Podatek należny według struktury zakupów w podatku VAT

W poniższym artykule zostanie omówiony temat struktury zakupów, który jest bardzo rzadko poruszany ze względu na fakt, iż coraz więcej przedsiębiorców jest zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 
Struktura zakupów dotyczy płatników podatku VAT prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Występuje w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którym przedsiębiorca nie wystawia faktury sprzedaży i nie jest on zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Ponadto ważne jest, aby podatnik dokonywał sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami podatku VAT.

Zatem struktura zakupów dotyczy sprzedaży nieudokumentowanej, czyli sumy wpływów z danego miesiąca pomniejszonej o faktury oraz inne ewidencjonowane osobno dokumenty sprzedaży. Używamy jej w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie rozgraniczyć stawek VAT na sprzedawane towary.
 
Ważne! Struktura zakupów ma charakter fakultatywny, nie ma obowiązku jej stosowania.
 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w celu obliczenia podatku należnego trzeba dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu. Do obliczenia proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.

Należy wyodrębnić najważniejsze, omówione poniżej zasady, które powinno się wziąć pod uwagę przy obliczaniu podatku należnego strukturą zakupów:

 1. Przy obliczaniu struktury zakupów bierzemy pod uwagę zakupy udokumentowane: fakturami, rachunkami, itp.,
 2. Uwzględnia się jedynie zakupy towarów przeznaczone do dalszej sprzedaży,
 3. W celu obliczenia kwoty podatku należnego strukturą w danym okresie rozliczeniowym, bierzemy pod uwagę proporcje wynikające z udokumentowanych zakupów z tego właśnie okresu. Od zasady jest jednak wyjątek, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy, dotyczący podatnika, który podjął lub wznowił działalność. W takim przypadku podział sprzedaży może być dokonany z zastosowaniem do obrotu danego okresu rozliczeniowego procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podjęto lub wznowiono działalność,
 4. Do obliczenia proporcji wynikających z udokumentowanych zakupów towarów handlowych przyjmuje się ceny uwzględniające podatek (kwotę brutto).

W celu obliczenia podatku należnego stosuje się następujące współczynniki, które wskazane są w ustępie 1 art. 85 ustawy:

 • 18,70% – dla towarów i usług opodatkowanych stawką 23%,
 • 7,41% – dla towarów i usług opodatkowanych stawką 8%,
 • 4,76% – dla towarów i usług opodatkowanych stawką 5%.

Przykład: wyliczenie podatku VAT za czerwiec 2017 według struktury zakupów:
1. Ustalenie wartości brutto zakupów dokonanych w czerwcu 2017 r.:

 • zakupy ze stawką 23% – 1400 zł (brutto)
 • zakupy ze stawką 8% – 400 zł
 • zakupy ze stawką 5% – 200 zł

Razem: 2000 brutto

2. Ustalenie udziału zakupów według poszczególnych stawek w stosunku do wartości zakupów ogółem:

 • zakupy ze stawką 23% – 70% ogółu zakupów (1400/2000) x 100%
 • zakupy ze stawką 8% – 20% ogółu zakupów (400/2000) x 100%
 • zakupy ze stawką 5% – 10% ogółu zakupów (200/2000) x 100%

3. Obliczenie wartości sprzedaży przypadających na poszczególne stawki przy obrocie ogółem w czerwcu 2017 r. w wysokości 4000 zł:

 • sprzedaż brutto opodatkowana stawką 23%
  • 4000 zł x 70% = 2800 zł
 • sprzedaż brutto opodatkowana stawką 8%
  • 4000 zł x 20% = 800 zł
 • sprzedaż opodatkowana stawką 5%
  • 4000 zł x 10% = 400 zł

4. Obliczenie podatku należnego według struktury zakupów:

 • podatek obliczony dla sprzedaży opodatkowanej stawką 23%
  • 2800 zł (wartość brutto sprzedaży dla danej stawki VAT) x 18,70% = 523,60 zł
 • podatek obliczony dla sprzedaży opodatkowanej stawką 8%
  • 800 zł x 7,41 % = 59,28 zł
 • podatek obliczony dla sprzedaży opodatkowanej stawką 5%
  • 400 zł x 4,76 % = 19,04 zł

5. Ujęcie w deklaracji VAT-7 (kwoty ujęte w deklaracji VAT-7 należy zaokrąglić do pełnych złotych):
 

WAŻNE!
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7M lub JPK_V7K. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas się w niej znajdowały zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK, w części deklaracyjnej. Pierwsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

 

Nazwa pola w deklaracji VAT-7
Podstawa opodatkowania w zł
Podatek należny w zł
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
400,00 – 19,04 = 380,96

381
19
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
600,00 – 59,28 = 540,72

541
59
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
2800,00 – 523,60 = 2276,40

2276
524

Księgowanie w ifirma.pl

Serwis ifirma.pl rozlicza przychody strukturą zakupów, jeśli zostaną wprowadzone poprzez zakładkę Faktury ➡ Nieudokumentowane ➡ Utarg dzienny brutto sprzedaży towarów.
 

Uwaga! Nie stosujemy tej ścieżki księgowania, jeżeli prowadzimy sprzedaż towarów tylko z jedną stawką podatku VAT oraz w sytuacji, gdy znamy stawki VAT dla sprzedawanych towarów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły