Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności- VAT

w Koszty działalności

Często przedsiębiorcy przed założeniem działalności gospodarczej ponoszą wydatki związane z jej uruchomieniem.

Poniżej przedstawione zostaną zasady rozliczania podatku VAT z faktur wystawionych przed rozpoczęciem działalności.

Aby odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych przed rozpoczęciem działalności trzeba spełnić 4 poniższe warunki:

  1. Przedsiębiorca – nabywca musi być podatnikiem VAT.
  2. Dokonane zakupy muszą mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
  3. Dokument zakupu – faktura musi spełniać wymogi formalne, a więc musi zawierać między innymi: imię i nazwisko właściciela firmy, adres oraz NIP nabywcy.
    Faktura bez NIPu nabywcy nie pozbawia prawa do odliczenia podatku VAT. Temat został omówiony tutaj. Potwierdza to również interpretacja z 22 października 2020 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż brak NIP-u przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych nabywcy jest wadą techniczną i nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku VAT.

  4. Należy zmieścić się w terminie, w którym przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jest to okres, w którym otrzymano fakturę VAT lub jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatników rozliczający się kwartalnie lub trzech kolejnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatników rozliczający się miesięcznie. Mówi o tym art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku nowych przedsiębiorców, którzy rejestrują się jako podatnicy VAT czynni będzie to miesiąc otrzymania faktury lub jeden z trzech kolejnych miesięcy (nie ma możliwości rozliczania kwartalnego).

Uwaga: można postąpić zgodnie z poniższym przykładem jeśli nie minęły 3 miesiące od daty otrzymania dokumentów.

Przykład 1

Przedsiębiorca dokonał zakupu związanego z działalnością gospodarczą na fakturę w październiku 2022 r. (faktura została wystawiona z datą październikową). Rozpoczął działalność 1 listopada 2022 r. i również od 1 listopada zarejestrował się jako vatowiec.

Najpierw należy ustawić w lewym górnym rogu miesiąc księgowy, w którym pozycja ma być ujęta w ewidencji VAT- listopad.

Przedsiębiorca odlicza podatek VAT poprzez dodanie wpisu w zakładce Wydatki → Dodaj wydatek.

 

 

Następnie wybiera rodzaj wydatku – Uniwersalny → + faktura.

 

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się poniższy formularz:

 

 

Trzeba uzupełnić numer faktury, datę jej wystawienia, ustalony termin płatności, wybrać kontrahenta oraz wpisać nazwę wydatku.

Uwaga: pole Data wystawienia – tu wpisujemy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, data nie może być wcześniejsza. Nie wpisuje się faktycznej daty wystawienia dokumentu.
Wpis do KPiR – brak wpisu do KPiR. Zasady rozliczania dokumentów kosztowych wystawionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Księdze Przychodów i Rozchodów zostały omówione tutaj.

Wpis do ewidencji zakupów VAT – tu wybieramy zgodnie z datą księgowania w ewidencji zakupów VAT i wpisujemy konkretną datę w polu poniżej. Jest to data, w której zostanie odliczony podatek VAT, data powinna być zgodna z ustawionym miesiącem księgowym w lewym górnym rogu.

Dowód nabycia – inny (oznacza fakturę).

Checkbox zakup środka trwałego –tutaj nie zaznaczamy. Wybieramy tą opcję tylko w przypadku, gdy zakup dotyczy właśnie środka trwałego.

Licz od – to kwota wyjściowa do wprowadzenia danych z faktury zakupu.

Dalsza część formularza:

 

 

Wpisujemy kwotę netto przy odpowiedniej stawce podatku VAT i zaznaczamy z jaką sprzedażą ma związek dany wydatek.

Jeżeli sprzedaż będzie służyła działalności opodatkowanej VAT, to wówczas zaznaczamy opcję wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast jeśli zakup służy sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej), rozliczanej zgodnie z ustalonym ze swoim US wskaźnikiem VAT, to należy wybrać związek ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. W przypadku wydatku związanego ze sprzedażą zwolnioną – trzecia opcja.

Temat wskaźnika VAT omówiony jest tutaj.
Formularz trzeba zatwierdzić.

Uwaga:
Niektórzy przedsiębiorcy wiele miesięcy przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej ponoszą wydatki z nią związane.

Organy podatkowe akceptują w tej sytuacji następujące rozwiązanie. Podatnik składa VAT-R z datą rejestracji w okresie, w którym chce skorzystać z odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych otrzymanych przed rozpoczęciem działalności. Powoduje to oczywiście konieczność wysyłania plików JPK_V7 za wcześniejsze okresy.

Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana 22-10-2020 r. o sygnaturze 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Podatnik w takiej sytuacji ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą wsteczną i składa zaległe deklaracje.

Wskazane regulacje wynikają z interpretacji indywidualnych. Dlatego przedsiębiorca każdorazowo powinien sposób postępowania konsultować ze swoim US lub w razie wątpliwości wystąpić o własną interpretację.

W celu rozliczenia podatku VAT w takiej sytuacji zalecany jest kontakt z BOK serwisu ifirma.pl

 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły