Regulamin Usługi Powiadamiania

|
ID: 778305401
|
Kategorie: Regulaminy
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin Usługi Powiadamiania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Powiadamiania (zdefiniowanej niżej) oraz innych aspektów korzystania przez Użytkownika z konta w serwisie ifirma.pl.
  2. Niniejszy Regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulaminem serwisu ifirma.pl, który dostępny jest pod następującym adresem: https://www.ifirma.pl/aktualnosci/regulamin-serwisu-ifirma-pl.html (zwany dalej „Regulaminem Serwisu ifirma.pl”), w szczególności w określeniu ogólnych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad uiszczania należności, niezbędnych warunków technicznych do korzystania z Serwisu oraz Usługi Powiadamiania, ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej, a definicjom użytym w Regulaminie należy nadawać znaczenia określone w Regulaminie serwisu ifirma.pl, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
   Rozwiązanie umowy określonej Regulaminem Serwisu ifirma.pl oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy określonej niniejszym Regulaminem. Zasady dotyczące rozwiązania innych umów niż umowa określona Regulaminem – wskazane zostały w ich treści.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą, mają nadane im następujące znaczenie:

  1. Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za Usługę Powiadamiania. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
  2. Przedsiębiorca Chroniony – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  5. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
  6. Usługa Powiadamiania – usługa świadczona na warunkach określonych w Regulaminie, polegająca na (i) przesyłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę powiadomień o terminach podatkowych i innych aspektach korzystania przez Użytkownika z konta w Serwisie, w formie wiadomości SMS lub e-mail, lub (ii) możliwości integracji z zewnętrznym Dostawcą Usługi SMS.
  7. Usługodawca – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu (53-234), przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, wysokość kapitału zakładowego: 640 000,00 zł wpłaconego w całości, strona internetowa: www.ifirma.pl.
  8. Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Serwisu, będący Przedsiębiorcą, który zaakceptował postanowienia Regulaminu w celu skorzystania z Usługi Powiadamiania.
  9. Aktywacja Usługi Powiadamiania – uruchomienie Usługi Powiadamiania w sposób umożliwiający korzystanie z niej oraz zarządzanie panelem Usługi Powiadamiania, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
  10. Dostawca Usługi SMS- podmiot, który dostarcza Usługodawcy rozwiązania informatyczne, niezbędne do świadczenia Usługi Powiadamiania.
  11. Siła wyższa – nadzwyczajne zewnętrzne zdarzenie, pozostające poza kontrolą Usługodawcy, któremu Usługodawca nie mógł racjonalnie się przeciwstawić ani zapobiec, w szczególności wojny, powodzie, pożary, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki, blokady, a także skuteczne ataki hakerskie na sieć czy działania wirusów komputerowych lub koni trojańskich.
  12. SMS – krótka wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
  13. Wiadomość e-mail – wiadomość wysyłana przez Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika wskazany w panelu konfiguracji Usługi.
  14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  15. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa, którą Użytkownik posiadający status administratora danych osobowych zawarł z Usługodawcą, będącym podmiotem przetwarzającym, w momencie rejestracji konta w Serwisie oraz akceptacji Regulaminu Serwisu wraz z załącznikami.
 4. Sposób aktywacji i korzystania z Usługi Powiadamiania
  1. W celu Aktywacji Usługi Powiadamiania, Użytkownik powinien wybrać wariant Usługi Powiadamiania oraz dokonać płatności zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w ramach Serwisu, obowiązującym w dniu zakupu. Aktywacja Usługi Powiadamiania wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Aktywacja Usługi Powiadamiania nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności przez Usługodawcę lub otrzymania potwierdzenia dokonania płatności od serwisu rozliczeniowego. Umowa obejmująca wybrany przez Klienta wariant Usług Powiadamiania jest zawierana w momencie aktywacji Usługi Powiadamiania.
  2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej ponosi operator płatności. Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje operator płatności.
  3. Użytkownik ma możliwość wyboru wariantu Usługi Powiadamiania zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Cenniku. Każdy z zakupionych wariantów Usługi Powiadamiania ważny jest przez okres wskazany w Cenniku, liczony od dnia aktywacji.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanych Płatności za niewykorzystany wariant Usługi.
  5. Podczas aktywacji Usługi Powiadamiania w wariancie polegającym na integracji z zewnętrznym Dostawcą Usługi SMS, Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia w panelu Usługi Powiadamiania swoich danych autoryzacyjnych, stosowanych u Dostawcy Usługi SMS.
  6. Za zakup wybranego wariantu Usługi Powiadamiania, Usługodawca wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiana jest z chwilą zaksięgowania płatności. Faktura w formie pliku PDF zostanie udostępniona do pobrania z konta Użytkownika w Serwisie. Usługodawca oświadcza, że faktura w postaci elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca zwolniony jest z obowiązku przesyłania Użytkownikowi faktur w formie zwykłej. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie mu faktur w postaci elektronicznej.
 5. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Usługi Powiadamiania w celach zgodnych z prawem oraz postępować zgodnie z przepisami RODO, Prawa telekomunikacyjnego oraz UŚUDE. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymywać się od nadużywania środków komunikacji, w tym zabronione jest rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść wiadomości przesłanych przy wykorzystaniu Usługi Powiadamiania. Niedopuszczalne jest przesyłanie wiadomości, których treść narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są treści, które:
   1. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
   2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
   3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
   4. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
   5. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
   6. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
   7. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
   8. obejmują swoją treścią działalność taką, jak zakłady pieniężne lub piramidy sprzedaży;
   9. zawierają znak towarowy lub firmę (nazwę) należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie posiada zgody / licencji na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
   10. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
   11. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne;
   12. stanowią niezamówioną informację handlową.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się przesyłania wiadomości, o których mowa w poprzednim ustępie lub dopuszcza się działań utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi Powiadamiania.
 6. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Powiadamiania, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje można zgłaszać np. pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ifirma.pl.
  3. Zalecane jest by reklamacja była wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierała imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  4. Szczegółowe zasady oraz warunki składania reklamacji opisane zostały w Regulaminie Serwisu ifirma.pl.
 7. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Powiadamiania, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, w tym działań lub zaniechań Dostawcy Usługi SMS, na które Usługodawca nie ma wpływu, a także z winy Użytkowników lub nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wysłania SMS przez Użytkownika, która narusza prawo osoby trzeciej lub obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W przedmiotowym przypadku Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty, w tym zapłacone przez Usługodawcę kary umowne, oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany w przepisach prawa.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych przez Użytkownika, a w szczególności za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów UŚUDE lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Użytkownika wysyłającego informacje handlowe odbiorcom wiadomości lub wykonywanie działań marketingowych wobec użytkowników końcowych i abonentów w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 8. Dane osobowe
  1. Z zastrzeżeniem ust. 7.2 poniżej, dane osobowe Użytkownika, podane przez niego w związku z korzystaniem z Usługi Powiadamiania, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi Powiadamiania (tj. realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych wynikających z realizacji Usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a ponadto w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pełna informacja o przetwarzaniu danych Użytkowników znajduje się w Regulaminie Serwisu ifirma.pl oraz w Polityce prywatności użytkowników serwisu ifirma.pl dostępnej na stronie internetowej https://www.ifirma.pl/rodo/polityka-prywatnosci-ifirma-pl.
  2. Użytkownik w zakresie kierowania do wybranych przez niego podmiotów trzecich powiadomień w formie SMS za pośrednictwem Serwisu, działa jako administrator danych osobowych osób, do których kieruje powiadomienia, a tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych przekazywanych Usługodawcy. Usługodawca w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym działa w charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  3. W celu świadczenia Usługi Powiadamiania oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów RODO, na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik zawarł z Usługodawcą podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik powierza Usługodawcy dane osobowe, które przetwarza jako administrator danych osobowych oraz wyraża zgodę na dalsze ich powierzenie podmiotom, które wraz z Usługodawcą uczestniczą w świadczeniu Usługi Powiadamiania.
 9. Przedsiębiorcy Chronieni
  1. Postanowienia niniejszego pkt. 8 odnoszą się jedynie do Użytkowników będących Przedsiębiorcami Chronionymi i mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu, o ile określają one inne postanowienia niż te zawarte w pozostałych punktach Regulaminu.
  2. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Usługodawca umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Przedsiębiorca Chroniony może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy określonej Regulaminem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub na adres e-mail reklamacje@ifirma.pl.
  3. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza udostępnionego w ramach pkt. 10 Regulaminu.
  4. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca Chroniony, prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci elektronicznej, Usługodawca potwierdzi zwrotnie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, taką umowę uważa się za niezawartą.
  6. Z zastrzeżeniem pkt. 8.8. poniżej, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Użytkownikowi, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, chyba że Użytkownik ten zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Jeżeli Użytkownik, który jest Chronionym Przedsiębiorcą wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania do świadczenia Usług przez upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik, który jest Przedsiębiorca Chronionym, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  9. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w tym w art. 38, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
   • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Chronionego Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  11. Postanowienia pkt. 6.2 i 6.3 Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, którzy są Przedsiębiorcami Chronionymi, jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin Serwisu ifirma.pl i przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Serwisu ifirma.pl a Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (w przypadku Przedsiębiorców Chronionych jest to katalog zamknięty):
   • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Usługodawcę lub realizację innych świadczeń, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; lub
   • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w tym aktualizacja wymagań technicznych); lub
   • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; lub
   • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Usługodawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy takim Użytkownikiem a Usługodawcą.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy lub przez akceptację nowego regulaminu w trakcie zamawiania danego wariantu lub pakietu Usługi Powiadamiania. Brak sprzeciwu do nowego brzmienia Regulaminu oznacza akceptację nowych warunków korzystania z Usługi Powiadamiania. Przedsiębiorca Chroniony ma prawo do wypowiedzenia umowy określonej Regulaminem w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianie Regulaminu.
  4. Zmiany dotyczące opłat, zakresów pakietów oraz wariantów Usługi Powiadamiania, ujęte w Cenniku, nie stanowią zmiany warunków jej świadczenia, a w szczególności zmiany Regulaminu.
 11. Formularz odstąpienia od umowy
 12. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:
  IFIRMA SA
  ul. Grabiszyńskiej 241G
  53-234 Wrocław
  adres e-mail: reklamacje@ifirma.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  Adres konsumenta(-ów)
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data

  (*) Niepotrzebne skreślić

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce