Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego, Księgowości Internetowej i Pakietu Faktura+ ifirma.pl [obowiązuje od 11.05.2022]

|
ID: 778305362
|
Kategorie: Regulaminy
Nie tylko kawa jest 2w1

Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego i Księgowości Internetowej ifirma.pl

1. Wstęp
1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Serwisu ifirma.pl – firma IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl (dalej jako „Operator”).
1.2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+, poprzez Partnerów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na wymienione usługi.
1.3. Informacja o Programie Partnerskim oraz niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie internetowej, na której Operator świadczy swoje usługi http://ifirma.pl .
2. Definicje
Operator – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, właściciel Serwisu ifirma.pl, świadczący usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl i Faktura+.
Serwis (ifirma.pl) – Serwis internetowy, za pomocą którego Operator świadczy usługę dostępu do aplikacji służącej do prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów przez Internet.
Biuro Rachunkowe – Biuro Rachunkowe ifirma.pl świadczące usługi księgowe w oparciu o Serwis ifirma.pl w zakresie, o których mowa w punkcie 4 regulaminu korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl dostępnego na stronach WWW Serwisu ifirma.pl, zwane także dalej Biurem.
Usługa Księgowości Internetowej ifirma.pl – świadczona za pośrednictwem Serwisu ifirma.pl, dostarczająca narzędzia księgowe i finansowe, umożliwiające przedsiębiorcom lub osobom do tego upoważnionym, samodzielne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz pracowniczo-kadrowych, w zakresie i na zasadach opisanych w regulaminie Serwisu udostępnionego na stronach WWW Serwisu.
Usługa Faktura+ – usługa dostępna za pośrednictwem Serwisu ifirma.pl, dostarczająca użytkownikom narzędzia do wystawiania i archiwizowania faktur oraz zarządzania bazą kontrahentów, towarów i usług, świadczona i opisana w regulaminie Serwisu udostępnionego na stronach WWW Serwisu.
Abonament – miesięczna opłata za usługi: Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+, którą Klient płaci na rzecz operatora Serwisu IFIRMA SA.
Partner – osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą która w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, dokonała rejestracji w Serwisie ifirma.pl oraz uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+, za co otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.
Klient – podmiot, który zarejestrował się w Serwisie ifirma.pl i skorzystał z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl lub Faktura+.

Okresy rozliczeniowe i rabaty – opłata za usługę Biura Rachunkowego ifirma.pl pobierana jest od Klientów z dołu, zgodnie z cennikiem usług opublikowanym na stronie WWW Serwisu, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura. Opłata za usługę Księgowości Internetowej pobierana jest z góry, za otwarcie miesiąca księgowego. W przypadku usługi Faktura+, opłata pobierana jest z góry, za okres 12 miesięcy.
Podstawa naliczania prowizji – podpisanie umowy na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl przez Klienta pozyskanego przez Partnera lub opłacenie przez Klienta pozyskanego przez Partnera usługi Księgowości Internetowej ifirma.pl lub usługi Faktura+.
Kupon rabatowy – przysługuje wyłącznie Klientom Partnerów korzystającym z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl. Przydzielany Klientom Partnerów w formie elektronicznego Kodu promocyjnego lub Zdrapki. Uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu kwotowego w wysokości 50 zł netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.
Kod promocyjny – indywidualnie przypisany kod w formacie pliku CSV przydzielany Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający klientów do skorzystania z rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.
Zdrapka – zadrukowany Kod pod warstwą ścieralną przydzielony Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający Klientów do skorzystania z rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.
3. Zasady współpracy
3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest poprzez założenie przez Partnera bezpłatnego konta w Serwisie.
3.2. Każdy z uczestników Programu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
3.3. Partnerem może zostać wyłącznie osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Organizator w ramach Programu Partnerskiego nie prowadzi rozliczeń z osobami fizycznymi.
3.4. Partner dołoży wszelkiej staranności w promocji usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+, zgodnie z wytycznymi i materiałami dostarczonymi przez Organizatora.
3.5. Organizator zobowiązuje się udostępnić Partnerowi materiały promocyjne (Kody Promocyjne lub Zdrapki), które umożliwią Partnerowi promocję usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl i Faktura+, a Organizatorowi rozpoznanie klientów Partnera, za których Partner otrzyma należną mu prowizję.
3.6. Promując Serwis ifirma.pl Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Serwis. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).
3.7. Niedozwolone jest promowanie Serwisu i usług ifirma.pl na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
3.8. Partner otrzyma od Organizatora unikalny kod promocyjny lub Zdrapkę, dzięki którym system Organizatora jest w stanie zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera.
3.9. Partnerowi będącemu jednocześnie Klientem Serwisu, system ifirma.pl będzie automatycznie dołączał Kody Promocyjne do e-maili z fakturami wysyłanymi do klientów Partnera. W takiej sytuacji system będzie również automatycznie generował Kody dla takiego Partnera. Opcja automatycznego wysyłania Kodów może zostać w każdej chwili wyłączona przez Partnera i nie oznacza to rezygnacji z Programu Partnerskiego.
3.10. Klient pozyskany przez Partnera dokonując rejestracji w Serwisie ifirma.pl musi wpisać Kod z przydzielonego mu Kuponu Rabatowego, aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako Klient pozyskany przez danego Partnera, za którego należna będzie Partnerowi prowizja. Jeśli Klient nie wpisze w/w Kodu jego przypisanie do konkretnego Partnera nie będzie możliwe, a co za tym idzie żadnemu Partnerowi nie będzie wypłacana prowizja za takiego Klienta.
3.11. Za pomocą swojego konta w Serwisie ifirma.pl Partner może śledzić statystyki przyrostu swoich klientów oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.
3.12. Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta, ani wglądu w jego dokumenty księgowe.
3.13. Prowizja nie będzie naliczona Partnerowi, jeśli pozyskany przez niego Klient jest już Klientem Operatora. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał również rabat przyznany w postaci Kuponu rabatowego.
4. Rabat dla Klientów Partnerów
4.1. Operator zobowiązuje się udzielenia Klientowi pozyskanemu przez Partnera Programu Partnerskiego rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl. .
4.2. Skorzystanie z Kuponu Rabatowego jest dobrowolne. Klient rejestrując się w Serwisie może wpisać przekazany mu Kod z Kuponu Rabatowego przez okres 5 dni od momentu rejestracji w Serwisie.
4.3. Kupon Rabatowy uprawnia Klienta Partnera do rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, po zarejestrowaniu się w Serwisie i podpisaniu umowy z Operatorem.
4.4. Ważność Kuponów Rabatowych jest nieograniczona czasowo.
4.5. Każdy Kupon Rabatowy może być użyty tylko raz przez tylko jednego Klienta.
4.6. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie mogą zostać zwrócone Operatorowi.
4.7. Kupony Rabatowe nie sumują się ze sobą. Korzystając z usług Biura Rachunkowego ifirma, Klient może wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.
4.8. Z zastrzeżeniem punktu 4.9. niniejszego Regulaminu, Partner decyduje o sposobie dystrybucji Kuponów Rabatowych pośród swoich klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybrany sposób dystrybucji Kuponów Rabatowych przez Partnera.
4.9. Podczas dystrybucji kodów promocyjnych przez Partnerów, zabronione jest korzystanie z baz kodów rabatowych, wtyczek do przeglądarek automatycznie uzupełniających rabaty czy zewnętrznych sieci afiliacyjnych. Operator zastrzega sobie prawo do niewypłacania prowizji za polecenia, które będą generowane w opisany powyżej sposób.
4.10. Partner może wykorzystać informację o rabacie dla Klienta w wysokości 50 zł netto na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, do sprzedaży własnych usług i produktów.
5. Rozliczenia i płatności
5.1. Za każdego pozyskanego Klienta, który podpisze umowę z Operatorem na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl oraz opłaci fakturę, Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 100 zł netto. Za każdego pozyskanego Klienta, który opłaci usługę Księgowości Internetowej ifirma.pl, Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 50 zł netto. Za każdego Klienta, który opłaci usługę Faktura+, Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 10 zł.
5.2. Prowizja za danego Klienta należna jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient podpisał umowę z Operatorem.
5.3. Rozliczenie z Partnerem dokonywane jest na podstawie poniższego wzoru:
Usługa Biura Rachunkowego ifirma.pl :
[Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu * 100 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi] lub
Usługa Księgowości Internetowej ifirma.pl :
[Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu * 50zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi] lub
Usługa Faktura+ :
[Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu *10 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi].
5.3.1. Prowizja będzie wypłacana po przekroczeniu przez Partnera kwoty 500 zł.
5.4. Partner wystawi Organizatorowi fakturę łączną na wszystkich pozyskanych w danym miesiącu Klientów do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
5.5. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – środki należy przelać na numer konta podany na wystawionej przez Partnera fakturze.
5.6. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).
5.7. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z Programu Partnerskiego wybierając opcję „rezygnacja” w systemie. W takiej sytuacji Partner nie będzie mógł generować więcej kodu promocyjnego oraz Zdrapki.
5.8. W przypadku całkowitego zablokowania generowania kodu promocyjnego lub Zdrapki przez Operatora bądź rezygnacji z Programu Partnerskiego przez Partnera, Partnerowi przysługiwać będzie prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia blokady lub rezygnacji.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące niniejszego Programu Partnerskiego, należy składać drogą mailową na adres reklamacje@ifirma.pl lub drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej na adres pocztowy Operatora.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres lub adres mailowy, numer NIP oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Operatora. Odpowiedź zostanie udzielona zgłaszającemu w formie, w której została zgłoszona reklamacja.
7. Dane osobowe
7.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Partnerskiego jest IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.
7.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław. Dane identyfikacyjne IOD: Justyna Korycka / z ramienia Kancelarii Olesiński&Wspólnicy.
7.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Programem Partnerskim oraz korzystaniem z usług ifirma.pl, a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych oraz inne informacje dostępne są w Polityce Prywatności Serwisu ifirma.pl dostępnej na stronie https://www.ifirma.pl/rodo.
7.4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenia Programu Partnerskiego, zawarcia umów na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+, wygenerowania kodów promocyjnych, Zdrapek i kuponów rabatowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) obowiązkowej administracji księgowo-podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.5. Uczestnicy Programu Partnerskiego mają prawo wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w Serwisie ifirma.pl, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Serwisu.
8 Postanowienia końcowe
8.1. Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Partnerskim uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Operatora lub są sprzeczne z prawem.
8.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie oraz umowach na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl, Księgowości Internetowej ifirma.pl oraz Faktura+;
b) konieczność dostosowania działalności Operatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Operatora;
c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych użytkownikom;
8.4. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji, zgodnie z zasadami opisanymi w części Rozliczenia i płatności niniejszego Regulaminu.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce