Regulamin konkursu “Abonament”

|
ID: 778305165
|
Kategorie: Regulaminy
Nie musisz czytać pomocy

Niniejszy Regulamin konkursu „Abonament” (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Abonament” (dalej: ”Konkurs”) jest IFIRMA Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000281947, NIP: 8981647572, Regon: 931082394 (dalej: „Organizator”).

2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia Organizator.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Konkurs organizowany jest od dnia 1 października 2019 r. od godziny 8:00:00 do odwołania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 dnia każdego miesiąca do godz. 12:00:00 poprzez kontakt ze zwycięzcą na portalu Facebook lub Instagram, do godz. 12:00:00.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć klienci Biura Rachunkowego IFIRMA SA, którzy mają uregulowane wszelkie należności.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spełniająca następujące warunki:
– wiek powyżej 18 roku życia,
– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
– zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest – zarejestrowana jako użytkownik na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram i jednocześnie
– jest klientem Biura Rachunkowego IFIRMA SA, ma uregulowane wszelkie należności w serwisie (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Konkurs polega na dodaniu zdjęcia gadżetów otrzymanych od IFIRMA (np. torba z nadrukiem IFIRMA, inne gadżety) na swój profil na portalu Facebook lub Instagram oraz dodaniu do posta hashtagu „#ifirmakonkurs”. Stworzony post staje się Pracą konkursową i tym samym podlega ocenie przez Komisję konkursową.

3. Uczestnictwo w konkursie, równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej pracy konkursowej oraz informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Strony Konkursowej.
Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Pracy Konkursowej nie oznacza przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu.

4. Niedopuszczalne jest:
a. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;
b. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu;
c. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych;
d. wykorzystywanie jakichkolwiek programów graficznych do stworzenia Pracy Konkursowej;

5. W przypadku działania niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usuniecie jego pracy konkursowej;
b. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.
6. Decyzję o wygranej podejmuje Komisja Konkursowa.

§3 Dane osobowe

1. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu w tym na upublicznienie danych osobowych osób nagrodzonych w Konkursie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO.

§4 Nagrody

1. Nagrodę w konkursie stanowi równowartość jednego abonamentu miesięcznego IFIRMA.

2. Organizator wybierze spośród Uczestników jedną Pracę Konkursową w każdym miesiącu, jednocześnie zgodną z tematem Konkursu, która wygra Nagrodę. Osoba, której Praca Konkursowa wygra zostanie Zwycięzcą (dalej zwanymi „Zwycięzcą”).

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod swoją Pracą Konkursową do ostatniego dnia każdego miesiąca do godziny 12:00:00.

4. Zwycięzcy proszeni są o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia danych do wysyłki nagrody.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową i odebrać jedną nagrodę.

6. W przypadku, gdy Zwycięzcą będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej odebraniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu przez Pocztę Polską listem poleconym, a numery tego listu zobowiązana będzie podać Organizatorowi. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, jeżeli uzna, że więcej niż jedna praca są warte nagrodzenia.

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem marketing@ifirma.pl

2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce