Jak wystawić fakturę z ceną określoną w walucie obcej

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami są coraz częściej rozliczane w walutach obcych. Nie zabraniają tego również przepisy podatkowe. Faktura z ceną w walucie obcej jest typem faktury dla sprzedaży opodatkowanej w Polsce, na której kwoty netto i brutto są określone w walucie obcej, a podatek VAT w złotych. Faktura z ceną w walucie obcej ma zastosowanie również przy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osoby fizycznej, której miejscem zamieszkania jest terytorium Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca krajowy wystawiający fakturę w walucie obcej nie ma obowiązku przeliczenia podatku VAT na tę walutę. Wyrażenie podatku w walucie obcej nie jest błędem, lecz należy pamiętać, że konieczne jest podanie na fakturze wartości podatku VAT w złotych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że kwoty podatku wykazuje się w złotych. Oznacza to, że musimy kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej przeliczyć na walutę krajową. Do przeliczenia stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzające dzień sprzedaży.

Wystawianie faktury z ceną określoną w walucie obcej

Fakturę z ceną określoną w walucie obcej zarówno dla osoby fizycznej, jak i firmy wystawiamy przez zakładkę Faktury ➡ Lista faktur lub Wystaw inną. W górnej części listy faktur nad poziomą osią czasu znajduje się opcja do wystawiania faktur o nazwie Faktura z cena określoną w walucie obcej.Na formularzu faktury z ceną określoną w walucie obcej, w prawym górnym rogu w pozycji Typ sprzedaży wybieramy z listy: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju lub krajowa sprzedaż towarów i usług.W następnej kolejności możemy wybrać walutę, w której ma być wystawiona faktura:Na fakturze wystawianej w walucie obcej jest możliwość wybrania języka, w którym ma być wystawiona faktura. Tłumaczone są stałe elementy faktury. W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia możemy ustawić główny język faktur wystawianych w obcych walutach.Po uzupełnieniu: nabywcy, daty wystawienia i sprzedaży, terminu płatności, serii numeracji, typu sprzedaży oraz waluty – wpisujemy nazwę towaru lub usługi. Przy wybraniu innej waluty, niż krajowa obowiązkowo pobieramy kurs NBP. Jeżeli chcemy, żeby kurs pojawił się na fakturze, zaznaczamy opcję Pokaż kurs NBP na wydruku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wymagają podawania na fakturze kursu waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia wartości.Należy jednak pamiętać, że każda faktura w walucie obcej do celów księgowych musi zostać przeliczona na walutę krajową. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wykazane na fakturach wartości w walutach obcych przelicza się na złote, według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W praktyce jest to dzień dostawy towaru lub wykonania usługi – chyba że przed tym dniem otrzymamy zapłatę, wtedy jest to dzień otrzymania zapłaty.

W podatku dochodowym do przeliczenia wartości określonych w walucie, tak samo stosujemy średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Dzień uzyskania przychodu to dzień dostawy towaru lub wykonania usługi – chyba że przed tym dniem wystawimy fakturę lub otrzymamy zapłatę.

Zasady rozliczania różnic kursowych zostały opisane w artykule: Różnice kursowe – jak rozliczyć?

Przy transakcjach walutowych powstają różnice kursowe. Jeżeli wystawiając fakturę jest ona zapłacona to wybieramy ikonę + dodaj pozycję.W sytuacji, gdy zapłatę otrzymaliśmy w walucie obcej, wybieramy w formie zapłaty Waluta obca, uzupełniamy wpłaconą przez kontrahenta kwotę i datę otrzymania zapłaty. W pozycji kurs z dnia zapłaty wpisujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Po uzupełnieniu tych danych zatwierdzamy.
    Przykład: Podatnik sprzedał w dniu 15 sierpnia br. towar na kwotę netto 14,76 euro, w tym kwota netto wynosiła 12,00 euro i podatek 2,76 euro (11,76 PLN), na który w dniu 20 sierpnia br. wystawił fakturę w walucie obcej. W dniu 18 sierpnia br. podatnik otrzymał zapłatę od kontrahenta na rachunek walutowy. Wystawiając fakturę wyliczamy od razu różnice kursowe. W pozycji Forma zapłaty wybieramy waluta obca, kwota wpłacona [EUR] wpisujemy 12,00, data otrzymania zapłaty – 18.08.2017, kurs z dnia zapłaty – 4,2541. Ponieważ kontrahent dokonał zapłaty na rachunek walutowy i przy wpłacie bank nie dokonał przewalutowania waluty, do wyliczenia różnic kursowych przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty, czyli w tym przypadku z dnia 17.08.2017r.

W przypadku, gdy zapłata za fakturę w walucie dokonana zostanie na rachunek bankowy prowadzony w PLN, różnice kursowe wyliczamy w następujący sposób: w pozycji forma zapłaty wybieramy PLN, uzupełniamy kwotę w walucie, datę i kwotę otrzymanej zapłaty w PLN.
    Przykład: Podatnik sprzedał w dniu 15 sierpnia br. towar na kwotę netto 14,76 euro, w tym kwota netto wynosiła 12,00 euro i podatek 2,76 euro (11,76 PLN), na który w dniu 20 sierpnia br. wystawił fakturę w walucie obcej. W dniu 18 sierpnia, podatnik otrzymał zapłatę od kontrahenta na rachunek bankowy prowadzony w PLN.

    Kwota należności zapłacona w walucie została przeliczona przez bank, według kursu banku jaki stosuje przy zakupie waluty (odsprzedaż waluty do banku) w naszym przykładzie będzie to kwota 4,1000 zł x 12,00 euro = 49,00 zł. W pozycji Forma zapłaty wybieramy PLN, kwota wpłacona [EUR] wpisujemy 12,00, data otrzymania zapłaty – 18.08.2017r., kwota w PLN – wpisujemy 49,00 zł.


Jeżeli zapłata za fakturę zostanie dokonana w tym samym lub w następnym miesiącu po jej wystawieniu, w serwisie ustawiamy w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą zapłaty. Przechodzimy do zakładki Faktury ➡ Lista faktur na osi czasu ustawiamy miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury w walucie obcej i wybieramy opcję + różnice kursowe.Uzupełniamy pozycje: forma zapłaty, kwota, data zapłaty (dzień, w którym otrzymaliśmy wpłatę) i kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.
Autor: Teresa Poślednicka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły