ARCHIWUM: Zmiana kwoty wolnej i dodatkowa możliwość wpłaty zaliczki w 2018 roku

I. Podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania (waloryzacja)

Kwota wolna od opodatkowania, realizowana przez kwotę zmniejszającą podatek dochodowy, winna być weryfikowana przez MF corocznie na podstawie art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Coroczną weryfikację wprowadzono począwszy od 2017 roku.

W konsekwencji, w stosunku do roku obecnego, dla niektórych dochodów osiąganych w 2018 roku wzrośnie tzw. kwota zmniejszająca podatek oraz przewidziane do jej stosowania progi podstawy opodatkowania. Kwota wolna od opodatkowania w ujęciu całorocznym zostanie podwyższona do 8 000 zł, z obowiązującej w 2017 r. kwoty 6 600 zł. Jednocześnie nie zmieni się próg podatkowy 85 528 zł. Nadwyżka ponad próg opodatkowana jest stawką podatku 32%.

Zatem podatnicy, u których podstawa opodatkowania nie przekracza 8 000 zł, finalnie nie zapłacą podatku dochodowego. Jeśli w trakcie roku od dochodów do tej wartości zostanie pobrana i/lub wpłacona zaliczka, będzie podlegała zwrotowi na zasadach ogólnych po złożeniu w 2019 roku zeznania rocznego za 2018 rok.

Nie zwaloryzowano, wbrew przepisom, kwoty zmniejszającej podatek w przypadku podstawy mieszczącej się w przedziale od 85 528 zł do 127 000 zł.

II. Nowa wartość kwoty zmniejszającej podatek i progów, od których jest odejmowana

W ujęciu całorocznym, dla dochodów opodatkowanych wg skali w 2018 roku kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić:

  1. 1440 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł, tj. cała kwota podatku obliczonego od podstawy;
  2. 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł, tj. proporcjonalnie zmniejsza się kwota z 1440 zł do 556,02 zł wraz ze wzrostem dochodu od 8 000 zł do 13 000 zł;
  3. 556,02 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
  4. 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
  5. 0 zł dla kwoty przekraczającej 127 000 zł.

Powyższe wartości mają zastosowanie do dochodów rozliczanych w ujęciu całorocznym, zostaną zastosowane przez podatników dopiero w zeznaniach rocznych obejmujących dochody za 2018 rok. Natomiast w trakcie roku podatnicy i płatnicy stosować będą dotychczasowe zasady obliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy.


Przy obliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy za 2018 rok:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

III. Brak obowiązku wpłaty zaliczki należnej, pod warunkiem maksymalnej kwoty podatku należnego do kwoty 1000 zł.

Począwszy od 2018 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zyskują nową możliwość niepłacenia należnej zaliczki na podatek dochodowy począwszy od dochodów za 2018 rok. Na podstawie nowododanego ust. 15 w art. 44 ustawy, w/w przedsiębiorcy mogą nie wpłacać należnej zaliczki obliczanej w ramach prowadzonej działalności, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł.

Natomiast w przypadku, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

W praktyce zatem, przedsiębiorcy u których należny podatek od początku 2018 roku ustalany przy obliczaniu zaliczek, ewentualnie pomniejszony o kwoty wpłaconych zaliczek, będzie mieścił się w wartości do 1000 zł, nabywają uprawnienie do niewpłacania zaliczki w terminie do 20-stego po okresie (miesiącu lub kwartale), której zaliczka dotyczy.

Jeżeli przedsiębiorcy, osiągają równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg, również mogą stosować powyższe ułatwienie.

 

Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły