w Regulaminy
 1. Serwis ifirma.pl oferuje swoim Użytkownikom usługę weryfikacji wprowadzonych do serwisu danych pod kątem poprawności przetworzenia ich przez serwis ifirma.pl.

 2. Usługa obejmuje wyłącznie ocenę:

  1. poprawności zaksięgowania przez serwis ifirma.pl składek ZUS przedsiębiorcy tj. m.in. sprawdzenie czy wprowadzone przez Użytkownika przelewy zostały ujęte przez serwis firma.pl we właściwym miesiącu, mają właściwe kwoty i czy nie są zdublowane,
  2. poprawności zaksięgowania przez serwis ifirma.pl składek ZUS od wynagrodzeń pracowniczych tj. m.in. sprawdzenie czy wprowadzone przez Uzytkownika przelewy zostały ujęte przez serwis firma.pl we właściwym miesiącu, mają właściwe kwoty i czy nie są zdublowane,
  3. poprawności zaksięgowania przez serwis ifirma.pl wynagrodzeń pracowniczych, tj. sprawdzenie czy wprowadzone przez Użytkownika kwoty wynagrodzeń pracowniczych zostały ujęte przez serwis firma.pl we właściwym miesiącu, mają właściwe kwoty i czy nie są zdublowane,
  4. zgodności ewidencji KPIR z deklaracją PIT-5 (PIT-5L) wygenerowaną przez serwis ifirma.pl tj. porównanie kwoty w KPIR z kwotą w PIT-5 (PIT-5L),
  5. zgodności ewidencji zakupów i sprzedaży VAT z deklaracją VAT-7 (VAT-7K) wygenerowaną przez serwis ifirma.pl tj. porównanie kwot z ewidencji VAT z kwotami w deklaracji VAT-7 (VAT-7K).
 3. Weryfikacja będzie wykonywana bez wglądu w dokumenty źródłowe będące podstawą wpisu do serwisu ifirma.pl, a zatem weryfikacja wyliczeń wykonanych przez serwis ifirma.pl będzie odbywać się jedynie na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych wejściowych do serwisu ifirma.pl.
 4. Usługa nie ma charakteru audytu podatkowego i osoba weryfikująca nie będzie przeprowadzała analizy merytorycznej wprowadzonych dokumentów, ani analizy poprawności kwalifikacji zdarzeń pod katem związanych z nimi obowiązków podatkowych, a w szczególności nie będzie:
  1. oceniała związku kosztu ze źródłem uzyskania przychodu,
  2. rozpoznawała daty powstania obowiązku podatkowego,
  3. sprawdzała poprawności zastosowanych stawek podatku VAT,
  4. sprawdzała poprawności zastosowanych klasyfikatorów KŚT.
 5. Usługa weryfikacji nie wymaga dodatkowych płatności, wliczona jest w cenę usługi korzystania z serwisu firma.pl.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wystąpić o przeprowadzenie weryfikacji dwa razy w roku. Za każdym razem weryfikacji podlega jeden okres rozliczeniowy w bieżącym roku kalendarzowym – miesiąc lub kwartał – zależnie od trybu rozliczania się Użytkownika z urzędem skarbowym.
 7. Procedura weryfikacji:
  1. Weryfikacja będzie przeprowadzana wyłącznie na pisemny wniosek Użytkownika po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu,
  2. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.a, Użytkownik dokonuje e-mailem z adresu zgłoszonego do kontaktu, na konto bok@ifirma.pl oraz załącza wygenerowane przez niego wszystkie deklaracje oraz ewidencje sporządzane przez serwis ifirma.pl.
  3. Użytkownik, poprzez zmianę hasła dostępu dla stworzonego subkonta na hasło ustalone z osobą weryfikującą, umożliwi pełny wgląd w zapisy na koncie,
  4. Osoba weryfikująca w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia przez Użytkownika o potrzebie weryfikacji sporządzi i przekaże Użytkownikowi e-mailem raport z przeprowadzonych czynności sprawdzających, do którego załączy ewidencje VAT i KPiR wg stanu podlegającego weryfikacji,
  5. Osoba weryfikująca nie dokonuje na koncie Użytkownika żadnych zmian i poprawek,
  6. Użytkownik po otrzymaniu raportu jest zobowiązany dokonać ponownej zmiany hasła dostępu na swoje własne.
 8. Serwis ifirma.pl i osoba weryfikująca nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność wprowadzonych do serwisu dokumentów księgowych, dokonaną przez Użytkownika błędną merytorycznie ocenę dokumentów księgowych, a także za niekompletne dane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.