Nowa lista twórców z prawem do 50% kosztów uzyskania przychodów

w Podatek PIT Tagi: 50% kosztówkoszty uzyskania przychodówtwórcy

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła kolejne zmiany w zakresie treści art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), czyli listy dziedzin, do których mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Porównanie treści ust. 9b obowiązującego od stycznia 2018 r. oraz od 19.07.2018 r. zawiera poniższa tabela.

Od 01.01.2018 do 18.07.2018 r.
Od 19.07.2018 r.
50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; produkcji audialnej i audiowizualnej;
działalności publicystycznej; działalności publicystycznej;
działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
działalności konserwatorskiej;
prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.


Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana treści art. 22 ust. 9b ustawy o PIT miała na celu uporządkowanie i dodanie nowych dziedzin, dla których możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo zmiana przepisów ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych wśród przedstawicieli zawodów twórczych. Służyć temu ma przeredagowanie treści przepisu oraz dodanie do wcześniejszej listy nowych dziedzin.

Najważniejsze zmiany wprowadzone na liście dziedzin uprawniających do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przedstawia poniższa tabela.

Najważniejsze zmiany na liście zawodów twórczych z 50% KUP
– dodanie do listy przychodów z inżynierii budowlanej oraz twórców wzorów przemysłowych,
– w zakresie działalności literackiej z 50% KUP będą mogli skorzystać nie tylko autorzy „literatury piękna” na wszyscy twórcy „literatury”.
– dodanie do listy twórczości audialnej oraz rezygnacja ze wskazania typu twórczości audiowizualnej, dla której możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
– dodanie do listy – obok wcześniej w niej ujętych programów komputerowych, przychodów z tworzenia gier komputerowych,
– dodanie do listy twórczości z zakresu teatru i reżyserii a także przychodów z działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wystawienniczej oraz konserwatorskiej,
– poszerzenie katalogu przychodów mogących korzystać z 50% KUP o przychody z praw zależnych do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
– w zakresie działalności naukowej dodanie do listy przychodów mogących korzystać z podwyższonych KUP, przychodów z działalności naukowej oraz prowadzonej na uczelni działalności dydaktycznej.


Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej nowy katalog przychodów mogących korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów ma zastosowania dla dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2018 r.

Podatnik, który uzyskał dochody np. z tytułu tworzenia gier komputerowych i w pierwszej połowie roku otrzymywał wynagrodzenie z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów, prawo do zastosowania podwyższonych kosztów dla tych przychodów zrealizuje w zeznaniu rocznym.


Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły