Zwolnienie pracownika krok po kroku

w Pracownicy

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od stażu pracy osiągniętego u ostatniego pracodawcy oraz od rodzaju umowy o pracę, jaki wiąże pracownika i pracodawcę. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych a pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie za ten okres.

Co należy zrobić, zwalniając pracownika:

 

1. Pracownikowi należy wystawić i wydać świadectwo pracy.

Świadectwo pracy należy dostarczyć pracownikowi do rąk własnych albo upoważnionej osobie. Powinno być ono wydane niezwłocznie, najlepiej w dniu w którym dochodzi o rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć świadectwo pracy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Świadectwo pracy należy doręczyć w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Na świadectwie pracy powinna być informacja ( pouczenie ), że: „ Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa . W razie nie uwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy , prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy w….”

Zmiany od 7 września 2019 r. w świadectwie pracy.
Od tego dnia w świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek zamieścić stosowne pouczenie, w którym informuje pracownika o możliwości wystąpienia:

  • do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy,
  • do sądu pracy (w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku przez pracodawcę) – z żądaniem sprostowania świadectwa pracy – pracownik ma na to 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Pracodawca nie ma też obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.

 

Wzór świadectwa pracy znajduje się na naszej stronie Wzory dokumentów.

 

2. Wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń.

Płatnik składek zobowiązany jest do wyrejestrowania pracownika w stosunku do którego wygasł tytuł do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty kiedy ten fakt zaistniał.

Wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonujemy składając w ZUS druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń należy podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie nakłada obowiązku umieszczania podpisu osoby ubezpieczonej na tym formularzu. Czyli, w przypadku jak nie jest możliwe uzyskanie podpisu takiej osoby to druk ten przekazujemy do ZUS bez jej podpisu.

Formularz ZUS ZWUA jest dostępny na stronie ZUS

Można go też wygenerować w naszym serwisie i wysłać elektronicznie. Instrukcja, jak należy sporządzić deklaracje w serwisie znajduje się w artykule: Deklaracje wyrejestrowujące dla pracowników

 

3. Wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownika. Pracownik, którego stosunek pracy nie ulega wygaśnięciu nie może zamienić na świadczenia pieniężne niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop i jak go wykazać w serwisie ifirma.pl jest opisane w artykule: Wyliczenie ekwiwalentu za urlop.
 

4. Przenieść umowę o pracę pracownika do umów archiwalnych.

W serwisie ifirma.pl należy to zrobić według poniższych kroków:

  • przede wszystkim musimy wystawić pracownikowi rachunek za ostatni miesiąc obowiązywania umowy,
  • następnie wchodzimy do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Umowy i rachunki ➡ Umowa o pracę, u góry umowy jest opcja “edytuj”, której używamy i wpisujemy datę zakończenia, następnie zatwierdzamy,
  • umowa ta zostanie automatycznie zapisana w umowach archiwalnych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły