SP-3 – instrukcja krok po kroku

Do wypełnienia sprawozdania z działalności gospodarczej przedsiębiorstw – SP-3 zobowiązani są losowo wybrani przedsiębiorcy – także mikro, prowadzący działalność w oparciu o księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów.

Większość danych niezbędnych do sprawozdania jesteśmy w stanie znaleźć w programie i dokumentach księgowych. Gdzie dokładnie ich szukać?

Uwaga! Instrukcja obejmuje dane do części zasadniczej, które można zaczerpnąć z serwisu lub dokumentacji księgowej. Dane dotyczące części 6. Informacje specjalistyczne za … r. oraz 7. Panelowe badanie przedsiębiorstw nie wynikają z dokumentów księgowych, w związku z czym – jeśli wypełnienie tych działów jest konieczne – należy uzyskać je spoza serwisu.

Spis działów:
Dział 0. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie
Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia
Dział 2. Wartość brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych … r.
Dział 3. Podatek dochodowy i VAT za … r.
Dział 4. Przychody i koszty z całokształtu działalności w … r.
Dział 5. Wartość zapasów

Dział 0. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

 • Od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza?

Data rozpoczęcia działalności widoczna jest w zakładce Dane firmy ➡ Data rozpoczęcia działalności:

 • Ile miesięcy w 2016 r. w przedsiębiorstwie prowadzono działalność gospodarczą? (nie należy wliczać urlopu, w czasie którego przedsiębiorstwo całkowicie zawiesiło działalność)

Jeśli działalność była prowadzona przez cały rok, wpisujemy 12 miesięcy. W przypadku założenia w ciągu roku możemy skorzystać z informacji powyżej, a w przypadku zawieszenia sprawdzić w CEIDG, w których miesiącach odnotowano zawieszenie.

Podczas zawieszenia generowane są zerowe deklaracje ZUS – zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje ZUS:

Po kliknięciu na numer deklaracji uzyskujemy informację o wysokości składek:

Uwaga! Sprawdzając deklaracje w serwisie należy upewnić się, że dotyczą one zawieszenia działalności, a nie zwolnienia chorobowego!

 • Opis przeważającego rodzaju prowadzonej działalności

Informacja dostępna jest w zakładce Dane firmy ➡ Rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007 – jeśli wcześniej nie uzupełnialiśmy tej pozycji, można skorzystać z bazy CEIDG lub wyszukiwarki:

 • Jaki rodzaj ewidencji księgowej był prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?

W serwisie możliwe jest prowadzenie działalności wyłącznie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów – wybrany rodzaj ewidencji jest wskazany w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów lub Ewidencje ➡ Ewidencja przychodów

Możliwe jest również sprawdzenie złożonego wniosku CEIDG – dane będą dostępne w pozycji 20 – „Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej”.

 • Czy przychody w Państwa przedsiębiorstwie pochodzą wyłącznie ze świadczenia pracy na rzecz innego przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów związanych z pracą (np. zakup materiałów, narzędzi)?

Zasadniczo dokonane wydatki widoczne będą w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów; przy czym ustalenie, w jaki sposób odnoszą się one do pytania w formularzu zależy bezpośrednio od przedsiębiorcy:

W przypadku ewidencji przychodów wydatki nie są księgowane – odpowiedź zależy wyłącznie od ustaleń przedsiębiorcy.

 • Czy przedsiębiorstwo prowadziło działalność sezonową w 2016 r.?

Odpowiedź zależy od rzeczywistej sytuacji przedsiębiorcy. Pomoc w ustaleniu, w których miesiącach działalność sezonowa była zawieszona, można znaleźć w części „Ile miesięcy w 2016 r. w przedsiębiorstwie prowadzono działalność gospodarczą?”

▲ wróć na początek

Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia

 • Ile osób pracowało w Państwa przedsiębiorstwie w dniu 31 grudnia … r. (lub w ostatnim dniu prowadzenia działalności), bez pracujących na umowę zlecenia?

Aktualne umowy można znaleźć w zakładce Pracownicy ➡ Pulpit pracowników, po wybraniu wyłącznie umów o pracę:

Dane szczegółowe (właściciele, współwłaściciele, bezpłatnie pomagający członkowie rodzin, wspólnicy bez umowy o pracę; osoby zatrudnione na umowę o pracę; osoby niepełnozatrudnione) dostępne są w poszczególnych umowach.

 • Ilu uczniów było zatrudnionych w dniu 31 grudnia … r.? na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Dane dostępne są bezpośrednio w poszczególnych umowach.

 • Jaka była przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w … r.?
 • Jaka była kwota wynagrodzeń brutto wypłacona w … r. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę wykazanym w dziale 1 pytanie 3 łącznie z obligatoryjnymi składkami: emerytalną, rentową i chorobową opłaconymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczkami na podatek dochodowy, przed odliczeniem składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (tj. płace zasadnicze, dodatki stałe i przejściowe, premie i nagrody, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas urlopów, zasiłki chorobowe wypłacane ze środków przedsiębiorstwa, odprawy emerytalne, honoraria np.)? (w pełnych złotych)
 • Jaka była liczba zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę wg stanu w dniu 31 grudnia … r. otrzymujących w grudniu wynagrodzenie brutto powyżej … zł.

Dane do powyższych pytań wyliczamy na podstawie podanej w formularzu instrukcji, posiłkując się poszczególnymi umowami, listami płac i rachunkami do umów.

▲ wróć na początek

Dział 2. Wartość brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych … r.

 • Informacje – wartość brutto środków trwałych na koniec roku

Dane znajdują się w ewidencji środków trwałych – w serwisie można ją pobrać z zakładki Majątek ➡ Rejestr środków trwałych ➡ Wydrukuj:

Przez „wartość brutto” w tym przypadku uznajemy wartość początkową, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych. W celu uzyskania tej kwoty sumujemy wartości początkowe i wartości ulepszeń.

 • Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz zakup używanych środków trwałych

Nakłady na nowe środki trwałe lub ulepszenia uzyskamy, sumując kwoty ulepszeń oraz wartości początkowe tych środków trwałych (nowych i używanych), które zostały nabyte w danym roku podatkowym.

 • Wartość brutto … r.
  • – sprzedanych środków trwałych

Informację o zlikwidowanych środkach trwałych możemy również znaleźć w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych – będzie przy nich widoczna data w polu „Data likwidacji”. Po kliknięciu na nazwę środka trwałego mamy dostęp do danych:

 • Data likwidacji środka trwałego
 • Protokół likwidacji

lub

 • Data sprzedaży środka trwałego
 • Dokument sprzedaży

Po prześledzeniu dokumentacji wybieramy wyłącznie sprzedane środki trwałe („Dokument sprzedaży”), a ich wartość przedstawiamy w sprawozdaniu.

Uwaga! Jeśli w trakcie roku wycofano z działalności środki trwałe, należy pamiętać, że ich ewentualna sprzedaż w ciągu kolejnych 6 lat będzie generowała przychód z działalności. W takiej sytuacji wartość sprzedanych lub wycofanych środków trwałych także należałoby wykazać w zeznaniu.

   – zakupionego oprogramowania komputerowego

Dane oprogramowania komputerowego widoczne są w ewidencji środków trwałych – jako wartość niematerialna i prawna, wyróżnia je brak symbolu KŚT.

W tym miejscu należy wybrać oprogramowanie zakupione w danym roku i – po zsumowaniu jego wartości początkowej – przedstawić w sprawozdaniu.

   – środków trwałych przyjętych w leasing finansowy

Środki trwałe finansowane leasingiem finansowym wykazane są w ewidencji środków trwałych, natomiast nie są one oznaczane w żaden dodatkowy sposób. W związku z tym po ustaleniu, które środki trwałe finansowane są na zasadzie leasingu, należy zsumować i wykazać ich wartość w sprawozdaniu.

 • Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na środki trwałe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w … r.

Tego typu dane nie są wykazane bezpośrednio w serwisie, należy je ustalić na podstawie dokumentacji – np. umów de minimis, kredytowych, leasingowych.

 • Czy przedsiębiorstwo poniosło nakłady na działalność badawczo rozwojową w … r.?

Jeśli przedsiębiorcy przysługiwały ulgi z tytułu działalności badawczo rozwojowej, dane będą widoczne w serwisie w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy, w części Ustawienia księgowe:

Sumę kosztów poniesionych na działalność badawczo rozwojową można prześledzić w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów, w kolumnie B+R:

▲ wróć na początek

Dział 3. Podatek dochodowy i VAT za … r. – Jaka była wartość:

 • Podatku dochodowego od prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku ryczałtu – zryczałtowane opodatkowanie)(lub wpłacone w roku kalendarzowym zaliczki)

Wysokość podatku dochodowego można ustalić na podstawie deklaracji PIT-5 w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje:

Po kliknięciu na numery poszczególnych deklaracji PIT-5 wyświetlą się informacje o zaliczkach, które należy zsumować i wykazać w sprawozdaniu, lub wskazać kwotę podatku od początku roku (z deklaracji za grudzień danego roku).

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego korzystamy z deklaracji PIT-28, sumując kwoty należnego ryczałtu:

W przypadku złożonego zeznania rocznego za rok, za który wypełniamy sprawozdanie, możemy skorzystać z rocznej deklaracji. Jeżeli do wypełnienia zeznania została użyta aplikacja PIT roczny, deklarację można znaleźć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, w części PIT roczny, po kliknięciu we właściwy rok:

 • Podatku VAT należnego ogółem/Podatku VAT naliczonego ogółem

Wartości podatku VAT należnego i naliczonego wypełniają jedynie podatnicy VAT czynni. Informacje o kwotach można znaleźć w dwóch miejscach – ewidencjach lub deklaracjach VAT. W obu przypadkach należy zsumować osobno kwoty podatku należnego i naliczonego z 12 miesięcy i wykazać w sprawozdaniu.

VAT w ewidencjach: Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT/Ewidencja zakupów VAT

VAT w deklaracjach: Deklaracje ➡ Deklaracje, właściwy numer deklaracji

Wartość podatku należnego wyliczona jest w pozycji 41:

a podatku naliczonego – w pozycji 51 deklaracji:

▲ wróć na początek

Dział 4. Przychody i koszty z całokształtu działalności w … r.

Przychody i koszty naliczane są narastająco, w związku z czym podsumowanie ich wartości w serwisie znajdziemy w KPiR za grudzień danego roku podatkowego.

Wykazując przychód korzystamy z podsumowania kolumny 9:

lub z rocznego zestawienia KPiR. Takie zestawienie jest także najwygodniejsze dla uzupełnienia wartości kosztów – generujemy je w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów ➡ Wygeneruj zestawienie. Nie uwzględniamy tu wartości remanentu, należy natomiast pamiętać o właściwym ustawieniu dat od początku do końca roku:

Po zatwierdzeniu wyświetlona zostanie tabela oraz podsumowanie, z którego można pobrać kwoty przychodów oraz kosztów:

Uwaga! Warto zwrócić uwagę, że wartość samego remanentu rocznego będzie w tym wypadku niewystarczająca. W remanencie mamy jedynie informację o wartości towaru na koniec roku, brakuje tu danych o pozostałych poniesionych kosztach.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego możliwe jest zsumowanie kwot przychodu za poszczególne miesiące z deklaracji PIT-28:

Koszty w ryczałcie ewidencjonowanym nie podlegają księgowaniu, zatem konieczne będzie zliczenie ich na podstawie faktur.

 • W tym: zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu, zakup materiałów, podatek akcyzowy

Wartość towarów handlowych i materiałów można znaleźć w podsumowaniu kolumny 10 w KPiR za grudzień danego roku, w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów ➡ Razem od początku roku.

W serwisie nie jest możliwe wyodrębnienie wyłącznie zakupu materiałów lub wyłącznie podatku akcyzowego. W tym zakresie konieczne będzie skorzystanie bezpośrednio z faktur i zsumowania wartości zakupu.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego koszty nie podlegają księgowaniu, zatem także wartość ogólna kosztów będzie wymagała podsumowania faktur zakupu.

▲ wróć na początek

Dział 5. Wartość zapasów

Wartość zapasów na początek i koniec roku podatkowego jest dostępna w spisie z natury – zakładka Majątek ➡ Remanenty ➡ Wartość remanentu ogółem.


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


▲ wróć na początek

Koniec roku to nie tylko GUS. Sprawdź, jakie obowiązki czekają cię jako podatnika na zakończenie roku!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań