Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT 2023

|
ID: 778305485
|

Podatnicy składający zeznanie podatkowe za 2023 rok mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń, obniżając tym samym swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Jakie ulgi i odliczenia można uwzględnić w PIT za 2023 rok? Sprawdźmy!

Zeznanie podatkowe 2023 – terminy

Warto pamiętać, że niektórzy podatnicy są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe wcześniej niż inni.
Są to osoby rozliczające się w ramach karty podatkowej (PIT-16A), którzy zeznanie za rok 2022 powinni złożyć już do 29 lutego 2024 roku.

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT 2023

Warto pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami ulg – jedne obniżają nam wyliczony podatek, inne odliczamy od dochodu. W poniższych tabelach przedstawiamy ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy składający PIT za 2023 rok, w podziale właśnie na dwa wspomniane rodzaje.


ODLICZENIA OD DOCHODU

RODZAJ ODLICZENIA


MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA


NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI


PIT


ZAŁĄCZNIK DO PIT

Internet
760,00 zł
potwierdzenia przelewów przysługuje tylko w rozliczeniu za dwa kolejno następujące po sobie lata
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga rehabilitacyjna
Wydatki limitowane
Ulga na samochód dla Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
2 280,00 zł
akt własności (współwłasności) oraz skierowanie na zabiegi
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Ulga na Sprzęt Rehabilitacyjny
realnie poniesione wydatki
dowód poniesienia wydatku
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga na Leki

miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł

dowód poniesienia wydatku
zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych


2 280,00 zł

dowód poniesienia wydatku
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

2 280,00 zł
orzeczenie o niepełnosprawności
na życzenie organu należy wykazać osoba/y, którym zostały wypłacone środki za bycie przewodniekiem
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Utrzymanie psa asystującego

2 280,00 zł
orzeczenie o niepełnosprawności
certyfikat potwierdzający status psa asystującego
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Wydatki nielimitowane

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny przewóz
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego


kwota wydatku

dowód poniesienia wydatku
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

IKZE (Konto emerytalne)

8 322 zł lub
12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).
potwierdzenie zapłaconych lub pobranych składek
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O

Składki ZUS


Składki Społeczne

wartość składek pobranych lub zapłaconych w 2023 r. nie więcej niż wysokość dochodu.

dokumenty potwierdzające zapłatę przez składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
Składka Zdrowotna

50% zapłaconych składek (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) lub maksymalnie 10 200 zł (podatek liniowy)

dokumenty potwierdzające zapłatę przez składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.
PIT-28
PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga Termomodernizacyjna

53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Faktura VAT
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać ukończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
Ulgę można rozliczyć w ciągu 6 lat.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na Zabytki
50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku. Nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł. Prawo do odliczenia ulgi dotyczy nieruchomości zakupionych w 2022 roku


dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.
Akt własności lub współwłasności zabytku.
Pozwolenie lub zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac.
Faktura VAT
Szczegółowa ewidencji ponoszonych wydatków na przełomie lat 2022/2023
Zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na Terminal
2 500 zł w roku podatkowym (w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej) lub
1 000 zł w roku podatkowym
dokumenty potwierdzające nabycie terminala oraz poniesione koszty.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)

Ulga na Badania i Rozwój

100-200% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi


ewidencja kosztów kwalifikowanych do ulgi oraz dowód ich poniesienia
PIT-36
PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga IP BOX

możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku 5% dla sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Dedykowane ewidencje
PIT-36
PIT-36L
PIT/IP
Ulga na robotyzację

50% wartości kosztów – odliczenie w ramach ulgi.
Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026.

potwierdzenie poniesionych kosztów, które podlegają odliczeniu
PIT-36
PIT-36L
PIT-RB
Ulga na prototyp

30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Nie więcej niż 10% dochodu.

potwierdzenie poniesionych kosztów, które podlegają odliczeniu
PIT-36
PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga dla pracujących seniorów
85 528 zł

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć oświadczenie o zaprzestaniu pobierania świadczenia emerytalnego.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga na powrót

certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga dla rodzin 4+

zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga Dla Młodych

ulga przysługuje osobom do dnia ukończenia 26 r.ż
PIT-36
PIT-37
BRAK

Ulga dla inwestujących w ASI


50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów w ASI, maksymalnie 250 tys zł

potwierdzenie nabycia akcji w ASI oraz posiadanie ich nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na ekspansję
100% wydatków poniesionych na ekspansję jako odliczenie w ramach ulgi
maksymalnie 1 mln zł

potwierdzenie poniesionych kosztów oraz w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym poniesione zostały koszty zostaną:

 • zwiększone przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnięte przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnięte przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

PIT-36
PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)
Ulga na sponsoring

50% wydatków poniesionych na sponsoring jako odliczenie w ramach ulgi

potwierdzenie poniesionych kosztów
PIT-36
PIT-36L

deklaracja wraz z informacją PIT-CSR
Ulga z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Maksymalnie 840 zł

dowód opłacenia składki członkowskiej na związek zawodowy
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28
PIT/O
Darowizna na kształcenie zawodowe
6% dochodu/przychodu

potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

PIT/O
Krwiodawstwo

potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa
PIT-28
PIT-36
PIT-37

PIT/O

Darowizna na OPP


potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37

PIT/O
Darowizna na cele Kultu Religijnego

potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37

PIT/O

Darowizna na Odbudowę Zabytków
(Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie)


potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37

PIT/O

Darowizna na Kościelną działalność Charytatywno-Opiekuńczą

(-do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
-do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
-do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej)


Do 100% kwoty wartości darowizny
pokwitowanie odbioru darowizny – potrzebujesz już, gdy odliczasz darowiznę oraz
sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

  


ODLICZENIA OD PODATKU

RODZAJ ODLICZENIA


MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA


NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI


PIT


ZAŁĄCZNIK DO PIT

Ulga prorodzinna
Wysokość jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci:
1112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów)
1112,04 zł na 2 dziecko
2000,04 zł na 3 dziecko
2700 zł na 4 i kolejne dziecko
akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo opieki nad dzieckiem
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga Abolicyjna
kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Do wysokości 1360 zł
Dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą.
PIT-36, PIT-36L, PIT-28
PIT/O

 

 
WAŻNE!

Powyższa tabela ma na celu jedynie nakreślenie przysługujących ulg czy odliczeń w zeznaniu rocznym składanym za rok 2023. Każdorazowo należy dokonać weryfikacji szczegółowej sytuacji przedsiębiorcy przed zastosowaniem preferencji, bowiem nie w każdej sytuacji istnieje możliwość zastosowania ww ulg i odliczeń. 

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce