Polski Ład – zmiany w przepisach dotyczące wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r.

w Polski Ład

 

 

1. Lista zmian

1.1. Zmiana kwoty wolnej od podatku

W 2022 r kwota dochodu zwolnionego od podatku wynosi 30 tys. PLN. Zwolnienie przysługuje w pełnej kwocie wszystkim podatnikom osiągającym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. W przypadku wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę ulga podatkowa wynosi 425 zł miesięcznie i o taką kwotę jest obniżana zaliczka na podatek.

Ważne! Zmiana dotyczy wszystkich wynagrodzeń wypłaconych od 01.01.2022 roku.

 
Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.

1.2. Podniesienie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 tys. PLN

Oznacza, że dochody do kwoty 120 tys PLN są opodatkowane stawką 17%, natomiast nadwyżka ponad 120 tys. PLN jest opodatkowana stawką 32%.

Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.

1.3. Likwidacja odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku

Brak prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku może spowodować, że wynagrodzenie netto w 2022 r. może być niższe niż w 2021 r (przy tym samym brutto). Ujemne skutki tej zmiany łagodzi wyższa kwota wolna od podatku (tym samym niższy podatek) oraz ulga „dla klasy średniej” (dla niektórych pracowników).

Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.

1.4. Ulga „dla klasy średniej”

Jest rekompensatą, za likwidację odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i dotyczy osób, których roczny dochód mieści się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN.

Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.

1.5. Zwolnienie z podatku przychodów uzyskiwanych przez określone grupy podatników

Zwolnienie dotyczy:

 • emerytów/rencistów, którzy zrezygnowali z pobierania świadczenia – po spełnieniu warunków. Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.
 • osoby powracające z zagranicy. Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.
 • osoby będące rodzicami wielodzietnymi (4 dzieci i więcej). Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł dostępny tutaj.

Zostaje utrzymane zwolnienie dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat.

W każdym z w/w przypadków kwota zwolnienia wynosi 85 528 PLN. Ulgi się nie kumulują.

1.6. Umowa zlecenie

Możliwość pomniejszenia podatku o kwotę ulgi podatkowej (425 zł miesięcznie) – po spełnieniu warunków. Do roku 2021 nie było takiej możliwości.

2. Wyliczanie wynagrodzeń na przełomie 2021 i 2022 r.

Wynagrodzenia są wyliczane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich wypłaty. Wynagrodzenie za grudzień, jeżeli będzie wypłacone w styczniu 2022 r. musi być wyliczone przy zastosowaniu nowych przepisów. Przy generowaniu rachunku do umowy pracownika (o pracę, zlecenie czy o dzieło) należy ze szczególną starannością podawać Datę wypłaty zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wypłat.

Jeżeli, z tytułu umowy o pracę firma wypłaca wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca, to należy pozostać przy tej zasadzie również w odniesieniu do wynagrodzeń za grudzień.

Natomiast wynagrodzenia do umów zleceń i o dzieło, nawet jeżeli zazwyczaj są wypłacane w miesiącu kolejnym, mogą być wypłacone do 31.12.2021 r.

3. Warunki stosowania nowych ulg

3.1. Ulga „dla klasy średniej”

Ulga dotyczy:

 • wyłącznie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę;
 • pracodawca ma obowiązek zastosowania ulgi przy wyliczaniu wynagrodzenia za miesiąc, w którym przychody pracownika (wynagrodzenie zasadnicze + premie + nadgodziny + wynagrodzenie chorobowe + inne) mieszczą się w przedziale od 5701 do 11 141 PLN, chyba że pracownik złoży Oświadczenie o niestosowaniu ulgi;
 • prawo do ulgi będzie weryfikowane w zeznaniu rocznym składanym przez pracownika. Jeżeli roczne przychody pracownika nie zmieszczą się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN to utraci on prawo do ulgi, co będzie skutkowało (szczególnie po przekroczeniu kwoty 133 692 PLN) koniecznością zapłaty dodatkowej kwoty podatku;
 • każdy pracownik ma prawo do ustalenia własnej strategii wobec ulgi, może zdecydować o jej stosowaniu w trakcie roku licząc się jednocześnie z koniecznością późniejszej dopłaty podatku, lub złożyć Oświadczenie o zaprzestaniu stosowania ulgi. Oświadczenie pracownik może złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku i będzie ono miało zastosowanie do wynagrodzeń, których termin płatności będzie późniejszy niż data złożenia Oświadczenia. Złożenie Oświadczenia nie wywołuje u pracodawcy konieczności korekty wynagrodzeń już wypłaconych.

Do pobrania wzór Oświadczenia

3.2. Umowa zlecenie – możliwość wykorzystanie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku

Do końca 2021 r wynagrodzenia z tytułu umów zleceń były wyliczane bez stosowania „kwoty wolnej od podatku” (tę zleceniobiorca mógł wykorzystać dopiero w zeznaniu rocznym).
Od 2022 r. zleceniobiorca, który spełnia podane niżej warunki, może zleceniodawcy złożyć Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy (zaliczka po wykorzystaniu „kwoty wolnej od podatku” będzie wynosiła 0 PLN).

Warto zauważyć, że likwidacja odliczenia od podatku części składki zdrowotnej spowoduje, że wynagrodzenie netto zleceniobiorcy w 2022 r będzie niższe niż w 2021 r. (przy tej samej kwocie brutto) a skorzystanie z możliwości odliczenia „kwoty wolnej” zrekompensuje zleceniobiorcy ten ubytek

 
Wniosek może złożyć zleceniobiorca, jeżeli:

 • w roku podatkowym Zleceniodawca, któremu jest składany Wniosek będzie jedynym pracodawcą Zleceniobiorcy,
 • roczny dochód Zleceniobiorcy (kwota brutto minus koszty uzyskania przychodu) nie przekroczy 30 tys PLN (co odpowiada wynagrodzeniu brutto w wysokości ok. 3030 PLN miesięcznie przy 20% kosztach uzyskania przychodu).

Przepisy nie wskazują ścieżki postępowania gdy w/w warunki przestają być w trakcie roku spełniane. Zapewne Ministerstwo Finansów będzie w tej sprawie wypracowywać tzw. „stanowisko”.

Do pobrania wzór Wniosku

3.3. Ulga dla emerytów rezygnujących z pobierania emerytury/renty

Wskazana ulga dotyczy:

 • osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny ( dla kobiet – 60 lat, dla mężczyzn 65 lat) ale zrezygnowały z pobierania przysługującej emerytury lub renty;
 • tylko przychodów, od których pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne;

Pracownik, chcąc skorzystać z ulgi składa pracodawcy Oświadczenie (ponosząc odpowiedzialność karną za jego zgodność ze stanem faktycznym).

Wymogi jakie musi spełnić emeryt by skorzystać z ulgi zostały opisane tutaj.

Pracodawca stosuje ulgę do wynagrodzeń wypłacanych po dniu złożenia „Oświadczenia”.

Do pobrania wzór Oświadczenia

3.4. Ulga dla rodziców wielodzietnych

Wskazana ulga dotyczy:

 • dotyczy rodziców wychowujących minimum czwórkę dzieci;
 • pracownik, chcąc skorzystać z ulgi składa pracodawcy Oświadczenie (ponosząc odpowiedzialność karną za jego zgodność ze stanem faktycznym);

Wymogi jakie powinny zostać spełnione aby skorzystać z ulgi zostały opisane tutaj.
Pracodawca stosuje ulgę do wynagrodzeń wypłacanych po dniu złożenia „Oświadczenia”.

Do pobrania wzór Oświadczenia

3.5. Ulga dla powracających z zagranicy

Wskazana ulga dotyczy:

 • osób, które powróciły z zagranicy;
 • mają one prawo do ulgi przez kolejne cztery lata począwszy od roku powrotu lub od roku następnego;
 • pracownik, chcąc skorzystać z ulgi składa pracodawcy Oświadczenie (ponosząc odpowiedzialność karną za jego zgodność ze stanem faktycznym);

Pracodawca stosuje ulgę do wynagrodzeń wypłacanych po dniu złożenia „Oświadczenia”.

Do pobrania wzór Oświadczenia

 

Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły