Ulga na złe długi – jak wykonać w serwisie?

W przypadku braku zapłaty należności wynikającej z faktury przez dłużnika, przepisy ustawy o VAT dają sprzedawcy możliwość odzyskania kwoty podatku należnego. Przywilej ten nazywany jest powszechnie ulgą na złe długi. Ulga ta dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

 

WAŻNE!

Poniższy artykuł odnosi się do przepisów obowiązujących do 9/2021 roku.

 
 

WAŻNE!

Dowiedz się jakie ułatwienia w uzyskaniu ulgi na złe długi weszły w życie od 01.10.2021 r.

 

Skorzystanie z ulgi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zgodnie z art. 89a ust.3 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta może więc nastąpić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W sytuacji, gdy za ten okres podatnik nie skorzysta z ulgi, ma prawo do złożenia korekty deklaracji za okres, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
 

Od 1 stycznia 2019 r. termin skorzystania z ulgi na złe długi został skrócony do 90 dni.

We wcześniejszych latach wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Należy też zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, zgodnie z którymi niezapłacone faktury z terminem płatności wyznaczonym w 2018 r., dają prawo do korekty na nowych zasadach, jeżeli 90 dzień od upływu terminu płatności przypada po 31 grudnia 2018 r.

 
Przykład 1.
Faktura sprzedaży wystawiona 5 października 2018 r. z terminem płatności 30 października 2018 r. 90 dzień od terminu płatności to 28-01-2019 r. Jeśli faktura nie zostanie opłacona, to przysługuje prawo do korekty na nowych zasadach, czyli tu w styczniu.

Zmiany w podatku VAT omówione są szerzej tutaj.

Dodatkowo wierzyciel wraz z deklaracją, w której dokonał korekty podatku należnego składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na druku VAT-ZD.

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której rozliczyliśmy ulgę, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta w całości lub w części.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w serwisie?

W celu skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego należy ustawić w serwisie w lewym górnym rogu miesiąc księgowy, w którym upływa 90 dzień od terminu płatności faktury. Następnie przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT.

Wprowadzamy dane niezapłaconej przez kontrahenta faktury, w pozycji data wystawienia wpisujemy dzień, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności. Wartość faktury wpisujemy ze znakiem minus przy właściwej stawce podatku VAT, wybieramy przycisk przelicz i zatwierdzamy. Faktura zostanie zaksięgowana w ewidencji sprzedaży VAT.

Przykład 2.
Faktura sprzedaży wystawiona 1 stycznia 2019 r. z terminem płatności 7 stycznia 2019 r. Kwota netto wynosi 1000 zł, stawka VAT 23%. Faktura nie została opłacona przez kontrahenta.

90 dzień od terminu płatności to dokładnie 7-04-2019 r.

W lewym górnym rogu należy ustawić miesiąc księgowy kwiecień i przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT.
 

 
Należy uzupełnić dane:

 • przedmiot opodatkowania – czynność podlegająca opodatkowaniu, czyli np. sprzedaż towarów;
 • numer dokumentu – numer faktury, która nie została opłacona;
 • nabywca – kontrahent wskazany na fakturze;
 • data wystawienia – dzień, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności, czyli 7-04-2019 r.;
 • kwota netto – kwota netto ze znakiem minus wynikająca z nieopłaconej faktury.

Dokonany zapis trzeba przeliczyć i zatwierdzić.

W zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje generujemy deklarację VAT-7/VAT-7K. Po wygenerowaniu deklaracji klikamy na jej numer, aby wyświetlił się podgląd formularza.
 

 
Wybieramy ikonę szczegóły, a następnie ikonę edytuj na dole strony.
 

 
W pozycji 69 deklaracji VAT-7(wer. 19)/VAT-7K(wer. 13) zaznaczamy punkt 1 – TAK.
 

 
Pojawi się poniżej zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD.
 

 
W zawiadomieniu VAT-ZD wpisujemy:

 • nazwę podatnika (dłużnika),
 • identyfikator podatkowy NIP podatnika (dłużnika),
 • numer faktury,
 • datę wystawienia faktury,
 • termin płatności faktury,
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania,
 • kwotę korekty podatku należnego.

Serwis sam uzupełni dane po rozpoczęciu wpisywania nazwy kontrahent oraz podpowie “zaległe” faktury. Jedynie kwoty będzie trzeba wprowadzić samodzielnie.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zatwierdzamy i deklarację przesyłamy do właściwego dla podatnika (wierzyciela) urzędu skarbowego.
 

Uwaga: ponowne wygenerowania deklaracji spowoduje usunięcie danych wprowadzonych ręcznie do deklaracji (np. dane zawiadomienia VAT-ZD).

 
Dodanie zapisu w samym zawiadomieniu VAT-ZD nie powoduje konieczności poprawy pliku JPK_VAT.
 

Sprawdź, jak należy wykazać uregulowaną płatność przez kontrahenta po skorzystaniu z ulgi na złe długi!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły