Pominięta faktura za paliwo z odliczeniem 50% VAT

w Koszty działalnościPojazdy Tagi: faktura 50% vatfaktura za paliwopominięta

 

Zgodnie z ustawą o PIT wydatki należy księgować zgodnie z datą wystawienia dokumentu, dlatego wartość netto wydatku należy księgować w okresie, w którym została wystawiona dokumentująca go faktura. W związku z wprowadzonym pakietem Slim VAT, od 1 stycznia 2021 r podatek VAT w przypadku przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie można odliczyć w 4 kolejnych miesiącach (pierwszym miesiącem będzie miesiąc zakupu i 3 kolejne miesiące),a w przypadku przedsiębiorców korzystających z rozliczenia kwartalnego w 3 kolejnych okresach (kwartał w którym miał miejsce zakup oraz dwa kolejne kwartały).

 

 

1. Prawo do odliczenia VAT w innym miesiącu

Jeśli miesiąc, w którym wystawiono fakturę minął, ale nadal przysługuje bieżące prawo do odliczenia VAT, to fakturę za zakup paliwa uprawniającą do odliczenia 50% podatku VAT, księgujemy w odpowiedni sposób, w zależności od sposobu użytkowania pojazdu księgujemy następująco:

 • w lewym górnym rogu ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury,
 • przechodzimy do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu, w kolumny Inne koszty wybieramy Inny
 • w polu Rodzaj dokumentu wybieramy faktura
 • uzupełniamy dane z faktury
 • w polu Kwota wpisujemy 100% wartości netto + 50% nieodliczonego VAT
 • zmieniamy miesiąc księgowy zgodnie z miesiącem odliczenia VAT.

Celem odliczenia podatku VAT:

 • przechodzimy do zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ Faktura
 • uzupełniamy dane z faktury
 • w pozycji Wpis do KPiR wybieramy brak wpisu do KPIR
 • w pozycji Wpis do Ewid. Zakupów VAT wybieramy Zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji zakupów VAT”. W tym polu wpisujemy datę, w której chcemy odliczyć VAT
 • przy stawce 23% wprowadzamy wyliczoną kwotę 50 % wartości netto z faktury. 

Przykład 1.
Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie z VAT pominął fakturę za paliwo, która została wystawiona 05.01.2021 r. Data wpływu pokrywa się z datą wystawienia. Faktura została opłacona w dacie jej wystawienia.
Wartość netto faktury wynosi 100 zł, VAT 23% – 23 zł, wartość brutto – 123 zł.
Przedsiębiorca chce ująć wartość VAT w ewidencji za miesiąc marzec, czyli bez konieczności składania korekty JPK_V7M/7K za styczeń 2021.

Koszt dodajemy poprzez dodatnie wydatku przez zakładkę Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu → Inne koszty → inny.

 
 
Po wpisaniu danych z faktury wybieramy opcję zatwierdź.

Odliczenia VAT dokonujemy przez zakładkę Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ Faktura.

 

 

Po wpisaniu danych wybieramy opcję zatwierdź. Pojawi się wówczas komunikat, który również należy zatwierdzić.


 

Podczas wprowadzania wydatku możliwe jest oznaczenie wydatku jako opłacony zaznaczając checkbox Zapłacono całość w dacie wystawienia. Jeżeli płatność nastąpiła później, w lewym górnym rogu ustawiamy miesiąc zgodny z datą zapłaty, następnie przechodzimy do zakładki Wydatki → Lista wydatków. Na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc zgodnie z datą wystawienia faktury. Obok danego wydatku w kolumnie Pozostałe wybieramy opcję wprowadź. W kolejnym kroku wpisujemy datę opłacenia.

Przykład 2. Faktura z przykładu nr 1 została opłacona w lutym 2021. Ponieważ są dwa zapisy związane z danym wydatkiem należy dwukrotnie wprowadzić datę opłacenia


 

W ten sposób do kosztów zostanie zaliczonych odpowiednio 20% wydatków bądź 75% w zależności od sposobu użytkowania pojazdu.

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów, należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje i wybieramy opcję PIT-5/PIT-5L,
 • w ten sam sposób aktualizacji dokonujemy począwszy od miesiąca doksięgowania kosztu aż do okresu bieżącego,
 • w wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.


 

2. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – bez korekty JPK_V7M/7K

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie w kosztach jedynie kwoty netto powiększonej o 50% podatku VAT, co do którego nie przysługuje prawo do odliczenia. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • w zakładce Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty ➡ Inny wpisujemy kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (w jednej zsumowanej kwocie).

 

Przykład 3. Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie z VAT pominął fakturą za paliwo, która została wystawiona 05.01.2021 r. Data wpływu pokrywa się z datą wystawienia. Faktura została opłacona w dacie jej wystawienia. Wartość netto faktury wynosi 100 zł, VAT 23% – 23 zł, wartość brutto – 123 zł. Miesiącem kalendarzowym w którym przedsiębiorca dokonuje księgowania jest maj, ale mimo tego przedsiębiorca wybiera w serwisie miesiąc styczeń, zgodnie z datą wystawienia faktury. Przedsiębiorca chce ująć jedynie koszt. Rezygnuje z odliczenia VAT, aby nie dokonywać korekt JPK_V7M/7K. Poniższy zrzut odzwierciedla sposób ujęcia wydatku w serwisie.


 

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L – analogicznie jak w pierwszym punkcie. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.


 

3. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – z korektą VAT oraz pliku JPK_VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie całego wydatku i złożenie korekty deklaracji VAT. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • wpisujemy kwotę w zakładce: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu ➡ Zakup paliwa ➡ faktura vat


Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie należy zaktualizować i wysłać korektę JPK_V7M/7K bądź deklarację VAT-7 i plik JPK VAT w zależności od okresu z jakiego jest faktura. Poniżej zostały opisane kroki jakie należy wykonać dla skorygowania odpowiedniego dokumentu.

3.1 JPK_V7M/7K (obowiązuje od 01.10.2020)

Sposób zaktualizowania JPK_V7M/7K i sporządzenia jego korekty zależy od sytuacji czy
pierwotny plik został wysłany z serwisu czy nie został wysłany.

Uwaga! Jeśli w korygowanym JPK_V7M/7K, który zawiera zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy, to skorygowania będą wymagały także kolejne części deklaracyjne pliku JPK_V7M/7K. Na część ewidencyjną nie wpływa kwota VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Części deklaracyjnej JPK_V7M/7K korygujemy wtedy do pierwszej deklaracji, w której wystąpił VAT należny do opłacenia (włącznie z tą deklaracją) bądź – jeśli powyższa sytuacja nie miała jeszcze miejsca – aż do deklaracji bieżącej.

3.1.1. W przypadku gdy pierwotny plik został wysłany z serwisu

 • jako miesiąc księgowy wybieramy miesiąc, w którym zaksięgowano koszt,
 • przechodzimy do zakładki Deklaracje,
 • wybieramy opcję vat(jpk) w celu zaktualizowania danych
 • pojawi się komunikat Czy chcesz stworzyć deklarację JPKV7 na (miesiąc)? który należy zatwierdzić.
 • serwis automatycznie w pozycji Cel złożenia formularza zaznaczy opcję korekty,

 


 

 • można dodać uzasadnienie przyczyny korekty poprzez wybranie opcji szczegóły z poziomu otwartego JPK_V7M/7K, następnie wybieramy edytuj. W kolejnym kroku korzystamy z opcji +dodaj uzasadnienie. Możliwość uzupełnienia uzasadnienia pojawi się na końcu JPKV7. Następnie korzystamy z opcji zatwierdź. Uzasadnienie można dołączyć tylko do części deklaracyjnej JPK_V7

 


 

Wybierając opcję wyślij do urzędu pojawi się komunikat, w którym domyślnie zostanie zaznaczony checkbox korekta deklaracji oraz korekta ewidencji. Należy wybrać opcję zatwierdź. Komunikat ten nie pojawi się w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, którzy korygują pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź JPKV7 można pobrać lub wysłać za pośrednictwem serwisu.

3.1.2. W przypadku gdy pierwotny plik nie został wysłany z serwisu

 • jako miesiąc księgowy wybieramy miesiąc, w którym zaksięgowano koszt,
 • przechodzimy do zakładki Deklaracje,
 • wybieramy opcję vat(jpk) w celu zaktualizowania danych
 • pojawi się komunikat Czy plik JPK 7 na (miesiąc) został przesłany do Urzędu Skarbowego i zaakceptowany? przy którym należy wybrać opcję tak.
 • serwis automatycznie w pozycji Cel złożenia formularza zaznaczy opcję korekty.

 


 

 • można dodać uzasadnienie przyczyny korekty poprzez wybranie opcji szczegóły z poziomu otwartego JPK_V7M/7K, następnie wybieramy edytuj. W kolejnym kroku korzystamy z opcji +dodaj uzasadnienie. Możliwość uzupełnienia uzasadnienia pojawi się na końcu JPKV7. Następnie korzystamy z opcji zatwierdź. Uzasadnienie można dołączyć tylko do części deklaracyjnej JPK_V7

 •  

  Wybierając opcję wyślij do urzędu pojawi się komunikat, w którym w którym domyślnie zostanie zaznaczony checkbox korekta deklaracji oraz korekta ewidencji. Następnie należy wybrać opcję zatwierdź. Komunikat ten nie pojawi się w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, którzy korygują pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału.


   

  Po wybraniu opcji zatwierdź JPK V7 można pobrać lub wysłać za pośrednictwem serwisu.

  3.2 Deklaracji VAT 7/7K i JPK_VAT (obowiązuje sprzed okresu 01.10.2020)

  Aby zaktualizować deklarację VAT-7/VAT-7K i sporządzić jej korektę:

  • jako miesiąc księgowy wybieramy miesiąc, w którym zaksięgowano koszt,
  • przechodzimy do zakładki Deklaracje,
  • wybieramy opcję VAT-7 w celu zaktualizowania deklaracji,
  • w kolumnie VAT-7 wybieramy numer deklaracji
  • następnie korzystamy z opcji Szczegóły ➡ Edytuj,
  • w pozycji siódmej jako Cel złożenia formularza wybieramy opcję korekty,

   


   

  • można dołączyć uzasadnienie przyczyny korekty poprzez dodaj uzasadnienie

   


   

  Wprowadzone zmiany w deklaracji zatwierdzamy i wysyłamy ją do Urzędu Skarbowego.

  Uwaga! Jeśli w korygowanej deklaracji wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy, to skorygowania będą wymagały także kolejne deklaracje VAT. Deklaracje korygujemy wtedy do pierwszej deklaracji, w której wystąpił VAT należny do opłacenia (włącznie z tą deklaracją) bądź – jeśli powyższa sytuacja nie miała jeszcze miejsca – aż do deklaracji bieżącej.

  W tej sytuacji konieczna będzie również korekta pliku JPK:

  • przechodzimy do zakładki JPK ➡ Jednolity Plik Kontrolny
  • w polu Rodzaj JPK wybieramy VAT
  • rozwijamy pokaż konfigurację zaawansowaną
  • w polu Cel złożenia wybieramy korekta
  • w polu Przyczyna złożenia wybieramy:
   • cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli plik JPK wybranej struktury zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów,
   • doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzoną kontrolą.
  • w polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, w którym była doksięgowana faktura
  • plik można wygenerować i pobrać lub wysłać za pośrednictwem serwisu.

   

  Więcej na temat generowania, pobierania oraz wysyłania pliku JPK znajdziesz tutaj.

   

  Autor: Pamela Roszak – zespół ifirma.pl

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Powiązane artykuły