Dodatkowa składka zdrowotna płacona w spółkach, w ramach których przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej

w Polski ŁadRozliczenia ZUS

 

1.Wyliczenie na koncie składki zdrowotnej dla osiągających przychody w ramach działalności gospodarczej.

Na kontach Użytkowników serwisu składka zdrowotna ZUS liczona jest według wybranej formy opodatkowania, czyli podatku według skali, liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. To oznacza, iż serwis nalicza składki zdrowotne według wybranej formy opodatkowania dla prowadzącego działalność gospodarczą.

Wartości składek za przedsiębiorcę według wybranej formy opodatkowania wykazywane są na raporcie ZUS DRA w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgłasza do ubezpieczeń nikogo poza sobą lub ZUS RCA w przypadku, gdy do ubezpieczeń są zgłoszone dodatkowe osoby np. pracownicy, zleceniobiorcy, współpracownicy.

Zasady naliczeń składek ZUS od stycznia 2022 zostały opisane tutaj.

 

2. Jaką składkę płaci przedsiębiorca prowadzący dodatkowo działalność w ramach spółki, z której przychody nie są przychodami osiągniętymi w ramach działalności?

Przedsiębiorca może być również płatnikiem składki zdrowotnej ZUS dla działalności, którą prowadzi w formie spółki, z której przychody nie są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Przykładem takim może być m.in. spółka komandytowa rozliczana w oparciu o podatek dochodowy od osób prawnych.

Jeśli przychody wspólnika nie są przychodami z działalności gospodarczej (a dochodami z udziału w zyskach spółki), wtedy przedsiębiorca opłaca składkę ryczałtową od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Oznacza to, iż w roku 2023 podstawa dla składki zdrowotnej dla takich płatników wynosi comiesięcznie: 6.965,94 zł, zaś kwota składki 9% z wskazanej kwoty tj. 626,93 zł. Jest to składka, która nie jest przypisana do żadnej formy opodatkowania w raporcie ZUS DRA, RCA.

3. Jak dodać składkę zdrowotną osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością do ZUS DRA – bez dodatkowych ubezpieczonych na deklaracjach?

Dodatkową składkę zdrowotną ujmuje się w raporcie ZUS DRA poprzez edycję deklaracji.

Ważne! Zanim przejdzie się do edycji deklaracji należy się upewnić, iż zostały już zakończone wszystkie księgowania wpływające na wyliczenie wartości składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, czyli m.in. czy zaksięgowano już wydatki, wystawiono faktury sprzedaży, ujęto w ewidencjach przychody nieudokumentowane fakturami, uzupełniono daty zapłaty składek ZUS z poprzednich miesięcy.

Dopiero po dokonaniu księgowań, należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wygenerować ZUS wybierając wygenerujZUS i zatwierdzając wartości jakie pokazują się do zapłaty tytułem działalności rozliczanej na koncie w serwisie.

 

Jeżeli księgowania zostały już zakończone i wygenerowano deklarację ZUS za dany miesiąc, można edytować raport ZUS DRA. W tym celu należy ustawić, w lewym górnym rogu, miesiąc zgodny z miesiącem za jaki była generowana deklaracja, dla przykładu luty 2023.

W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu np. 2/2023.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola:

W części VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – podwyższyć w polu 02. KWOTA NALEŻNYCH SKŁADEK FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONYCH” wartość o kwotę 626,93 zł, tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części X. DEKLARACJA DOCHODU (WYPEŁNIAJĄ OSOBY, KTÓRE OPŁACAJĄ SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE) – podwyższyć w polu 05. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wartość o kwotę 6.965,94 zł tj. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części XI. FORMA OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU ORAZ PRZYCHÓD I DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA CELÓW WYLICZENIA SKŁADKI MIESIĘCZNEJ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, należy w polach:

 • 8. BEZ FORMY OPODATKOWANIA – zaznaczyć checkbox,
 • 19. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wpisać 6.965,94 zł
 • 20. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI – wpisać 626,93 zł


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS, w miesiącu kolejnym w stosunku do generowanej deklaracji, tj. dla deklaracji za luty 2023 w marcu 2023, powinna pojawić się kwota do zapłaty tytułem prowadzonej działalności oraz spółki.


 

Deklarację można wysłać elektronicznie z systemu. W celu przekazania deklaracji do wysyłki, należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu, dla przykładu 2/2023. Kolejno na dole strony wybrać opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź deklaracja zostanie przekazana do podpisu dla pracowników serwisu.


 

Status wysyłki deklaracji można śledzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

4. Jak dodać składkę zdrowotną osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością do ZUS RCA i ZUS DRA – dodatkowi ubezpieczeni na deklaracjach?

Dodatkową składkę zdrowotną ujmuje się w raporcie ZUS RCA poprzez edycję deklaracji.

Ważne! Zanim przejdzie się do edycji deklaracji należy się upewnić, iż zostały już zakończone wszystkie księgowania wpływające na wyliczenie wartości składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, czyli m.in. czy zaksięgowano już wydatki, wystawiono faktury sprzedaży, ujęto w ewidencjach przychody nieudokumentowane fakturami, uzupełniono daty zapłaty składek ZUS z poprzednich miesięcy.

Dopiero po dokonaniu księgowań należy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wygenerować ZUS wybierając zieloną ikonę ZUS i zatwierdzając wartości jakie pokazują się do zapłaty tytułem działalności rozliczanej na koncie w serwisie.

 

Jeżeli księgowania zostały już zakończone i wygenerowano deklarację ZUS za dany miesiąc, można edytować raport ZUS RCA. W tym celu należy ustawić, w lewym górnym rogu, miesiąc zgodny z miesiącem za jaki była generowana deklaracja, dla przykładu luty 2023.
W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy w kolumnie RCA wybrać nr wygenerowanego raportu tj. 2/2023.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola w części Dane dotyczące osoby ubezpieczonej nr 1: którą jest automatycznie przedsiębiorca:


 

W tabeli C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – należy

 • podwyższyć w polu 01. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI wartość o kwotę 6.965,94 zł tj. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.
 • podwyższyć w polu 04. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONEGO wartość o kwotę 626,93 zł tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

W części E. FORMA OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCA W DANYM MIESIĄCU ORAZ PRZYCHÓD I DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA CELÓW WYLICZENIA SKŁADKI MIESIĘCZNEJ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, należy w polach:

 • 18. BEZ FORMY OPODATKOWANIA – zaznaczyć checkbox,
 • 19. PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE wpisać 6.965,94 zł
 • 20. KWOTA NALEŻNEJ SKŁADKI – wpisać 626,93 zł


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W następnym kroku należy przejść do edycji deklaracji ZUS DRA. W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje należy, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu tj. 2/2023.


 

Kolejno na dole strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno należy uzupełnić pola:

W części VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – podwyższyć w polu 02. KWOTA NALEŻNYCH SKŁADEK FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONYCH” wartość o kwotę 626,93 zł tj. wartości odpowiadającą 9% podstawy składki dla 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.


 

Następnie na dole strony należy wybrać przelicz.


 

Kolejno zatwierdź.


 

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w miesiącu kolejnym w stosunku do generowanej deklaracji, tj. dla deklaracji za luty 2023 w marcu 2023, powinna pojawić się kwota do zapłaty tytułem prowadzonej działalności oraz spółki.


 

Deklarację można wysłać elektronicznie z systemu. W celu przekazania deklaracji do wysyłki należy, w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, w kolumnie DRA, wybrać nr wygenerowanego raportu dla przykładu. 2/2023. Kolejno na dole strony wybrać opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź deklaracja zostanie przekazana do podpisu dla pracowników serwisu.


 

Status wysyłki deklaracji można śledzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

5. Jak wyksięgować składkę zdrowotną, osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością.

W przypadku, kiedy przedsiębiorca jest również płatnikiem składki zdrowotnej dla działalności, którą prowadzi w formie innej spółki, powinien pamiętać, że składki zdrowotnej z tej spółki nie może księgować w systemie jako koszt lub pomniejszenie podstawy do opodatkowania.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca dokona zmian w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub RCA, według powyższej instrukcji, składki ZUS zmienią się również w zakładce Zobowiązania → Składki ZUS.
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku liniowego i podatku zryczałtowanego istnieje możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu (a w przypadku ryczałtowca – przychodu) lub zaliczenia jej bezpośrednio w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Sytuacja ta, nie ma natomiast zastosowania w przypadku składki zdrowotnej rozliczanej z innej działalności gospodarczej, osiągniętą w ramach przychodów poza działalnością np. ze spółki komandytowej, którą płatnik składek rozlicza w serwisie.

5.1. Podatek liniowy

Nowelizacja Polskiego Ładu wprowadziła zmiany dla “liniowców”. Dotyczą one, przedsiębiorców, którzy jako formę rozliczenia wybrali 19%, podatek liniowy. W związku z tym, mogą oni składkę zdrowotną zaliczyć do kosztów lub odliczyć od dochodu. Ta możliwość obejmuje także składki za osobę współpracującą. Ograniczeniem jest natomiast roczny limit, który wynosi dla roku 2023 – 10 200 zł.

W związku ze zmianami, system pobiera dane wprowadzane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub ZUS RCA, skąd trafiają dane do zakładki Zobowiązania → Składki ZUS.

W takiej sytuacji, klient powinien dokonać wyksięgowania składek z serwisu, które dotyczą innej działalności gospodarczej, aby nie dochodziło do błędnego rozliczenia podatku.

5.1.1 Składka zdrowotna zaliczana w Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca wybierając login w prawym górnym rogu a następnie Konfiguracja → PIT → PIT-5L wybrał opcję, aby składka zdrowotna zaliczana była do kosztów uzyskania przychodu tak jak obrazuje poniższy zrzut, wówczas konieczna jest ingerencja w zakładkę, gdzie pojawiają się składki ZUS.


 

W związku z tym po wygenerowaniu deklaracji ZUS i wprowadzaniu prawidłowej wartości składki zdrowotnej w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub RCA, należy przejść do zakładki Zobowiązania → Składki ZUS. Kolejno w bloku Składki ZUS pracodawcy, należy odnaleźć pozycję ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy. Warto również pamiętać aby być ustawionym w prawidłowym miesiącu księgowym, odpowiadającym dacie zapłaty składek ZUS. Dla wskazanego przykładu będzie to Marzec 2023.


 

Po wybraniu odpowiedniego typu składki, u dołu strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno w polu Kwota Składki, należy wprowadzić wartość składki zdrowotnej pomniejszoną o kwotę składki osiągniętej w ramach innej działalności gospodarczej, której przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć w koszty. W przypadku jeżeli właściciel firmy opłaca składkę zdrowotną z tytułu jednego udziału w innej spółce, pomniejsza wartość o kwotę 626,93 zł. Jeżeli rozlicza więcej niż jedną, wówczas będzie to wielokrotność wskazanej kwoty.


 

Następnie, należy wybrać opcję zatwierdź i kolejno powrót.

Tak, prawidłowo wprowadzone składki ZUS spowodują, że poprawnie zostaną zaliczone w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, które mają wpływ na rozliczenie podatku dochodowego.

W końcowym kroku należy należy wprowadzić daty opłacenia do wszystkich typów składek, co spowoduje powstanie dowodów księgowych, które w przypadku składki zdrowotnej zostaną zaliczone w koszty. W tym celu należy wybrać opcję wprowadź datę opłacenia, zgodnie z dokonanym przelewem do ZUS.


 

Składka zdrowotna, zaliczy się w koszty i zostanie ujęta w KPIR w miesiącu zapłaty składek do ZUS. We wskazanym przykładzie składki za luty płatne do 20.03.2023, zaksięgują się w marcu.


 

5.1.2 Składka zdrowotna odliczona od dochodu

Jeżeli przedsiębiorca w zakładce Konfiguracja → PIT → PIT-5L wybrał opcję, aby składka zdrowotna była odliczana od dochodu tak jak obrazuje poniższy zrzut, wówczas konieczna jest ingerencja w zakładkę gdzie pojawiają się składki ZUS.


 

W związku z tym po wygenerowaniu deklaracji ZUS i wprowadzaniu prawidłowej wartości składki zdrowotnej w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub RCA, należy przejść do zakładki Zobowiązania → Składki ZUS. Kolejno w bloku Składki ZUS pracodawcy, należy odnaleźć pozycję ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy. Warto również pamiętać, aby być ustawionym w prawidłowym miesiącu księgowym, odpowiadającym dacie zapłaty składek ZUS.


 

Po wybraniu odpowiedniego typu składki, u dołu strony należy wybrać edytuj.


 

Kolejno w polu Kwota Składki, należy wprowadzić wartość składki zdrowotnej pomniejszoną o kwotę składki osiągniętej w ramach innej działalności gospodarczej, której przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć od dochodu w PIT-5L. W przypadku jeżeli właściciel firmy opłaca składkę zdrowotną z tytułu jednego udziału w innej spółce, pomniejsza wartość o kwotę 626,93 zł. Jeżeli rozlicza więcej niż jedną, wówczas będzie to wielokrotność wskazanej kwoty.


 

Następnie, należy wybrać opcję zatwierdź i kolejno powrót.

Tak, prawidłowo wprowadzone składki ZUS spowodują, że składka zdrowotna poprawnie zostanie odliczona od podatku w PIT-5L.
W końcowym kroku należy należy wprowadzić daty opłacenia do wszystkich typów składek, które w przypadku składki zdrowotnej zostaną rozliczone w PIT-5L. W polu Data Księgowania pojawi się informacja nie dotyczy, ponieważ w takiej sytuacji, nie powstanie dowód księgowy w KPIR, a zostanie ona odliczona od dochodu.

W tym celu należy wybrać opcję wprowadź datę opłacenia, zgodnie z dokonanym przelewem do ZUS. 

UWAGA!
Należy pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakładce Zobowiązania → Składki ZUS, należy ponownie przegenerować PIT-5L, aby prawidłowo rozliczone zostały składki ZUS.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dokonuje zmian, zgodnie z przykładem, w deklaracji lutowej, płatnej do 20 marca, wówczas należy przegenerować PIT-5L za miesiąc marzec, zgodnie z datą zapłaty składek ZUS

5.2. Podatek zryczałtowany

W związku z nowelizacją Polskiego Ładu ryczałtowcy, mają możliwość odliczenia zapłaconej połowy wartości składki zdrowotnej od przychodu za siebie oraz osobę współpracującą.
Dzięki temu zapłacą niższy podatek (liczony od przychodu).

Sprawa ma się natomiast inaczej w przypadku jeżeli przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną od przychodów, które nie są przychodami z JDG. Wówczas prawo do odliczenia ma jedynie co do składki zdrowotnej opłacanej z działalności gospodarczej.
W związku ze zmianami, system pobiera dane wprowadzane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub ZUS RCA skąd trafiają dane do zakładki Zobowiązania → Składki ZUS.

W takiej sytuacji, klient powinien dokonać wyksięgowania składek z serwisu, które dotyczą innej działalności gospodarczej, aby nie dochodziło do błędnego rozliczenia podatku.

Składka zdrowotna u ryczałtowców rozlicza się w PIT-28, natomiast dane pobierane są z zakładki Zobowiązania → Składki ZUS. W tym, celu należy dokonać wyksięgowania tych składek z serwisu.
Po wygenerowaniu deklaracji rozliczeniowej i wprowadzeniu zmian dotyczących składki zdrowotnej, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki Zobowiązania → Składki ZUS. Kolejno w bloku Składki ZUS pracodawcy, należy odnaleźć pozycję ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy. Warto również pamiętać, aby być ustawionym w prawidłowym miesiącu księgowym, odpowiadającym dacie zapłaty składek ZUS.


 

Kolejno w polu Kwota Składki, należy wprowadzić wartość składki zdrowotnej pomniejszoną o kwotę składki osiągniętej w ramach innej działalności gospodarczej, której przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć od przychodu. W przypadku jeżeli właściciel firmy opłaca składkę zdrowotną z tytułu jednego udziału w innej spółce, pomniejsza wartość o kwotę 626,93 zł. Jeżeli rozlicza więcej niż jedną, wówczas będzie to wielokrotność wskazanej kwoty.


 

Następnie, należy wybrać opcję zatwierdź i kolejno powrót.

Tak, prawidłowo wprowadzone składki ZUS, spowodują że poprawnie zostaną one odliczone od przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w PIT-28.
W końcowym kroku należy wprowadzić daty opłacenia do wszystkich typów składek, aby każda z nich mogła się poprawnie rozliczyć w serwisie. W tym celu należy wybrać opcję wprowadź datę opłacenia, zgodnie z dokonanym przelewem do ZUS.


 

W polu Data Księgowania pojawi się informacja nie dotyczy, ponieważ w takiej sytuacji składka zdrowotna pomniejszy przychód w PIT-28.


 

UWAGA!
Należy pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakładce Zobowiązania → Składki ZUS, należy ponownie przegenerować PIT-28, aby prawidłowo rozliczone zostały wszystkie składki ZUS.
Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dokonuje zmiany w deklaracji lutowej, tak jak obrazuje to powyższy przykład, z terminem płatności do 20.03.2023, wówczas każda ingerencja w zakładkę Zobowiązania → Składki ZUS, będzie miał wpływ na PIT-28 marcowy, zgodnie z terminem zapłaty składek.

6. Jaki kod płatnika na deklaracji ZUS: kod spółki czy kod dla działalności?

Z informacji otrzymanej od ZUS, przedsiębiorca prowadzący działalność, wykazujący dodatkowo składkę ze spółki w ramach której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, składa do ZUS, co miesiąc, jedną deklarację z jednym kodem dla płatnika składek. Kodem dotyczącym jednoosobowej działalności lub kodem wspólnika spółki. Przedsiębiorca ma wybór jaki kod wybierze.

Serwis ifirma.pl uzupełnia na deklaracji kod według aktualnego planu opłacania składek z działalności tj.:

 • 05 40 (ulga na start),
 • 05 70 (składki preferencyjne),
 • 05 10 (duży ZUS),
 • 05 90 (mały zus),

 

i w związku z powyższą opinią ZUS, nie ma potrzeby jego zmiany na deklaracjach.

 

Autor: Joanna Łuksza, Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły