2018 przynosi znaczące podwyższenie kwot wolnych od opodatkowania dla dofinansowań, zapomóg, wynagrodzeń za pełnione obowiązki społeczne i obywatelskie oraz wygranych w konkursach.

  • Pomoc ifirma
  • Archiwum
  • Zmiany w przepisach 2018
  • 2018 przynosi znaczące podwyższenie kwot wolnych od opodatkowania dla dofinansowań, zapomóg, wynagrodzeń za pełnione obowiązki społeczne i obywatelskie oraz wygranych w konkursach.

I. Podwyższenie kwoty limitu zwolnień podatkowych dla zapomóg i dofinansowań

Zapomogi (inne niż „losowe”) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku będą zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł. Do końca 2017 r. limit ten wynosi 638 zł.

Zapomogi otrzymane od 2018 roku w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, będą wolne od podatku niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – wprowadza się limit 6000 zł otrzymane w roku podatkowym, do tej wysokości będą wolne od podatku.


II. Podwyższenie limitu zwolnienia dla świadczeń socjalnych – zyskają pracownicy korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS

Świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane przez pracodawcę w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zwolnione z opodatkowania począwszy od 2018 roku do kwoty 1 000 zł rocznie. Zmiana jest bardzo korzystna, limit podniesiono z aktualnego 380 zł.

Również wzrośnie kwota zwolniona w przypadku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży, obecnie jest 760 zł, a będzie 2 000 zł.

Wprowadza się również zwolnienie dla świadczenia otrzymanego na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłego pracownika lub zmarłego emeryta lub rencisty, od byłego zakładu pracy. Jeżeli środki te będą pochodzić z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, środki te będą zwolnione z opodatkowania niezależnie od ich wysokości. Natomiast jeśli zostaną sfinansowane z innych źródeł, np. środków obrotowych pracodawcy – kwota zwolniona wyniesie 3 000 zł rocznie.

Dotychczasowe zwolnienie nie obejmuje podziału źródła tych środków, jedyny próg zwolnienia obejmuje tylko wartość – to kwoty 2 280 zł w roku podatkowym.

III. Podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania dla osób wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie

Ponadto ustawodawca wprowadza podwyższenie kwoty diet i kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (np. ławnicy, członkowie komisji wyborczej, posłowie), które są zwolnione z opodatkowania. Limity te są ustalane w wartościach miesięcznych. Od 2018 roku kwota zwolniona zostanie podniesiona z 2 280 zł do 3 000 zł. Wartości te są kwotami miesięcznymi, w konsekwencji roczna kwota wolna wzrośnie dla nich do 36 000 zł.

IV. Podniesienie limitu zwolnień dla wygranych w konkursach

Wynagrodzenia uzyskane w ramach gier i konkursach obecnie są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów w stawce 10%, jeśli przekroczą kwotę 760 zł. Od 2018 kwota progu do opodatkowania tych wygranych zostanie podniesiona do 2 000 zł.


Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły