CRM – Dokumenty

|
ID: 778305224
|
Kategorie: CRM
|
Tagi: crm, Dokumenty
Nie musisz czytać pomocy

Zakładka CRM umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wielu dodatkowych funkcji, mających głównie charakter pomocniczy w prowadzeniu działalności. Pełną listę oraz opis funkcji znajdziesz tutaj.

 

 

Dokumenty

Użytkownik ma możliwość przejścia do Dokumentów w następujący sposób:

 • zakładka CRM ➡ Dokumenty,
 • zakładka CRM ➡ Pulpit CRM ➡ Dokumenty.

 

 

1.1. Dodawanie nowego dokumentu

Po przejściu do zakładki Dokumenty Użytkownik widzi listę wcześniej dodanych dokumentów, a także ma możliwość dodania nowego dokumentu (+ Nowy dokument).

 

 

Po wybraniu opcji dodawania nowego dokumentu możliwe będzie jego dodanie:

 • w oparciu o stworzony przez Użytkownika wzór (+ pusty dokument),
 • w oparciu o wzory przygotowane przez serwis ifirma.pl.

 

 

1.1.1. Dodawanie nowego dokumentu

Wybór funkcji + pusty dokument powoduje wyświetlenie formularza o nazwie Nowy dokument – Pusty dokument.

 

 

Tworząc nowy dokument Użytkownik uzupełnia/oznacza następujące pola:

 • rodzaj dokumentu – oznaczenie rodzaju/grupy tematycznej, z którą powiązany jest dokument,
 • tytuł – nadany przez Użytkownika tytuł (nazwa) dokumentu. Pole jest obowiązkowe,
 • powiązany kontrahent – po wybraniu funkcji wybierz kontrahenta możliwe będzie przypisanie dokumentu do danego kontrahenta. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów, a także np. w szczegółowych danych kontrahenta na karcie dokumenty,
 •  

   

 • powiązany pracownik – po wybraniu funkcji wybierz pracownika możliwe będzie przypisanie pracownika do danego dokumentu. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów.
 • powiązany projekt – po wybraniu funkcji wybierz projekt możliwe będzie powiązanie dokumentu z wybranym projektem. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów, a także w szczegółowych danych projektu na karcie dokumenty.

 

 

Zasadniczą jednak częścią tworzonego dokumentu jest pole tekstowe, w którym Użytkownik wprowadza treść dokumentu. Wprowadzając tekst możliwe jest skorzystanie z następujących funkcji:

 

 

 • przełączania trybu wprowadzania tekstu na html (1),
 • zmiana stylu dla wprowadzanego tekstu (2),
 • pogrubienie (3), pochylenie (4), podkreślenie (5), przekreślenie (6) tekstu,
 • dodania wypunktowania (7), numeracji (8) dla wprowadzanego tekstu,
 • zwiększenie (9) lub zmniejszenie (10) wcięcia dla wprowadzanego tekstu,
 • wyrównania tekstu do lewej (11), do środka (12), do prawej (13) lub jego wyjustowanie (14),
 • dodania obrazu (15), tabeli (16) lub linii poziomej (19),
 • zmiany koloru tekstu (17) lub koloru tła (18).

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych stworzonego dokumentu dostępne będą funkcje pozwalające na:

 • powrót do listy stworzonych dokumentów,
 • edycję stworzonego dokumentu,
 • usunięcie dokumentu,
 • wydruk dokumentu,
 • wysyłkę dokumentu mailem.

 

 

Wybór funkcji wydruku dokumentu spowoduje jego wygenerowanie w formacie pdf. Z kolei wybór funkcji wysyłki dokumentu drogą mailową spowoduje wyświetlenie okna Wysyłanie dokumentu emailem.

 

 

W przypadku kiedy do dokumentu przypisany jest kontrahent lub pracownik z uzupełnionym adresem mailowym, serwis podpowie te adresy. Można wybrać jeden z nich lub oba, można także wprowadzić inne adresy, niż te które podpowiada serwis. Po wprowadzeniu informacji o pierwszym adresie mailowym pojawi się funkcja umożliwiająca dodanie kolejnego adresu mailowego (+ dodaj kolejny adres). W sytuacji, gdy do dokumentu nie został przypisany kontrahent w polu Wyślij do będzie należało wpisać ręcznie adres wysyłki wiadomości.
Analogicznie będzie, jeśli do dokumentu przypisany jest pracownik.
Kopia wiadomości zostanie dodatkowo wysłana na adres mailowy wskazany w danych firmy. W polu nadawcy wiadomości wysłanej z serwisu widoczny będzie adres dokumenty@ifirma.pl.
Jako treść wysyłanej wiadomości domyślnie zostanie wskazana informacja o wysyłanym dokumencie dołączonym do wiadomości. Informację tę, a także uzupełnioną nazwę firmy i imię i nazwisko przedsiębiorcy, można zmienić przed wysyłką.

Z kolei w edycji dokumentu poza zmianą jego treści, możliwa jest zmiana rodzaju dokumentu, jego tytułu, a także np. usunięcie powiązania między dokumentem a projektem.

 

 

1.1.2. Wzory dokumentów dostępne w serwisie

Poza możliwością dodania dokumentu, przygotowanego przez Użytkownika w oparciu o pusty formularz, dokument może być także dodany na podstawie wzorów dostępnych w serwisie.
Dostępne wzory w podziale na grupy przedstawia poniższa tabela.

 

Dostępne w serwisie wzory dokumentów
Pracownicze:

 • Anulowanie pełnomocnictwa
 • Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 • Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika
 • Decyzja w sprawie urlopu macierzyńskiego
 • Delegacja krajowa
 • Delegacja zagraniczna
 • Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Informacja o zwolnieniu z pracy – redukcja etatów
 • Kurs językowy
 • List polecający
 • Nagana pracownika
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
 • Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 • Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 • Porozumienie o rozwiązaniu współpracy
 • Porozumienie stron
 • Propozycja zmiany ustaleń umowy
 • Upomnienie pracownika z powodu nieobecności
 • Wniosek o przyznanie premii
 • Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop
 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu
 • Zaświadczenie o zarobkach
Umowy o dzieło i zlecania:

 • Umowa o dzieło
 • Umowa o dzieło dla copywritera
 • Umowa o dzieło dla grafika
 • Umowa o dzieło dla handlowca
 • Umowa o dzieło dla pracownika budowlanego
 • Umowa o dzieło dla programisty
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. BHP
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. PR
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. SEM
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. SEO
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. kadr i rekrutacji
 • Umowa o dzieło dla specjalisty ds. marketingu
 • Umowa o dzieło dla sprzątaczki
 • Umowa o dzieło dla tłumacza
 • Umowa zlecenia
 • Umowa zlecenia dla copywritera
 • Umowa zlecenia dla grafika
 • Umowa zlecenia dla handlowca
 • Umowa zlecenia dla pracownika budowlanego
 • Umowa zlecenia dla programisty
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. BHP
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. PR
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. SEM
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. SEO
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. kadr i rekrutacji
 • Umowa zlecenia dla specjalisty ds. marketingu
 • Umowa zlecenia dla sprzątaczki
 • Umowa zlecenia dla tłumacza
Firmowe:

 • Informacja o przekazaniu wierzytelności
 • Przedłużenie terminu płatności
 • Umowa akwizycji
 • Umowa dostawy
 • Umowa zamiany
Urzędy:

 • Arkusz spisu z natury
 • Dowód sprzedaży
 • Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 180 dni
 • Wniosek o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni

 
Po wybraniu odpowiedniego formularza pojawi się wzór analogiczny jak w przypadku dodawania dokumentu w oparciu o pusty wzór.

 

 

Tworząc dokument w oparciu o dostępny w serwisie wzór, analogicznie jak w przypadku pustego dokumentu Użytkownik uzupełnia/oznacza następujące pola:

 • rodzaj dokumentu – oznaczenie rodzaju/grupy tematycznej, z którą powiązany jest dokument. W przypadku kiedy dokument jest tworzony na podstawie wzorów dotyczących pracowników oraz umów zlecenie i o dzieło domyślnie jako rodzaj zostanie ustawiony pracownik. W przypadku dokumentów z grupy firmowe – kontrahent, z kolei w przypadku dokumentów z kategorii urzędy – jako rodzaj dokumentu zostanie wskazany urząd,
 • tytuł – nadany przez Użytkownika tytuł (nazwa) dokumentu. Pole jest obowiązkowe,
 • powiązany kontrahent – po wybraniu funkcji wybierz kontrahenta możliwe będzie przypisanie dokumentu do danego kontrahenta. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów a także np. w szczegółowych danych kontrahenta na karcie dokumenty,
 •  

   

 • powiązany pracownik – po wybraniu funkcji wybierz pracownika możliwe będzie przypisanie dokumentu do danego pracownika. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów.
 • powiązany projekt – po wybraniu funkcji wybierz projekt możliwe będzie przypisanie dokumentu do danego projektu. Informacja o takim powiązaniu widoczna będzie na liście dokumentów, a także w szczegółowych danych projektu na karcie dokumenty.

 

 

Zasadniczą jednak częścią tworzonego dokumentu jest pole tekstowe. W nim uzupełniona będzie wstępna treść dokumentu. Użytkownik będzie miał możliwość jej edycji. Edytując uzupełniony wzór dokumentu Użytkownik korzysta z analogicznych funkcji jak w przypadku dokumentu opartego na pustym wzorze.

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych stworzonego dokumentu dostępne będą funkcje pozwalające na:

 • powrót do listy stworzonych dokumentów,
 • edycję stworzonego dokumentu,
 • usunięcie dokumentu,
 • wydruk dokumentu,
 • wysyłkę dokumentu mailem.

 

 
Wybór funkcji wydruku dokumentu spowoduje jego wygenerowanie w formacie pdf. Z kolei wybór funkcji wysyłki dokumentu drogą mailową spowoduje wyświetlenie okna Wysyłanie dokumentu emailem.

 

 

W przypadku kiedy do dokumentu przypisany jest kontrahent lub pracownik z uzupełnionym adresem mailowym, serwis podpowie te adresy. Można wybrać jeden z nich lub oba, można także wprowadzić inne adresy, niż te które podpowiada serwis. Po wprowadzeniu informacji o pierwszym adresie mailowym pojawi się funkcja umożliwiająca dodanie kolejnego adresu mailowego (+ dodaj kolejny adres). W sytuacji, gdy do dokumentu nie został przypisany kontrahent w polu Wyślij do będzie należało wpisać ręcznie adres wysyłki wiadomości.
Analogicznie będzie, jeśli do dokumentu przypisany jest pracownik.
Kopia wiadomości zostanie dodatkowo wysłana na adres mailowy wskazany w danych firmy. W polu nadawcy wiadomości wysłanej z serwisu widoczny będzie adres dokumenty@ifirma.pl.
Jako treść wysyłanej wiadomości domyślnie zostanie wskazana informacja o wysyłanym dokumencie dołączonym do wiadomości. Informację tę, a także uzupełnioną nazwę firmy i imię i nazwisko przedsiębiorcy, można zmienić przed wysyłką.

Z kolei w edycji dokumentu poza zmianą jego treści, możliwa jest zmiana rodzaju dokumentu, jego tytułu a także np. usunięcie powiązania między dokumentem a projektem.

1.2. Lista dokumentów

Lista utworzonych na koncie dokumentów widoczna jest po przejściu do zakładki Dokumenty.

 

 

Lista dokumentów zawiera takie dane o utworzonych dokumentach jak: tytuł, datę utworzenia, typ dokumentu, wskazanie kontrahenta, pracownika oraz projektu o ile dane te zostały przypisane do dokumentu. Serwis umożliwia sortowanie listy dokumentów w oparciu o każdą z tych informacji.

Z poziomu listy dokumentów Użytkownik może:

 • otworzyć dokument wybierając jego tytuł. Po otwarciu dokumentu możliwa będzie np. jego edycja,
 • przejść do danych kontrahenta przypisanego do dokumentu po wybraniu jego nazwy,
 • przejść do danych pracownika przypisanego do dokumentu po wybraniu jego imienia i nazwiska,
 • przejść do danych projektu powiązanego z dokumentem poprzez wybranie jego nazwy,
 • pobrać utworzony dokument za pomocą funkcji dostępnej w kolumnie Akcja.

1.3. Powiązanie dokumentów z innymi funkcjami serwisu

Użytkownik ma możliwość dodania nowego dokumentu także z poziomu zakładek:

 • CRM ➡ Projekty – po wybraniu utworzonego projektu na karcie dokumenty dostępna będzie funkcja dodaj dokument do projektu.
 •  

   

 • Pracownicy ➡ Pulpit pracowników – po przejściu do wskazanej zakładki dostępna będzie funkcja + Utwórz dokument. Jej wybór powoduje przejście do zakładki CRM ➡ Dokumenty ➡ + Nowy dokument.
 •  

   

 • CRM ➡ Pulpit CRM – w części Ostatnio dodane dokumenty dostępna będzie funkcja + dodaj dokument. Jej wybór powoduje przejście do zakładki CRM ➡ Dokumenty ➡ + Nowy dokument.

 

 

Z kolei dodane dokumenty widoczne będą, poza listą dokumentów w zakładce Dokumenty także w:

 • zakładce CRM ➡ Pulpit CRM w części Ostatnio dodane dokumenty,
 • danych kontrahenta przypisanego do dokumentu na karcie dokumenty,
 • danych projektu przypisanego do dokumentu na karcie dokumenty.

1.4. Dostępność dokumentów

Zakładka CRM ➡ Dokumenty dostępna jest we wszystkich pakietach – także tych służących jedynie do wystawiania faktur.
Użytkownicy, którzy korzystają z konta jedynie do wystawiania faktur nie będą mieć możliwości przypisania do dokumentu pracownika, gdyż w tych pakietach nie jest dostępna zakładka Pracownicy.

W ramach danego konta dostęp do Dokumentów mają Użytkownicy o pełnych uprawnieniach (status super konta), a także Użytkownicy, którym uprawnienia w tym zakresie zostały dodane.

 

 

Użytkownik, który w zakresie uprawnień ma oznaczoną jedynie opcję Dodawanie i edycja dokumentów, może dodawać dokumenty i edytować te dodane przez siebie. Nie ma natomiast wglądu do dokumentów dodanych przez innych Użytkowników.
Z kolei, Użytkownik, który w zakresie uprawnień ma oznaczone obie opcje czyli Dodawanie i edycja dokumentów oraz Dostęp do wszystkich dokumentów może przeglądać dane dokumentów dodanych nie tylko przez siebie, ale i pozostałych Użytkowników.
Uprawnienia w zakresie czynności jakie dodatkowy Użytkownik może wykonywać w ramach dostępnych dla niego dokumentów zależne są od oznaczenia dodatkowych uprawnień.
Użytkownik o ograniczonych uprawnieniach ma możliwość przypisania projektu do dokumentu tylko w zakresie posiadanych uprawnień do projektów. Więcej na ten temat tutaj. Przykładowo Użytkownik, który może jedynie dodawać projekty, do dokumentu może przypisać jedynie projekt dodany przez siebie.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce