w Pracownicy
Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od stażu pracy osiągniętego u ostatniego pracodawcy oraz od rodzaju umowy o pracę, jaki wiąże pracownika i pracodawcę. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych a pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie za ten okres.

Co należy zrobić, zwalniając pracownika:

1. Pracownikowi należy wystawić i wydać świadectwo pracy.

Świadectwo pracy należy dostarczyć pracownikowi do rąk własnych albo upoważnionej osobie. Powinno być ono wydane niezwłocznie, najlepiej w dniu w którym dochodzi o rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć świadectwo pracy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Świadectwo pracy należy doręczyć w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Na świadectwie pracy powinna być informacja ( pouczenie ), że: „ Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa . W razie nie uwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy , prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy w….”

Wzór świadectwa pracy znajduje się na naszej stronie ➡ Poradnik przedsiębiorcy ➡ własna firma ➡ wzory dokumentów ➡ dotyczące pracownika.

Lub na stronie statycznej.

2. Wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń.

Płatnik składek zobowiązany jest do wyrejestrowania pracownika w stosunku do którego wygasł tytuł do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty kiedy ten fakt zaistniał.

Wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonujemy składając w ZUS druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń należy podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie nakłada obowiązku umieszczania podpisu osoby ubezpieczonej na tym formularzu. Czyli, w przypadku jak nie jest możliwe uzyskanie podpisu takiej osoby to druk ten przekazujemy do ZUS bez jej podpisu.

Formularz ZUS ZWUA jest dostępny na stronie www.zus.pl.

Można go też wygenerować w naszym serwisie i wysłać elektronicznie.

Zakładka pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy pracownika ➡ wchodzimy na jego dane – otwiera się strona. Po lewej stronie, pod nazwiskiem pracownika, są ➡ Deklaracje i formularze ➡ wchodzimy na to ➡ otwiera się strona – na dole są deklaracje ZUS, które można wygenerować w serwisie ifirma.pl.

Wchodzimy na ZUS ZWUA ➡ uzupełniamy stronę ➡ przekaż do podpisu. Wygenerowana deklaracja zapisze się poniżej, a także w zakładce Deklaracje ➡ e- Deklaracje ZUS ➡ Deklaracje zgłoszeniowe – gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana czy nie).

Deklaracja zostaje podpisana przez nas i wysłana do ZUS.

Jeżeli wszystko jest poprawnie, pojawia się status deklaracji (że została przyjęta do ZUS). Z tego miejsca można sobie pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklaracje wchodząc na ZWUA.

3. Wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownika. Pracownik, którego stosunek pracy nie ulega wygaśnięciu nie może zamienić na świadczenia pieniężne niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop i jak go wykazać w serwisie ifirma jest opisane w Poradniku przedsiębiorcy ➡ w zakładce ➡ Pracownicy ➡ https://www.ifirma.pl/poradnik-przedsiebiorcy/wyliczenie-ekwiwalentu-za-urlop.html.

4. Przenieść umowę o pracę pracownika do umów archiwalnych.

W serwisie ifirma należy to zrobić tak:

  • przede wszystkim musimy wystawić pracownikowi rachunek za ostatni miesiąc obowiązywania umowy,
  • następnie wchodzimy na zakładkę pracownicy ➡ lista pracowników ➡ umowy i rachunki ➡ umowa o pracę ➡ u góry umowy jest “edytuj” – wchodzimy na to i wpisujemy datę zakończenia ➡ zatwierdzamy,
  • umowa ta zostanie automatycznie zapisana w umowach archiwalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.