Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 1: wydatki limitowane

w Podatek PITZakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: PITulga rehabilitacyjnaulgi podatkowe

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osoby niepełnosprawne lub podatnika, na utrzymaniu którego są osoby niepełnosprawne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa rodzaje wydatków uprawniających do odliczeń – wydatki w całości odliczane od dochodu oraz wydatki limitowane (do kwoty 2 280 zł).

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • decyzji przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną,
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Wysokość kosztów ustala się co do zasady na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie – może to być rachunek, faktura, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody niezbędne do potwierdzenia prawa do odliczenia, a w szczególności:

  • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika,
  • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Wydatki limitowane na zakup zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych oraz leków muszą być potwierdzone dokumentem zakupu.

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu podlegającego opodatkowaniu skalą podatkową lub od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym. Do zeznania podatkowego na formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 należy dołączyć załącznik PIT/O, który zawiera informacje o dokonywanych odliczeniach.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

Jak zostało już wspomniane, do ulgi rehabilitacyjnej zalicza się wydatki limitowane oraz odliczane w całości. W przypadku pierwszego rodzaju, łączna kwota odliczenia w deklaracji za dany rok podatkowy wynosi 2 280 zł dla każdego w wymienionych niżej rodzajów. Do wydatków takich zalicza się bowiem:

  • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
  • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
  • wydatki na samochód – używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.
  • wydatki poniesione na zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł
  • wydatki na zakup leków, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzystamy tylko wtedy gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki.

 

Sprawdź, jak rozliczyć ulgę z tytułu darowizny na cele kultu religijnego!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły