Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT

w Podatek VATPrzepisy podatkowe od 2017 Tagi: podatek VATzwolnienie podatkowe

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpi zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Kwota limitu obrotów zwiększy się ze 150 000 zł na 200 000 zł.

Zwolnienie podmiotowe reguluje artykuł 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, nie uwzględnia się czynności takich jak:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. sług ubezpieczeniowych,
  4. jeżeli czynności wymienione w podpunktach a,b,c nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie mogą w ogóle skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Przepis ten nie ulega zmianie od 2017 roku.

Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Powyższe dotyczyć będzie podatników, którzy zrezygnowali z prawa do zwolnienia podmiotowego w 2016 roku rejestrując się jako podatnicy VAT czynni i ich obrót nie przekroczył w 2016 roku kwoty 150 000 zł. Tacy podatnicy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT od 1 stycznia 2017, ponieważ nie upłynął rok, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali z tego prawa.

 

UWAGA

Wprowadzono przepis przejściowy, z którego wynika, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT od 2017 roku. Dotyczyć to będzie także podatników rozpoczynających w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł.

 

Podatnicy VAT czynni, którzy planują skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2017 roku i spełniają powyższe warunki, muszą złożyć aktualizację VAT-R w terminie 7 dni, od dnia przejścia na zwolnienie, czyli do 7 stycznia 2017 (najpóźniej do 9 stycznia 2017r.).

Z kolei, podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w 2016 roku, u których wartość sprzedaży przekroczyła limit 150 000 zł, ale nie przekroczyła 200 000 zł będą mogli skorzystać w 2017 roku ze zwolnienia podmiotowego z VAT po dokonaniu zgłoszenia VAT-R w odpowiednim terminie.

I tu pojawia się wątpliwość o jaki termin chodzi, ponieważ w ustawie z dnia 1 grudnia 2016 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw brak jest informacji o terminach rejestracji takich podatników.

Z artykułu 96 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, którzy utracą zwolnienie od podatku zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym tracą prawo do zwolnienia. Ale równocześnie powinien ich obejmować przepis przejściowy, na podstawie którego mogą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o powrocie do zwolnienia podmiotowego, składając aktualizację VAT-R w terminie 7 dni od dnia przejścia na zwolnienie z VAT, czyli do 7 stycznia 2017 (najpóźniej do 9 stycznia 2017r.).

Z uwagi na to, że 7 stycznia 2017 wypada w dniu wolnym od pracy, termin przesuwa się do 9 stycznia 2017 roku.

Należy podkreślić, że podatnicy, którzy planują rozpocząć działalność w 2017 roku i nie są zobligowani do rejestracji jako podatnicy VAT czynni, wybierając zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 roku, nie muszą w ogóle składać deklaracji VAT-R. To samo dotyczy podatników, którzy chcą kontynuować zwolnienie z VAT i nie przekraczają w 2016 roku obrotu 150 000 zł.

 

Podsumowując, z uwagi na brak informacji w przepisach przejściowych o dokładnych terminach rejestracji podatników, u których wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł, zalecamy kontakt ze swoim urzędem skarbowym w sprawie terminu zgłoszenia VAT-R.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły