Transakcyjne różnice kursowe u ryczałtowca

Przeliczenie na polskie złote tej samej wartości waluty obcej po różnych kursach, daje rozbieżne wyniki w wartości złotówkowej – takie zjawisko nazywamy różnicami kursowymi.

Transakcyjne różnice kursowe powstają tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przychód należny (faktura/rachunek) oraz przychód otrzymany (zapłata) , są wyrażone w walucie obcej. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – z tytułu różnic kursowych, stosuje się art. 24c ustawy o podatku dochodowym.

Różnice kursowe powstają w chwili zapłaty przez kontrahenta zagranicznego za naszą usługę lub towar. Przychody przeliczane są według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu i porównywane są z kursem waluty faktycznie zastosowanym z dnia dokonania zapłaty przez kontrahenta. Gdy do otrzymanych należności nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu (brak przewalutowania), stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Sposób wyliczania różnic kursowych został opisany również w naszym artykule:
Różnice kursowe – jak rozliczyć?

Podatnik rozliczający się ryczałtem nie wylicza różnic kursowych związanych z ponoszonymi wydatkami, ponieważ przy ustalaniu podstawy opodatkowania nie uwzględnia się ponoszonych kosztów. Bierzemy pod uwagę tylko różnice kursowe związane z uzyskanym przychodem.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania (zapłaty), przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania (zapłaty), przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Jak wyliczyć różnice kursowe?

U podatników zryczałtowanego podatku dochodowego dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody. Ujemne różnice kursowe odpowiednio zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice (art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Sposób wyliczania różnic kursowych został przedstawiony poniżej:

R = S – N

gdzie:
R – różnica kursowa;
S – kwota rzeczywiście zapłacona wg kursu przeliczenia banku w dniu jego otrzymania;
N – wartość usługi/towaru wg kursu średniego NBP sprzed dnia wystawienia faktury.

Jeżeli wynik działania jest ujemny, to jest to ujemna różnica kursowa (wartość usługi/towaru wg wyliczenia kursu NBP jest większa, niż wartość przychodu w dniu jego otrzymania), a więc odpowiednio pomniejszamy przychody.

W serwisie ifirma.pl wprowadzamy zapis poprzez zakładkę Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT – podajemy wartość różnicy kursowej ze znakiem minus.

W przypadku, gdy wynik jest dodatni, to jest to dodatnia różnica kursowa (wartość usługi/towaru wg wyliczenia kursu NBP jest mniejsza, niż wartość przychodu w dniu jego otrzymania), w związku z czym powiększamy przychody.

W serwisie ifirma.pl wprowadzamy zapis poprzez zakładkę Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT – podajemy dodatnią wartość różnicy kursowej.

Ważne! Różnice kursowe ujmujemy w ewidencji przychodów w tej samej kolumnie i opodatkowujemy tą samą stawką podatku, jak przychód należny ze sprzedaży, dla którego zostały wyliczone te różnice.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły