Jak poradzić sobie ze zmianami i jak to zostało rozwiązane w serwisie

w JPKNowy JPK – od 01.10.2020 r. Tagi: nowy jpkplik jpkProcedury

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją, czy w związku z nowymi oznaczeniami, jak np. GTU nie wymagają dużych zmian ze strony przedsiębiorców, którzy mają konto w naszym programie, ponieważ to my przygotowujemy i dostosowujemy nasz program na bieżąco do nowych przepisów, aby przedsiębiorca mógł na spokojnie zająć się prowadzeniem swojej firmy. Niemniej jednak, przedsiębiorcy muszą zapoznać się z odpowiednimi kodami, aby wiedzieli, jakie dostawy towarów i usług są objęte obowiązkiem oznaczania ich GTU, a także które transakcje zostały objęte innymi obowiązkowymi oznaczeniami.
 

 
Od czego zatem zacząć:

1. Weryfikacja czy określony kod Grupy Towarowo Usługowej – GTU nas dotyczy

Co istotne zgodnie z broszurą ministerialną kod ten ma zastosowanie do faktur sprzedaży, nie dotyczy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie, czy odnotowanej w formie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, a także zakupów w których przedsiębiorca wchodzi w rolę podatnika – np. WNT, import usług.

 
A jak to wygląda w serwisie?
 
Konfiguracja GTU ścieżka Pulpit ➡ Konfiguracja➡ Domyślne ustawienia
 


 
Wybór kodu GTU na fakturze ścieżka Faktury ➡ Wystaw fakturę krajową
 

 
Przypisanie kodu GTU do towaru, usługi ścieżka Faktury ➡ Towary i usługi

  
Lista faktur z wykazanymi kodami GTU ścieżka Faktury ➡ Pozycje faktur

  

GTU widok w pliku xml

  

2. Zapoznanie się z innymi oznaczeniami jakie mogą przedsiębiorcy dotyczyć.

Wykaz procedur i powiązań, które w ewidencji sprzedaży muszą mieć specjalne oznaczenie – pełna lista dostępna jest w naszym artykule, “Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK”,
poniżej zaprezentujemy najbardziej powszechne procedury dotyczące sprzedaży:

 

LP
Rodzaj procedury lub powiązania

Rodzaj oznaczenia

A jak to wygląda w serwisie?
1 Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju:
dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych a także na rzecz podatników, którzy w swoim kraju nie są zobligowani z tytułu nabycia do rozliczania WNT. W przypadku takiej sprzedaży wysyłka towaru jest dokonywana z Polski na terytorium innego kraju UE,
Dostawę zawsze dokumentuje się fakturą – wynika to z przepisów ustawy o VAT.

SW

Kod pojawia się automatycznie dla określonej faktury. Kod pokaże się dla faktury wystawionej przez opcję Faktura określona z ceną w walucie obcej gdzie w typie sprzedaży zostanie oznaczone – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
2 Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28k ustawy o VAT

Wskazany kod dotyczy w.w usług w przypadku kiedy będą wykonywane zarówno na rzecz osób fizycznych z Polski jak i z zagranicy. Kod nie dotyczy sprzedaży w ramach procedury MOSS.

EE

Kod jest do wybrania w edycji faktur w zakładce JPK na fakturze, a także można go dodać kiedy dodaje się wpisy ręcznie przez Ewidencję sprzedaży/Przychód uniwersalny VAT jako Procedury podatkowe.
Zakładka JPK w widoku faktury 

Pozycja Ewidencji sprzedaży VAT 

Przychód uniwersalny VAT 

3 Powiązań między podmiotami gospodarczymi należy poszukiwać poprzez relacje:
■ kapitałowe,
■ osobowe,
■ rodzinne,
■ organizacyjne z uwzględnieniem relacji osobowych i rodzinnych.

Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o PIT to:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący
  wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,
  lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego
   stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący
   wpływ na co najmniej jeden podmiot,
   lub
 3. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy,
  lub
 4. podatnik i jego zagraniczny zakład.

Przeczytaj: Podmioty powiązane – obowiązek wykazywania w nowym JPK

TP

Ustawienia kontrahenta jako podmiotu powiązanego dokonuje się w zakładce CRM ➡ Lista kontrahentów w edycji danych kontrahenta w tabeli Ustawienia księgowe należy w wierszu Domyślne ustawienia przychodów zaznaczyć checkbox JPK Podmiot powiązany – oznaczaj w JPK transakcje z podmiotem powiązanym.

Opcja będzie widoczna również w zakładce JPK podczas wystawienia faktury.

CRM edycja danych kontrahenta

 
4 Wewnątrzwspólnotowe nabycie rozliczane w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

Co to jest transakcja trójstronna?
Transakcja trójstronna występuje wówczas, gdy sprzedaż towaru odbywa się pomiędzy trzema podmiotami z trzech różnych krajów członkowskich UE, a towar rzeczywiście przekazywany jest od pierwszego do ostatniego z nich.

TT_WNT

W serwisie opcja widoczna podczas księgowania Wydatki ➡ +dodaj wydatek ➡ Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w formularzu rozwijamy listę Więcej opcji księgowania i tam jest checkbox – WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach uproszczonej transakcji trójstronnej.
5 Dostawa na rzecz trzeciego
w kolejności podatnika dokonana w procedurze uproszczonej przewidzianej
dla transakcji trójstronnej.

W praktyce kod TT_D dotyczy faktur z oznaczeniem VAT: „Faktura WE uproszczona na
mocy art. 135–138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura
WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy
2006/112/WE”

TT_D

Kod jest dostępny na formularzu Wewnątrzunijna dostawa towarów
gdzie po prawej stronie pod Językiem dokumentu znajduje się checkbox Transakcja trójstronna, którego oznaczenie spowoduje pojawienie się kodu w Ewidencji sprzedaży VAT.
6 Marża w turystyce

MR_T

Kod pojawia się automatycznie dla określonej faktury. Kod pokaże się dla faktury wystawionej przez formularz Faktury ➡ Faktura VAT marża gdzie w Typ sprzedaży zostanie wybrane Procedura marży dla biur podróży.
7 Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków,
opodatkowanych na zasadach marży

MR_UZ

Kod pojawia się automatycznie dla określonej faktury. Kod pokaże się dla faktury wystawionej przez formularz Faktury ➡ Faktura VAT marża gdzie w Typ sprzedaży zostanie wybrany jeden z poniższych opisów:

 • Procedura marży dla dzieł sztuki,
 • Procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • Procedura marży – towary używane
Uwaga! Nowy JPK to też ewidencjonowanie zakupów w przypadku stosujących marżę. W związku z tym już wystawiając fakturę należy uzupełnić dane faktury zakupu.
 
Formularz faktury VAT marża – towary używane

 
Dla transakcji sprzedaży niedokumentowanych fakturą, wpisu odnośnie wydatku związanego z marżą należy dokonać przez zakładkę Ewidencje ➡Ewidencja zakupów VAT ➡ +dodaj pozycję zakup vat marża.
 
Dodanie pozycji Ewidencji VAT marża 

Ważne! Wydatki dokumentujące zakupy w celu sprzedaży w procedurze marży, należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych od marży.

Od tej zasady istnieją wyjątki
W przypadku gdy przedsiębiorca ustala marżę łączną na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o VAT, wydatki należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano zakupu.
Natomiast jeżeli wartość dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym jest wyższa od wartości sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym.

8 Transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności tzw. split payment.

Trzeba pamiętać, że pomimo tego, że samą fakturę sprzedaży można dowolnie oznaczyć mechanizmem podzielonej płatności w celu otrzymania płatności w tej formie od kontrahenta to procedurę w pliku JPK można zastosować tylko dla transakcji, które podlegają obowiązkowo mechanizmowi podzielonej płatności. Także nie możemy się asekurować i oznaczać wszystkich transakcji jako MPP na potrzeby JPK.

MPP

Kod jest do wybrania w edycji faktur w zakładce JPK na fakturze, a także można go dodać kiedy dodaje się wpisy ręcznie przez Ewidencję sprzedaży/Przychód uniwersalny VAT jako Procedury podatkowe.
Płatność w split payment nie zawsze równa się oznaczeniu MPP w pliku JPK


 
9 I_42 WDT po imporcie towarów w procedurze 42
I_63 WDT po imporcie towarów w procedurze 63

Przeczytaj: NOWY JPK: Procedury I_42 i I_63 – na czym polegają?

I_42

I_63

Kod jest dostępny na formularzu Wewnątrzunijna dostawa towarów w zakładce JPK występuje możliwość oznaczenia odpowiedniej procedury.
10 B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWA Sprzedaż, której dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz emitera
B_MPV_PROWIZJA Usługi pośrednictwa i inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
Procedury związane z bonami jednego przeznaczenia – do wyboru w części JPK na fakturze.

Przez bon jednego przeznaczenia (SPV) należy rozumieć bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu.

Mówiąc potocznie bon jednego przeznaczenia będzie dotyczył jednej konkretnej dostawy lub usługi określonej kwotowo, np. zakup torebki określonej firmy,

Przez bon różnego przeznaczenia (MPV) należy rozumieć bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

B_SPV

B_SPV_DOSTAWA

B_MPV_PROWIZJA

Kod jest do wybrania w edycji faktur w zakładce JPK na fakturze, a także można go dodać kiedy dodaje się wpisy ręcznie przez Ewidencję sprzedaży/Przychód uniwersalny VAT jako Procedury podatkowe.

Przeczytaj: NOWY JPK: Bony jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia – wykazywanie w nowym pliku.

3. Oznaczenie dowodów sprzedaży

 


LP

Rodzaj dowodu sprzedaży

Rodzaj oznaczenia

IFI
1 dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
(raporty kasowe)

RO

Oznaczenie nadawane automatycznie jak się dodaje raport na podstawie zakładki Kasa fiskalna, dodając taki zapis do Ewidencji sprzedaży w części Oznaczenia JPK należy wybrać dowód sprzedaży – zbiorczy dokument wewnętrzny ze sprzedażą z kas rejestrujących.
2 faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej

Przeczytaj: Faktura dla osoby fizycznej jak wykazywać w nowym JPK?

FP

Oznaczenie nadawane automatycznie na fakturach wystawionych przez opcję Faktura VAT do paragonu z kasy fiskalnej, dodając taki zapis do Ewidencji sprzedaży w części Oznaczenia JPK należy wybrać dowód sprzedaży – faktura do paragonu.
3 dokument wewnętrzny, np. dokumentujący nieodpłatne przekazanie towaru,
podlegające pod naliczenie VAT

Ważne! Nie należy oznaczać kodem WEW następujących zapisów w ewidencji sprzedaży:
■ korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi,
■ zakupów opodatkowanych przez nabywcę, typu import towarów, import usług, WNT.

WEW

Dodając taki zapis do Ewidencji sprzedaży w części Oznaczenia JPK należy wybrać dowód sprzedaży – dokument wewnętrzny.

 

4. Oznaczenia transakcji stosowane w ewidencji zakupów:

 


LP

Rodzaj nabycia

Rodzaj oznaczenia

IFI
1 Import towarów,
w tym import towarów
rozliczany zgodnie
z art. 33a ustawy

IMP

Oznaczenie nadawane automatycznie jak zakup jest dodawany przez zakładkę Wydatki ➡ +dodaj wydatek ➡ Import – koszty prowadzenia działalności lub Import towarów handlowych.

Opcja dostępna również w Ewidencji zakupów VAT, gdzie dodając pozycję Ewidencji w części Oznaczenia JPK wybieramy Procedury podatkowe – wybierz z listy IMP.

2 Transakcje objęte
obowiązkiem stosowania
mechanizmu podzielonej płatności

Ważne! Transakcje podlegające obowiązkowemu mechanizmowi split payment
powinny mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej
płatności”. Jak wynika z broszury MF brak takiego oznaczenia na fakturze nie zwalnia jednak kupującego z wpisania kodu MPP do ewidencji,
gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi.

Co ważne, oznaczenia nie stosujemy w ewidencji, gdy sprzedawca błędnie oznaczył fakturę adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.

Przeczytaj: Przelew bez split paymentu. Jak naprawić ten błąd?

MPP

Dodając wydatki jako fakturę VAT pojawia się radio button Obowiązkowy mechanizm split payment gdzie domyślnie oznaczono nie. Należy pamiętać, iż jeżeli transakcji dotyczy mechanizm MPP należy zmienić wskazaną opcję na tak.

Opcja dostępna również w Ewidencji zakupów VAT, gdzie dodając pozycję Ewidencji w części Oznaczenia JPK wybieramy Procedury podatkowe – wybierz z listy MPP.

Procedury dotyczące wydatków


 

 

5. Oznaczenie dowodów zakupu:

 

LP
Rodzaj dowodu zakupu

Rodzaj oznaczenia

IFI
1 Faktura VAT RR wystawiona dla rolnika ryczałtowego Fakturę VAT RR wystawia nabywca, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego.

VAT_RR

Opcja dostępna również w Ewidencji zakupów VAT, gdzie dodając pozycję Ewidencji w części Oznaczenia JPK wybieramy z listy Dowód nabycia – faktura VAT RR
Dowód nabycia
2 Dokument wewnętrzny –
MF jako przykład takiego dokumentu podaje przypadek dokumentowania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

WEW

Opcja dostępna również w Ewidencji zakupów VAT, gdzie dodając pozycję Ewidencji w części Oznaczenia JPK wybieramy z listy Dowód nabycia – dokument wewnętrzny.
3 Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT.

Uwaga! Faktura wystawiona przez podatnika stosującego metodę kasową musi mieć oznaczenie „metoda kasowa”.

MK

Opcja widoczna podczas księgowania wydatku obok Numeru faktury VAT znajduje się checkbox Faktura w metodzie kasowej.

Opcja dostępna również w Ewidencji zakupów VAT, gdzie dodając pozycję Ewidencji w części Oznaczenia JPK wybieramy z listy Dowód nabycia – faktura wystawiona w metodzie kasowej.

Procedury dotyczące wydatków

 

6. Pozycja ewidencji sprzedaży VAT – Rodzaj wpisu

Pozycje, które do tej pory dodawało się przez zakładkę JPK obecnie będą dodawane przez Ewidencje:

  
Pozycja ewidencji zakupów VAT – Rodzaj wpisu
 


 

7. Generowanie pliku JPK

Samo generowanie pliku w serwisie jest zautomatyzowane i zbiera wystawione faktury jak i zaksięgowane wydatki w całość. Obecnie opracowujemy instrukcje, które w przejrzysty sposób pokażą jak działać na nowych plikach – nowy plik będzie widoczny w zakładce Deklaracje i będzie generowany poprzez wybranie ikony VAT (JPK)
 

  
Żeby zobaczyć jak wygląda wygenerowany plik należy przejść kolejne kroki. Wybrać numer wygenerowanego pliku dla zrzutu wyżej będzie to 10/2020, następnie opcję wyślij do urzędu.

  

Kolejno wybieramy opcję wygeneruj.
  

Następnie pojawi się ekran na którym, w ostatniej kolumnie można pobrać plik w formacie pdf oraz xml, tak żeby zobaczyć jak wygląda przygotowany plik JPK_V7 za 10/2020.

  

 

Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły