo, czy dobrowolnie, ma czas na wystawienie faktury do 15 kwietnia 2018 r. Podatnik powinien więc wystawić fakturę najpóźniej 15 kwietnia 2018 r. Dopiero po upływie tego terminu można uznać, że sprzedawca nie wywiązał się z tego obowiązku (oczywiście dotyczy to przypadków, w których jest do tego zobowiązany).

WAŻNE:
Niewywiązanie się z obowiązku wystawienia faktury podlega karze na podstawie art. 62 Kodeks Karny Skarbowy.

Podatnik zwolniony z VAT może korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Zwolnienie z VAT podmiotowe
Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
(w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Zwolnienie z VAT przedmiotowe
Zwolnienie przedmiotowe to zwolnienie z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Najczęściej wykonywane usługi i towary zostały określone w art. 43 ustawy o VAT oraz w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

WAŻNE:
Ustawodawca również nie wyklucza połączenia zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z VAT podczas prowadzonej działalności gospodarczej przez nievatowca.

Fakturę wystawiamy w zakładce Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur ➡ Krajowa sprzedaż na fakturę.Podczas wystawiania faktury miesiąc księgowy ustawiony w lewym górnym rogu musi być zgodny z datą sprzedaży na fakturze.
Wybieramy typ sprzedaży w celu poprawnego zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przy sprzedaży towarów handlowych lub usług jako wpis do KPiR wybieramy Wartość sprzedanych towarów i usług a przy sprzedaży składników majątku wybieramy Pozostałe przychody. Wybranie opcji Brak wpisu spowoduje, że wystawiona faktura nie będzie zaksięgowana do podatkowej księgi.W przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy sprzedaży towarów wybieramy opcję wpis do ewidencji przychodów. Wybranie opcji brak wpisu spowoduje, że wystawiona faktura nie będzie zaksięgowana do ewidencji przychodów.Po uzupełnieniu: nabywcy, daty wystawienia i sprzedaży, terminu płatności, serii numeracji, wpisujemy nazwę towaru lub usługi. Wystawiając fakturę w serwisie jako miesiąc księgowy ustawiamy miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub usługi. W pozycji Data sprzedaży wpisujemy datę wykonania usługi lub sprzedaży towaru, a w pozycji Data wystawienia datę jej faktycznego wystawienia.

Fakturę zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT wystawiamy do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu sprzedaży.W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia możemy ustawić podstawę prawną zwolnienia na fakturze.Przy wystawianiu faktury przez podatnika zwolnionego z VAT pole podstawa prawna zwolnienia jest obowiązkowe do uzupełnienia.
Po dodaniu w konfiguracji najczęściej stosowanej podstawy prawnej zwolnienia serwis automatycznie będzie pobierał podstawę na formularz faktury.Uwaga!

Faktura przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia podmiotowego VAT nie musi zawierać podstawy prawnej zwolnienia, natomiast można ją dobrowolnie wskazywać – jest to art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Podatnik zwolniony z VAT, który dokonuje sprzedaży np. stosując dwie podstawy prawne zwolnienia nie musi za każdym razem dokonywać zmiany w konfiguracji. Wystarczy, że podczas wystawiania faktury w zamian najczęściej używanej podstawy prawnej doda ręcznie inną podstawę lub doda pozycję i poda drugą podstawę prawną.Dodatkowo na fakturze można dodać towar lub usługę z listy, która została importowana plikiem CSV lub wprowadzona ręcznie w zakładce Rachunki ➡ Towary i Usługi ➡ Lista standardowych towarów i usług ➡ dodaj towar lub usługę lub importuj listę towarów i usług.WAŻNE:
Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach – dla wystawcy i odbiorcy
.

Inne dodatkowe opcje możliwe do wykorzystania przy wystawieniu dokumentów sprzedaży:

  • Uwagi,
  • Płatności,
  • Dodatkowe,Standardowe uwagi – na fakturze można podać dodatkowe informacje dotyczące np. nowych danych na fakturze, czy informacji o zmianie numeru konta bankowego. Standardowe uwagi dodajemy w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia ➡ Standardowe uwagi ➡ + dodaj.

Następnie przy wystawianiu faktury ręcznie wybieramy każdą informację dotyczącą standardowych uwag.Po wybraniu odpowiedniej uwagi z listy pojawi się formularz z treścią uwagi.Dodając uwagi mamy również możliwość wprowadzenia ich na stałe, tak aby automatycznie wyświetlały się przy danej serii numeracji z której korzystamy przy wystawianiu faktur. Opcja ta dostępna jest przy wybranej serii numeracji, które został ustawiona jako domyślna w zakładce Pulpit ➡ konfiguracja ➡ serie numeracji.

Po prawej stronie ekranu dokonujemy edycji wybranej serii numeracji a w polu Domyślne ustawienia wprowadzamy potrzebne informacje, które będą automatycznie pobierane i widoczne przy wystawianiu faktury w danej serii numeracji.Płatności – w tym miejscu Użytkownik ma możliwość zaznaczenia informacji o zapłacie bezpośrednio na wystawianej fakturze wybierając opcję: zapłacono oraz wybraniu sposobu zapłata np. przelew. Po wybraniu opcji przelew może wybrać z listy rachunek bankowy lub zmienić domyślnie ustawiony.Jeżeli kontrahent dokona zapłaty częściowo gotówką w dacie wystawienia faktury, a pozostała część ma być wykonana przelewem, to zapis na fakturze będzie wyglądał w poniższy sposób:

W sytuacji gdy płatność dokonywana jest w całości przez kontrahenta przelewem, to należy wybrać numer konta bankowego z listy, który dodajemy w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rachunki bankowe ➡ + dodaj nowy rachunek.Po dodaniu numeru konta na wystawianej fakturze będzie widoczna opcja Kod QR przelewu w Płatnościach.Opcję tą zaznaczamy w sytuacji gdy chcemy, aby na wydruku faktury został umieszczony kod QR zawierający dane do płatności za fakturę, który kontrahent może odczytać przy pomocy aplikacji banku na swoim telefonie. Użytkownicy płatnych pakietów mogą włączyć tę możliwość zaznaczając opcję „pokazuj” w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia.

Dodatkowe – w tym miejscu możemy wybrać z listy:Faktura bez podpisu odbiorcy.
Wybierając tę opcję na fakturze sprzedaży będzie widoczna informacja Faktura bez podpisu odbiorcy.

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT (uzupełniamy dane ręcznie podając imię i nazwisko)

Upoważnienie (uzupełniamy dane ręcznie podając imię i nazwisko)

Osoba upoważniona do wystawiania faktury VAT – w tym miejscu możemy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury i nie musi być to przedsiębiorca. Imię i nazwisko osoby upoważnionej dodajemy w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Użytkownicy ➡ Twoje dane ➡ edytuj dane. W polu Dane dodatkowe podajemy Imię i Nazwisko osoby, która ma się pojawiać na fakturze jako osoba upoważniona do wystawiania faktur, lub nie wpisujemy nikogo i wtedy należy zaznaczyć checkbox Podpis wystawcy.

Brak podpisu odbiorcy i wystawcy

 

 

 

 

Na wydruku faktury nie będzie widoczna informacja o podpisie odbiorcy i wystawcy.

Szablon PDF – wybieramy rodzaj szablonu w jakim ma być wstawiona faktura. Użytkownik przy wystawianiu faktur może korzystać z kilku szablonów.Rodzaj szablonu wybieramy w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Szablony ➡ + dodaj nowy szablon.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem faktury Użytkownik może wybrać opcję podgląd wydruku, który umożliwi podgląd wystawionego dokumentu.Na pobranym wydruku w formie PDF widoczna będzie informacje PODGLĄD, która informuje, że faktura nie została zatwierdzona, lecz tylko wyświetlona np. do sprawdzenia ogólnego wyglądu dokumentu.Taki dokument można zapisać w formie PDF lub HTML korzystając z opcji wydrukuj/zapisz na dokumencie.Obok opcji wydrukuj/zapisz dostępna jest opcja ustawienia wydruku, gdzie można wybrać opcję wystawienia duplikatu faktury.

Zapisaną fakturę można wysłać e-mailem z serwisu wybierając odpowiednią opcję w dolnej części dokumentu.Po zapisaniu faktury i wybraniu opcji wyślij e-mailem e-fakturę lub wyślij e-mailem serwis wyświetli pole Lista operacji oraz CRM. W polu Lista operacji możemy sprawdzić informacje o wysyłce:
– datę wysyłki, oraz
– na jaki e-mail został wysłany dokument.Po wybraniu opcji sprawdź status serwis wyświetli informacje o wysyłce.Pole CRM na dokumencie sprzedaży umożliwia korzystanie z funkcji raportów rentowności kontrahentów. W tym miejscu można dodać koszt powiązany z tym dokumentem. Wybierając opcję + dodaj koszt.Więcej informacji na temat zarządzania projektami zostało omówione w artykule.


Autor: Marzena Łukasik – zespół ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce