Dodatkowa składka zdrowotna płacona w spółkach, w ramach których przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej

w Polski ŁadRozliczenia ZUS

 

1.Wyliczenie na koncie składki zdrowotnej dla osiągających przychody w ramach działalności gospodarczej.

Na kontach Użytkowników serwisu składka zdrowotna ZUS liczona jest według wybranej formy opodatkowania, czyli podatku według skali, liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. To oznacza, iż serwis nalicza składki zdrowotne według wybranej formy opodatkowania dla prowadzącego działalność gospodarczą.

Wartości składek za przedsiębiorcę według wybranej formy opodatkowania wykazywane są na raporcie ZUS DRA w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgłasza do ubezpieczeń nikogo poza sobą lub ZUS RCA w przypadku, gdy do ubezpieczeń są zgłoszone dodatkowe osoby np. pracownicy, zleceniobiorcy, współpracownicy.

Zasady naliczeń składek ZUS od stycznia 2022 zostały opisane tutaj.

 

2. Jaką składkę płaci przedsiębiorca prowadzący dodatkowo działalność w ramach spółki, z której przychody nie są przychodami osiągniętymi w ramach działalności?

Przedsiębiorca może być również płatnikiem składki zdrowotnej ZUS dla działalności, którą prowadzi w formie spółki, z której przychody nie są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Przykładem takim może być m.in. spółka komandytowa rozliczana w oparciu o podatek dochodowy od osób prawnych.

Jeśli przychody wspólnika nie są przychodami z działalności gospodarczej (a dochodami z udziału w zyskach spółki), wtedy przedsiębiorca opłaca składkę ryczałtową od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Oznacza to, iż w roku 2022 podstawa dla składki zdrowotnej dla takich płatników wynosi comiesięcznie: 6.221,04 zł, zaś kwota składki 9% z wskazanej kwoty tj. 559,89 zł. Jest to składka, która nie jest przypisana do żadnej formy opodatkowania w raporcie ZUS DRA, RCA.

3. Jak dodać składkę zdrowotną osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością do ZUS DRA – bez dodatkowych ubezpieczonych na deklaracjach?

Dodatkową składkę zdrowotną ujmuje się w raporcie ZUS DRA poprzez edycję deklaracji.

Ważne! Zanim przejdzie się do edycji deklaracji należy się upewnić, iż zostały już zakończone wszystkie księgowania wpływające na wyliczenie wartości składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, czyli m.in. czy zaksięgowano już wydatki, wystawiono faktury sprzedaży, ujęto w ewidencjach przychody nieudokumentowane fakturami, uzupełniono daty zapłaty składek ZUS z poprzednich miesięcy.

Dopiero po dokonaniu księgowań, należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wygenerować ZUS wybierając zieloną ikonę ZUS i zatwierdzając wartości jakie pokazują się do zapłaty tytułem działalności rozliczanej na koncie w serwisie.

 

Jeżeli księgowania zostały już zakończone i wygenerowano deklarację ZUS za dany miesiąc, można edytować raport ZUS DRA. W tym celu należy ustawić, w lewym górnym rogu, miesiąc zgodny z miesiącem za jaki była generowana deklaracja, dla przykładu styczeń 2022.

W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu tj. 1/2022.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola:

W części VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – podwyższyć w polu 02. KWOTA NALEŻNYCH SKŁADEK FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONYCH” wartość o kwotę 559,89 zł, tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części X. DEKLARACJA DOCHODU (WYPEŁNIAJĄ OSOBY, KTÓRE OPŁACAJĄ SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE) – podwyższyć w polu 05. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wartość o kwotę 6.221,04 zł tj. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części XI. FORMA OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU ORAZ PRZYCHÓD I DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA CELÓW WYLICZENIA SKŁADKI MIESIĘCZNEJ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, należy w polach:

 • 8. BEZ FORMY OPODATKOWANIA – zaznaczyć checkbox,
 • 19. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wpisać 6.221,04 zł
 • 20. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI – wpisać 559,89 zł


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS, w miesiącu kolejnym w stosunku do generowanej deklaracji, tj. dla deklaracji za styczeń 2022 w lutym 2022, powinna pojawić się kwota do zapłaty tytułem prowadzonej działalności oraz spółki.


 

Deklarację można wysłać elektronicznie z systemu. W celu przekazania deklaracji do wysyłki, należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu, dla przykładu 1/2022. Kolejno na dole strony wybrać opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź deklaracja zostanie przekazana do podpisu dla pracowników serwisu.


 

Status wysyłki deklaracji można śledzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

4. Jak dodać składkę zdrowotną osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością do ZUS RCA i ZUS DRA – dodatkowi ubezpieczeni na deklaracjach?

Dodatkową składkę zdrowotną ujmuje się w raporcie ZUS RCA poprzez edycję deklaracji.

Ważne! Zanim przejdzie się do edycji deklaracji należy się upewnić, iż zostały już zakończone wszystkie księgowania wpływające na wyliczenie wartości składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, czyli m.in. czy zaksięgowano już wydatki, wystawiono faktury sprzedaży, ujęto w ewidencjach przychody nieudokumentowane fakturami, uzupełniono daty zapłaty składek ZUS z poprzednich miesięcy.

Dopiero po dokonaniu księgowań należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wygenerować ZUS wybierając zieloną ikonę ZUS i zatwierdzając wartości jakie pokazują się do zapłaty tytułem działalności rozliczanej na koncie w serwisie.

 

Jeżeli księgowania zostały już zakończone i wygenerowano deklarację ZUS za dany miesiąc, można edytować raport ZUS RCA. W tym celu należy ustawić, w lewym górnym rogu, miesiąc zgodny z miesiącem za jaki była generowana deklaracja, dla przykładu styczeń 2022.
W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy w kolumnie RCA wybrać nr wygenerowanego raportu tj. 1/2022.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola w części Dane dotyczące osoby ubezpieczonej nr 1: którą jest automatycznie przedsiębiorca:


 

W tabeli C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – należy

 • podwyższyć w polu 01. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI wartość o kwotę 6.221,04 zł tj. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.
 • podwyższyć w polu 04. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONEGO wartość o kwotę 559,89 zł tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części E. FORMA OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU ORAZ PRZYCHÓD I DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA CELÓW WYLICZENIA SKŁADKI MIESIĘCZNEJ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, należy w polach:

 • 18. BEZ FORMY OPODATKOWANIA – zaznaczyć checkbox,
 • 19. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wpisać 6.221,04 zł
 • 20. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI – wpisać 559,89 zł


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W następnym kroku należy przejść do edycji deklaracji ZUS DRA. W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu tj. 1/2022.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola:

W części VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – podwyższyć w polu 02. KWOTA NALEŻNYCH SKŁADEK FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONYCH” wartość o kwotę 559,89 zł tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w miesiącu kolejnym w stosunku do generowanej deklaracji, tj. dla deklaracji za styczeń 2022 w lutym 2022, powinna pojawić się kwota do zapłaty tytułem prowadzonej działalności oraz spółki.


 

Deklarację można wysłać elektronicznie z systemu. W celu przekazania deklaracji do wysyłki należy, w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu dla przykładu. 1/2022. Kolejno na dole strony wybrać opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź deklaracja zostanie przekazana do podpisu dla pracowników serwisu.


 

Status wysyłki deklaracji można śledzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

5. Jaki kod płatnika na deklaracji ZUS: kod spółki czy kod dla działalności?

Z informacji otrzymanej od ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność, wykazujący dodatkowo składkę ze spółki w ramach której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, składa do ZUS, co miesiąc, jedną deklarację z jednym kodem dla płatnika składek. Kodem dotyczącym jednoosobowej działalności lub kodem wspólnika spółki. Przedsiębiorca ma wybór jaki kod wybierze.

Serwis ifirma.pl uzupełnia na deklaracji kod według aktualnego planu opłacania składek z działalności tj.:

 • 05 40 (ulga na start),
 • 05 70 (składki preferencyjne),
 • 05 10 (duży ZUS),
 • 05 90 (mały zus),

 

i w związku z powyższą opinią ZUS, nie ma potrzeby jego zmiany na deklaracjach.

 

Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły