IP BOX w zeznaniu PIT36/PIT-36L

w Podatek PITZakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: ip boxPIT-36PIT-36Lzeznanie roczne


 

1. Zeznanie roczne – PIT/IP

PIT/IP stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L w związku z przychodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składany jest w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości praw własności intelektualnej objętych rozliczeniami preferencyjnymi. Pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z tych praw własności intelektualnej.

W załączniku PIT/IP podajemy łączną ilość praw z podziałem na ich rodzaje. W kolejnych pozycjach formularza wskazuje się sumy przychodów, kosztów i dochodów kwalifikowanych. Kwoty to łączne wartości danych kwot, osiągniętych (poniesionych) w danym roku podatkowym. W efekcie przedsiębiorca prowadzić musi osobne ewidencje w trakcie roku, dzieląc te kwoty w stosunku do poszczególnych praw własności intelektualnej, natomiast w rozliczeniu rocznym kwoty wykazywane w poszczególnych ewidencjach należy zsumować i łączyć.

Gdyby oboje małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą i korzystali z rozliczenia stawką 5% kwalifikowanych praw, to bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/IP.

 

Kwoty z PIT/IP trafią również do rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L.

Przedsiębiorca w trakcie roku płaci podatek według zasad ogólnych (podatek wg skali lub podatek liniowy), a korzystanie z preferencyjnej stawki wystąpić powinno dopiero w zeznaniu rocznym. W efekcie przedsiębiorca będzie deklarował ulgę na odpowiednich pozycjach deklaracji PIT-36 lub PIT-36L oraz poprzez wykazanie preferencji w załączniku PIT/IP.

2. Jak rozliczyć IP/BOX w zeznaniu rocznym?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (rozliczający PIT-36 oraz PIT-36L), którzy chcą skorzystać z ulgi IP BOX będą mogli tego dokonać w terminie do 30 kwietnia, składając załącznik PIT/IP dołączonym do sporządzonego zeznania rocznego za 2021.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych przez ustawodawcę warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej.

 

Podstawą rozliczenia się z Urzędem Skarbowym jest prowadzona odrębna ewidencja do celów IP BOX.
Właściwie prowadzona ewidencja jest jednym z warunków do skorzystania z opodatkowania stawką 5%. Może być też przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. Ewidencja zgodnie z treścią wydanych interpretacji KIS powinna być prowadzona systematycznie i na bieżąco, stąd nie może być sporządzana po czasie jedynie dla potrzeb deklaracji rocznej.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca osiąga dochody z kilku praw (np. z kilku autorskich praw do programu komputerowego), musi prowadzić dla każdego z nich osobną ewidencję IP BOX.

 

3. Jak wypełnić załącznik IP/BOX do zeznania rocznego PIT-36 i PIT-36L?

Załącznik PIT-IP, niezależnie od liczby praw własności intelektualnej z których uzyskaliśmy dochód, składany jest w jednym egzemplarzu.

Kwoty, które znajdą się w poszczególnych pozycjach załącznika PIT-IP powinny wynikać z odpowiedniej ewidencji. Posiadanie ewidencji pozwoli nie tylko ustalić kwotę dochodu, który opodatkujesz stawką 5%, ale przede wszystkim jest jednym z podstawowych warunków korzystania z ulgi IP Box.

W załączniku PIT/IP dołączonym do zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L uzupełniamy następująco opisane pozycje:

Pozycja 1 – podajemy NIP działalności.
Pozycja 2 – przedsiębiorca podaje rok 2021.
W części. A. (dane identyfikacyjne płatnika) przedsiębiorca uzupełnia dane osobowe dotyczące swojego nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia.


 

W części B.1. wskazujemy rodzaj kwalifikowanego prawa (pola od 6 do 13).
Jeśli jestesmy programistą, to uzupełniamy wiersz „autorskie prawo do programu komputerowego”.
W polu numer 13 wskazujemy łączną ilość kwalifikowanych IP wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w 2021 roku.


 

W części. C. pole numer 15 zaznaczamy wtedy, gdy nie mogliśmy ustalić dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej i obliczyliśmy kwalifikowany dochód dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.


 

W pozycji 16. wykazujemy dochód kwalifikowany.

W pozycji 17. podajemy wysokość dochodów z kwalifikowanych praw niepodlegających opodatkowaniu 5% stawka podatku. W sytuacji, gdy wskaźnik nexus jest niższy niż wartość 1, część dochodu z kwalifikowanych praw nie podlega opodatkowaniu stawką 5%, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy.

W pozycji 18. podajemy dochód kwalifikowany.
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej to iloczyn:

 • dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz
 • wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru.

 


 

W którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,
d – nabycie przez przedsiębiorcę kwalifikowanego IP.

Dla zastosowania 5% stawki podatku musimy:

 • ustalić dochód ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego (przychód – koszty),
 • pomnożyć go przez ustalony wskaźnik nexus,
 • wynik tej operacji podać w pozycji 20.

 


 

Część D. pozostawiamy nieuzupełnioną jeśli nie korzystamy ze zwolnienia z poboru zaliczek (art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, dotyczy zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej).


 

Części E. pozostawiamy nieuzupełnioną jeśli nie uzyskaliśmy dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.


 

W części F. wskazujemy podstawę opodatkowania


 

Część od G. do G.3.3. uzupełniają przedsiębiorcy którzy:
W 2020 roku złożyli PIT-WZ i:

 1. Wykazali w nim wierzytelności, które w trakcie 2021 roku zostały uregulowane (lub zbyte). Wierzyciel, który otrzymał całość lub część zapłaty ma obowiązek wykazania otrzymanych kwot w zeznaniu rocznym za 2021 rok.
 2. Wykazali w nim długi, które w trakcie 2021 roku zostały uregulowane. Dłużnik, który uregulował w trakcie roku 2021 całość lub część długu ma prawo do wykazania zapłaconych kwot w zeznaniu rocznym za 2021 rok.

 

W 2021 roku:

 1. wystawili faktury/rachunki dla innego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie RP i wierzytelność ta jest przeterminowana. Wierzyciel ma prawo złożyć PIT-WZ i skorzystać z „ulgi na złe długi”.
 2. otrzymali faktury/rachunki od innego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie RP i zobowiązanie to jest przeterminowane. Dłużnik ma obowiązek złożyć PIT-WZ i wykazać w zeznaniu rocznym przeterminowane zobowiązania.

 

Za wierzytelność lub zobowiązanie przeterminowane uważa się takie, dla których 90 dzień od terminu płatności przypadał pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2021, i nie zostały one uregulowane (lub w przypadku wierzytelności zbyte) do dnia złożenia zeznania rocznego za 2021 rok.

W polu 37. podajemy podstawę obliczenia podatku ( do kwoty z poz. 31 należy dodać kwotę z poz. 36).
W polu 40. podajemy podstawę obliczenia podatku po zwiększeniach i zmniejszeniach ( kwoty z poz. 3


 

W części H.

Przychody, koszty i dochód na załączniku PIT/B pomniejszamy o wartości wykazane w PIT/IP.

4. Jak rozliczyć IP/BOX za 2021 w zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-36L przez aplikację pitroczny.pl?

Przedsiębiorcy, którym przysługuje ulga z tytułu IP BOX mogą uzupełnić załącznik PIT/IP przy rozliczeniu zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.

5. Jak pobrać dane z serwisu?

Użytkownicy prowadzący rozliczenia swojej firmy w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów mogą skorzystać z opcji sporządzenia zeznania rocznego za pomocą naszej aplikacji pitroczny.pl. Aby przejść do wypełniania zeznania rocznego należy na swoim koncie w ifirma.pl przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje. Nie trzeba ustawiać się w konkretnym miesiącu czy roku, wystarczające jest aby w danym miesiącu księgowym konto posiadało pełną funkcjonalność. Następnie na dole strony wybieramy ikonę roku, za który chcemy dokonać rozliczenia.


 

UWAGA!
Przed wypełnieniem zeznania należy dokonać akceptacji regulaminu a wybranie opcji Zarejestruj spowoduje założenia konta na portalu pitroczny.pl na takie same dane (login i hasło) jak do konta w serwisie ifirma.pl.


 

W kolejnym kroku będzie można dokonać importu danych z serwsiu ifirma.pl (są one pobierane z KPiR oraz ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L). W tym celu należy wybrać opcję Zatwierdź pod loginem swojego konta. Import będzie możliwy dla aktywnych Użytkowników opłacających serwis księgowości internetowej w importu danych z konta w ifirma roku, za który chcą dokonać rozliczenia.

Import danych z serwisu ifirma.pl do aplikacji pitroczny.pl został opisany tutaj.

WAŻNE!
W szczególnych przypadkach import będzie możliwy jedynie po założeniu konta bezpośrednio przez stronę pitroczny.pl.


 

5a. działalność rozliczana cały rok

Następnie konieczne będzie zaznaczenie lub dodanie remanentów. Jeśli w serwisie ifirma.pl zostały wprowadzone informacje o spisie z natury przez zakładkę Majątek ➡ Remanenty wówczas zostaną one zaimportowane do tej części.


 

Gdyby Użytkownik w swojej działalności sporządzał także remanenty śródroczne, nie uwzględnia ich w rozliczeniu rocznym. W deklaracji rocznej brane są pod uwagę tylko remanent początkowy i końcowy.


 

Po zatwierdzeniu remanentów wyświetla się karta z zaimportowanymi danymi z serwisu. Można także ponownie pobrać dane z konta.


 

Aby przejść do wypełniania kolejnych pozycji używamy Dalej.

WAŻNE!
Jeśli w trakcie roku były uzupełniane w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT jakieś dodatkowe przychody lub koszty, które wpływały na wyliczenie PIT-5 np. dane ze spółki cywilnej lub najmu (opodatkowanego na zasadach ogólnych), to nie będą one pobierane do pitroczny.pl, gdyż takie dochody muszą być wykazane w innej części PIT-B, a najem także w innej rubryce PIT-36. Aby wprowadzić te informacje do zeznania rocznego należy uważnie czytać komunikaty dostępne przy poszczególnych polach.

 

5b. działalność rozliczana przez część roku

W sytuacji, gdy np. Użytkownik rozpoczął księgowanie w serwisie od miesiąca innego niż styczeń, a działalność prowadził cały rok, remanent początkowy można uzupełnić na tym etapie poprzez wybranie opcji dodaj remanent. Następnie należy podać wartość remanentu i zaznaczyć, że jest to remanent początkowy. Nie podajemy tutaj daty remanentu. Wprowadzone dane zatwierdzamy.


 

Analogicznie będzie jeśli Użytkownik zawiesił działalność w trakcie roku. Wówczas trzeba będzie ręcznie dodać kwotę remanentu końcowego.


 

Na tej karcie będzie widniała także informacja, z której deklaracji PIT-5/PIT-5L zostały pobrane dane. Jeśli Użytkownik poniósł koszty prowadzenia działalności po dacie zawieszenia, a przed końcem roku, wówczas może je dodać do danych zaciągniętych z serwisu.

Przykład 1.
Pan Jan zawiesił działalność od 01.11.2021 r. Ostatnia wygenerowana deklaracja w serwisie to PIT-5L za 10/2021. W listopadzie opłacił także składki ZUS za październik (duży ZUS z chorobowym, składka: społeczna 998,37 zł, zdrowotna 381,81 zł, Fundusz Pracy 77,31 zł). W związku z tym może w zeznaniu rocznym dodać 77,31 zł kosztów – zapłacona składka na Fundusz Pracy.

6. Wybór formy rozliczenia

W części Info > sposób rozliczania domyślnie zaznaczona jest opcja NIE, co oznacza że zeznanie będzie wypełniane indywidualnie.


 

7. Działalność gospodarcza i informacje o przychodach z działalności gospodarczej

W tabeli dotyczącej Informacji o przychodach z działalności gospodarczej znajdują się poniższe opcje do oznaczenia:

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo chceckbox został opisany w punkcie 3.1
 • Straty z lat ubiegłych zostały opisany tutaj.
 • Ulga B+R tj. na działalność badawczo-rozwojową – PIT/BR – po oznaczeniu wskazanej opcji korzystający z rozliczenie wskazanej ulgi będzie miał dodatkowe pola do wypełnienia. Na czym polega ulga zostało opisane tutaj.
 • Ulga IP BOX – PIT/IP – po oznaczeniu wskazanej opcji korzystający z rozliczenie wskazanej ulgi będzie miał dodatkowe pola do wypełnienia chceckbok został opisany w punkcie 3.2

 

7.1. Działalność rozliczana liniowo czy progresywnie

Jeśli Użytkownik rozlicza się podatkiem liniowym i w serwisie generowane są deklaracje PIT-5L to w zakładce Info > Działalność gospodarcza automatycznie będzie widniał zaznaczony checkbox przy “Działalność gospodarcza rozliczana liniowo”. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona to dochody z działalności będą rozliczane wg zasad ogólnych. W sytuacji, gdy Użytkownik zgłosił na CEIDG podatek liniowy jako formę opodatkowania, a ta informacja nie została zaciągnięta do pita rocznego, należy zweryfikować parametry rozliczania podatku dochodowego na swoim koncie w serwisie ifirma (zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT).


 

Gdyby Użytkownik błędnie oznaczył w kreatorze, że działalność jest rozliczana liniowo, a w serwisie były generowanie deklaracje wg skali, wówczas podczas pobierania danych w części Przychody > Działalności gospodarcze pojawi się stosowny komunikat.

Należy wtedy wybrać Anuluj pobrane dane i następnie opcją Wstecz wrócić do karty Działalność gospodarcza dokonać edycji formularza i wybrać poprawną formę opodatkowania.


 

7.2. Ulga IP BOX – PIT/IP

Użytkownik który w ramach prowadzonej działalności decyduje się na rozliczanie ulgi IP BOX zaznacza opcję Ulga IP BOX – PIT/IP w Informacji o przychodach z działalności gospodarczej.
Po oznaczeniu wskazanej opcji korzystający z rozliczenie wskazanej ulgi będzie miał dodatkowe pola do wypełnienia.


 

Więcej informacji odnośnie ulgi IP BOX zostało opisane tutaj.

8. IP BOX – Przychody i koszty z kwalifikowanych praw

W części IP BOX uzupełniamy informacje dotyczące Rodzaju kwalifikowanego prawa IP oraz Dane dotyczące łącznych przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów i strat uzyskanych z kwalifikowanych praw.
Wszelkie dane do rozliczenia dostępne są w prowadzonej przez przedsiębiorcę osobnej ewidencji IP BOX na podstawie której należy uzupełnić wskazane pola.

Uwaga!
Przychody i koszty z kwalifikowanych praw są ujmowane jedynie na PIT/IP. W związku z tym należy pamiętać aby pomniejszyć o ich wartość Przychód i Koszty uzyskania przychodu w karcie Przychody > Działalności gospodarcze.


 

Na podstawie formularza PIT/IP dokonujemy przeniesienia danych z pola 16, 17, 18 i 19 do karty IP BOX.

Po zatwierdzeniu danych wybieramy opcję Wstecz, która umożliwi nam powrót do formularza Działalności gospodarcze w której dokonamy pomniejszenia przychodów i kosztów o wartość kwalifikowanych praw.


 

8.1. Pomniejszenie Przychodów i Kosztów o wartość z kwalifikowanych praw którą przedsiębiorca wykazuje w załączniku PIT/IP

Możliwość prawidłowego wykazania zmniejszonych przychodów i kosztów o wartość z kwalifikowanego prawa dokonujemy na formularzu Działalności gospodarczej, ponownie wybierając opcję Edytuj dane dotyczące przychodu i kosztów.


 

Następnie usuwamy z tych pól przychód i koszty objęte 5% podatkiem a to co pozostało opodatkowujemy odpowiednio 17% stawką dla podatku dochodowego.


 

Po odjęciu kwoty przychodu z pola 16 i kwoty kosztu z pola 17 (deklaracji PIT/IP) przychód jak i koszt podany na formularzu ulegnie zmianie.


 

Zmianę zatwierdzamy

W ten sposób naliczy nam się podatek 17% dla pozostałej części dochodu a przychód z IP BOX będzie opodatkowany 5% stawką w załączniku PIT/IP

9. PIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

Począwszy od rozliczenia za 2020 r. do deklaracji PIT-36/PIT-36L może zostać dołączony załącznik PIT/WZ. Stanowi on informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.


 

Więcej informacji dotyczących składania załącznika PIT/WZ dostępne są tutaj.

Więcej o tym na czym polega tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym można przeczytać tutaj.

10. Zaliczki

Na karcie Działalność gospodarcza > Zaliczki z działalności gospodarczych trzeba wskazać należne zaliczki z działalności gospodarczej w rozbiciu na miesiące lub kwartały. Aby automatycznie uzupełnić kwoty należnych zaliczek pobranych z serwisu korzystamy z opcji Użyj. Co ważne Użyj nie spowoduje uzupełnienia Wpłaconych zaliczek.

Tabelę Wpłacone zaliczki należy uzupełnić zgodnie z wartością wpłat jaka została dokonana na konto tytułem PIT-5/PIT-5L za rok 2021.


 

Jeśli pole za poszczególny okres roku dla Wpłaconej zaliczki nie zostanie uzupełnione zaś było uzupełnione pole dotyczące Należnej zaliczki serwis pokaże stosowne ostrzeżenie tak jak na zrzucie poniżej.


 

UWAGA!
W tabeli Wpłacone zaliczki należy wskazać wszystkie wpłaty, które w roku 2021 oraz 2022 (do terminu złożenia zeznania) zostały dokonane jako wpłaty zaliczek z tytułu prowadzonej w 2021 działalności gospodarczej.

Od zeznań za rok 2020 Krajowa Informacja Skarbowa odmiennie niż w latach ubiegłych wskazuje, iż wpłaty dokonane również po 20 stycznia kolejnego roku, a przed terminem złożenia zeznania za dany rok będą uznane za zaliczki wpłacone.

Poniżej treść wyjaśnień udzielona przez Krajową Informację Skarbową:
“wpłaty dokonane w okresie po dniu 20 stycznia następnego roku podatkowego ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, z których dowodu wpłaty wynikać będzie, że stanowią one zapłatę zaliczki na podatek za ubiegły rok podatkowy należy traktować jako zapłaconą zaliczkę na podatek. Jednocześnie podkreślić należy, że przedmiotowe wpłaty winny zostać wskazane przez przedsiębiorcę w zeznaniu podatkowym jako wpłacone zaliczki do organu podatkowego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca w danym roku podatkowym nie wpłacił w terminie należnych zaliczek powinien oprócz wpłaty zaległości obliczyć i wpłacić kwotę odsetek podatkowych za zwłokę.

Wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych dokonane po złożeniu zeznania rocznego nie są już traktowane jak zaliczki. Oznacza to, że wpłata po tym terminie nie jest już zaliczką na podatek. Nie będą wówczas wykazane jako wpłacone zaliczki w zeznaniu rocznym. Jest to wpłata na poczet zobowiązania podatkowego. Od nieuregulowanych w trakcie roku zaliczek należy jednak obliczyć i wpłacić odsetki od zaległości podatkowych.”

11. Składki ZUS

Suma wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i odliczonych zdrowotnych zostanie zaimportowana z ostatniej wygenerowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L. Tak jak na innych kartach będzie możliwość wstawienia gotowych kwot poprzez opcję Użyj.


 

Uwaga!
Od 2020 roku wymagane jest pokazania w zeznaniu rocznym jaka wartość składek społecznych została zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia składek społecznych:

 • odliczenie od dochodu – domyślnie opcja wybrana w serwisie,
 • ujęcie w kosztach w KPIR – opcja opisana tutaj.

 

Jeżeli przedsiębiorca odliczał składki od dochodu i wykazywał je w raporcie PIT-5/PIT-5L wtedy pole Nieodliczone od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozostawia puste. Kiedy przedsiębiorca księgował składki do KPIR powinien uzupełnić wartość zaksięgowanych składek społecznych.

Wracając do przykładu 1, gdzie Pan Jan po zawieszeniu działalności dokonał opłacenia składek ZUS, informacje te będzie musiał wprowadzić ręcznie, gdyż nie będą one uwzględnione w ostatniej deklaracji PIT-5 wygenerowanej w serwisie ifirma.pl. W tej sytuacji kwotę składki za ubezpieczenie społeczne 998,37 zł trzeba dodać do kwoty zaciągniętej z serwisu.


 

Analogicznie postępujemy ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, mając na uwadze że nie podajemy kwoty faktycznie zapłaconej, tylko tę którą mamy możliwość odliczyć. Ograniczenie to wynika z przepisów ustawy o PIT, która w art. 27b ust. 2 wskazuje że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W przypadku Pana Jana, gdzie zapłacił kwotę 381,81 zł będzie mógł dodać do składek pobranych z serwisu wartość 328,78 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosiła w 2021 roku 4242,38 zł, w związku z tym 7,75% z tej kwoty to właśnie 328,78 zł.


 

12. Wydruk deklaracji PIT-36/PIT36L wraz z załącznikiem PIT/B oraz PIT/IP

W zakładce PIT-y widoczna jest utworzona deklaracja roczna którą można:

 1. Wysłać na adres e-mail (nie jest to równoznaczne ze złożeniem deklaracji do US),
 2. Zapisać na dysku w formie PDF i wydrukować (nie jest to równoznaczne ze złożeniem deklaracji do US),
 3. Wysłać elektronicznie (deklaracja zostanie przekazana do podpisu elektronicznego, należy sprawdzić ich status, dopiero otrzymanie upo jest potwierdzeniem, że deklaracja została pomyślnie złożona w US. Deklaracje wysyłane są wraz załącznikami).

 

Wydruk deklaracji wykonujemy poprzez wybranie opcji Wydruk/zapisz.


 

Przy rozliczaniu ulgi IP BOX w zeznaniu rocznym oprócz deklaracji PIT-36 zostanie wygenerowany załącznik PIT/IP ( gdzie przedsiębiorca deklaruje ulgę poprzez wykazanie preferencji) oraz PIT/B.

13. Wysyłka zeznania

Po przejściu do części Szczegóły > Dane osobowe Użytkownik będzie mógł skorzystać z automatycznego uzupełnienia swoich danych.


 

Po potwierdzeniu danych odnośnie przekazania 1% na OPP pojawi się ostatnia karta kreatora zeznania rocznego. W tym miejscu można pobrać stworzoną deklarację lub ją wydrukować. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji Wydrukuj/zapisz zmieni się status z “nie wykonano” na “wykonano”. Deklarację można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub listem poleconym. Można także dokonać wysyłki w formie elektronicznej bezpośrednio z serwisu. W tym celu należy wybrać Wyślij elektronicznie do US.


 

Więcej informacji odnośnie wysyłki zeznania rocznego oraz pobierania upo dostępne jest tutaj.

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły