ARCHIWUM Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2021 (ryczałt)

w ArchiwumRyczałtZakończenie roku i zeznanie roczne

 

1. Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) nie mają już obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Zmiana przepisów obowiązuje od 2019 roku.

2. Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2021

Kwotę podatku za grudzień 2021 r. lub za IV kwartał 2021 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do 28 lutego 2022 r. na podstawie zeznania rocznego PIT-28.

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny Mikrorachunek podatkowy.

3. Rozliczenie roczne

Termin składania deklaracji rocznej PIT – 28 jest od 15 lutego 2022 do 28 lutego 2022 r.

4. Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 i IFT-1R.

PIT-4R za 2021 r. składamy do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2022 r. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.
W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2021 r.

PIT-8AR za 2021 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2022 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.
 

Uwaga!

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2021 r.

 

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2021 r.
 

PIT-11 za 202 r. składamy wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik – do dnia 31 stycznia 2022 r.

 
Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego 2022 r.

Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.

Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

IFT-1R za 2021 r. w formie elektronicznej składamy do US właściwego dla rozliczeń obcokrajowców do 28 lutego 2022 r.(składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), od 2020 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie – nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT-1/1R w formie papierowej. Również do 28 lutego 2022 r. informację IFT-1R trzeba przekazać pracownikowi.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2022 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2021 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2022 r.,
 • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2021), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2021 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2021 r.

6. Składki ZUS – terminy zapłaty

W związku ze zmianami, które wprowadzają przepisy Polskiego Ładu warto zastanowić się nad tym, aby składki ZUS za grudzień 2021 opłacić w grudniu. Opłaconą składkę zdrowotną będzie można odliczyć od podatku. Od 1 stycznia 2022r. składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku.

Od 1 stycznia 2022 r. ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawa o SUS) w art. 47 ust. 1 wskazuje na nowe terminy składania deklaracji ZUS przez płatników składek. Zarówno przedsiębiorcy zatrudniający pracowników jak i pozostali przedsiębiorcy z wyjątkiem osób prawnych, od nowego roku opłacają składki ZUS do 20 dnia następnego miesiąca.

Polski Ład, który zmienił wskazany artykuł ustawy o SUS nie zawiera żadnych przepisów przejściowych odnośnie terminów płatności składek, co wskazuje na to, iż każda składka opłacana po 01.01.2022 r. powinna być płacone według nowego terminu, czyli również dotyczy to składki za grudzień 2021 r.

Odmienne stanowisko prezentuje ZUS, wskazując na to, iż składki za grudzień 2021 r. powinno się płacić w dotychczasowych terminach. Poniżej stanowisko ZUS:

 

 

Wobec powyższego przedsiębiorca opłacający składkę za grudzień 2021 r może spotkać się z dwoma stanowiskami odnośnie terminu zapłaty:

1 stanowisko:

 • Do 10 stycznia 2022 r. – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników.
 • Do 15 stycznia 2022 r. – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki.

2 stanowisko:

 • Do 20 stycznia 2022 r. – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników jak i pozostali przedsiębiorcy z wyjątkiem osób prawnych.

  Bez względu na to w jakiej dacie przedsiębiorca dokona zapłaty warto zauważyć, że od 2022 r. nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia dobrowolne nie wyklucza już ze świadczenia chorobowego. Więcej informacji w temacie tutaj.

  7. Zmiana formy opodatkowania

   

  Każdy przedsiębiorca ma możliwość na początku nowego roku podatkowego złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania.

   
  Z końcem roku warto przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa i skonfrontować dane w związku z nadchodzącymi zmianami w Polskim Ładzie.
   

  Uwaga!

  W związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości wyboru Karty Podatkowej jako formy opodatkowania. Prawo kontynuacji pozostaje przedsiębiorcom korzystającym już z tej formy opodatkowania.

   

  Chcąc dokonać zmiany formy opodatkowania należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Termin złożenia wniosku jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności. Tzn. Jeśli pierwszy przychód będzie w styczniu to wniosek należy złożyć do 21 lutego 2022r., bo 20 lutego jest dniem wolnym.

   

  Autor: Łukasz Wróbel – ifirma.pl

 • Czy ten artykuł był pomocny?

  Powiązane artykuły