Jak rozliczyć stratę podatkową?

w Zakończenie roku i zeznanie roczne

Ważne!
Straty poniesione od roku 2019, mogą być rozliczane zgodnie z przepisami wprowadzonymi do 1 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Stratą ze źródła przychodu jest nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad sumą przychodów z tego źródła w roku podatkowym.

 

O rozliczeniu straty mówi art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Zwróćmy jednak uwagę na dwie ważne kwestie:

1. To samo źródło

Rozliczenia straty dokonuje się tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Jeżeli więc przedsiębiorca poza przychodami z działalności gospodarczej uzyskuje także przychody np. ze stosunku pracy, to nie może rozliczyć straty z działalności dokonując zmniejszenia dochodów z umowy o pracę.

2. Okres rozliczenia straty

Stratę można maksymalnie rozliczać przez okres 5 lat, okres ten należy liczyć w sposób nieprzerwany. Najszybciej można ją rozliczyć w ciągu 2 lat (po 50% w danym roku).

Podatnik samodzielnie decyduje w jakiej proporcji będzie rozliczał stratę. Powinien wziąć tu pod uwagę w szczególności wielkość dochodu w danym roku i prognozowane dochody w latach kolejnych oraz inne odliczenia od dochodu (np. składki ZUS społeczne, ulga na internet). Jeśli podatnik nie zdąży rozliczyć całej straty w ciągu pięciu lat np. ze względu na niskie dochody, to nieodliczona część straty przepadnie.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do strat (art. 9 ust. 3a):

  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, w których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Przykład:

Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę w wysokości 20 000 zł w 2015 r. W 2016 również poniósł stratę w wysokości 15 000 zł.

Przedsiębiorca osiągnął dochód w wysokości 40 000 zł w roku 2017.

Rozliczenie straty wygląda następująco:

  • podatnik od dochodu osiągniętego w roku 2017 może odliczy maksymalnie 50% straty z roku 2015 – 10 000 zł oraz 50% straty z roku 2016 – 7 500zł (razem 17 500 zł).

Możliwość rozliczenie straty poniesionej w 2015 r. kończy się wraz z końcem 2020 r., natomiast strata z 2016 r. może być rozliczona do końca 2021 r.

 

Księgowanie w ifirma.pl

Poniesioną stratę w latach ubiegłych można rozliczać już w poszczególnych miesiącach danego roku (jeżeli firma osiąga dochód), lub można rozliczyć ją dopiero w zeznaniu rocznym.

Jeśli chcemy ją rozliczać w trakcie roku, to w serwisie ifirma.pl wielkość straty do odliczenia wprowadzamy przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT, w części PIT-5 w polu “kwota strat z lat poprzednich, możliwa do rozliczenia w danym r.” (wpisujemy już konkretną kwotę do odliczenia).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły