Limit zwolnienia podmiotowego z podatku VAT

w Podatek VAT Tagi: podatek VATzwolnienie podatkowe

Zwolnienie podmiotowe reguluje artykuł 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, nie uwzględnia się czynności takich jak:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
   1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
   a) transakcji związanych z nieruchomościami,
   b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
   c) usług ubezpieczeniowych

  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie mogą w ogóle skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Podatnicy VAT czynni, którzy planują powrócić do zwolnienia podmiotowego i spełniają warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia, muszą złożyć aktualizację VAT-R.

Z artykułu 96 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, którzy utracą zwolnienie od podatku zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym tracą prawo do zwolnienia.

Przykład:
Przedsiębiorca rozpoczął działalność 2 grudnia 2021 r. od razu rejestrując się do podatku VAT. W trakcie prowadzenia działalności, dokonywał sprzedaży towarów w postaci ubrań sportowych, opodatkowując sprzedaż podatkiem VAT. Rok 2021 zakończył przychodem w wysokości 4 000 zł netto (bez podatku VAT), natomiast w roku 2022 uzyskał całoroczny przychód w wysokości 171 000 zł netto.

W związku z tym, że nie dokonuje sprzedaży towarów i usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz wysokość sprzedaży przez cały rok (12 pełnych miesięcy) nie przekroczyła limitu 200 000 zł netto, może zrezygnować z bycia VATowcem i powrócić do zwolnienia. Aby powrócić do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, należy złożyć deklarację VAT-R. Instrukcja wypełnienia formularza, jest dostępna na naszej stronie.

 

Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły