Jak sporządzić remanent początkowy w ifirma.pl

w EwidencjeZakończenie roku i zeznanie roczne

Podatnicy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów, mają obowiązek sporządzenia dwóch remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego.

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym nie mają obowiązku tworzenia remanentów od 2019 roku.

Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień istnienia firmy i jest on dokumentem otwierającym Księgę Przychodów i Rozchodów.

W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie:

  • towary handlowe – wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży,
  • materiały – podstawowe surowce potrzebne do produkcji.

Dotyczy to towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Nie wprowadza się do remanentu początkowego towarów stanowiących majątek firmy, czyli wykorzystywanych na potrzeby jej funkcjonowania (np. komputerów, telefonów, samochodów – przekazanych firmie z majątku prywatnego).

Obowiązek rozpoczęcia księgi od remanentu dotyczy również sytuacji, gdy wartość remanentu wynosi zero, co jest powszechne w firmach usługowych, a występuje i w firmach handlowych, gdy nie następuje przekazanie firmie majątku prywatnego.

Wycena remanentu

Pozycje remanentu wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury sporządzamy w kwotach brutto. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i materiałów, to wówczas w remanencie podaje się kwoty netto.

Wpływ wartości remanentu na podatek dochodowy

Wartość remanentu początkowego jest kosztem firmy, ale w trakcie roku podatkowego nie pomniejsza dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kolejnych miesiącach.

Dopiero w zeznaniu rocznym wartość remanentu początkowego powiększa koszty prowadzenia działalności i tym samym pomniejsza podatek dochodowy.

Sporządzenie remanentu w serwisie ifirma.pl

Remanent początkowy (o wartości 0 zł) jest automatycznie dodany na kontach nowo powstałych firm jako pierwsza pozycja Ewidencji KPiR.

Właściciel firmy, która jest w posiadaniu towarów podlegających wykazaniu w remanencie, powinien otworzyć formularz remanentu i wprowadzić wszystkie pozycje:

    zakładka Majątek ➡ remanenty ➡ dodaj remanent.

Gotowy remanent należy zapisać, wydrukować, podpisać i przechowywać w dokumentach firmy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły