ARCHIWUM: Terminarz 2020

w ArchiwumZakończenie roku i zeznanie roczne

Spis terminów, o których pamiętać powinien każdy przedsiębiorca.

Terminy związane ze zmianami na początku roku


Do 8 stycznia 2020 r.
termin na dopełnienie formalności w ZUS, w przypadku chęci skorzystania z opłacania ZUS zależnego od przychodu.

Do 31 stycznia 2020 r.

 • termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),

 • termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),

 • termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (od 2019 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie w trakcie roku – nie ma tez możliwości złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika), od 2019 na PIT-11 wykazywane są również informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł,

 • termin przekazania w formie elektronicznej do US informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C),

 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2019 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).


Do 20 lutego 2020 r. dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli pierwszy przychód w styczniu 2020
pisemne zawiadomienie o zmianie metody/formy opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy bądź na podatek ryczałtowy lub odwrotnie) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1, w przypadku gdy przedsiębiorca osiąga pierwszy przychód w trakcie roku to wyboru należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód z działalności.

Do 2 marca 2020 r.

 • UWAGA ZMIANA termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2019 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),

 • termin przekazania druku PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej,

 • termin przekazania informacji IFT-1/1R pracownikowi,

 • termin złożenia IFT-1/1R w formie elektronicznej do US właściwego dla rozliczeń obcokrajowców (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), od 2019 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie – nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT-1/1R w formie papierowej,

 • termin przekazania podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C).


Do 15 marca 2020 r.

termin, do którego należy wnieść opłatę recyklingową za rok 2019. Za 2020 rok opłatę należy wpłacać co kwartał do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale.

Do 31 marca 2020 r.

 • termin, do którego należy złożyć deklarację oraz uiścić opłatę środowiskową należną za rok poprzedni, obowiązującą za korzystanie ze środowiska (np. gdy przedsiębiorca ma w firmie samochód, odprowadza ścieki etc.),

 • termin złożenia deklaracji IFT-2R za poprzedni rok podatkowy do US podatnika (składają ją przedsiębiorcy będący płatnikami podatku u źródła); deklaracja ta dotyczy wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* Deklarację IFT-2R należy również złożyć do dnia planowanego zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę (o ile przedsiębiorca planuje zaprzestanie działalności gospodarczej, bowiem jeśli nie planuje to nie trzeba składać deklaracji).

Do 30 kwietnia 2020 r.
termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2019 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej) lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).

Do 30 kwietnia 2020 r.

 • od 2019 roku zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej jako przychód z działalności składa się w zeznaniu rocznym,

 • zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składa się w zeznaniu rocznym.


Termin związany ze zmianą w trakcie roku

W przypadku, gdy podatnik chce zmienić sposób rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną (przedsiębiorcy rejestrujący się do VAT mają obowiązek rozliczania się miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy) lub odwrotnie (przejście z rozliczenia kwartalnego na miesięczne możliwe jest dopiero po czterech pełnych kwartałach) to zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie (I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada). Dodatkowo konieczne jest złożenie formularza aktualizacyjnego – druk VAT-R.

Terminy związane ze składaniem deklaracji bieżących

Do 10 dnia następnego miesiąca 2020 r.
termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Do 15 dnia następnego miesiąca 2020 r.
termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki.

Do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale
należy wnieść opłatę recyklingową za torebki foliowe.

Do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale
termin złożenia drogą elektroniczną deklaracji kwartalnej MOSS oraz zapłaty podatku wynikającego z tej deklaracji. Deklaracja i płatność ma trafić do urzędu między 1-20 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca bądź października; termin obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę i niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

 

WAŻNE
Najpierw należy wysłać deklarację MOSS. Po tym jak urząd otrzyma deklarację prześle do przedsiębiorcy wiadomość e-mail, w której zostanie wskazany tytuł płatności dla podatku. Z uwagi na powyższe istotne jest, aby wcześniej złożyć deklarację MOSS tak, aby nie spowodowało to opóźnienia zapłaty podatku wynikającego z deklaracji MOSS.

 
Do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału 2020 r.
termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia miesięcznego) oraz za poprzedni kwartał (rozliczenie kwartalne).

Do 25 dnia następnego miesiąca/kwartału 2020 r.

 • wpłata podatku VAT oraz ostateczny termin złożenia deklaracji VAT-7 (co miesiąc) lub VAT-7K (co kwartał),

 • złożenie comiesięcznej informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT),

 • Począwszy od rozliczeń za październik/ IV kwartał 2020 obowiązek złożenia pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 zostały zastąpione obowiązkami:

  • w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – złożenia za pierwszy i drugi miesiąc kwartału pliku JPK_V7K z uzupełnioną częścią ewidencyjną oraz za trzeci miesiąc kwartału pliku JPK_V7K z uzupełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną,
  • w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie – comiesięcznego złożenia pliku JPK_V7M z uzupełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną.

   

 • termin, do którego należy opłacić podatek VAT oraz złożyć deklarację VAT-8; deklaracje należy składać również w przypadku, gdy w następnych okresach wewnątrzwspólnotowe nabycia nie wystąpią. W przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji za trzy następne miesiące lub za kolejny kwartał to zostanie on skreślony z rejestru VAT-UE (na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT),

 • termin złożenia deklaracji VAT-9M dla podatku od towarów i usług oraz wpłata podatku VAT; obowiązek złożenia tej deklaracji mają podatnicy będący usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski oraz podatnicy nabywający towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Polski jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski,

 • termin złożenia deklaracji podsumowującej VAT-UE w wersji elektronicznej za okresy miesięczne (obowiązuje od 2017 roku), nie ma możliwości wyboru kwartalnych deklaracji VAT-UE; podatnik składa taką deklarację w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) bądź też wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług,

 • termin złożenia deklaracji VAT-12 przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu.


UWAGA! Od roku 2020 wpłaty podatków powinny być dokonywane na mikrorachunek podatkowy.W ciągu 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem
termin złożenia informacji VAT- 26, który obowiązuje podatników chcących skorzystać z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej oraz chcących mieć możliwość pełnego odliczenia kosztów w KPIR.

Terminy związane z wezwaniem ze strony Urzędu Skarbowego

W ciągu 3 dni od żądania Urzędu Skarbowego (obowiązuje mikroprzedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.)

 • termin złożenia deklaracji JPK_FA dotyczącej elementów znajdujących się na fakturze, obowiązek ten posiadają podatnicy prowadzących księgowość w formie elektronicznej,

 • termin złożenia deklaracji JPK_EWP dotyczący przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów w formie elektronicznej,

 • termin złożenia deklaracji JPK_PKPIR dotyczący przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej.


Powyższe deklaracje JPK można wysłać w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego za pomocą programów księgowych bądź na nośnikach danych, pod warunkiem, że dokonany na nich zapis pozwala na prawidłowy odczyt zamieszczonych informacji. 

W przypadku, gdy termin płatności bądź złożenia deklaracji przypada w dniu wolnym bądź w święta to termin ten przypada na pierwszy dzień roboczy.

 

Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły