Uproszczone zaliczki na PIT a zeznanie podatkowe

Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o PIT, może skorzystać z możliwości wpłacania w trakcie roku uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. W takim wypadku co miesiąc wpłaca on 1/12 swojego zobowiązania podatkowego z lat ubiegłych, niezależnie od tego, ile wyniosły faktyczne przychody i koszty w danym okresie.

Zaliczka uproszczona wyliczana jest na podstawie dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Z uproszczonej formy mogą skorzystać prawie wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, którzy w zeznaniach składanych w ciągu dwóch poprzednich lat nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do opodatkowania.

Kto nie może skorzystać z uproszczonej formy?

Z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym lub w roku poprzednim.

W przypadku kiedy z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy została osiągnięta strata lub dochód był na tyle niski, że nie powodował opłaty podatku (dochód poniżej 30 000 zł w przypadku skali podatkowej), do obliczenia zaliczki uproszczonej należy wziąć pod uwagę dochód osiągnięty w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata. Jeśli natomiast i w tym roku dochód lub strata nie pozwalały na wyliczenie zaliczek uproszczonych, taki podatnik nie może skorzystać z tej formy rozliczenia.

Jak takie zaliczki należy rozliczyć w rocznej deklaracji PIT?

Uproszczone zaliczki na PIT a zeznanie podatkowe

Jeżeli przedsiębiorca wybierze system uproszczonych zaliczek, wypełniając deklarację roczną za dany rok, powinien ująć zaliczki należne w tej właśnie kwocie. Po zakończeniu roku musi on wyliczyć podatek na podstawie osiągniętego dochodu, który wykaże w zeznaniu. Różnicę pomiędzy zaliczkami płaconymi w trakcie roku a wartością wyliczonego podatku należy uiścić jako podatek należny za dany rok. Jeżeli okaże się, że kwota wpłaconych zaliczek przekracza kwotę podatku wyliczoną od uzyskanego dochodu, urząd skarbowy dokona zwrotu podatku. 

 W związku ze zmianami stawki podatku z 17% na 12% od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy rozliczający podatek w formie uproszczonej wg skali podatkowej, zaliczki od lipca do grudnia 2022 roku mogą pomniejszyć o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki.

 

 

Uproszczone zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT-36 – przykład

Pan Karol prowadzi sklep internetowy, z którego dochody rozlicza na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Na początku 2022 r. podjął decyzję, że w tym roku podatkowym będzie wpłacał uproszczone zaliczki na PIT, wyliczone na podstawie zeznania podatkowego złożonego w 2021 roku za 2020 rok, w którym wykazał dochód w kwocie 60 000 PLN. Pan Karol rozlicza się indywidualnie.

Podatek wykazany w deklaracji za 2020 r. = (60 000 x 17%) – 525,12* = 9 674,88 PLN

Kwota comiesięcznej zaliczki w 2022 r. = (1/12 x 9674,88 PLN) = 806,24 PLN

W przypadku kwot, gdzie wartość zawiera grosze, należy je zaokrąglić. W przedziale 00-29 groszy zaokrąglamy w dół do pełnych złotych, natomiast wartości w przedziale 50-99 groszy zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Co w zaokrągleniu daje wartość 806 zł

Od stycznia 2022 roku do czerwca włącznie, Pan Karol powinien opłacać zaliczki w wysokości 806 PLN.

Natomiast od lipca do grudnia 2022 roku może tą wartość pomniejszyć o 29,4%:
806 x 29,4% = 236,96
806 – 237 = 569

czyli zaliczki opłacane za drugie półrocze będą wynosiły 569 PLN.
Pan Karol w roku 2022 wpłacił zaliczki w wysokości 8250 zł (6 x 806 + 6 x 569).

Rzeczywisty dochód uzyskany w 2022 r. =70 000 PLN (przychody: 98 000 PLN minus koszty: 28 000 PLN)

Podatek dochodowy za 2022 r. będzie liczony nieco inaczej ze względu na zmiany obowiązujące od stycznia 2022 r.= (70 000 – 30 000**) x 12% = 4 800 PLN

Podatek dochodowy za 2022 rok wyniesie w takim przypadku 4 800 PLN co wiąże się ze zwrotem nadpłaconego podatku w wysokości 3450 PLN (8250 – 4800)

* wynika to z kwoty zmniejszającej podatek w 2020 r.

** kwota wolna od podatku od 2022 r.

Wypełnienie deklaracji rocznej PIT-36 (30):

1) W poz. 56 należy zaznaczyć checkbox “wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy”

W ten sposób podatnik informuje Urząd skarbowy o wybranej formie zapłaty podatku za rok za który składa zeznanie.
2) W poz. 103 należy wykazać sumę 12 uproszczonych zaliczek.
3) W części K dokonuje się obliczenia zobowiązania podatkowego za 2022 r.
4) W pozycji 429 należy ująć kwotę rzeczywiście wpłaconych zaliczek.
5) W części należy uzupełnić zaliczki należne i faktycznie zapłacone.
.
6) Część Q, dotyczącą zaliczek należnych za poszczególne miesiące/kwartały w roku, przy uproszczonych zaliczkach pozostawia się pustą.
7) W naszym przykładzie przedsiębiorca ma nadpłatę podatku w wysokości 3450 PLN
Uproszczone zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT-36L – przykład

Pani Alicja jest właścicielką warzywniaka, rozlicza się podatkiem liniowym. Na początku 2022 r. podjęła decyzję, że w tym roku podatkowym będzie wpłacała uproszczone zaliczki na PIT, wyliczone na podstawie zeznania podatkowego za 2019 rok, ponieważ w roku 2020 Pani Alicja osiągnęła stratę w działalności gospodarczej. W 2019 roku Pani Alicja wykazała dochód w wysokości 45 000 PLN.

Podatek wykazany w deklaracji za 2019 r. = 45 000 x 19% = 8 550 PLN

Kwota comiesięcznej zaliczki w 2022 r. =(1/12 x 8550 PLN)= 712,50 PLN

W przypadku kwot, gdzie wartość zawiera grosze, należy je zaokrąglić. W przedziale 00-29 groszy zaokrąglamy w dół do pełnych złotych, natomiast wartości w przedziale 50-99 groszy zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Co w zaokrągleniu daje 713 PLN

Podatek wpłacony przez Panią Alicję w roku 2022 to 713 x 12 = 8 556 PLN

Rzeczywisty dochód uzyskany w 2022 r.=55 000 PLN (przychody: 100 000 PLN minus koszty: 45 000 PLN)
Podatek dochodowy za 2022 r. będzie wynosił 10 450 PLN (55 000 x 19%) co wiąże się dopłatą podatku w wysokości 1 894 PLN

 

 

Pani Alicja w roku 2022 wpłaciła do ZUS łącznie 4 950 zł z tytułu składki zdrowotnej. Dlatego może pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty o 940,50 PLN ( 4 950 x 19% = 940,50 PLN).

Finalnie Pani Alicja dopłaci do Urzędu Skarbowego kwotę 953,50 PLN.

 

 

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły