Czy można odroczyć termin płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami?

w Podatek PITPodatek VAT Tagi: podatkizaległości podatkowe

W wyniku różnych sytuacji losowych może zdarzyć się, że przedsiębiorca nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań podatkowych w terminie. Mamy wówczas do czynienia z tzw. zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki. Co ważne, na wniosek podatnika urząd skarbowy może odroczyć termin płatności takiego długu względem skarbu państwa.

Kiedy możliwe jest odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej?

Organ podatkowy może odroczyć termin płatności zaległości podatkowej na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (chodzi o sytuacje losowe i nadzwyczajne, które nie pozwalają na uregulowanie zaległości podatkowych). Tak wynika z art. 48 par. 1 Ordynacji podatkowej.

Terminy podlegające odroczeniu

Przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenie terminu płatności:

 • zaległości podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami (nie jest możliwe odroczenie zapłaty samej zaległości lub samych odsetek),
 • odsetek od niezapłaconych zaliczek (dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych), gdy w postępowaniu podatkowym zostanie stwierdzona niedopłata zaliczek.

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie płatności zaległości podatkowej?

Podstawowe elementy wniosku o odroczenie płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami to:

 • dane podatnika,
 • dane właściwego urzędu skarbowego, do którego wniosek jest kierowany,
 • określenie rodzaju zaległości podatkowej wraz z okresem, którego dotyczy,
 • wskazanie kwoty, której płatność ma zostać odroczona oraz proponowanego terminu spłaty zaległości podatkowej,
 • uzasadnienie (ze wskazaniem wspomnianego wyżej ważnego interesu podatnika),
 • załączniki (np. wypis ze szpitala, jeśli powodem powstania zaległości podatkowej był pobyt przedsiębiorcy w szpitalu).

 

Wskazówka!
Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej można złożyć:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,
 • wysyłając listem poleconym,
 • elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Nie ma możliwości złożenia takiego wniosku bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.

 

Co daje złożenie wniosku o odroczenie płatności zaległości podatkowej?

Jeżeli organ podatkowy wyda pozytywną decyzję i termin płatności zaległości podatkowej zostanie odroczony, wówczas odsetki za zwłokę są naliczane do dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem. Co więcej, pozytywna decyzja organu podatkowego w tym zakresie oznacza również możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu.

Opłaty związane z odroczeniem terminu płatności zaległości podatkowej

Odroczenie płatności zaległości podatkowej wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty, tzw. opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Autor: Ewa Kozak- ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły