W przypadku braku zapłaty należności wynikającej z faktury przez dłużnika, przepisy ustawy o VAT dają sprzedawcy możliwość odzyskania kwoty podatku należnego. Przywilej ten nazywany jest powszechnie ulgą na złe długi. Ulga ta dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zgodnie z art. 89a ust.3 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta może więc nastąpić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W sytuacji, gdy za ten okres podatnik nie skorzysta z ulgi, ma prawo do złożenia korekty deklaracji za okres, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dodatkowo wierzyciel wraz z deklaracją, w której dokonał korekty podatku należnego składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na druku VAT-ZD.

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której rozliczyliśmy ulgę, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta w całości lub w części.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w serwisie?

W celu skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego należy ustawić w serwisie w lewym górnym rogu miesiąc księgowy, w którym upływa 150 dzień od terminu płatności faktury. Następnie przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT.

Wprowadzamy dane niezapłaconej przez kontrahenta faktury, w pozycji data wystawienia wpisujemy dzień, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności. Wartość faktury wpisujemy ze znakiem minus przy właściwej stawce podatku VAT, wybieramy przycisk przelicz i zatwierdzamy. Faktura zostanie zaksięgowana w ewidencji sprzedaży VAT.

W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje generujemy deklarację VAT-7/VAT-7K. Po wygenerowaniu deklaracji klikamy na jej numer, aby wyświetlił się podgląd formularza.

Wybieramy ikonę szczegóły, a następnie ikonę edytuj na dole strony.

W pozycji 68 deklaracji VAT-7(wer. 17)/VAT-7K(wer. 11) zaznaczamy punkt 1 – TAK.

Pojawi się poniżej zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD.

W zawiadomieniu VAT-ZD wpisujemy:

 • nazwę podatnika (dłużnika),
 • identyfikator podatkowy NIP podatnika (dłużnika),
 • numer faktury,
 • datę wystawienia faktury,
 • termin płatności faktury,
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania,
 • kwotę korekty podatku należnego.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zatwierdzamy i deklarację przesyłamy do właściwego dla podatnika (wierzyciela) urzędu skarbowego.

Sprawdź, kto może rozliczać się kwartalnie z podatku VAT od stycznia 2017 roku:

Rozliczenia kwartalne VAT od stycznia 2017 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.