Zmiany w 2018 roku dotyczące praw autorskich

Koszty ryczałtowe dla zawodów twórczych 50%

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że w przypadku przychodów osiąganych przez osoby wykonujące twórcze zawody, mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.


Koszty te mają zastosowanie do przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, tj. uzyskanych z tytułu:

  1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  3. otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,

  4. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Ponad to, łącznie roczna kwota w/w zryczałtowanych kosztów nie może przekroczyć 42 764 zł.

Koszty rzeczywiste

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej opisanej normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Ponadto koszty faktycznie poniesione, rozliczane przez twórcę, mogą być wyższe od granicznej kwoty 42 764 zł.

Podniesienie limitu z jednoczesnym ograniczeniem katalogu podatników uprawnionych

Od 2018 wzrasta limit maksymalnej ryczałtowej kwoty kosztów autorskich z 42 764 zł do 85 528 zł. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie, że 50% ryczałtowe autorskie koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.


Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły