Wystawianie faktur VAT – zmiany od 2014

w Faktury

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2014 roku wprowadzone zostają rewolucyjne zmiany w zakresie podatku VAT. Zakres zmian jest obszerny i dotyczy między innymi podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego, terminów wystawiania faktur czy odliczenia VAT-u.

Konsekwencją zmian będzie:

 • zerwanie z zasadą powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą
  wystawienia faktury,
 • brak możliwości przenoszenia obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc,
 • rezygnacja z większości szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.

Poniżej omówione zostaną najważniejsze zmiany w przepisach oraz ich wpływ na praktyczne korzystanie z serwisu ifirma.pl.

1. Nowe terminy wystawiania faktury

Dzięki wprowadzonym regulacjom od stycznia będzie można wystawić fakturę sprzedaży już na 30 dni przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi, ale nie nie później niż 15-tego dnia, licząc od zakończenia miesiąca, w którym doszło do wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Oznacza to, że będzie możliwość wystawienia faktury za usługę wykonaną w przyszłości, co do tej pory rozwiązywane było za pomocą faktury pro-forma. Termin wystawienia faktury co prawda uległ znacznemu wydłużeniu, jednak nie będzie to miało znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.

Stan na rok 2013:

Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

Zmiana od roku 2014:

Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano zapłatę od nabywcy.

Dotyczy następujących faktur:

 • Krajowa sprzedaż towarów i usług,
 • Wysyłkowa sprzedaż za pobraniem,
 • Faktura zaliczkowa,
 • Faktura końcowa,
 • Faktura z ceną określoną w walucie,
 • Eksport towarów,
 • Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b wystaw,
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju,
 • Faktury seryjne,
 • Faktury VAT marża,
 • Sprzedaż środka trwałego,
 • Sprzedaż wyposażenia.

Faktura zaliczkowa

W przypadku otrzymania zaliczki lub całości należności podatnik będzie zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. Nadal data wystawienia faktury zaliczkowej nie będzie decydowała o obowiązku podatkowym, który tak jak dotychczas, będzie powstała w dacie otrzymania zaliczki i nie w dacie wystawienia faktury zaliczkowej.

Sprzedaż wysyłkowa za pobraniem na fakturę

Dotychczasowe księgowanie faktury wysyłkowej za pobraniem w ewidencji VAT ulega dużej zmianie. Wykazanie sprzedaży dokonanej od dnia 01-01-2014 w ewidencji VAT nie jest uzależnione od momentu otrzymania zapłaty. Obowiązek podatkowy od 2014 powstanie wg zasady ogólnej, tj. w dacie dokonania dostawy. Fakturę będzie można wystawić do 15. następnego miesiąca (wg zasady ogólnej).

Faktura na usługi transportowe

Kolejną ważną zmianą jest likwidacja formularza faktury za usługi transportowe. Od 1 stycznia 2014 sprzedaż usług transportowych, będzie rozliczana na zasadach ogólnych.

Faktura do paragonu

Od 2014 uregulowano termin na wystawienie faktury dla osób fizycznych, dla których sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej. Do końca 2013 przepisy w tej kwestii były nieprecyzyjne.

Od 2014 sprzedawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę na żądanie osoby fizycznej, jeśli zgłosi ona swoje żądanie nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Termin na wystawienie takiej faktury jest dwojaki i zależy od momentu zgłoszenia żądania wystawienia faktury od nabywcy:

1. gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszono w miesiącu sprzedaży/otrzymania zapłaty – fakturę wystawiamy najpóźniej do 15. następnego miesiąca (tj. wg zasady ogólnej).

Przykład:

dostawa nastąpiła w lutym, w lutym klient żąda wystawienia faktury, sprzedawca wystawia fakturę do 15. marca albo w lutym;

2. gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszono po zakończeniu miesiąca sprzedaży/otrzymania zapłaty – fakturę wystawiamy najpóźniej do 15. dnia od zgłoszenia żądania.

Przykład: dostawa nastąpiła w lutym, w lutym klient nie zgłosił żądania wystawienia faktury, zgłasza dopiero pod koniec maja – od tego dnia sprzedawca ma 15 dni na wystawienie faktury.

Faktura na usługi budowlane

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub konstrukcyjno-montażowych fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług. Ten formularz faktury od 2014 przeznaczony jest tylko dla sprzedaży na rzecz innych podatników. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych należy skorzystać z formularza faktury “krajowej sprzedaży na fakturę VAT”.

2. Zmiana mechanizmu wystawiania faktur w serwisie.

Dla sprzedaży od dnia 01-01-2014 fakturę w serwisie ifirma.pl wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą dostawy, nie jak dotychczas – w miesiącu księgowym zgodnym z datą wystawienia.

Oznacza to, iż fakturę wystawianą w lutym dla sprzedaży dokonanej w styczniu można wystawić tylko w miesiącu księgowym styczniu, nie w lutym.

Faktury do sprzedaży dokonanej do dnia 31-12-2013 oraz faktury korygujące wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą wystawienia.

3. Data księgowania do ewidencji VAT

Według nowych przepisów data wystawienia nie będzie już miała takiego znaczenia jak dotychczas, ponieważ obowiązek podatkowy w większości przypadków powstanie w momencie wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyjątkami są:

dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, stała obsługa prawna lub biurowa, najem, dzierżawa, leasing oraz drukowanie i dostawa książek oraz czasopism.

W praktyce oznacza to, że data wystawienia faktury przestaje być decydująca odnośnie rozliczenia podatku VAT. Podatnik wystawiając fakturę w miesiącu następnym po sprzedaży nie przesunie obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc.

Stan na rok 2013:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi
Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zmiana od roku 2014:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług.

Usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usług, dla której to części określono zapłatę.

Zmiany dotyczą następujących dokumentów w ifirma.pl:

 • Krajowa sprzedaż towarów i usług
 • Wysyłkowa sprzedaż za pobraniem
 • Faktura z ceną określoną w walucie
 • Eksport towarów
 • Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b,
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Faktury seryjne
 • Faktury VAT marża
 • Sprzedaż środka trwałego
 • Sprzedaż wyposażenia

W praktyce oznacza to, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty księgowane będą w obu ewidencjach – ewidencji VAT i podatkowej KPiR od 2014 roku według daty sprzedaży. W związku ze zmianą, ujednoliceniem księgowania w ewidencjach wg tej samej daty, faktury będzie można wystawić w miesiącu księgowym zgodnym z datą sprzedaży (z datą rozliczenia faktury w ewidencjach). Faktury korygujące będą nadal wystawiane w miesiącach księgowych zgodnych z datą wystawienia korekty.

Likwidacja szczególnego przypadku obowiązku podatkowego dotyczy od 2014 następujących formularzy i wiąże się z następującymi zmianami w serwisie:

Sprzedaż wysyłkowa za pobraniem na fakturę

Dla sprzedaży za pobraniem dokonanej w 2013 roku, dla której terminy otrzymania zapłaty przypadną na 2014 rok, obowiązek podatkowy powstaje na dotychczasowych zasadach – w dniu otrzymania zapłaty. Dla sprzedaży pobraniowej od 01-01-2014 obowiązek podatkowy powstanie z datą dostawy (zasady ogólne).
W styczniu 2014 skumulują się w ewidencji sprzedaży VAT faktury sprzedaży, do których zapłatę otrzymano w styczniu oraz faktury sprzedaży pobraniowej dokonanej w styczniu bez względu na moment otrzymania zapłaty.

Faktura na usługi transportowe

Obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usług (zasady ogólne). Ten typ faktury nie jest dostępny od stycznia 2014 roku, nie jest możliwe również od stycznia 2014 kopiowanie wcześniej wystawionych faktur na usługi transportowe. W celu wystawienia faktury na w/w usługi należy skorzystać z formularza krajowej sprzedaży towarów i usług.

Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego dotyczą od 2014 następujących formularzy:

Faktura na usługi budowlane (zmiana obowiązku podatkowego)

Obowiązek podatkowy powstanie z datą wystawienia faktury, nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług. Księgowanie w ewidencji VAT nastąpi w dacie wystawienia faktury.

Ten formularz faktury od 2014 przeznaczony jest tylko dla sprzedaży na rzecz innych podatników. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych należy skorzystać z formularza faktury “krajowej sprzedaży na fakturę VAT”.

Faktura zaliczkowa

Obowiązek podatkowy dla zaliczek nie uległ zmianie. Księgowanie w ewidencji VAT nastąpi w dacie otrzymania zaliczki.

WDT

Księgowanie w ewidencji VAT nastąpi w dacie wystawienia faktury.

Faktura do paragonu z kasy fiskalnej

Faktura wystawiona przez w/w formularza jest wykazywana w ewidencjach sprzedaży VAT, nie jest wykazywana w Księdze przychodów i rozchodów.

4. Zmiana wydruków faktur pro forma

Od 1 stycznia 2013 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wystawania faktur zmienione zostały obowiązkowe dane na fakturze, co wraz ze zniesieniem obowiązku umieszczania na fakturze dopisku “Faktura VAT” budziło wątpliwości odnośnie wystawiania faktur pro-forma. Specjalny komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów rozwiał wątpliwości dotyczące uznawania faktur pro forma za faktury.

Od 1 stycznia 2014 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur znajdą się w ustawie, a rozporządzenie fakturowe będzie regulowało tylko kilka przypadków wystawiania faktur (m.in. faktury uproszczone). Zmiana ta, podobnie jak rok temu, niesie za sobą ryzyko, że faktura pro-forma, jeśli tylko spełnia wymogi określone w nowo wprowadzonych przepisach, stanowi fakturę w rozumieniu przepisów o VAT.

W związku z powyższym wydruk faktury pro-forma został zmodyfikowany, aby nie zawierał wszystkich obowiązkowych elementów faktury. W ten sposób wystawiona faktura pro forma nie zostanie uznana za fakturę i nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku VAT.

5. Brak potwierdzenia odbioru korekty

Do końca 2013 roku aby obniżyć podatek należny wynikający z wystawianej faktury korygującej, należy otrzymać potwierdzanie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2014 roku takie potwierdzenie nie będzie już konieczne. Zmniejszenia podatku VAT będzie można dokonać w ściśle określonym przypadku: gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i gdy z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Nowe przepisy nie wskazały formy tej dokumentacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły